Jste zde


Rozšířené vědomí mystického channelingu XI.
Ing. Roman Palka


     Informace pro amatérskou komunikaci

     Amatérské pokusy o komunikaci nelze doporučit. Není mnoho těch, kteří to mají vyšším Já povoleno a labilním osobám by se psychický stav mohl ještě podstatně zhoršit. Přesto se o komunikaci mnozí sami pokoušejí se střídavými úspěchy. Nepřesné návody jsou v celé řadě knih. Pro takové zvědavce je nutno uvést základní informace, aby nebezpečí bylo co nejmenší:

    1. Zabraňte přístupu zlým silám! Komunikaci nedělejte ve stavu vzteku, rozčilení a strachu, ale jen v harmonii. Podobné přitahuje podobné, proto se připravte modlitbou, nebo meditací. Pokud je vám představa komunikace nepříjemná, nebo se bojíte, nedělejte to.

    2. Každou otázku opakovaně a výslovně směrujte, univerzální adresa je Nejvyšší inteligence dobra, ale není jisté, zda vám vždy odpoví ona.

    3. Neptejte se na budoucnost a banality, ani na záležitosti jiných, ale na rady. Odpovědi slepě nedůvěřujte, ale ověřte si je, nejlépe přes spolehlivého jasnovidce, protože procento chyb bude poměrně vysoké. Určitou formou verifikace je i kvalitní astrologie a numerologie.

    Psychowalkmany navozují sice inzerované stavy, ale v některých programech využívají nečistou magii. Na seznámení s hlubokým změněným stavem vědomí či na prohloubení ponorů v meditaci jsou však vhodné. Nedoporučuji rovněž pokusy o optickou komunikaci, protože v řadě případů došlo k těžkým psychickým poškozením. Pro amatéry je vhodná komunikace kyvadélkem. Použijte svůj prsten, nebo klíč. Nakreslete si dohodnutý slovník - podélný kyv je ano, příčný je ne a krouživý pohyb znamená nechci odpovídat. Pracujte v klidném prostředí, připravte se modlitbou a na závěr poděkujte.

    Často to začátečníci zdůvodňují tím, že odpověď už znali, byla to jedna z jejich myšlenek. Je to výsledek strachu a malé důvěry, takže božské síly mohly dát jen odpověď, kterou už dostali intuicí. Nedůvěra ve vlastní výsledky omezuje kvalitu přicházejících informací a znehodnocuje jejich vliv.

    Laici si neuvědomují nebezpečí zejména v aktivaci magických sklonů, jež je mohou stáhnout. Pomoci jim může jen ten, který má zkušenosti. Samostatně a bez schválení je lépe se o to nepokoušet. Jako přípravu pro channeling je možno doporučit studium literatury, rozvoj uměleckých schopností, zejména kvalitní hudby, zpěv, tanec i pobyt v přírodě o samotě. Dále relaxaci a modlitby případně holotropní dýchání či hypnotickou regresi nebo progresi.


    Fáze a etapy mystického channelingu

    Podle náročnosti je možné rozdělit mystický proces do třech fází:

    1) Postupné zvyšování

    2) Těžce únosné maximum trvající až půl roku. Problémy dělá temná noc duše i ohromení a strach z božské Velikosti. Zasvěcenci však již mystiku neopouštějí.

    3) Pokles na trvalou intenzitu doprovázenou pouze drobnými výkyvy

    Etapa je vždy charakterizována určitou novou výukou, jež se trvale provádí. Ta se však často v náznacích ohlásí ještě dříve, pak se občas nakrátko objeví. Intervaly se zkracují, až je nové zcela osvojeno. Pro zachování maximální autenticity procesu byly použity nezkrácené původní zápisky. Příliš osobní a ezoterické informace nejsou uvedeny.


    Etapa komunikace

    Zasvěcenec je nejprve fascinován novými možnostmi. Nikdy neměl možnost hovořit se skutečně duchovní osobností a nyní se může zeptat na všechny otázky, na které nenašel odpověď v žádné knize. Zajímá se o pozadí vztahů se známými a příbuznými, své minulé životy, nahlíží i do budoucích. S částečnými úspěchy se pokouší o léčitelství. Překračuje povolené limity otázek a je brzo energeticky vyčerpán. Žene ho zvědavost a má sklony ke sbírání obecných informací, což není to pravé. Inteligence mu opakovaně a různým způsobem naznačují, aby nepoužíval tak silné vůle ega k cestě dopředu, ale pasivněji prociťoval situace, které mu připraví. Duchovní proces má být jako procházka a poznávání nové krajiny bez spěchu a křečovitosti. Chtění je projev disharmonie, jež vytváří problémy a únava je jen jednou z mnoha možných následků. Pro začátečníka platí, že se nemá tázat ani málo, ani mnoho.

    Na význam snů, nemocí a nehod se ptá té Inteligence, která je vytvořila, někdy se v snových symbolech objevují zprávy i pro jiné členy skupiny. Učí se také knihami, na které ho nasměrují a dávají mu k nim komentář. Studuje léčitelství, astrologii, numerologii nebo jiné ezoterické vědy. Své schopnosti nabízí známým a zjišťuje jim odpovědi. Často nemůže uvěřit, že jeho výsledky jsou opravdu tak cenné a dělá začátečnické chyby v komunikaci. Seznamuje se s ostatními členy channelingové skupiny a začíná spolupracovat. Brzy se objevují problémy, nejprve pýcha z nových vědomostí, které jsou ostatním nedostupné. Zasvěcenec s překvapením zjišťuje, že znají i texty zákonů, cizí řeči, obsahy dosud neznámých filmů ba i kurzy valut, což mu ukazují ve snech.

    S pomocí božských sil se v regresních hypnózách seznamuje se svými hlavními disharmoniemi, které musí očistit. O některých nechce vědět, ani se jimi zabývat, ale stále je k nim zaváděn. Dlouho váhá, jakou roli v jeho životě mají mít tyto schopnosti a kam až se v duchovnosti chce dostat. Na druhé straně si však zvykne na dokonalou kvalitu odpovědí a těžce nese, když ji od ostatních lidí neslyší. Ptá se však často více, než je vhodné. Dostává velké množství velmi informací, které však často přesahují jeho intelektuální schopnosti, s obtížemi se mu daří chápat všechny souvislosti. Pak klesá schopnost prožívat sebe. Pokud nechce být zcela vyčerpán, musí si najít hlavní problémy a řešit jen je, i kdyby musel odložit zajímavé otázky a další neduchovní činnosti. Optimální urychlení duchovního vývoje odpovídá úměrnému využití všech kvalit člověka. Nejsme totiž není schopni řešit všechny své problémy současně.

    Nedostatek energie brání meditaci i jiné duchovní práci a je způsoben přetížením, někdy i jejím blokováním božskými silami, protože neřeší uložený úkol, nebo porušuje nějaký zákaz. Jiní zasvěcenci se naopak ptají méně než je vhodné a jejich vývoj vázne.


    Etapa temné noci duše

    Po dohodě s nadvědomím se jeho duchovní vývoj ustálil na třiceti, až stonásobku průměru, v noci někdy stoupá až na pět set. Mohl by se urychlit i více, ale destabilita už zesiluje, projevuje se přetížením psychiky, únavou a infekčními nemocemi. Pro správný rozvoj duchovní osobnosti je nezbytné pochopení okolí, jinak je přívod energie blokován.

    Objevuje se strach z mocné Inteligence, která ho nepřetržitě pozoruje a trestá. Na každou jeho disharmonii mu božské síly připravují podrobné výukové programy, kterými musí procházet, aniž často přesně ví, oč jde. V každé kapitole pracuje na určité oblasti duchovní výuky. Božské síly v ní změní svůj přístup. To, co bylo dříve povoleno, už může být zakázáno.

    Očišťování v procesech temné noci duše se provádí střídavým zesilováním a zeslabováním jeho disharmonií, kterým má dobře rozumět, znát všechny souvislosti a spleť vztahů, jež je ovlivňují. Je nutné pojmenovat problém a správně si ho uvědomit, změnit k němu postoj a nepodporovat ho myšlenkami. Terapie není tedy pouhým zakazováním, což je málo efektivní, plné sebeklamů a planého moralizování. Pracuje s navozenými či spontánními regresemi a progresemi obsahujícími i symbolické děje, které dovedou nahradit události života. Mohou být i ve formě snů, vizí a pocitů. Procesy probíhají u karmicky silně zatížených i mnoho dní, bývají velmi bouřlivé a bolestivé.

    Tato temná noc duše, popsaná řadou mystiků, je nejméně příjemná práce, protože naše minulost bývá hrůzná. Ve snech i událostech se zasvěcenci ukazuje, co mu ještě zbývá dořešit a čeho se nechce pustit, i když částí osobnosti chápe, že je to nezbytné. O tom, zda se chce změnit, nebo ne, se musí rozhodnout sám. Setkává se s lidmi, které v minulosti poškodil, či oni jeho a jako v zrcadle v nich vidí to, co si nechtěl uvědomit na sobě. Má sklon pokračovat s nimi ve starém druhu vztahu a to je právě to, co má ukončit. To, co mu vadí na druhých ukazuje na to, kde má sám problém. Pravá psychoterapie je pohled na své problémy z božské perspektivy, kdy je možné si uvědomit všechny souvislosti a změnit k nim přístup.

    Někdy by se rád vrátil do starého životního stylu, ale už to nejde, ví příliš mnoho. Nehody a nemoci už nemůže svalovat na náhodu. Někdy mu totiž osud přivodí situaci, při které zapomene, že vše je jen zkouška a jedná postaru. Následek bývá trest. Neustále je vystavován situacím s kterými má problémy.

    Už se mu těžko může stát neočekávaná událost. Nehoda se stane jen tehdy, když na varování nereagoval. Může si zjistit, kde je mez toho, co je povoleno, mez tolerance, ale i to, co je už trestáno. Tyto meze se mohou měnit podle okamžité situace. Nepotřebuje tedy desatero.

    Zbavuje se starých nánosů a to bolí. Inteligence mu nastavují zrcadlo ve snech i událostech a drobných nehodách, vidí všechny nedostatky, i ty, které si ani neuvědomoval, že je má. Byly často mnoho let zablokované a nepročištěné potlačeny vědomím, nebo i několik životů zcela, či zčásti blokované nadvědomím, protože by způsobily velké problémy. Proto se uvolňují pomalu, aby je bylo možno postupně očistit. Ví, že je nemá násilně odstraňovat, jen pasivně pozorovat, prociťovat a promýšlet všechny kořeny a vazby, nenechat se svést a umožnit je vyřešit nadvědomím tím, že si k nim uvědomí správný vztah. Nemůže je potlačovat, jen jim dát povolený rozsah a dohlížet, aby nepřekročil své hranice. Vždy musí mít jistotu, kam jde a kdo za vším je. Tím se vyhne tomu, aby ho jeho vlastní odkryté a zesílené disharmonie zničily, nebo aby v nich zůstal.

    Dělá dva i tři úkoly současně a aniž by je dokončil, dostává další. Úkoly se pak dořešují v nevědomí. O problémech se dovídá s předstihem i od ostatních členů skupiny, kteří mu nastavují zrcadlo, ale ne vždy dobře pochopí, co v něm je. Pomáhají mu jak mohou, sami dobře vědí, co jsou to božské hry, prožívají je podobně jako on. Vazby s minulostí jsou silné. Božské síly ho oslovují ve dne a v noci mu dávají sny, ve kterých mu v symbolech ukazují jeho problémy.

    Opustil většinu původních názorů, podstatně se změnila jeho povaha, zažil dokonce průnik zlých sil a Inteligence ho několikrát tahaly za nos, když se hloupě ptal. Ukazovaly mu naivitu jeho přání. Ve snech, vizích a náhlým vnuknutím vidí i nepříznivé budoucí události, což nebývá příjemné. Zkoumá příčiny, které je vyvolávají a někdy se mu podaří s pomocí nadvědomí změnit svůj osud. Zkoumá i problémy v duchovním vývoji, které ho v budoucnu čekají a řeší je. Temná noc duše je často až příliš těžká. Problémy se mnohokrát vracejí, protože do vědomí vstupují další, dosud nenapravené části individuality.

    Zasvěcenci se silnou karmickou zátěží z následků magie mají velmi dlouhé a bolestivé procesy, při kterých ztrácejí naději, že se jejich stav vůbec někdy zlepší a potřebují podporu ostatních. Nejraději by slezli z kříže aby se nechali vzkřísit.

    Všichni poznávají, že jsou na počátku vývoje a zažijí ještě mnoho let zkoušek, které si mohou prostudovat už dnes. Vzdalují se běžnému životnímu stylu. To, co zajímá je, nezajímá ostatní a naopak. Neptají se již na teoretické věci, ale na osobní. Vědí, že jsme obklopeni symboly nás samých a hledají, jaké vlastnosti jim odrážejí okolní osoby, prostředí a děje. Zabraňují tím chybnému chápání sebe sama i když zjištění nebývají vždy příjemná. Využívají své léčitelské a diagnostické schopnosti. Učí se nové způsoby komunikace. Jako instruktoři organizují výcvik adeptů. Někdy se zmýlí, nebo udělají chybu, ale Inteligence je nenechají dlouho tápat, správné řešení přichází z nejrůznějších směrů.

    Postupně se zasvěcenci mohou spojit s ještě vyššími božskými silami, nejprve jen ojediněle, později stále častěji, až jsou připojeny trvale. Využívají jejich schopností a pracují s nimi v mělkých meditacích kombinovaných s komunikací. Často je zkoušejí v různých situacích, aby si ověřili správnost reakcí. Někdy jim úmyslně dají chybné informace a zkoumají, jak se zachovají a zda na to intuicí přijdou. Důležité je, aby se ničeho nebáli a správně reagovali. Vědí, že nesmí udělat chybu, protože by byli potrestáni a museli by začínat úkol znovu. Pokud splní zkoušky, dostanou další schopnosti. Velké změny přicházejí bez velkého oznamování, ale katastrofické vize jsou spíše zkouškou slepé víry a sklonu k fantastičnosti, což jsou překážky rozvoje.

    Inteligence jim pak opakovaně naznačují, že by měli vědomou komunikaci omezit, nebo na čas vypustit. Spíše mají pracovat s významy snů, v kterých dostávají aktuální připomínky a poznámky k výuce. Zvýšenou pozorností k tomu co se děje mají podporovat přímý průnik, i když zpočátku často nepoznají, zda je myšlenka kvalitní. Po mnoha omylech se jim to podaří rozlišovat. Dostávají přístup i k nadnirvanickým božským silám vnější i vnitřní hierarchie 7,5té až 8,5té dimenze, ale využívají jich méně. I v této etapě jim intenzivně pomáhají zkušenější členové skupiny. Dostávají od Inteligencí návrhy nových duchovních úkolů a osudů i do budoucích životů. Ve snech jim naznačují, co jim přinesou. Již dávno nesledují tisk, rozhlas ani televizi, nemají jim co dát.Veškeré dotazy Vám velmi rád zodpoví sám autor R.Palka@stk.czHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing. Roman Palka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více