Jste zde


Kouzelná moc čísel
Magica Bohemica

Kouzelná moc čísel

Kouzelnou moc čísel jsem pro vás sestavila, z její větší části podle knihy HVĚZDNÁ ZNAMENÍ a sloganem její autorky začínám toto velmi zajímavé počtení: "…zatím co duše dřímá, Bůh k nám čísly hřímá." - Linda Goodman.

 

Studium a praktická aplikace numerologie není v rozporu s náboženským přesvědčením. Je to pouze jedna ze stránek harmonií vesmíru a synchronizace přírodních zákonů. Nepřizpůsobením se těmto jednoduchým a logickým zákonům si způsobujeme utrpení. Když se naučíme jak s nimi žít v harmonii, potom štěstí, zdraví a úspěch budou dosažitelné.Často si namlouváme, že Příroda a "Osud" jsou nespravedliví, krutí a neféroví - přitom setrváváme v neochotě obětovat čas a pohodlí a poučit se, kterým směrem se tyto nezvratné síly ubírají.

Starověcí Chaldejci, Hinduisté, Egypťané, Esejci a mudrci arabského světa byli mistři skrytých významů čísel. Někteří z těchto osvícenců objevili, to čemu se dnes říká precese, a vypočítali, že k ní dochází každých 25 850 let. Precese je dlouhodobí periodický pohyb zemské osy, vyvolaný gravitačním působením Slunce, Luny a planet na přebytek hmoty kolem rovníku Země, způsobeným jejím zploštěním. Měsíc a Slunce působí tzv. lunisolární pohyb, při kterém osa Země opíše kuželovitou plochu jednou za 25 850 roků, tzv. PLATÓNKÝ ROK. Jak se k tomuto výpočtu dopracovali, je záhada. Pozorováním? Taková odpověď by předpokládala, aby setrvali ve stejném těle z masa kostí déle než zhruba dvacet šest tisíc let.

1 - 2 - 3 jsou první čísla, která člověk pochopil. Položil hůl na zem, symbolizoval tak sám sebe, číslo 1. Potom položil na zem další hůl, znázornil tak svou partnerku. Teď měl číslo 2, dvě hole. Umístnil konce dvou holí, tak, aby se dotýkaly vrcholu a dole byly od sebe vzdáleny - dosáhl tak tvaru, který má stan. Poté položil na zem třetí hůl, číslo 3, naspod horizontálně což představovalo dítě. Konečný počet tří holí vytvořil trojúhelník, nejstarší spirituální symbol : otec - matka - dítě. Nakreslil kolem tří tyčí kruh, číslo 0, aby tak ochránil sebe i svou rodinu před zlem. Potom vztyčil 3 tyče na jednom konci, pozoroval kruh - a koncept první třínohé stoličky byl na světě. Ano, číslo 1 bylo první číslo, které náš člověk s trojnožkou objevil. Podle starověku - prvotní příčina, stvořitel nebo Bůh.

Po věky věků bylo číslo 7 považováno za mystické číslo, reprezentující spirituální stránku věcí. Proč je číslo 7 mystickým číslem ? Je známo sedm dní stvoření (Kniha Genesis), sedmé nebe (Svaté spisy), sedm divů světa, sedm barev duhy, sedm čaker,sedm chrámů, sedm Pečetí, sedm smrtelných hříchů, sedm ctností a sedm slov. Ezechiel mluví o "sedmi andělích Páně, kteří se po celé Zemi a skrze celou Zemi rozptýlili". Ve Starém zákoně byla Noemova holubice 7 dní na cestě. 7 schodů vedlo do jeruzalémského chrámu, který byl postaven za sedm let. Kabala rozlišuje 7 nebí, Egypťané věřili, že do nebe vede 7 cest a také nebeský chrám Babyloňanů měl 7 úrovní a antický Řím byl vybudován na sedmi pahorcích. Na stejném počtu kopců se rozkládá i naše stověžatá matička Praha. Sedmička je už od starověku považována také za číslo života. V sedmi měsících začínají dětem růst první zuby, v sedmi letech zase vypadávají… Buňky našeho těla se obnovují vždy po sedmi letech.

Experimenty prokázaly, že do naší krátkodobé (neboli operační) paměti si dokážeme najednou uložit jen sedm informací. Stupnice má stejně jako klávesnice sedm tónů: C, D, E, F, G, A, H. V každém náboženství číslo 7 reprezentuje mysteriózní "boží sílu" nebo spirituální sílu. Nedá se tomu utéct: Sedm duchů egyptského náboženství.Sedm andělů Chaldejců. Sedm Deva hinduistického náboženství. Sedm Sephiroth hebrejské kabaly. Sedm Amschaspands perské víry. Sedm archandělů ze Zjevení…7 je číslo planety Neptun, vládce Ryb. Ryba je symbolem křesťanství v dobách Ježíšových, který se narodil ve věku Ryb. Zázraky prováděné Nazaretským byly neptunovské povahy, mysteriózní a ve své podstatě spirituální. (Neptun- citlivost, soucit, tajemství, spiritualita, léčení, zázraky, víra.) V horách mezi esejskými Ježíš strávil mnoho svých "ztracených let", kdy se učil astrologii a numerologii, kromě dalších věcí.

Byli to pravděpodobně esejští, kteří pravděpodobně první objevili co Chaldejci a Hinduisté věděli také: že číslo 7 je jediné číslo schopné podělit číslo věčnosti - pokračující tak dlouho pokud reprezentující Věčnost trvá, a navíc při každém sečtení sebe sama vyprodukuje číslo 9, základnu pro všechny materiální výpočty a celou podpůrnou konstrukci, na které závisí lidský život a kde naše myšlenky najdou svá vyjádření. Ještě podivnější je sedmidenní pracovní týden, který byl poprvé ustanoven v knize Genesis, čímž jsou astronomové zmateni, protože sedmidenní období nezapadají ani do měsíců, ani do ročních období. Bylo řečeno, "že číslo sedm je číslo, které by člověk normálně neadoptoval".

Zatímco číslo 9 ztělesňovala konec nebo konečnost sérií, podle niž se řídí všechny naše materiální výpočty, jelikož po množství věků bylo toto číslo považováno za číslo elektrické energie a veškerého života na této planetě v materiálním smyslu. Číslo 9 může dělat ještě více "magických triků" než číslo 7 a dokazuje samo o sobě, že je číslem elektrické energie, alfou a omegou (začátkem a koncem všeho) a vším lidským životem na Zemi v materiální rovině existence. Triky čísla devět: Sečteme všechna čísla numerologického systému 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45, 4 + 5 = 9. V této třetí dimenzi žijeme v rámci našeho součastného vývoje

Číslo 9 je velký boss. Číslo devět se nedá zničit. Nezáleží na tom, kolikrát jej sečteme nebo znásobíme se svým vlastním násobkem. To neplatí o žádném jiném čísle. 2 x 9 = 18, 1 + 8 = 9, 4 x 9 = 45, 4 + 5 = 9 - a tak dál do nekonečna. Číslo devět nemůže být zničeno - a proto ani lidský život, reprezentovaný tímto číslem, nemůže být zničen. Hvězdný rok trvá 25 920 let. ( 2 + 5 + 9 + 2 + 0 = 18, 1 + 8 = 9 ) Hvězdný rok je úzce spjat s precesí: je potřebná k tomu, aby se všechny planety vrátily do svých výchozích pozic a vztahů jedné k druhé. Jeden stupeň tohoto rovnodennostního předcházení trvá 72 let. (7 + 2 = 9) Jakékoliv číslo stupňů rovnodeNnostního předcházení se rovná devět. Například dva stupně trvají 144 let - tři stupně 216 let - pět stupňů 360 let… je to součást synchronizované harmonie vesmíru. 360 stupňů astrologického kruhu dává po sečtení číslo 9. Těhotenství trvá 9 měsíců, než se dítě narodí. Průměrné tempo dýchání člověka je 18 dechů za minutu (9). Průměrný puls člověka je 72 tepů za minutu (9). Průměrný počet úderů srdce za hodinu je 4 320 - zase 9. Průměrný počet dechů za hodinu je 1 080 - opět 9. Za 24 hodiny se srdce stáhne v průměru 103 680x - což se rovná 9. Během 24 hodin průměrně vdechneme 25 920x - přesně to samé číslo, kolik je roků do jednoho velkého hvězdného roku.

Den má 24 hodiny, a když sečteme 2 a 4 dostaneme 6, což je 9 obráceně. Brzy poznáte, že toto je velmi důležitý moment. "Jaký div, když nám Písmo řekne, že 666 (9) je číslo člověka i šelmy ?" V astrologii harmonické aspekty nebo úhly mezi planetami jsou 30 stupňů - 60 stupňů a 120 stupňů. Ty po sečtení dávají harmonické jednoduché číslo 6 nebo 3. Zatímco disharmonické aspekty napětí nebo úhly mezi planetami jsou 45 stupňů - 90 stupňů a 180 stupňů - přičemž všechny dávají 9.To ukazuje na to, že je důležité povznést se nad TŘETÍ DIMENZI vědomí času a s tím spojený stres (9) do šťastnějšího, více harmonického stavu bytí (6). Jak vypadá číslo nad 9? Nula - 0 - kruh. Rovná čára neexistuje.

Číslo 6 symbolizuje Venuši - lásku - ženu. Číslo 9 symbolizuje Mars - konflikt - muže.Když se číslo 6 sečte s číslem 9, konflikt je zničen a vítězí láska. 6 + 9 = 15, 1 + 5 = 6. Venuše. Láska. Láska je všechno! Když jsou 6 a 9 bok po boku vytváří astrologický symbol pro znamení Raka a, který reprezentuje rodičovství, číslo Raka je 2 (jak logické !). Složené číslo 15, kterého se dosáhne sečtením 9 ( muž ) a 6 ( žena ), se ve starověku jmenovalo " číslo kouzel a mystérií". A tím opravdu je. Ano, kouzlo a mystérium. Když se muž a žena sloučí v lásce, je to kouzlo ! Jestliže jejich vzájemná láska vede k sexuálnímu spojení, je dosaženo mentální, spirituální a fyzické extáze a je počat nový život je to mystérium !!!

Číslo 6 jeho "půlčíslo" 3 (reprezentuje Jupitera, planetu náboženství, vládce Střelce) jsou integrální matematickou částí mystéria devítky - trojrozměrného konceptu, kdy 9 se rovná 3 x 3; 6 se rovná 3 + 3; 9 se rovná 3 + 6. Až se naučíme převrátit materiální číslo 9, v harmonickou polaritu čísla 6, jedině potom zavládne na Zemi opravdový mír. Mystérium devítky, tvořené jen třemi čísly - 3 - 6 - 9 - je nejhlubší ze všech záhad demonstrovaných matematikou ( výpočty ) a dokázaných numerologií (interpretací). Vesmírný kód: 1 - 2 - 3 - 0 (formule našeho trojrozměrného vědomí ) se rovná 6 - Láska.

Ještě jedno číselné kouzlo, další kosmická zpráva pro zítřek. Ještě jednou zvažme, že 9 (válka, konflikt, agrese) nikdy nemůže zvítězit nad 6 (láska a mír ) 6 + 9 = 15 (kouzlo, mystérium), 1 + 5 = 6. A co se stane, když vítěznou šestku přičteme ke spirituální sedmičce? 6 + 7 = 13, 1 + 3 = 4. Číslo čtyři patří Uranu, vládci Vodnáře (budoucnost "předvídatelného" věku Vodnáře ?). Láska (6) a spirituální osvícení (7) v průběhu věku Vodnáře ovládaného Uranem (4) nakonec porazí válku, konflikt, agresi a technologii a nezáleží na tom, jak velké budou během těžkých zkoušek obavy, že se to nikdy nezdaří. Země nebude zničena ani nukleárním šílenstvím, ani přírodní katastrofou, protože se zdá karmicky předurčeno aby odolala. Pokud nepřestaneme zavčas se svým negativním chováním může dojít ke značným škodám a tragédiím, ale při konečném účtování budou triumfovat láska a mír !

 
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Magica Bohemica

Zaměření:

Poradenství, zdravý životní styl,
Numerologie - dítěte, partnerská, situační

Kontakt:

725 196 112

MagicaBohemica@seznam.cz
www.magicabohemica.cz

Web: http://www.magicabohemica.cz

Telefon: 725 196 112Další články autora
více