Jste zde


Mentální ovládání a manipulace. Jste agresorem nebo obětí?
Mgr. Libor Čtvrtlík

Máme právo vyvíjet subjektivní mentální úsilí, aby se lidé chovali tak, jak si přejeme? Máme právo "programovat", aby lidé dělali něco, po čem sami netouží, byť by to bylo "pro jejich dobro"? Ovládáte nebo jste ovládáni? Mnozí z nás v tomto životě rozvíjejí schopnost hlouběji si uvědomovat své já a nepodléhat masovým, skupinovým nebo individuálním myšlenkám, které nás ovlivňují. Tento úkol je v naší evoluci mimořádně významný. Jak jste na tom právě vy?

Sdělovacími prostředky nedávno proběhly alarmující statistické údaje Bílého kruhu bezpečí o násilí a týrání mezi partnery a v rodinách. Podívejme se na ony skryté, méně zjevné formy podobných jevů v mezilidských vztazích, na mentální formu manipulace a ovládání, na jejich dopady a možné duchovní souvislosti.

Jistě pro vás nebude novinkou tvrzení, že svět nevnímáme jen pěti fyzickými smysly. Umíme si ale vybírat, které ze zpráv přijímaných subjektivně se stanou součástí našeho informačního pole? Umíme je zařadit, být vůči některým "průhlední"? Umíme si vybírat nebo se automaticky ztotožníme se vším, co k nám přináší vůle a síla osobnosti druhých lidí? Chováme se vědomě, nebo jsme vlečeni masovými formami přesvědčení či mentální silou partnera, který si "vždy ví rady"?

Lidé nepřetržitě vysílají svou energii. Každý má svůj individuální "rukopis". Jak na něj reagujete? Začněte si při setkání s lidmi více uvědomovat své tělo. Jste shrbení nebo napřímení, máte ruce zkřížené, volně nebo za zády? Přizpůsobujete rytmus svého dechu nebo dýcháte volně a hluboce? Uvědomování si svého těla, myšlenek a pocitů při setkání s lidmi vám pomůže rozpoznat nakolik vás okolí ovlivňuje. Lidé na vás určitý vliv mají. Studujte, co se s vámi v jejich blízkosti děje. Všimněte si o čem začínáte přemýšlet, když se přiblížíte k určitému člověku. Zatímco s jedním budou vaše myšlenky plné rozkvětu, s jiným můžete pociťovat sklíčenost, únavu, netrpělivost a přemýšlet o tom, jak je vše složité a život těžký. Monitorujte své myšlenky a emoce.

Nedávejte vinu sobě, ani druhým. Mnozí si svého silného vlivu na okolí nejsou vědomi. Mezi lidmi je ovšem i spousta takových, kteří se domnívají, že ovlivňovat a směrovat chování druhých podle svých potřeb je přirozené, že je to součástí přirozenosti člověka. Není výjimkou, že při tom používají různých mentálních technik. Pro takové je významným krokem v evoluci uvědomit si dopady podobného jednání. Můžete je, cítíte-li to jako správné, upozornit na neslučitelnost takového přístupu s cestou k bezpodmínečné lásce, jednotě a naplnění, ale zpravidla se to míjí účinkem. Pravděpodobně narazíte na velmi silné ego. Produktivnější je dále rozvíjet svou vlastní sílu skrze sebeuvědomění. To je ostatně jeden z důvodů, proč v našem okolí takoví "manipulátoři" žijí. Máme se naučit nepodléhat jejich vlivu, objevit svou vnitřní sílu a tvořit vlastní život. Pošlete všem, o kom se domníváte, že vás ovlivňoval nebo ovlivňuje lásku a světlo. Pošlete jim myšlenku svobody a mentálně se rozlučte s jejich působením. Rozhodněte se vědomě a pevně, že vás jejich energie bude míjet.

Je třeba dodat, že lidé, kteří používají mentální manipulaci pro dosahování svých cílů a uspokojování potřeb ega nejsou nijak silní a nebezpeční. Je to přirozené: nikdo, kdo je tak hluboce ponořen v iluzi oddělenosti, kým tak mocně zmítá ego, nemá skutečných subjektivních schopností, aby trvale ovládal někoho, kdo si to nepřeje. Rozvoj těchto schopností jde vždy ruku v ruce s kultivací osobnosti a duchovním růstem. Svoboda rozhodování druhého člověka, byť by vedla k bolestným zkušenostem, je v tomto procesu poznána jako klíčový a nedotknutelný princip vývoje veškerenstva.

Vězte, že láska je nejmocnější energií, která ve fyzickém i metafyzickém vesmíru existuje. Žádná myslící bytost, nikdo a nic (doslova) vás nemůže ovládat, jste-li ve stavu lásky. Chcete-li, můžete k sobě jako pomoc přivolat jiné bytosti, v jejichž existenci věříte. Mělo by jít o síly lásky a světla, nikoli o entity, které s něčím "bojují". Promítněte sami sebe například do srdce Velké bytosti lásky a osvícení, jakou je Budha, Ježíš a podobně. Uvědomujte si, že vás míjí vše, co není láska a vyjadřujte hlubokou vděčnost za tento výsledek. Veškeré "zlo" je jen iluzí. V relativním světě slouží "zlo" k tomu, abychom objevili sami sebe, svou krásu, sílu, lásku, jas a další kvality, včetně těch o nichž dnes lidstvo nemá ani tušení. "Zlo" je ve skutečnosti nástrojem evoluce, proto nikoho a nic neodsuzujte. Jak praví N. D. Walsch: "Bůh nám posílá jen anděly".

Vám, kteří s oblibou používáte nástroje mentální komunikace k tomu, aby jste řídili druhé, ještě jednu vážnou poznámku. Opravdu si myslíte, že můžete dosáhnout trvalého štěstí, úspěchu či růstu, budete-li programovat své okolí? Opravdu nevidíte jasnou příčinnou souvislost mezi takovou manipulací a tím, co se děje ve vašem životě? S největší pravděpodobností nejste tak úplně spokojeni se svým životem, viďte?

Toužíte po naplňujících vztazích, životním díle či hojnosti a všechno se vám hroutí? Přátelé, věnujte co nejdříve pozornost svým vnitřním monologům. Jsou v souladu s tím, co říkáte nahlas? Uvědomte si prosím co nejdříve (!), že vše, co se ve vašem životě děje, je přímý důsledek vašeho myšlení. Zastavte se a začněte hledat naplnění ve svém nitru, nikoli v chování okolí. Mnozí z vás nejste tak silní, jak působíte, mnozí máte strach, možná už od dětství. Velmi vám záleží na tom, co si o vás myslí okolí. Tomu podřizujete téměř vše. V bludném kruhu se točíte tím rychleji, čím více se snažíte ovládnout postoje a chování svého okolí. Jak slabomyslné!

Programujete-li chování druhých, můžete se vždy soustředit na poměrně omezenou výseč subjektů, které chcete "vést", aby vám to přineslo uspokojení ega. I když vám to může přinést dočasně jisté výsledky, vždy platí, že jakmile se přestanete soustředit na tuto výseč, aby jste se zaměřili jinam, obnoví dotčené subjekty svou vlastní vůli a přirozené směrování. Tato obnova je tím rychlejší, čím je silnější vůle subjektu dosáhnou opačného cíle, než je váš. Ale hlavně: programujete-li druhé, automaticky si tvoříte jistou realitu. Druzí totiž vždy vycítí (přinejmenším podvědomě), že jimi manipulujete a nakonec se od vás odvrátí. Zůstanete sám. Znovu se pokusíte zopakovat svůj dočasný úspěch prostředky mentální manipulace, ale vše se v podobném scénáři zopakuje. A znovu budete sám, tak dlouho, dokud si neuvědomíte, že jste tvůrcem svého života. Svůj život tvoříte i tím, že si zvolíte jistý přístup ke světu a lidem.

Ovládání a programování okolí je velmi nešťastnou volbou. Nikdo nechce být výtvorem představ a tužeb někoho jiného. Neodvrací se od vás však jen ti, které jste ovládal, ale spolu s nimi také vše, po čem toužíte. Berete-li svobodu rozhodování druhému, dáváte velmi silný negativní signál vesmíru. Vesmír je jednota, ale vy jste oddělen. Naplňujete se tak jakousi odpuzující kvalitou, která od vás odrazí takřka vše, po čem toužíte. Vím, že pro mnohé vás není jednoduché výše uvedené akceptovat, ale čím dříve to uděláte, tím rychleji bude do vašeho života proudit to, po čem toužíte. Jistota nespočívá v tom, že vlastníte nebo jste vlastněni, ani v očekávání, že vám okolí poskytne to, co si myslíte, že potřebujete. Kultivace osobnosti a duchovní růst vás dovede k tomu, že nejvyšším potěšením je dávat příležitost, nabízet svobodu a nic neočekávat.

Vyspělé bytosti nikdy nepoužívají svých rozvinutých schopností a síly, aby řídili volbu druhého. Princip svobodné vůle není dovoleno narušovat. Na vyšších úrovních bytí je toto pravidlo stejně důležité, jako pro nás pravidlo "nezabiješ". Do jisté míry spolu tato pravidla souvisí, jak jistě tušíte.

Naštěstí, jak jsem uvedl výše, nelze dospět k jistým dovednostem, aniž by byla dostatečně zušlechtěna osobnost. Paradoxně platí, že ti, kteří touží po tom, aby mohli směrovat a ovládat druhé, nemohou takové schopnosti v plném rozsahu a trvale vůbec nabýt. Naopak ti, kteří obdobné schopnosti mají, je už (vzhledem k úrovni dosaženého poznání) nepotřebují užívat (srov. Květoslav Minařík "Beseda bohů", pozn. autor).

Pracujete-li s lidmi a chcete cílevědomě materializovat žádoucí výsledky ve své realitě, vždy mentálně pracujte tak, že budete zvát, nabízet a posílat lásku. Čím více lásky vyšlete, tím mocnější výsledky se dostaví. Nemluvím tu ale o navozování jakýchsi pocitů podobných lásce, ale o kvalitě, která přirozeně vyvěrá z vašeho srdce. Tuto kvalitu je možné rozvíjet. Láska je svoboda. Myslete na to, co můžete přinést druhému. Nepřesvědčujte. Nezabývejte se tím, kolik lidí oslovíte a už vůbec ne tím, kolik lidí přesvědčíte. Myslete na to, že každý z nás je jedinečný a že vaše pravda je prostě jen váš vlastní pohled na vesmír. Je tolik cest, kolik je srdcí a je tolik pravd, kolik je myslících bytostí.

Vraťme se ke vnímaní energií okolí. Přání telepaticky komunikovat nebo mít otevřené subjektivní smysly jsou dnes hojně rozšířené. Nejčastější překážkou rozvoje těchto schopností je právě příliš upřená pozornost na sebe sama, existence téměř výhradně uprostřed jeviště vlastního života. Pocit vlastní důležitosti zakrývá jemné energie a vyšší vedení. Pocit vlastní důležitosti v sobě rozpoznáte nejsnáze tak, že budete pozorovat vlastní reakce na jednání okolí. Pokud si vykládáte chování druhých osobně, jako útok, máte potřebu se bránit nebo máte pocit, že vám celý svět ubližuje, pak je to právě váš případ. Svou pozornost a vnitřní práci směrujte nejprve tímto směrem. Realitu druhých a jemné vibrace totiž nebudete moci vnímat, dokud vás zajímá především to, co si o vás druzí myslí.

Dále je důležité znát odpověď na otázku "Kdo jsem", protože bez toho není možné jasně vnímat a interpretovat energii kolem sebe. Znát sebe sama znamená naslouchat svým pocitům a dělat to, co považujete v daném okamžiku za správné. Ve svých každodenních kontaktech si stále uvědomujte, že svůj čas ani energii nikomu nedlužíte. Byli jsme obdařeni mnoha dary a to, jak je použijeme, rozhodne, nakolik ve svém životě postoupíme. Jestliže nemilujeme své já, jestliže dovolíme, aby nás druzí využívali, pak se doslova rozpouštíme v moři zapomnění. Zapomnění na to, kým jsme. Nejste zodpovědní za štěstí druhých, pro něj se musí rozhodnout každý sám, to za nikoho udělat nemůžete. Jak praví W. Shakespeare: "Budeš-li věrný sám sobě, nemůžeš být nevěrný žádnému člověku".

K tomuto tématu se vrátím i v připravovaném článku o porozumění neverbální komunikaci a rozvíjení telepatických dovedností.Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Mgr. Libor Čtvrtlík

Zaměření: duchovní transformace,
channeling,
integrální použití mozku,
Orin & DaBen

Kontakt: Kopeckého 1
Praha 6

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více