Jste zde


Tradície orientu v novom chápaní
Robert Urgela

V roku 1977 Slovensko navštívil profesor Vasilij Lenský. Prišiel na základe pozvania svojho žiaka a úzkej skupiny trénujúcich zo Slovenska, aby viedol výuku pre záujemcov o metódy starých východných kláštorov. Lekcie prebiehali v Banskej Bystrici.

Kto je tento človek, ktorého dielo je unikátnym nielen v oblasti východných náuk, ale aj vo vede, filozofii a v umení. Jeho meno a tvorba sú známe predovšetkým v kruhu vedcov, diplomatov, členov kozmického výskumu, štátnikov a jeho žiakov a poslucháčov lekcií. Je vedcom, výskumníkom, autorom mnohých kníh, monografií, dizertácií, výskumných prác, hudobným skladateľom, ovládajúcim 7 profesií. Je aj autorom teórie mnohopolárnosti, ktorým vysvetľuje zákony prírody, sily vzájomného pôsobenia a spôsob vytvárania vzťahov vo vonkajšom vesmíre - v Makrokozme ako aj vo vnútornom vesmíre človeka -Mikrokozme. a zároveň aj v sociálnom kozme - ľudskej spoločnosti. Takýto nový, netradičný a zjednocujúci pohľad na zákony troch vesmírov sa objavil prvýkrát v histórii ľudstva. Ľudstvo až na výnimky, sa vo svojej histórii doteraz vyvíjalo na základe zákonov dvojpolárnosti. Základy mnohopolárnosti boli obsiahnuté v starom džanaizme, budhizme, taoizme, v jóge, sankje, vo Védach. Objavili sa v Tibete, Číne a Japonsku. Tieto energetické zákony sú adekvátne svetonázoru orientálneho typu.

Lenský sa stal nositeľom Nového poznania, ktorým zjednotil poznanie bezprostredného charakteru Orientu s poznaním sprostredkovaného typu západu. Dokázal poskytnúť nové, konkrétne metódy duchovnej transformácie a získania doplnkových vlastností.

Aká je životná púť tohto človeka, ktorý objavil cestu rozvíjania sa novým spôsobom? Pochádza zo sibírskeho bohatierskeho rodu. Narodil sa v horách Ťanšanu. Ako dieťa prejavoval neobyčajné vlastnosti. Stádo kráv ktoré pásol ho poslúchalo na rozkazy vydané len v jeho myšlienkach. Lastovičky preletovali zo stromu na strom podľa jeho želania. Rozumel reči zvierat, videl cez steny, predvídal udalosti skôr než sa uskutočnili. Ľudí vnímal ako energoinformačné polia. Vo veku 16 rokov sa začal oboznamovať s tajomstavami Orientu. Najprv sa učil skúsenostiam japonských samurajov, ktorý pracovali v blízkych horách. Neskôr s batohom na pleci navštevoval horské kláštory, nielen tie dostupné, ale aj také, ktoré sú pre ľudí západu neprístupné. Tam sa stretol s javmi, ktoré sú z hľadiska západného svetonázoru neprijateľné. Bol napr.svedkom toho ako mládenci nechali prostredníctvom pulzácie svojho srdca, prasknúť drevené štíty. alebo ako 120 ročný mních saltom preskočil potok a holými rukami a nohami nasekal drevo stromu na oheň. V inom kláštore mních vychádzal zo steny, či visel vo vzduchu. Mladý Lenský sa učil a trénoval aj u jakutských šamanov, Dunganov a v žil v ášramoch Indie. V rôznych školách používali iné metódy, ale spoločnými rysmi bola harmónia, šírka priameho poznania, životného objemu a neprítomnosť chorôb a patológií typických pre západ.

V kláštoroch sa stal známym ako patriarcha Don Men. Sám vytvoril metódu, ktorú trénoval s mníchmi. Štýl Dana je syntézou stimulácie všetkých zmyslových analyzátorov a môže slúžiť aj ako bojové umenie.

Lenský sa rozhodol vrátiť do západnej spoločnosti, aby na princípoch a metódach vedy zopakoval, to čo vyskúmal priamo na sebe. Svoje schopnosti rozvinul do takej miery, že odstránil konfliktnosť medzi dvoma protikladnými stavmi svojho neurónneho prostredia. Vymanil sa z diktátu dvojpolárnosti a dokázal riešiť problémy novým spôsobom, novými zákonmi na báze iných než podvojných vzťahov. Bez problémov získal vzdelanie v siedmych profesiách západného charakteru. Vykonával oficiálnu výskumnú prácu a zároveň aj svoju vlastné sledovania. Pritom získal neuveriteľné výsledky, napríklad:

- rast a dozretie obilia za 8 dní
- levitácia predmetov vo vzduchu, prekonanie gravitačného poľa Zeme
- úprava časom
- zmena štruktúry hmoty
- vytvorenie 3 polárneho magnetu
- pri pokuse s králikom je vypustená všetky krv, ale srdce pracuje ďalej
- množstvo iných zázrakov, ktoré sú z dvojpolárneho hľadiska neuskutočniteľné, a ktoré vysvetľujú všetky zázraky opísané vo svätých písmach

Lenský efekty viacpolárnych javov mnohokrát demonštroval pred špeciálnymi komisiami v laboratórnych podmienkach. O nič menej zaujímavé sú aj výsledky jeho práce s formovaním vnútorného prostredia človeka. Na jednej strednej škole uskutočnil experiment. Skupinu žiakov s najhorším prospechom vyučoval metódam sebaregulácie dýchaním, prácou telom, úpravy psychikou. Žiaci zvládli ročné učivo za pol roka, s vynikajúcim prospechom a zvyšný čas sa venovali riešeniu školských olympiád. V roku 1989 na katedre kozmonautiky Leteckej akadémie J.Gagarina, bol pozvaný prednášať a trénovať v oblasti prežitia v extrémnych podmienkach. Aj dnes sa ruský kozmonauti pripravujú podľa programu zostaveným Vasilijom Lenským.

V posledných rokoch často prednáša a vedie kurzy pre záujemcov z verejnosti. Jeho metódy tréningu zabezpečujú minimálne dobré zdravie, vitalitu, plnú výkonnosť človeka, tonus, práceschopnosť a "melódiu" pocitov - emócií. Na opačnej strane, schopnosť uvoľnenia, oddychu, dosiahnutie hlbokej fázy pokoja a vnútornej reorganizácie.

Podľa tradícií umení východných kláštorov, sa každý pohyb vykonáva s potešením, nadšením, emocionálnym zafarbením podľa typu stimulácie. Vonkajší pohyb vzniká na základe vnútornej konfigurácie. To umožňuje riešiť problémy smerom zvnútra, rozšírením vnútorných hraníc, zapnutím adaptačných mechanizmov, na vonkajšiu zmenu. Pri tréningu na prvom mieste stojí rozvíjanie vlastností človeka. Jednou zo spôsobov vnútornej reorganizácie je cesta Jógy, inou je cesta Tao, ďalšou cesta Zenu. Vždy však ide o vytváranie komplexu vnútorných vzťahov a vzniku nových super-vlastností, napriek skromným vonkajším podmienkam. Skúsenosti kláštorov Orientu v novom poňatí bude možné možné trénovať už aj na Slovensku a postupne aj v Čechách.

Úryvok z rozhovoru:

Doba nadchýnania sa rôznymi "vyššími existenciami", mimozemskými kontaktmi, extrasenzorikou, zdá sa, pomaličky končí. Na obzor nastupuje pragmatizmus, triezva vedecká analýza toho čo je záhadné a ťažko postihnuteľné.

Redakcia: Ako je známe, Vy ste zástancom posledne menovaného.
Súčasná strata záujmu o paranormálne sa dostavila právom. Kým v minulosti sa na seansy mágov, extrasenzov, liečiteľov... národ tlačil, tak teraz ich očakávajú prázdne sály. Podľa mňa to má 2 príčiny. Po prvé, nie je v silách týchto mágov pomôcť strádajúcim. Po druhé, ľudia si rozrátavajú svoj príjem, aby si mohli kúpiť každodenný kúsok chleba . Nadišiel čas uváženého chápania nepoznaného, čím sa sa v súčasnosti zaoberám aj s kolegami.

Redakcia: Vysvetľujete podstatu vecí, vychádzajúc z teórie mnohopolárnej logiky. No po stáročia sme sa rozvíjali na základe princípov dvojpolárnosti, berúc na zreteľ len kvality + a -. A žili sme a prežívali. No teraz ste prišli Vy a povedali, že svet je zložitejší, alebo že je mnohopolárny.
V našich vedeckých výskumoch sme vychádzali z nevyhnutnosti rozšírenia ľudského poznania, rozhodne na osnove mnohopolárnosti, keď okrem + a -, s určitosťou a reálnosťou existuje, niečo prechodného, čo v syntéze tvorí mnohopolárnosť, umožňujúca rozvíjať človeka, prebúdzajúc v ňom to najcennejšie, najlepšie, získavajúc dosiaľ neosvojené.

Redakcia: Tomu bol zasvätený cyklus lekcií, ktoré Ste viedli v Dome Vedy?
Áno a všetky mali spoločný postulát veľkého Laoć: Víťazstvo nie je cennejšie než porážka. Matematicky sa tento postulát vyjadruje: + rozšírený + = - . Zdanlivo je to paradoxné, no nie je tomu tak. Potvrdzujú to pri rôznych príležitostiach , myslitelia starého Východu. Veď v podstate na Východe nikoho nešokuje, že človek sa rodí a umiera v nekonečnom kolobehu. Smrť priateľa na Východe považujú za dobro, tešia sa z neho. Z nášho európskeho hľadiska, sú podobné morálne postuláty celkom neprijateľné. Východ po stáročia rozvíjajúc, pre nás, neobvyklé predstavy, dokázal používať rôzne druhy energie a pracovať s takou oblasťou, akou je maximálne rozšírené vedomie.
Nakoniec učenie Laoć potvrdzuje, že nepoznané je v plnej miere poznateľné a už je aj poznané. Je treba pochopiť, že víťazstvo nie je lepšie od porážky. Človek môže získať dokonalé duševné zdravie a fyzicky sa tiež stať úplným. Tieto potešiteľné metamorfózy sa uskutočňujú s pochopením tej skutočnosti, že Vesmír nie je natoľko primitívny ako sa zdá.

Redakcia: A ako teda vytvárať energetické väzby s Kozmom, tak povediac bez patológií?
Majú dve stránky. Jedna sa nachádza vonku a druhá vo vnútri človeka. Nakoľko sa s meniacim chápaním, menia vzájomné väzby v našom Vnútornom Vesmíre, natoľko synchrónne sa prenášajú zmeny aj vo vonkajšom svete.

Redakcia : Nuž a ako sa rozvíja Kozmos Vnútorný?
Ešte v dávnych časoch, v období Upanišád, základom rozvíjania Vnútorného Kozmu, bola jóga, neskôr ju doplnilo učenie Qi kung. Keď sa podarilo harmonicky previazať zrak s dýchaním, zrodila sa Pranajama. To umožnilo vidieť cez steny a vládnuť jasnovidnosťou. Ale to najhlavnejšie je, že to umožnilo rozdeľovať seba samého podľa rôznych energetických stavov.

Redakcia: Čo môžete povedať o tzv. syntéze Východu so Západom?
Prečo tzv? Nie je ničím iným, než Treťou Cestou.
Západ rozvinul systematičnosť a štrukturálnosť, naučil sa vyjadrovať ľudské funkcie vonkajšími prostriedkami. To na Východe nebolo. No tam sa neuzamkli dvojpolárnosťou. V starých učeniach Východu sa nachádzajú základy mnohopolárnosti.

Redakcia: Teda základom kozmického uvedomovania, sa javí mnohopolárnosť?
Mnohopolárnosť znamená rovnoznačnosť energetických stavov ako aj zákony vzájomných vzťahov medzi nimi. Napríklad ,ak by sa pozemšťan dostal na planétu ktorá sa pohybuje medzi troma Slnkami, tak tam neprežije viac než niekoľko minút, napriek plnému zabezpečeniu životných potrieb. Niet divu, že kontaktéri operujú len pozemským chápaním. Prvoradým v Slnečnej sústave sa javí dvojpolárna gravitácia. Vo Vesmíre sú tieto fyzikálne zákony iné. Pre mnohopolárne zákony je pozemský intelekt nespôsobilý.

Zdroj: Večernyj Almaty 25. 1. 1995Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Robert Urgela

Zaměření:

Syntéza umení kláštorov východného typu v ich pôvodnom význame: Stimulácia 7 opôr, Meridiánový Qikung, mnohopolárna jóga, reflexoastrológia Ťan šanu, sttimulácia osobným pulzom.

Kontakt:

0902810777, aoum@atlas.cz

www.7pilierov.wz.cz/specialnekurzy.html

Web: http://www.7pilierov.wz.cz

Telefon: 0902810777Další články autora
více