Jste zde


Rozšířené vědomí mystického channelingu VII.
Ing. Roman Palka


     Způsoby komunikace

     Postupem výuky používá zasvěcenec stále dokonalejší komunikaci:

    1. Mentální
    a) pouze otázka - odpověď
    b) rozvoj volby doplňujících otázek
    c) tzv. božské hry - odpovědi bývají úmyslně nesprávné a nekonkrétní, což pozná pocitem, protože ho chtějí usměrnit k novým pohledům a vlastnímu správnému řešení bez ptaní
    d) instrukce - bez jakékoliv otázky reaguje božská síla myšlenkou na okamžitou situaci

    Pro zdokonalování vnímání dostává odpovědi vždy na mezi rozlišení.Vyšším stupněm myšlenkových otázek i odpovědí jsou jejich zkomprimované verze, které je možné rozvinout do běžné formy. Existují i jemné a slabé závany božských myšlenek. Blíží se božským pocitům. Zasvěcenec je musí naučit dešifrovat a oddělit od lidských. Výhodou je jejich velmi malá energetická náročnost.

    2. Intuitivní - Intuice dává jednoduché pocity, které lze vyjádřit slovy. Nikdy nedává úmyslně nesprávné informace
    3. Božský pocit
    a) Částečným ponorem do božské dimenze je možné vnímat Její pocit nebo pocitový děj, který může se zkreslením vyjádřit slovy
    b) V hlubším ponoru lze vnímat problém a jeho řešení dokonale v mnoha rovinách i souvislostech již bez mentálního doprovodu

    S Inteligencemi je možné komunikovat různými způsoby. Adept si při zasvěcování s pomocí instruktora najde ty, jež mu nejvíce vyhovují. Nejvýhodnější je optický přenos informací vizemi, doprovázený myšlenkami. Tak se zasvěcenec seznámí se svým Mistrem, který mu často zpočátku neukazuje svoji tvář. Není to ovšem jeho skutečná podoba, jen Jeho představa, jakási vizitka. Nadvědomí Já si volí různé obrazy, kterými se charakterizuje. Pokud vidí známý obraz Mistra či nadvědomí, má téměř úplnou jistotu správného spojení. Zkušeným zasvěcencům jen rychle přicházejí myšlenky, pokud nežádají jinak.

    Vize ve formě obrazů nebo dějů mohou být reálné, ale častěji jsou symbolické. Jejich správné vysvětlení může být náročné, protože obsahují mnoho skrytých informací, je to způsob výuky. Přenášejí i informace, které pochopí jen nevědomí. Některý začátečník dostane vize, pokud by myšlenky nepřijal. Někteří zasvěcenci čtou ve vizích texty, nebo odezírají Mistrovi slova z úst. Odpověď může být i vizí, která se jen prociťuje, neboť řada lidí vizualizaci nemá.

    Komunikace může přejít do mělké meditace, kde se setkává s Mistry v chrámech, kde ho učí některé souvislosti božského světa, nebo ukazují jeho nedostatky. Nevýhodou optického přenosu je vyšší energetická náročnost a delší doba navození komunikace. Zkušenější zasvěcenec si ji může po dohodě s Inteligencí zkrátit zvláštním volacím znakem, či rituálem. Mechanický přenos používá virguli, kyvadélko či automatické písmo, kdy božská síla dává myšlenky, diktuje text, nebo sama vede ruku. Mnoho symbolů obsahuje automatická kresba, některými zasvěcenci hojně využívaná. Osvědčil se pohyb či mikropohyb očí, případně virtuální pohyb, jež je pouze pociťován. S vyjímkou efektivního automatického písma je přenos informací mechanickým přenosem pomalý, ale nevyžaduje hlubší autohypnózu a není energeticky náročný. Výklad karet se používá ojediněle i když patří do channelingu.

    Výhradní přenos myšlenek a "pocitů" lze u začátečníků použít jen ve změněném stavu vědomí, protože v bdělém stavu by pronikly i méně kvalitní informace nižších dimenzí. Až velkou praxí lze rozeznat, která myšlenka v bdělém vědomí je od vyšší inteligence. Dokonale zvládnout tento problém je obtížným, ale nezbytným úkolem zasvěcence. Může pak s Nimi kdykoliv rozmlouvat bez přípravy. Božské síly odpovídají na dotazy, nebo pokročilé zasvěcence samy oslovují. Bývá to často varování, rada či postřeh o duchovním zákonu či symbolická poznámka na kterou se má zeptat. Verifikaci si může provést mechanickým přenosem. Pro rychlou informaci i při běžné činnosti použije zasvěcenec kombinaci přenosu myšlenek a pohybu očí. Když potřebuje hotový text, zvolí automatické písmo, nebo mu jej přímo diktují a na práci se symboly se hodí vize. Na znázornění symbolů je vhodná automatická kresba. Málokterý zasvěcenec však umí všechny metody.

    Tak jako v jiných oborech je channeling věcí praxe a vyspělosti. Každý si postupně najde vlastní optimální způsoby. Při zasvěcení trvá navázání komunikace s pomocí instruktora nejčastěji 1 - 3 minuty, aby dosáhl dostatečně hlubokého změněného stavu vědomí. Začátečníkovi postačí asi 20-30 vteřin. Po roce praxe do deseti vteřin a zkušenější dostává vize i myšlenky okamžitě bez soustředění a zavřených očí. Nelze již na něm poznat, že komunikuje. Nepřetržitě pak vnímá pocitový postoj nadvědomí, který si může verifikovat. Záleží i na stupni dimenze božské síly, se kterou chce hovořit, vyšší úrovně spotřebovávají více energie a příprava je delší. Způsob komunikace však nezáleží na stupni Inteligence, s kterou se komunikuje.

    Jsou známy i kineziologické metody, pocity tepla a zimy na různých částech těla a speciální prostředky, např. cigaretový dým. V pneumografii duchové mohou vytvořit text na čistém papíře zalepeném v obálce. Mistr může hovořit sám přes médium, umí si dokonce vytvořit zvuk. V mystickém channelingu se však nepoužívají ani vjemy, kdy člověk slyší hlas božské síly v uších. Žádná komunikace není samospasitelná. Psychoterapeuticky působí jen otevřeně přijímané osobní informace, které se nechají prožitím působit, až se zcela pochopí. Jinak je to pouze hromadění informací. Mystický channeling je vnitřním procesem, zejména psychoterapií a rozšířením zážitku božského do denního života.

    Pocit při vnímání božské dimenze při komunikaci je o několik řádů slabší než v meditaci. I práce jednotlivých sil je v ní jiná. Mystika nepracuje s nejvyššími božskými silami, protože by meditace spotřebovala ohromné množství energie. Vysoké Inteligence jsou také příliš ohromující, což se v komunikaci téměř nepozná.


    Vyhledání nové božské síly

    Postupným vývojem zasvěcenec pracuje s dalšími a vyššími Inteligencemi. Začátek vzájemné komunikace byl různými způsoby:

    1) Voláním některé známé božské síly (JHWH, Ra, Kristus atd.). Problém je, že k Ní většinou nemá přístup a často nevědomě komunikuje s Jejím předstupněm, což není na škodu.
    2) Sama se mu přihlásila ve snových symbolech i ve dne, často o náboženských svátcích. Prvním rozhovorem se Svým jednáním sama charakterizuje, ale zasvěcenec potřebuje hodně zkušeností, aby se správně orientoval. Často je to totiž zkouška jeho schopností, zda sám dokáže odlišit sílu pro něj vhodnou od nevhodné. Pomoc instruktora při verifikaci je nezbytná.
    3) Zavolat sílu používanou jiným zasvěcencem. Pokud je tu podobnost osobností, je to nejspolehlivější způsob vyhledání nové božské síly, protože převezme i jeho zkušenosti. Někdy se ozve božská síla ze stejné skupiny. Je chybou nutit božskou sílu ke komunikaci, když nemá zájem, protože má jinou orientaci.
    4) Pokud se zasvěcenec zeptá, jaké má božské síly, začnou se mu postupně objevovat. Nové přicházejí se změnou kapitol vývoje. V každé kapitole výuky je jedna, která je hlavní.
    5) Nejlépe může pomoci instruktor nebo inspektor, který mu doporučí určitou božskou sílu po dohodě s Ní.

    Jméno božské síly není důležité, ale Její charakteristika. Můžete se Jí zeptat, jak Ji oslovovat, nebo Jí sami nějaké dát, třeba anděl. Laici často komunikují s vlastním podvědomím, nebo s obyčejnými duchy, ale všichni si dávají vznešená jména. Každý totiž přitahuje jemu podobné síly.

    Je chybou chtít jen takového Mistra, aby souhlasil s vašimi názory a hovořit jen s Ním a nadvědomí Já opomíjet. Je to cesta do katastrofy, protože budete přitahovat další nebezpečné síly, jež vás postupně stáhnou. Při karmickém zatížení magií je nebezpečí komunikace se silou božské magie nebo tzv. vykonavateli. Některé vyšší síly totiž mohou plnit přání a to může přivést zasvěcence do problémů.

    Verifikace je proto nezbytná. Měl by si instruktorem či inspektorem ověřit o jakou sílu jde a pro jaký druh práce je vhodná. Zkušenější zasvěcenec může použít pro verifikaci i své osvědčené božské síly, zejména nadvědomí Já vyššího stupně. Pokud má připomínky, měl by je akceptovat. Práce s nevhodnou silou, dokonce i božskou, by ho mohla negativně ovlivnit.


    Význam snů, nemocí a událostí

    Snad každý zasvěcenec pracuje s významy snových symbolů. Sny jsou vlastně spánkové myšlenky a děje podobné denním. Některé jsou od nevědomí ega, část z nich vytvářejí božské síly jako informaci a druh výuky.

    Bez komunikace s tím, kdo jej vytvořil, nelze většinu snů jednoznačně a správně vyložit. Nejlépe je se dohodnout s božskými silami, aby po snu zasvěcence probudily. Pak jej stručně zapíše, stačí několik slov. Božská síla často napovídá zapomenutý obsah snů při zápisu.

    Ptát se na významy může až po několika hodinách, protože nejprve působí na nevědomí. Když by je nepřijal, řeknou mu jiné a stále ho tlačí k pochopení toho, co ještě neví. Jejich odpovědi by měl zasvěcenec doplnit dalšími otázkami, aby se v problému mohl dobře vyznat. Pokud mu ho chtějí vyložit druhým zasvěcencem, je to forma výčitky či trestu.

    Jejich základní struktura charakterizuje osobnost zasvěcence. Problém ve snu je symbolem problému v životě. V jejich dějích dochází k vědomé záměně osob, času, místa, nebo děje. Někdy několik postav vyjadřuje různé části téže osobnosti. I když je sen zcela dějově banální a nesmyslný, může mít hluboký osobní duchovní význam. Jen někteří zasvěcenci v nich dostávají odpovědi na dotazy položené před usnutím. Několik snů v jedné noci mívá často stejný význam. Nemohou mít variantní významy, ale ojediněle mají více významů současně. Obecné duchovní sny jsou výjimkou. Pokud jich zasvěcenec chce vyložit mnoho najednou, může požádat o celkové shrnutí, aby se nemusel ptát jednotlivě. Někdy má sen význam, na který má sám přijít. Sny vždy obsahují symboly a tím učí Jinakost Boha. Slouží jako zeslabené meditace, svými symboly a působením jsou podobné.

    Pokročilý zasvěcenec dostává připomínky k duchovnímu vývoji jen ve snech a přímém vnímání. Objevují se v nich i události, které teprve budou mít pro něj význam. Připravují ho na to, co se stane a tak zlepšují vyhlídky na správné jednání. Ve zvláštních druzích snů má možnost reagovat na svody a projevit tak své sklony ve zkoušce. Často však jedná jinak než by reagoval ve dne, protože má připojené jen některé části osobnosti. Někdy se týkají jemu blízkých osob, kteří mají podobný problém. Jsou sny, které nelze vyjádřit slovy, protože obsahují úplně jiné dějovosti než známe.

    Prostým výkladem lze však využít jen 10 procent jeho hodnoty. Zasvěcenec také často blokuje přijetí jeho významu. Sny aktivuji napojení na určitou oblast psychiky, jsou to jakési dveře do duchovních oblastí a i bez výkladu ho ovlivňují. Ukazují, co se v něm děje. Odkrývají oblasti, kde jsou složité vazby, které nelze jednoduše vyložit. Proto v některých kapitolách duchovního vývoje zasvěcenec opouští výklad snů a využívá pouze pokyny božských sil a přenos pocitů. Nejprve si po probuzení oživuje prožitek snu. Prochází jimi, snažit se je procítit a pochopit i bez ptaní.

    Terapii pak provádí v meditacích, kde ponorem do mapy psychiky prožívá příslušné děje. Pak teprve může dokonale harmonizovat problematické části a využít je na více než 50 procent. Zvláštní prací se sny se dá dosáhnout zajímavých schopností (astrální cestování, noční výuka, zkoušky a učení aj.) V polospánku i ve dne se opakovaně vracejí zvláštní slova, myšlenky i vize, jež také mají snovou symboliku a význam.

    Božské síly mají neomezenou schopnost ovlivňovat životní děje. Denní události jsou také informace, je to hlavní způsob výuky či zkoušky, ale běžnou formu konkrétních zpráv mají jen některé. Každá nehoda a nemoc má svůj význam, je to informace, symbol, součást života. Nemoci bývají tresty, má se jimi něco symbolizovat, zdůraznit či v jejich útlumu provádět terapeutické procesy v nevědomí. Nemoc může být u mystika symbol probíhajícího abdukčního procesu odstranění zlé části, jež není vhodná k transformaci.

    Událost a sen tedy často nemá jednoznačný význam, ale bývá součást určitého obecnějšího výchovného záměru. I náš život je vlastně nemoc z odloučení od Boha a léčení.Veškeré dotazy Vám velmi rád zodpoví sám autor R.Palka@stk.czHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing. Roman Palka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více