Jste zde


Rozšířené vědomí mystického channelingu X.
Ing. Roman Palka


     Problémy začátečníků při channelingové komunikaci

     Každý intenzivně prováděný obor je náročný a zná problémy, není vyjímka. Smiřte se s tím, že mystiku nelze zvládnout rychle, bez chyb a bolestí. Trpělivým úsilím a s pomocí instruktora i ostatních členů se dají postupně odstranit:

    1. Strach, nezájem, vyhýbání se terapii a zakrývání problémů - Zasvěcenec špatně odhadl svůj zájem. Počáteční nadšení se rychle mění v nezájem, strach a odmítání neznámého světa Vševědoucnosti. Nechce přijmout božské síly jako autoritu a nadvědomí Já jako svou součást. Přijmout roli žáka v dospělém věku a učením se měnit. Více než z Mistrů mají začátečníci strach z nadvědomí, protože je nemohou přiřadit k ničemu známému, zvlášť když skrytě pochybují o existenci intuice. Zasvěcené odpovědi mu jsou nepříjemné, bolestivou psychoterapii odmítá a komunikaci ukončí.

    Je to bohužel časté. Mnoho zasvěcenců třídy BC a C od komunikace upouští, protože jim nepřinesla co očekávali - rychlou úlevu od problémů, protože se pouhými slovy nedají odstranit. Někdy se však k channelingu po letech vracejí.

    Je to následek nesplněných požadavků pro channelingový výcvik. Jiní příliš zdůrazňují význam odpovědí, ačkoliv význam duchovního procesu je ve zkvalitnění vnímání, nikoliv ve sběru informací. Snaží se problémy vyřešit jen tím, že se budou na ně stále ptát. Čím více je ego rigidnější a disharmoničtější, tím bude mít větší problémy a horší výsledky. Častým problémem začátečníků je i to, že se často bojí volat božské síly, aby je neobtěžovali. Je to ovšem základní nepochopení Jejich práce. Někteří se bojí magických útoků. Na svém teritoriu mají však zasvěcenci stoprocentní ochranu.

    2. Nevěřící Tomáš - Odpovědi jsou tak překvapující, že nevěří jejich hodnotě a připisují je své fantazii. Nemohou však vysvětlit vysokou kvalitu informací. Snad všichni začátečníci mají tento problém. Paradoxně však více věří komunikaci jiného. Problém často přetrvává i několik let. V nevědomí je skryto hodně částí osobnosti, jež nevěří ani po mnoha mystických meditacích.

    Často to začátečníci zdůvodňují tím, že odpověď už znali, byla to jedna z jejich myšlenek. Je to výsledek strachu a malé důvěry, takže božské síly mohly dát jen odpověď, kterou už dostali intuicí. Nedůvěra ve vlastní výsledky omezuje kvalitu přicházejících informací a znehodnocuje jejich vliv.

    3. Nerozumí odpovědi - Někomu odpovídají Inteligence verbálně či vizuálně v symbolech, jež nechápe a podceňuje jejich hodnotu. Dlouhodobá pomoc instruktora bývá nezbytná. Stává se, že si zasvěcenec vysvětlí odpověď chybně, nebo nedá doplňující otázky a je zmaten. Pokud váhá, zda je odpověď či situace zkouškou, je jí vždy. Zasvěcenci často neznají přesný význam svých procesů.

    4. Odmítání odpovědí - Pokud Mistra vidí, ale On neodpovídá, či se vyhýbá úplné odpovědi, je to většinou tím, že zasvěcenec ji nechce ve skutečnosti slyšet. Inteligence rovněž odmítají odpovědět, pokud se jim otázka nelíbí, je nevhodná či předčasná. Je možné zjistit důvod a změnit přístup. V ojedinělých případech může být komunikace rušena jinými silami. Duchovním spojením několika členů lze blokádu prorazit. Většinou stačí změnit místo.

    5. Zčásti či zcela nepravdivé informace - mohou vzniknout navázáním komunikace s nekvalitním zdrojem. Zejména vědomí do odpovědí rádo zasahuje. Nesprávnou informaci může dát nadvědomí Já, kterého se ptáme na někoho, kdo není přítomen. I nadvědomí jiných osob nám může dát nesprávnou informaci, pokud by pravdivá odpověď poškodila jejich zájmy.

    Začátečníci bohužel často nedovedou oddělit nekvalitní odpovědi od kvalitních. Verifikace je nutností pro všechny. Úmyslně chybné informace jsou důležitou součástí výchovné politiky božských sil. Je nutné zjistit, k čemu nás měly dotlačit. Bývají trestem za nevhodnou otázku, nebo nás chtěly otestovat, abychom si uvědomili svůj chybný přístup, či nás měly přivést k určitým myšlenkám a reakcím na ně. Informace dávané z Jejich vůle bývají méně často chybně. Informace dodané průnikem intuice chybné nebývají a měli bychom je preferovat. Informace o budoucnosti je lépe vždy chápat pouze jako potencionální možnost, mají většinou pouze výchovný význam. Práce s nejistými informacemi je součást výuky. Božské síly nikdy neřeknou otevřeně, že náš přístup je chybný, ale jsou potěšeni, když na to sami přijdeme. Pak byl účel výuky splněn.

    6. Bez komunikace - Pokud božská síla trvale nereaguje na žádnou otázku, bývá to Její trest. Pokud neodpovídá žádná, bývá to i indispozice zasvěcence. Když pak komunikuje jen pomocí kyvadélka, může to znamenat, že není spokojena s naším přístupem. S pomocí instruktora lze zjistit konkrétní důvod a navrhnout další postup.

    7. Únava - Energii spotřebovává ponor do božského i vzájemná komunikace. Pokročilý zasvěcenec dostává myšlenky a pocity božských dimenzí bez ptaní, což je energeticky nejméně náročné. Kladení otázek je dražší, záleží na jejich kvalitě. Zbytečné a povrchně zvědavé otázky jsou energeticky nejnáročnější. Odpovědi jsou tím dražší, čím méně je zasvěcenec pochopí a zpracuje. Energetická náročnost roste úměrně s dimenzí. Zbytečně hluboký stupeň autohypnózy odebírá mnoho energie a způsobuje bolesti hlavy.

    Překročením povoleného počtu otázek dojde k vyčerpání a únavě, channeling se pak na určitou dobu přeruší. Nejvíce jí odebírá meditace, vždy úměrně ponoru do božského a stupni božské síly s kterým pracuje. Pokud je pročištění malé, je únava jedním z následků.

    Důvodů únavy bývá velmi mnoho, ale jsou vždy formou výchovy. Ukazují nám, že jsme udělali chybu. Bývá to i zkouška, jež odhalí nedostatky v zátěži. Pak je můžeme lépe odstranit. Proto se říká - koho Bůh miluje, toho s křížem navštěvuje. Je i symbolem rychlého duchovního vývoje. Problémy zasvěcenců s únavou jsou často způsobeny i tím, že žádali větší urychlení, než je přijatelné. Nejlépe je dohodnout se o něm s nadvědomím a netlačit na něj.

    Nedostatečné hluboké soustředění některých zasvěcenců vytváří komunikaci přes astrální modem, což je energeticky náročnější. Ztráty lze zredukovat mentální izolací těla i spojovacího kabelu. Někteří zasvěcenci mají z různých důvodů energie podstatně méně než druzí. Komunikace a meditace ji odebírá i od osob v okolí. Pokud spí, tak je často budí.

    8. Rozdílné odpovědi - Na jakoukoliv otázku odpovídá každá božské síla jinými slovy. Vyplývá to z Jejich rozdílného výukového stylu a charakteristiky závislé zejména na hierarchickém stupni. Odpověď je vždy zjednodušením nekonečně složité skutečnosti a je vytvořena pro chápání zasvěcence. Lze požadovat vysvětlení rozporů. Obecně platí, že názor vyššího stupně je nadřazen nižšímu. Rozpor mezi úrovněmi často znamená skrytou výzvu, že si máme poradit bez komunikace.

    9. Nevyužívání výsledků - Neuplatňování odpovědí v životě je problém i některých nadaných zasvěcenců.. Někteří začátečníci se neptají na to na co by měli, ale povrchně a zvědavě. Každá komunikace, psychoterapie i meditace musí mít konkrétní úkol a výsledky. Odmítání je projevem nechuti duchovně pracovat. Někdy je problém spíše opak - přemíra snahy.

    10. Odpovídají nižší síly, než byly volány - Nebezpečí komunikace je v tom, že všechny se rády vydávají za Boha, či Krista a pod., aby byly přijímány s důvěrou. Jsou ovšem podstatně níže v hierarchii. Dělají to kvůli energii, kterou za odpověď získají, protože z ní žijí a oživuje Je.

    Je to častý problém začátečníků, i když ne všichni o něm vědí. Každý komunikuje s božskými silami, které odpovídají jeho úrovni a očištění. Například zasvěcenec třídy C s problémy s agresivitou a magií nebude mít zpočátku přístup k nejvyšším stupňům hierarchie a bude mít větší riziko v průniku nižších sil a nesmyslných odpovědí.

    V každé otázce je vlastně již obsaženo, kdo ji bude odpovídat, ale ne vždy je zasvěcenec schopen se na tuto sílu napojit. Odpovědi by přesto nemusely být špatně, zejména když odpovídá alespoň pátý stupeň.

    Někdy pověří vyšší božská síla nižší, aby jednala Jejím jménem. Někteří začátečníci sice volají božské síly, ale nedůvěřují, že skutečně odpoví. Už tím zabrání kvalitní komunikaci.

    Pokud má již vyšší připojenou, ale přesto odpovídá nižší, je důvod v nedostatečné zkušenosti, přípravě a duchovní očistě. Je nutno prohloubit uvolnění, opakovaně dát volací znaky a po Jejím ohlášení se znovu ptát " Jsi to opravdu ty, božská sílo x-té dimenze?" Zejména při volání nejvyšších stupňů, jen ojediněle využívaných, je pravděpodobnost tohoto problému největší. Pokud zasvěcenec nemá potřebnou energii pro vyšší sílu, pracuje s nižší, která se za Ni vydává a napodobuje Její styl. Závisí také na tom, ve které kapitole duchovního vývoje zasvěcenec právě je. Pouze v některých kapitolách je mu povoleno komunikovat s nejvyššími silami.

    11. Dočasné zhoršení psychiky - Logickým následkem uvolnění vyšších schopností je i odkrytí nižších. Součástí channelingu je proto očišťování a psychoterapie. Zasvěcenec bohužel často nemá náhled na vlastní proces temné noci duše, v které se mu zesílily některé negativní sklony. Je často nespokojen se svým stavem, protože bývá dlouhodobý. Ostatní členové skupiny mu mohou pomoci při získání náhledu na sebe i v terapii. Silnější psychickou nestabilitu způsobují až ezoterické meditace s vysokou Inteligencí.

    12. Setrvávání v překonaných metodách - Mnozí, i vyspělejší zasvěcenci, nejsou ochotni přijmout vyšší intenzitu výuky a nechtějí se vzdát svých návyků. Neradi se loučí se zaběhanými postupy a neochotně začínají rozvíjet vyšší metody duchovní práce a dokonalejší způsoby komunikace i práci s novými božskými silami. S překvapením zjišťují, že duchovní vývoj je náročnější, intenzivnější a bolestivější, než si původně představovali a nemají ochotu zahájit meditace s hlubokým ponorem do božského. Většina z nich má sklon podceňovat své nové schopnosti a vznikající duchovní úroveň. Často si ani neuvědomují změny své psychiky a zbavení se starých problémů, protože to berou jako samozřejmost a na minulost již nevzpomínají.Veškeré dotazy Vám velmi rád zodpoví sám autor R.Palka@stk.czHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing. Roman Palka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více