Jste zde


Reflexo-astrologie orientu
Robert Urgela

" Kto uvízl v pasti stresú, nemocí, konfliktú, no pochopil že si muže pomoci jenom sám, pro toho je Astrologie Ťan Šanu nástrojem."

Klub Talgar Kazachstan

V naší západní civilizaci sa rozšírila astrologie, která opisuje a vychází z předpokladu neměnosti, stálosti vnitřního světa človeka. Na základě makrokozmických vplyvú, připisuje člověku určitý pevný charakter, stálé vlastnosti a ustálený spúsob vytváření vzťahú. Podle toho, když je někdo narozen v znamění Kozorožce, tým zústaně až do konce svého života.

Existuje však i jiný náhled na interakci vnitřního a vnějšího Kozmu. Vyšla z praxe a skušeností, a až následně vznikla teorie. Kde končí, abstraktní a predpokládající astrologie, tam začína biotronná astrologie klášterú Ťan Šanu a Altaje. Je to umění vhodné pro takové lidi, kterí jdou cestou seberozvíjení a sebeformování. Je instrumentem umožňujícím upravovat svojí psychikou, emocemi, zdravím, vnitřními procesi a vztahy.

Vnitřní astrologie není opisující, ale pracující a funkční z pozice člověka. Cílem technologií východních národú bylo vytváreňí nových funkcí a vlastností, v souladu s pohybem a pravidlami Makrokozmu. Na západe dominují vědomosti a teoretické znalosti. Cení se informace v abstraktní podobě. Formuje se vnější prostrědí. Vnitřní se považuje za stálé a nemenné. Člověk západního charakteru formuje a rozvíjí své okolí, neživou přírodu. Výsledky ve formovaní sebe samého, v rozvíjení svých možností nedosáhl.

To je oblast kterou se zabývali na Orientu. Pochopili že příroda zmenou svých rytmú, učí člověka, přecházet týmyž cykly. Když člověk změní svúj stav, své fyziologické a psycho-emocionální parametry, změní i svúj charakter a zbaví se problémú spojeních s daných charakterem. Takhle se člověk znovuzrodí a nebude mat nic společního s předcházejícím charakterem, fyziologií, emocemi...

Před několika lety, na semináři reflexoastrologie v Moskvě, se jedna matka stěžovala na zdravotní stav svého syna, který měl ploché nohy a jiní symptomy patologie meridiánu Ledvin a charakteru PANNY. Profesor Lenský jí odpovědel, že tréningem se jeho symptomy stratí, ovšem to už nebude tentíž syn který měl ploché nohy. Bude to člověk s jinými vlastnosti. Nebude potíží souvisejících s charakterem, ale zároveň chlapec bude úplne nový.

Základem vnitřní astrologie jsou funkční fázy člověka. Východiskem jsou dvě bioenergetické fázy. Příčinou rozdílú v myšlení a v povaze národú západu a východu, rozdílú ve fyziognomii, v stravě, náboženství a kultuře, jsou odlišnosti v těchto fázach. Fáza Jang Orientu je v protikladě s fázou Jin Západu. To jsou dvě základní polarizace bioenergetických procesú člověka. Jinový režim nazvali na Orientu stavem CHUM. Znamená to obrat všech funkcií organizmu smerěm dovnitř. Je to zima, večer, ukládání a spracování všech informací , které byli přijaté ve fáze jangového charakteru.

Tu nazvali stavem TAO a znamená otevření se směrem do vnějšího svěa, kontaknost, činorodost, zájem, procesy přijímání. Je to léto, den, Sluníčko ve vnitřním Kozmu. Vlastnosti přislouchající jedné fáze nepřislouchají opačné. Výsledky Orientu je možné při charakteru CHUM, dosáhnout jedine změnou svých funkcií na stranu TAO. Žádné cvičení, meditace, stravný režim nepřinesou výsledek, pokud se nezmění vnítřní nastavení - fáze člověka. Jinak jenom posilují existující stav uzavření. Na západe prožijeme většinu svého života v uzavření se ve fáze CHUM. Je to sloužení dvjpolárnímu intelektu a cesta rozvíjení procesú a emocí jinových, a s tím souvisejících dysfunkcií.

Reflexoastrologie východních národú se zaměrila právě na trénink funkčných stavú člověka. Nepovažuje Vnitřní Kozmos člověka za pevne daný a nemenný. Vnitřní stacionárnost, neměnnost, považuje za násilí jedné fázy nad druhou. Je to příčina patologií a nemocí. Proto učí ako prakticky vcházet do funkčných stavú. To je podstatou vnějšího, ale i vnitřního Kozmu. Změna, pohyb v cyklu fáz značí progres, zdraví, naopak připoutanost k jedné fáze je pro člověka zhoubné. Druhý Kozmos , jak múžeme nazvat vnitřní prostrědí člověka, kopíruje první Kozmos - vnější. Záleží však na stupni rozvitosti člověka, do jaké míri je realizován tento Vesmír. Planetami druhého Kozmu jsou naše vnitřní orgány, hvězdami aktivní, neboli aku body a vnitřním Sluncem naše srdce. Toto Slunce svojimi paprsky - srdcovocévním systémem ožaruje Vnitřní Vesmír.

Posílá informace do každé části těla a naopak, přijímá informace o stavu každé části organizmu ve formě pulzu. Každá část těla rezonuje podle svého stavu. Základní meridiány a kolaterály vytvářejí kompozice, kteřé odpovídají špeciálním funkcím stavúm a vlastnostem. Člověk západu, když neodmítá, tak považuje meridiány za hotové, za samo sebou dané u každého. Paradoxní je, že neumí vytvářet vnitří ani vňejší energoinformační dialog na báze meridiánú, neuvědomuje si své orgán, pokud se neohlásí poplašnou reakcí, nebo si neuvědomuje ani svuj pulz v organizmu. Jeho objevení ve vědomí je symptomem hraniční situace, když je potřeba preorientovat své funkce z aktivní fázy do pasivní. Tehdy saháme po uklidňujících prostředcích. Přitom by stačilo přejít do následující fázy svého osobního cyklu.

Meridánový systém je dán při zrození pouze v potenciálním stádiu. Múže se rozvinou, ale nemusí. Na schémach je znázorněno konečné stadium rozvitého meridiánového systému. Ale značí pouze hypotetickou možnost. Člověk je jako zrnéčko které v sobě obsahuje listy, květy, plody, ale pouze jako předpoklad. Některé semínko se rozvine a vyroste v rostlinu. Jiné ne. Refelexoastrologie umožňuje rozvinutí svých potenciálných možností, na základě tréninku, které se postupně realizují a stávají skutečnými. Po rozčlenení sebe samého na 2 fázy nasleduje stadium čtyřech fáz:

aktívneho otevření ALLA
pasívneho otevrění TOO
aktívneho uzavření UCHG
pasívneho uzavrění UMM

Ve fáze ALLA člověk rozšiřuje svúj hrudník, má rád kontakty, je dynamický naplněn pocity štěstí.Ve fáze TOO je stimulována zadní a boční strana těla, člověk cítí lásku, veří a vnímá jednotu všech a všeho.

UCHG je spojen s aktívním uzavřením, tělo se trochu začíná předklánět, ale je eště vyrovnané se stimulací prědní strany trupu, objavují se emoce štestí z úspěchu, vítězství a prosazování se. UMM je pasívnou variantou uzavření, s tělem ohnutým vpřed, s pokleslým hrudním košem a se žádostí pokoja, útulnosti, komfortu. Střídaní fáz podle vňejších podmínek je otázkou rozvitosti člověka. V 1. Vesmíre sa střídají fázy podle pořadí: ALLA -OLLO- UCHG -UMM. Jsou to : denní cyklus, cyklus měsíční, roční a 12 roční. U človeka jsou to ješte cykly krátké, sociálního typu. Požadavky sociálního Kozmu jsou však často v rozporu s přírodními. Ráno v době ALLA posíláme své deti do školy, kde se uzavířají. Na pracovištích vedeme rozhovory, spory, dokazujeme svou pravdu, fajčíme, pijeme kávu, co jsou všechno prostředky jinové povahy. Takovýmto spúsobem skracujeme své fyziologické funkce a obmedzujeme svúj životní prostor.

Naopak když nastupuje doba fázy CHUMM, pokoje, oddychu,a my se na základe sociálního požadavku snažíme přimet k aktivitě, činorodosti, pracujeme zas proti sobě, svému zdraví, fyziologii a emocím.

V Makrokozmu nastává další členění energetických fáz v podobě 12 variací. Na zosouladění a naplnění svých funkcií se formuje energetika 12 meridiánú. Je šest jinových a 6 jangových fáz. Každé fáze zodpovědá určité držení těla, dýchaní, zafarbění emocí, nastavení psychiky. S fázou souvisí také určitý zvuk - mantra.

Meridián je funčný stav, který je komplexem vlastností. Není žádní meridán sám pro sebe. Když zapneme u sebe meridiánový stav, všechny ostatní fázy zorientují své vlastnosti jedním směrem. Formování meridiánové energetiky má několik stádií. Po rozčlenení nastává spájení, vytváření kompozicí mezi meridiány: dvojicí jang - jang, jang -jin, trojicí jang a trojicí jin, štvericí jang-jang -jin-jin. Na tréninky se používá zmyslový aparát člověka, novým spúsobem. Na základe existujících orgánú se vytváří nové orgány: vňitřní hmat, sluch, zrak, ... Analogií hmatu obráceného dovnitř je práce s pulzem.

Každá fáze se skládá z meridiánu a ze souvisícího charakteru zvěrokruhu. Ve 12 variacích, tak jak se vytváří 12 variací energetických polí při otáčení se Země v sluneční soustavě.

Co múže človéku současnosti dát reflexoastrologie orientáních národú? Formování seba samého, svých funkcií, charakteru, fyziologie i psychiky rozvine životní prostor člověka, upevní jeho zdraví a omladzuje. Střídáním energetických cyklú v souladu s energetickými zákony se vnitřní biologický čas spomaluje. Je potřebné plnit rúzné úkoly v životě. Pro fyzickou činnost vyhovuje jiná fáze, než pro tvorivost, nebo učení se novým informacím. Jsou i protikladní fázy které se vzájomné vylučují. Ich současné zapínaní je zdrojem patologie a degradace člověka. Když dokážeme diferencovat své osobní psycho-emocionální a fyziologické fázy v čisté podobě, bez přímesí jiního stavu, nebude hranic, nebude pŕekážek. Tam kde se jiní budou trápit, kritizovat, cítit krivdu a nespravodlivost, budou chorí a nespokojní, tam budete v pohodě, vyrovnani a váš život se bude rozvíjet.

První kurz reflexoastrologie, umění vcházet do osobních funkčních stavú se uskuteční v Brně. Kontakt: aoum@atlas.cz ,www.7pilierov.cz.

Harmonické osobní dozrívání po linii charakterú:

ALA: oduševnění, neohraničení se, vzlet, svoboda
OLO: víra, entuziazmus, samostatnost
ULU: přestíž, činorodost, manželství, biznis
MIL: srdečnost, nežnost, milosrdenství
ASA: dúvěra, nadchnutí z ukončení děl
OLY: sebekritičnost, hledání kontaktú
IRI: zákony, pravidlá, cennosti,
MIN: oddych, pokoj, očekávání komfortu
JAHVE: náklonnost k neobyčenému, tajomnému
ESE: intuitívnost, dobrosrdečnost, záujem o nové
REČI: teorie, morálka, plány a rozhovory
DUM: filozofie, globalizmus, teorie, schémy

CYKLUS 12 FAZ
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Robert Urgela

Zaměření:

Syntéza umení kláštorov východného typu v ich pôvodnom význame: Stimulácia 7 opôr, Meridiánový Qikung, mnohopolárna jóga, reflexoastrológia Ťan šanu, sttimulácia osobným pulzom.

Kontakt:

0902810777, aoum@atlas.cz

www.7pilierov.wz.cz/specialnekurzy.html

Web: http://www.7pilierov.wz.cz

Telefon: 0902810777Další články autora
více