Jste zde


Feng Shui jako spiritualita nebo magie (1/2)
Ing. Mojmír Mišun

Feng Shui jako spiritualita nebo magie (1/2)

Správně pojaté Feng Shui dokáže dát pravdivé odpovědi na události, které si člověk prožívá ve vztahu k vnějšímu fyzickému prostředí. Nejde v prvé řadě o pochopení všech systémů a principů Feng Shui. Mnohem důležitější je správně pochopit pointu – význam a propojení člověka s vnějším světem.
Pak následně je vhodnější začít postupně pronikat do jemnohmotných vztahů člověka a vnějšího prostředí, přičemž jlépe je začít poznávání těchto vztahů na nejhmotnější úrovni. A teprve potom, jakmile postupně vlastním vnímáním rozumíme, můžeme pokračovat dále do úrovní jemnějšího vědomí. Nejedná se v prvé řadě o virtuální složité výpočty, nýbrž o to, co se postupně vynořuje a ujasňuje ve vědomí, zkušenosti, prožívání (emocích) a poznání samotného praktikanta Feng Shui.
Tedy o to poznání, kterým sami za sebe stojíme na pevném základě vlastní zkušenosti, vhledu a jistotě. Jakékoliv nahrazení prostředníky – cizími zobecňujícími radami, doporučeními a převzatými výpočty – nevede k potřebnému dostatečnému uzemnění a hloubce porozumění při sestavování rad pro konkrétní situaci a konkrétního člověka v ní.

 

Začátky Feng Shui v českém prostředí

K napsání tohoto článku jsem se musel postupně dopracovat. Nejprve se mi vynořil nadpis tématu, avšak myšlenky postupně dozrávaly. I nyní si připadám, že se ponořuji do poměrně odvážného tématu a s dovolením si vyhrazuji jej doplňovat, tak jak se mi budou upřesňovat jednotlivé myšlenky.
Sám jsem si prožil období uchvácení Feng Shui a metodou Pa-Kua kolem roku 2003, kdy jsem na ni poprvé narazil. Chvíli jsem si s ní vystačil, než jsem zjistil, že systém Feng Shui je výrazně rozsáhlejší a Pa-Kua je pouze jedna z mnoha známých metod.
Současně jsem si prošel i různými zjednodušeními, kdy jsem nejen já měl snahu principy Feng Shui zjednodušovat a stěsnat do jednoduchým zobecňujících pravidel, doporučení a tipů. Též mám za sebou i zkušenost, kdy jsem se pouštěl do složitých výpočtů a jimi chtěl klienta omráčit a přesvědčit o své oprávněnosti podávat rady ohledně harmonizace jeho bydlení.
Pamatuji na období svých začátků a nejistoty, kdy jsem se ptal a radil od zkušenějších, která metoda je nejlepší, jak postupovat u klienta a nebo která kniha je nejlépe napsána. Měl jsem potřebu se držet „jistot“ a autorit. Byl jsem často rozčarován až protichůdnými postupy a množství i méně kvalitních informací z knih, kterým chyběla struktura a systém. Po mnoha letech vlastních zkušeností a upřímného hledání, jak funguje Feng Shui a jak jej používat, si dovoluji podělit se svými zkušenostmi.
Ověřil jsem si několik důležitých zjištění, které dále předkládám k zamyšlení:

Feng Shui jako spiritualita nebo magie (1/2)

1) Nejdůležitější principy jsou zkoncentrovány do odstavce, věty, a ještě lépe – několika slov, symbolů či jednouchého grafického vyjádření

Dobře předávaný princip musí mít svou základní a koncentrovanou podobu s co nekratším vyjádřením. Bude tím pádem vysoce abstraktní a pocházet z úrovně idejí (vesmírné či Božské pravzory pro projevenou realitu). Při správném pochopení této abstraktní ideové úrovně je pak možné porozumět jakékoliv variantně zmíněného jevu a situaci, a tu pak úspěšně umět řešit.
Jakékoliv konkrétní rady jsou pak zohledněním řídícího principu, jeho důkladném porozumění a následné aplikaci na konkrétní situaci. Upozorňuji, že jde o postup, který nejprve uvažuje a uplatňuje původní princip a pak následuje konkrétní rada na danou situaci.
Oproti tomuto postupu se ve Feng Shui často zobecňuje a též často předkládá jakýsi soubor zázračných tipů a rad. Zde je již původní energie poznání výrazně rozmělněna a to ze dvou důvodů. Buď chybí osobní zvážení konkrétních vlivů na situaci a pak bezhlavé zobecnění není schopno zasáhnout přímo klíčový problém, a nebo rada je zcela „mimo mísu“. Tedy nebyla vůbec rozkryta příčina a původní problém celé situace. Řeší se jen jejich zástupné, následné a nebo i nesouvisející projevy.

2) Dosažená úroveň poznání je zavazující a předpokládá odpovídající změny v charakteru a chování člověka

Umění práce s prostorem jsem postupně začal vnímat jako posvátné umění, pocházející z vyšších duchovních úrovní vědomí. Můžeme je pracovně pojmenovat jako duchovní ideje, kosmické pravzory či principy. Pokud se jimi člověk započne řídit, pak sebe a svou současnou situaci postupně dostává do harmonie s těmito kosmickými pravzory.
Jinak řečeno – současné obtížná situace jsou výsledkem či karmickým výsledkem jednání člověka proti Božímu řádu. Doplňuji, že většinou žijeme v systému duality a tedy zákonitostem relativního dobra a zla. Dokud se duchovním sebezlepšováním nedostaneme nad rámec fungování karmy, tak jsme pod jejím výchovným působením. To umožňuje se rozhodovat i negativně a destruktivně a tak prožívat tyto situace. Avšak podotýkám – za vše neseme odpovědnost.
Jakmile se nám navracející opravné karmický vlivy a stanou se pro nás bolestivými a nepohodlnými, většinou hledáme vysvětlení a řešení situace. Správným a jediným nápravným řešením je trpělivé očišťování své karmy, a postupné uvádění svého života do souladu s Božími zákony resp. kosmickými pravzory. Jde jmenovitě o kvalitu prožívaných emocí, rozhodnutí, myšlení, intuice a odpovědnost za ně. V počátcích se může objevit i poměrně silný pocit (resp. nutnost) sebezáporu – tedy konání správných rozhodnutí i přesto, že se dočasně vynořují nižší emoce odporu, nechutě, hněvu, negativních myšlenek apod.
Osobně si stále více cením vhledů a přímého nazření, jak tyto kosmické pravzory fungují. Je to prožitek zcela jiný, než když jsem něco ve Feng Shui studoval nebo učil se spočítat. Najednou jsem celostně věděl, že danému principu hluboce rozumím a že jej umím použít v jakékoliv situaci. Je to osobní zkušenost a tak hluboká, že mám pokoru a vděčnost za toto drobné nahlédnutí do fungování naší reality. Pocítil jsem v těchto vhledech i jakousi „Boží autoritu“ nad sebou a závaznost, že sám se mám tímto poznáním řídit a případně provést ve svém myšlení a charakteru odpovídající změny a sladění svého života s tímto poznáním. Často mě tato inspirace vede k napsání článku pro svůj web a zařazení do přednášek. Pokud bych neprovedl tuto osobní změnu, postupně bych o tento dar přímého poznání přicházel. I toto jsem vnímal jako součást možnosti přímým osobním vědomím nahlédnout určité úseky fungování Feng Shui, člověka a jeho příbytku.

Příkladem obou předchozích myšlenek může mít už samotný význam obou kaligrafií – Feng a Shui. První symbol má význam v češtině „Vítr“ a druhý „Voda“. Už jejich dostatečné abstraktní porozumění znamená hluboce rozumět základním zákonitostem vnějšího světa a jeho vlivu na člověka. To se budu snažit krátce vyložit a předesílám, že je možné si současně zažít zvláštní zákonitost spojenou se spiritualitou.
Feng Shui jako spiritualita nebo magie (1/2)A to tu, že se vzrůstajícím poznáním stoupá odpovědnost za naše chování a též varování, že pokud nejsme úrovni otevírajícího poznání dostát odpovídajícími změnami vlastního charakteru, bude toto poznání opět z vyšší moci odebráno. Sami zvažte, zda následně nabízené vysvětlení tomuto principu odpovídá.
Nejprve k významu Shui, tedy Vodě. Už použití velkého písmene „Voda“ znamená, že nejde o význam vody jako tekutiny. Jde o hlubokou symboliku zdroje a jednotlivých zdrojů energie čchi jako základní oživující sily pro veškeré projevy života na Zemi. Druhý symbol Feng tedy „Vítr“ znamená porozumění způsobů šíření energie čchi ze svého zdroje či zásobníku prostorem. Uvažuje uspořádání prostoru na jemnohmotné a fyzické úrovni a vedení čchi tak, aby prostor svým proudění tato energie oživovala a vyživovala.
A nyní můžeme uvážit i přítomnost člověka. Nejprve jak poznává zdroje životodárné čchi a jak umí kultivovat její proudění pro větší prospěch jak prostoru (Země a přírody) a také pro své příbytky. Zjistil jsem, že nejpřirozenější zdrojem čchi je samotná Země a její příroda. Tuto čchi najdeme jak součástí energetického systému samotné Země, tak její přítomnost na povrchu Země a v přírodě, tedy energetických drahách Draka, silových bodech tak i ve stromech a  rostlinách. Struktura vyzařování čchi z těchto zdrojů je nejpřirozenější podporou života a zdravého duchovního vývoje člověka. Umělé a rozumem člověka vytvořené projekty nejsou s to tuto přirozenou čchi nahradit ve své celistvosti.
Týká se to mnohých témat, jako je ochrana přírody, přirozené pěstování potravin, čistá voda a vzduch, přítomnost zelené přírody kolem příbytku, porozumění silovým a posvátným místům, léčení v krajině apod. Naproti tomu stojí dnes více a více umělý technický pokrok, bezhlavé a necitlivé zvyšování prosperity ekonomiky a vypleňování přírodních zdrojů včetně ztrácení schopnosti vděčnosti, respektu, lásky, péče a zachování Matky Země a veškeré přírody. Pokud budou nezdravé směry dominovat, bude to mít obdobný dopad i na celou společnost. Máme jak odpovědnost za svůj život, tak i spoluodpovědnost za tuto Modrou planetu. Je moudré pochopit, co mohu udělat za sebe a jak pozitivně působit v rámci celku.

(dokončení bude v následujícím dílu)
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno