Jste zde


Feng Shui jako spiritualita nebo magie (2/2)
Ing. Mojmír Mišun

Feng Shui jako spiritualita nebo magie (1/2)

3) Každý systém má svůj doporučený postup studia a praktického používání

Ze zkušeností z jiných oblastí života vím, že při používání celistvějších systémů je potřeba znát důkladně postup jejich uplatnění. Vhodně a důsledně prezentovaný systém – nyní tedy Feng Shui – má obsahovat strukturovaný postup a dostatečné vysvětlení výchozích principů a základů. Je to obdobné jako u stavby domu, kde potřebujeme nějak začít to je základní celistvá ideje. Čím více je vědomá, tím lepší bude i postup její zhmotnění resp. konkretizace. Ta už pak začíná konkrétními základy a teprve pak pokračujeme stavbou zdí a nakonec zastřešením.
Obdobě je možné přistoupit i ke studiu a používání Feng Shui. Nastudujeme nejprve základní jednotící principy a pak principy odvozené. Vše se pak učíme používat v reálných situacích.
Základním jednotícím principem pro orientaci je princip vztahu člověka a jeho prostředí a porozumění vzájemnému ovlivňování. Velmi blízko na něj navazuje využívání zdrojů pozitivní čchi a její vedení k příbytku a pak jeho vnitřními prostory (jak je uvedeno v prvním díle tohoto článku).
Při použití metody Pa-Kua bychom například začali někde uprostřed. Již víme, že systém Feng Shui obsahuje vícero postupů, které pokrývají jednotlivé vzájemné zákonitosti vztahů člověka, jeho příbytku a okolí. Pokud půjdeme napřeskáčku, dostaneme tomu odpovídající výsledek.
Hloubka Feng Shui spočívá v postupné harmonizaci bydlení a člověk je toho součástí. Pokud očekáváme hluboké a účinné změny, pak je člověk nedílnou součástí těchto změn a tedy doslovně – podle vrůstajícího porozumění se sám mění uvnitř a to se navenek projevuje vzrůstající moudrostí, změnou chování, charakteru a svého vyzařování.

Feng Shui jako spiritualita nebo magie (2/2)

Tuto důkladnost je schopen zajistit pouze vhodný postup řešení příbytku, který minimalizuje nesprávné porozumění a používání Feng Shui. Nejbezpečnější začátek tedy začíná v nejhmotnějších zákonitostech zahrnující emoce člověka (Poklad pozemský), následuje porozumění sobě – své osobnosti a osudu (Poklad lidský) a nakonec v nejjemnějších principech oblastí rozumu (Poklad nebeský).

 

Jestliže se Feng Shui chceme zmocnit rychle a konzumně, mineme se s opravdovým Feng Shui. Zůstaneme na povrchu a můžeme dělat jen povrchové líbivé úpravy a hloubku možných harmonizačních změn mineme. Vrátíme-li se ke zmíněné stavbě domu, pak bytelným základem, na kterém je vhodné studium započít, je Poklad pozemský tedy Škola tvaru.
Ono totiž porozumění Pokladu pozemskému znamená vědomé zachovávání a respektování rozmanitého života na Zemi, hluboká vděčnost za něj, snaha mu porozumět a chránit jej. Současně jde o porozumění energetickým liniím dračích žil (ley lines), silovým místům a jejich významu. Jakmile tomuto porozumíme, chováme se k přírodě a jejího energetickému systému s úctou. Víme, že opravdu duchovně a emočně zdravý člověk se vyvíjí v souladu s porozuměním Zemi. Pokud takto nevykročíme či si tuto zkušenost nedoplníme, pak se pohybujeme ve slepých uličkám pomýleně pochopených spirituálních zákonů a též i nedostatečně porozuměnému Feng Shui.
Poklad lidský znamená další navazující krok v rozšiřování svého poznání a to porozumění svým vlastním energiím – podle výpočtů horoskopu by to byly osobní charakterové vlastnosti, zdravotní zátěž a též předpovědi závisející na čase. Zahrnuje uzdravení malého Já ve smyslu přijetí sebe takového, jaký jsem (tj. charakteru, který bude pro mne vytvářet situace na míru). V horoskopu najdeme též skrze systém předpovědi událostí i své poslání a životní úkol. Je v něm ukryto hluboké uzdravení své individuality a nabytí poměrně hluboké zkušenosti a síly resp. energie a celistvosti v ní obsažené.
A nakonec zcela záměrně zůstává k prozkoumání a porozumění Pokladu nebeskému. Tento poklad totiž obsahuje pokročilejší poznání vědomím – resp. rozumem. Jinak řečeno umožňuje vědomě pojmout rozsáhlejší systém jevů, které se pro člověka odehrávají v prostoru. Obsahuje část postupů Školy kompasu, jako je například Pa-Kua a Letící hvězda. Zejména systém Letící hvězdy je dosti náročný na výpočet a správnou interpretaci vypočtených hodnost.
Ze svého pohledu mohu nabídnout tento shrnující komentář: měli bychom používat takové techniky Feng Shui, do kterých jsme schopni vhlédnout svým vědomím a intuicí. Tedy uvažuji individuální cestu vývoje vědomí a charakteru samotného studenta Feng Shui. Pokud nejsou dostatečně a postupně zjemňovány duchovní smysly člověka, které jsou odrazem fyzických smyslů (zrak, sluch, hmat, čich a chuť), pak je celé umění Feng Shui pouze mechanicky naučenou záležitostí. Opravdové Feng Shui nelze koupit a ani uchopit. Nýbrž je cestou svého sebezdokonalování a zlepšování svého charakteru.
Měl jsem zpočátku tahák, jak postupovat systematicky na každé konzultaci. Od toho jsem již ustoupil a vždy se snažím zjistit ze všech mi dostupných zdrojů, jaké konkrétní téma klient opravdu řeší – pomoci ho více zvědomit, skrze prostor a jeho interiér popsat, vysvětlit princip situací a událostí a nabídnout řešení Teprve poté, co jsem si jist, že jsem se s klientem na tomto shodl, pak teprve pokračuji v hledání řešení a možných úprav jeho bydlení.
Tomuto přístupu postupného vlastního vhledu do konkrétních situací člověka a jeho bydlení nejlépe odpovídá použití Pokladu pozemského, pak Pokladu lidského a nakonec vlastní vhledu do Pokladu nebeského. Úplně nejlepší by byla schopnost studenta Feng Shui intuitivně a obrazně nahlédnout tyto jevy přímo v dané situaci a to bez nutnosti dělat složité výpočty. To dodávám pro inspiraci pro opravdové studium a praktikování umění Feng Shui.

4) Pokud cokoliv řešíme a považujeme to chybu, jsme v systému duality – relativního dobra a zla

Je potřeba uvážit, že většinou se informace předkládají absolutně jako pravda. Tím se pisatel povyšuje do pozice vševědoucího. Zjistil jsem, že každý princip, situaci a událost je lépe považovat za relativní a stejně jako zaujetí postoje k ní a komentáře.
Většina zdrojů informací o Feng Shui pracuje s představou poškozeného, neharmonického prostoru, plného chyb a prohřešků. A aniž by se zastavily právě zde, míjí mnoho důležitých informací a vysvětlení už v tomto kroku. Mnohem lépe s prací prostorem vytěžíme, pokud důkladně porozumíme těmto chybám v prostoru.
Je to obdobné, jako když přijde nemocný člověk k lékaři a žádá okamžité odstranění svých potíží, aniž by se ptal, jakým způsobem k těmto potížím sám přispěl. Zpravidla se pacient nakrátko uzdraví a po nějakém čase opět onemocní. Máme možnost hluboce těžit z informací o uvažovaném prostoru, které lze vědomě důkladně podchytit, analyzovat a následně udělat správné závěry. Podaná rada, vycházející ze správného pochopení stávající a výchozí situace, bude mnohem platnější a celistvější, než jen okrajově či povrchově vytažené rady z rukávu či nevhodné zobecňování k nápravě prostoru.

5) Nikdy nejsme odděleni (a ani vnitřně) od toho, co chceme řešit

Principem propojenosti člověka se svým příbytkem velmi plynule navazujeme na téma „chyb“ v prostoru. Pokud správně uvážíme princip Jin a Jang, vědomí a podvědomí, pak jde o uplatnění zákona Jednoty. Ten je nadřazen Jin a Jang, které z Jednoty vycházejí.
Konkrétně pro příbytek a jeho „nedostatky“ platí, že příbytek je vždy v celistvosti tedy Jednotě se svými obyvateli. Tedy prostor obsahuje vše, co člověk má už zvědomeno a tedy i správně pochopeno, a též prostor obsahuje i situace a události, které má tento člověk teprve ještě prožít. Tedy to, co je pro něho ještě v budoucnosti a není ještě schopen vědomě vnímat, pojmenovat, prožívat a změnit.
Propojení člověka se změnou je v některých případech velmi hmatatelné. Pokud se udělá podstatná změna v bydlení, ta následně pozitivně změní štěstí, hojnost, zdraví či vztahy obyvatelů bytu. Nejde ihned o absolutní velikost změny (ta se může zdát na fyzické úrovni i drobná), jako jde o přímé energetické propojení či zvědomění toho, co a jak je potřeba změnit a co má přímý odraz i v uspořádání samotného příbytku. Vědomá změna nastává vždy nejprve ve vědomí člověka a následně je vědomě promítnuta do hmoty. Jakmile se uchopí ta správná úprava či změna, je to jakoby člověk tento v okamžik držel ty správné energii a vztahy v prostoru, které bude harmonizovat a měnit i na hmotné úrovni.
A aby sdělení bylo zcela zřejmější, pak platí následující:
Člověk není nikdy oddělen od vnějšího světa, jako i od svého obydlí. Toto obydlí odráží celistvost svých obyvatelů – jejich vědomí (co je vyřešeno) a též podvědomí (co ještě není vyřešeno a je prozatím potlačeno). Cokoliv, co se v prostoru změní, je výsledkem vědomého nebo nevědomého působení člověka na své bydlení. Jakákoliv „chyba“ prostoru je situace, kterou je potřeba nejprve dostat do vědomí, pak prožít a nakonec najít její správné řešení.

6) Je potřeba uvážit úroveň duchovního poznání člověka a jeho současnou schopnost pozitivně nebo negativně ovlivňovat vnější svět (přírodu, Zemi, počasí, kvalitu potravin, konzum, kulturu, apod.)

Jsme v době, kdy je nadbytek informací. Dokonce i těch nesprávných či jen částečně správných. Takže základní výhodou je schopnost rozlišování a umění oddělit pravdu od manipulace, světlo od iluze. Musel jsem se smířit s tím, že veškerá média jsou zahlcena především bezcennými informacemi. Odpovědnost za správnou orientaci u duchovně hledajícího se nedá přenést na jinou osobu. Odpovědnost za rozhodování a používání informací z vnějších zdrojů patří každému nám osobně.
Současné lidstvo má daleko větší vliv na své okolí (planetu Zemi, počasí a přírodu), než třeba před sto lety. Zejména našimi emocemi se ovlivňujeme velmi navzájem. Je to vidět výrazně v místech vyšší koncentrace lidí. Málo kdy je vyladění těchto skupin lidí pozitivní. Můžeme na sobě pracovat a tak se vymanit z nevědomé podřízenosti negativného vyzařování destruktivních emocí a myšlenek různých skupin lidí. Jinak jsme součástí davu a své vedení jsme přenechali jiným.
Je dobré si ověřit, že máme i větší odpovědnost za sebe a i určitý díl spoluodpovědnosti za celek. Je to téma zajímavé samo za sebe. Jakmile dojde k uvědomění si těchto souvislostí, tak s největší pravděpodobností jsme na své duchovní cestě, nejbližší své duši. Obecně to vypadá, že zatím jen menšina v rámci jednoty (relativního dobra a zla) vyvažuje chaotické a destruktivní vyzařování většiny. Zde se dostáváme na velmi osobní rovinu kde každý jsme odpovědni sobě, svému svědomí a pokud chcete, podléháme vědomě Božím zákonům.
Hluboce používané umění prostoru se svými hranicemi překrývá s duchovní cestou a je hluboce individuální a osobní záležitostí. S narůstajícím poznáním roste i schopnost harmonizovat své čakry a vyzařování. Tímto se více stáváme nezávislí na jakémkoliv vnějším prostředí, tedy postupně. Tak, jak se aktivuje čakrový systém člověka, on sám si vytváří své vlastní a nejlepší osobní Feng Shui. Za určitých okolností může člověk naopak svým pozitivním vyzařování pozitivně ovlivňovat své okolí. To je i klíč k vědomému vytváření své reality v souladu s duchovní cestou k absolutnímu poznání, k Bohu.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno