Jste zde


Zdravie a Qi IV.
Robert Urgela

Každý však máme možnosti regulovať svoj vnútorný svet, možnosť nastaviť svoje energetické procesy zvnútra. Východné metódy sebakultivácie človeka, sa upriamili na umenie vchádzania do energetických stavov, čím rozširujú jeho ľudské kvality a rozvíjajú jeho možnosti. To je hlavné a zásadné. Od toho sa odvíjajú všetky techniky, postupy a metódy. Toto umenie regulácie svojich bioenergetických, psychických, fyziologických stavov a pochodov, sa stalo základným kameňom všetkých technológií východného typu. Abecedou tohto umenia je ovládanie ľubovoľného vchádzania do stavov otvorenia a uzavretia.

 

Každý stav má svoju odozvu na jednotlivých úrovniach a funkciách organizmu človeka. Výsledky týchto stavov sú komplexné. Nachádzajú odozvu vo fyziologických mechanizmoch, v psychike, na telesnej úrovni, aj v kontaktoch s vonkajším prostredím. V súlade s našim stavom sa mení naše dýchanie, pozícia očí, uší, rysy tváre, intonácia hlasu, naše myslenie i cítenie. Nastáva sumarizácia jednotlivých energetických kanálov. Náš stav rezonuje všade a harmonicky/ Pokiaľ sa nezačneme venovať násilnému protichodnému vchádzaniu do opačných stavov, podľa západnej technológie /.


Vytváranie bioenergetických väzieb má svoju postupnosť, abecedu. Dá sa to prirovnať ku hre na hudobnom nástroji. Ak začneme na klavíri stláčať klávesy bez ladu a skladu, alebo ak struny gitary rozozvučíme chaoticky, vznikne nepríjemná, disharmonická zmes tónov.


Ak postupujeme v súlade so zákonmi vytvárania zvukov - hudby, vznikajú melódie, symfónia harmonických tónov. Chaotická stimulácia energetiky , nerešpektujúc jej zákonitosti, vytvára vnútorné napätie, kakofóniu, vnútorný boj. Vyvážená, stimulácia bioenergetických procesov, zachovávajúc následnosť jednotlivých energetických fáz, vytvára vnútornú symfóniu stavov. Človek pracujúci na postupnom rozvoji svojich energetických vlastností, cíti svoje stavy ako emócie. Iné na stranu otvorenia a iné na stranu uzavretia. Podstatné je osvojiť si vchádzanie do ľubovoľných stavov v čistej podobe. Pre zachovanie zdravia je nevyhnutné vyhýbať sa súčasnej stimulácii do protikladných energetických fáz.


Na západe dominuje rečový aparát, ktorý stratil prepojenie na energetické procesy, stal sa autonómnym. Namiesto získavania nových kvalít a schopností sa o nich vedú rozhovory a diskusie. Z toho vychádzajú mravné ponaučenia západu, vyzývanie k rôznym postojom a k morálke. Postoje človeka ktoré zaujíma k okolitému svetu, jeho vzťahy k ľuďom, rebríčky hodnôt, spôsob videnia sveta sú výsledkom stavov. Každému stavu prislúcha vlastný pohľad na svet, osobité zafarbenie skutočnosti. Ak zmeníme svoj stav, dosiahneme odlišné výsledky.


Láska k ľuďom, radosť z kontaktu, rozdávanie sa, vďačnosť, sú výsledkom stavov otvárania sa smerom von. Sebecké jednanie, sebaľútosť, túžby, kritičnosť, sú následkom stavov uzavretia sa do svojho vnútra. Podľa stavov v akom sa nachádzame budú na nás reagovať ľudia, zvieratá, rastliny, mikroorganizmy, vlastne celý vonkajší svet.


Pokiaľ by sme chceli dospieť k morálke svätcov a prorokov, najprv by bolo nutné zmeniť svoj bioenergetický stav na rovnaký v akom sa nachádzali. Ak sa budeme nútiť do správania sa, morálnych postojov a etiky nie podľa nášho skutočného stavu, ale na základe intelektuálnych konštrukcií, volíme si vnútorný rozpor, klameme seba samého. Pokiaľ daný stav nedosiahneme , nezískame ani jeho výsledky. Preto vyzývanie, nahováranie k rôznym rezultátom stavov je vždy z pozície intelektu, nie energetiky. Tieto diskusie na rozdiel od prežívania, skutočnosť iba opisujú. Nikto nemá právo hovoriť o kvalitách ktoré mu neprislúcha.


Schopnosť plnej prítomnosti v živote, ktorý práve prežívame, vyžaduje zmenu myslenia, deliacej, porovnávacej povahy, na myslenie zjednocujúce, nehodnotiace. Myslenie človeka v štádiu UM, neustále núti zaujímať stanoviská, rozdeľovať udalosti, ľudí a ich názory na dobré a zlé, ku všetkému priraďovať znamienka plus a mínus. Podmienkou prvej fázy otvorenia z pozície myslenia, je zmena postojov, svetonázorovej orientácie. Energetické otvorenie z hľadiska jednotlivých pozícií / polohy tela, fyziológie, zraku, sluchu.../, musí byť sprevádzané aj otvorením myslenia. Získavanie doplnkovej vlastnosti QI, je späté s formovaním celej osobnosti. Človek v prípade skutočného, seriózneho tréningu Qi, získava nový životný priestor, nové kvality, ako na úrovni telesnej, tak i emocionálnej, psychickej, sociálnej.


Ak u seba začneme zapínať to, čo nazývame energetickými stavmi a budeme vytvárať ich kompozície, variácie, začnú sa realizovať iné zákony než tie ktoré platili pre nás doteraz. Sú to zákony energetických procesov. Na jednej strane slúžime zákonom dvojpolárnosti západného typu. Jednoduchým spôsobom, delením, porovnávaním, zaujímaním "správnych" stanovísk, stavaním do protikladov, posudzovaním na základe lineárnosti. To nám umožňuje vytvárať variácie separovaním len do dvoch smerov. Na druhej strane sa objavujú zákony prekračujúce hranice dvojpolárnosti. Ak ich u seba začneme realizovať, objavuje sa rovnoznačnosť, rovnocennosť všetkých možností. Tam niet oddeľovania vo vzťahu k vlastnému ja. Prechádzanie medzi jednotlivými stavmi umožňuje pochopiť a prijať všetky rozličnosti v jednote. Zákony energetických procesov ktoré platia pre všetko živé v prírode sú jednoduché:

AK ODMIETAME VONKAJŚIE - SMERUJEME DO UZAVRETIA
AK PRIJÍMAME VONKAJŚIE - SMERUJEME DO OTVORENIA


Tieto zákony slúžia zachovaniu života, umožňujú sebazáchovu. Život môžeme dokonale prijímať v jeho rôznorodosti a mnohorozmernosti , len na strane otvorenia TAO. Fázu uzavretia trénujeme rôznymi formami a spôsobmi odmietania. Vždy si pri nich zvolíme jedinú možnosť, tzv. "správnu" alternatívu, ku ktorej sa pripútame, oddeľujúc ostatné možnosti, považované za "nesprávne", nežiadúce. Preto sa uzatvárame ak niečo začíname oceňovať, vyzdvihovať, vysoko hodnotiť, niečomu prikladať zvláštny význam, obklopovať sa cennosťami. Tak isto keď vytvárame hierarchické rebríčky, alebo si zakladáme na kariére, prípadne sa naháňame za statkami a hodnotách v akomkoľvek význame. Fázu uzavretia trénujeme aj odmietaním iných. Napríklad keď vytýkame niekomu že robí chyby, keď hodnotíme jeho správanie, ak by sme chceli niekoho zmeniť. Naše sťažovanie, rozhorčovanie sa a otvorené kritizovanie je už prudkým smerovaním do patológie.


Do otvorenia smerujeme prijímaním vonkajšieho. Tým je nadšenie z vonkajšieho sveta. O tom hovoria tváre detí keď ich niečo v ich okolí dokáže zaujať, očarovať. Vtedy sa ich telíčka naťahujú, oči rozširujú, tváre rozjasnievajú a celý ich záujem je obrátený smerom do vonkajšieho sveta. Ak prijímame všetko vôkol seba v jednote, bez hodnotiteľského prístupu, vchádzame do otvorenia sa smerom von. Zapíname komplex bioenergetických pochodov na stranu kde niet želaní, ale kde sa objavuje láska.


Preto sa pri tréningu na stranu otvorenia vyhýbajme všetkým prostriedkom slúžiacim na uzavretie. Ak je našim úmyslom rozvíjanie Qi, zabudnime na všetky obmedzujúce pravidlá, predstavy, abstrakcie. Neohraničujme sa žiadnou myšlienkovou konštrukciou, pôsobiacou zotrvačnosťou Fotografujeme svoju tvár a prednú - jinovú stranu tela. Zadná jangová strana tela je nám cudzia. Sami seba poznáme na základe zákonov lomu svetla - svojim zrakom. Zabudnime na všetky predstavy a obrazy o sebe. Neohraničujme sa obrazom ktorým vnímame svoje telo vonkajším zrakom - hranicami pokožky. Naše telo sa pri rozvíjaní Qi môže rozširovať, rásť, prenikať do okolia, zjednocovať s vonkajším svetom. Neobmedzujme sa ničím, žiadnym obrazom a predstavou o svojich proporciách, orgánoch, o sebe. Sú to skúsenosti vonkajšieho videnia.


Náš vonkajší zrak nám bráni vidieť do svojho vnútra. Zákony videnia vo vonkajšom svete sa líšia od zákonov platných vo vnútornom prostredí, v Mikrokozme. Aby sme mohli pracovať s energiou Qi alebo Pránou, potrebujeme ju predovšetkým cítiť, vnímať. K tomu nám nepomôžu abstrakcie a imaginácie ktoré pochádzajú zo skúseností zrakového analyzátora zo spracovania vonkajších informácií. Rozvíjanie sa smerom dovnútra vyžaduje nasmerovaním svojich jednotlivých zmyslových analyzátorov do seba. Ponorením sa dovnútra, tzv. pratjáharou vzniká sebapociťovanie, sebavnímanie neurónneho prostredia. Táto nová vlastnosť podľa druhu analyzátorov vytvára doplnkové vlastnosti, ktoré bežne nikto nemá.


Pre vnímanie doplnkovej energie Qi, orientálci vytvorili špeciálnu technológiu. / podrobnejšie v knihách Zdravie a Qi a Tréning medzibunkových spojení - Fontána Olomouc/. Zakladá sa na stimulácii zmyslových analyzátorov zvnútra. Zmyslové vnemy, v prípade energie Qi kožné a svalové pocity, sa stávajú tou "kontrastnou" látkou, ktorá nám umožňuje zachytávať a rozvíjať energiu Qi vedomím. Prácu s kvalitatívne novou energiou, je dobre začať vytváraním vnútorného hmatu. Vonkajší hmat pozná každý. Je to orgán ktorý slúži na prijímanie a spracovanie signálov z vonkajšieho prostredia. Tie isté hmatové receptory majú schopnosť stimulácie z vnútorného prostredia. Číňania, Japoncia a Kórejčania rozvinuli svoje doplnkové vlastnosti na báze hmatu. Takto sa rozvíja komplex nazvaný meridiánovým systémom. Je to prvým krokom pri odkrývaní svojho vnútorného Kozmu, ktoré zabezpečí aj zdravie, silu charakteru a životaschopnosť založenú na adaptácii na vonkajšie zmeny.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Robert Urgela

Zaměření:

Syntéza umení kláštorov východného typu v ich pôvodnom význame: Stimulácia 7 opôr, Meridiánový Qikung, mnohopolárna jóga, reflexoastrológia Ťan šanu, sttimulácia osobným pulzom.

Kontakt:

0902810777, aoum@atlas.cz

www.7pilierov.wz.cz/specialnekurzy.html

Web: http://www.7pilierov.wz.cz

Telefon: 0902810777Další články autora
více