Jste zde


Rozšířené vědomí mystického channelingu IX.
Ing. Roman Palka


     Charakteristika božských sil

     Channeling pracuje s božskými silami vnitřní i vnější hierarchie, jejichž osobnosti jsou zcela odlišné od naší. Z analýzy několika tisíc odpovědí vyplývá Hlavní princip Jejich práce: Naše DUCHOVNÍ VÝCHOVA a OČISTA. Používají účinný efekt zesílení a kontrastu.


    Pro začátečníky v channelingu platí:

    1. Život božských sil je i při Jejich vzájemných odlišnostech daleko dokonalejší, jemnější, rychlejší a bohatší, což však nelze bez návštěvy vyššího světa zcela pochopit. Projevují silnou tvůrčí hravost a zvídavost. Jsou tím, čím chtějí být. Dokonale vnímají a chápou v mnoha rovinách. Už nejbližší 5. stupeň by se mohl označit za božský, další stupně ani neumíme docenit. Jsou Jiní než my či knižní představy o svatých a guruech. Našemu vědomí jsou vždy nadřazeny. Chtějí, abychom respektovali božskou hierarchii, ale jsou proti strachu z ní a sebeponižovaným obdivem. Milovat Boha znamená umět se do něj ponořit.

    2. Božské síly mají vždy zájem na vzájemné komunikaci, odmítají ji jen při závažném porušení zásad. Mají svůj diplomatický protokol a politiku vztahů a metody výuky, které můžeme zčásti vytušit. Nelze však poznat pravé záměry božských sil. Ale ani dítě ne vždy zcela nechápe všechny motivy učitelů. Rozhodují, co a jak je možné komu říci a co už ne. Odrážejí náš styl jednání, k přísným jsou přísnější, k mírným mírnější, abychom si lépe uvědomili sami sebe. Jejich projev obsahuje více informací než jen pouhá slova, jsou to i skryté symboly a pocity. Berou v úvahu úroveň našich možností, znalostí a názorů. Pokud někdo odmítá duchy, představí se mu jako mimozemšťané. Jejich odpovědi se však liší od informací mnoha duchovních knih.

    3. Jsou vždy na úrovni, nevyčítají, nepřesvědčují, nemoralizují, ale různým způsobem jednají, i když o tom nevíme. Znovu a znovu nás různými prostředky (myšlenky, sny, nemoci, události) informují o našich problémech. Mají zvláštní druh hravosti, který se projevuje i tím, že se někdy vydávají za jiné, i vyšší stupně tím, že napodobují Jejich styl a odpovídají místo Nich. Je nutné to vycítit a zeptat se: Jsi to opravdu ty, x-tá dimeze? Vysokou hodnotu dávají symbolům, práce s nimi je stejná jako s tím, co představují.

    4. Každá božská síla má svou specifickou osobnost, kterou můžeme zjistit v meditaci tak, že ji necháme vstoupit do sebe a na rysech tváře vidíme Její charakteristiku. Závisí však nejen na stupni, ale i na Jejich zaměření. Vzájemně se liší způsobem výuky a vyjadřováním. Většinou mluví hovorovou řeči, někdy s gramatickými a slohovými chybami. Některé hovoří zvláštním starodávným stylem. Některé božské síly jsou velmi přísné, zvláště vyšších dimenzí. Ze Zdrojů je to JHWH. KADEHI je výrazně strohý. Božská Láska a Panna Marie se zásadně odlišuje od ostatních.

    5. V mnoha směrech je Jejich přístup k nám podobný vztahu rodičů k dětem. Podmínkou správného přístupu k channelingu je proto přijetí božských sil jako Učitelů, pro které zvědavost, dokonce i faktografie má jen malý význam. Dovedou číst pocity a myšlenky kohokoliv. Jednání k nám vychází ze znalosti minulosti, přítomnosti a budoucnosti, protože mají přístup do Informačního pole. Události se však mohou vyvíjet i jinak, než je v osudu. Mohou nakrátko vymazat naši paměť, zesílit i zeslabit naše sklony. Mohou nám říci, co je povolené a doporučené, co je tolerované a co už trestané. Ojediněle se mohou zmýlit, zejména nižší božské stupně, ale okamžitě se opravují.

    6. Mají zvláštní druh humoru, ale někteří ostře kritizují, zejména sklony k vyvyšování. Velmi často zasvěcence zkoušejí. Úmyslně mu dají nesprávnou informaci, sledují jak bude reagovat a pak průnikem intuice napovídají, že je chybná. Zajímá je, zda to pozná. Proto každá nová informace je jen dočasná pracovní hypotéza. Výchovný význam katastrofických informací je i v bibli a jiných svatých textech. Dávají je proto, abychom změnili přístup, byli např. aktivnější. Hodnotí, jak budeme reagovat, zda je přijmeme a co s nimi uděláme. Pokud je bezhlavě přijmeme, či dostaneme strach, tak nás kritizují, nebo situaci ovlivní tak, abychom pochopili omyl. Informace dávají po kapkách a podle rostoucích schopností zasvěcence je mohou po čase změnit. Pokud nemáme kritický a zkoumavý přístup k získaným informacím, budou nás vodit za nos. Pokud jsme otevřeni se dozvědět naše omezení, řeknou nám je a uvolní zcela neznámé informace.

    7. Vnitřní hierarchie k nám může mít větší odstup, než Mistři. Nadvědomí Já častěji odmítá odpověď než Mistři, je to druh trestu.

    8. Vyžadují určitou úctu. Když se jim naše jednání nelíbí, dají to najevo, nebo se odmítají bavit. Umějí se i urazit, ale jinak než my. Jsou rádi, když jim poděkujeme za odpovědi a výuku.

    9. Každá Inteligence má svoji hranici, kam je až ochotná k nám sestoupit, nejvyšší odpovídají jen na nejkvalitnější otázky. Vyšší stupně se liší od nižších náročnější symbolikou odpovědí, které často nechtějí podrobně vysvětlit. Vyznačují se vznešeností, nadhledem, vnitřní silou a dokonalosti projevu. Čím je dimenze vyšší, tím je stručnější, má silnější vlastní vůli i sklon sama ukončit rozhovor. Jsou také poněkud odtažité, velmi uvolněné a klidné. Ani z výchovných důvodů tak často nepřehánějí, nedávají úmyslně chybné informace a nejsou u nich sklony k subjektivním výpovědím, což se objevuje u 4,8mého a pátého stupně.

    10. Božské síly si rozdělují práci, která je velmi rozsáhlá a složitá. Každá má hierarchicky organizované vztahy s ostatními. Souvisí s úkolem naší inkarnace a osobnosti i Stvoření jako takového. Někdy nám jedna řekne i to, co by druhá nebyla ochotna. Některé s námi nikdy nekomunikují, jen pracují s nevědomím. Vždy se postarají, aby zasvěcenec mohl v klidu pracovat, je pod jejich ochranou.

    11. Mezi Inteligencemi i ve vztahu k nám je určitá žárlivost a rivalita, ale jiná než naše. Projevuje se mezi stupni i uvnitř nich. Pátý a šestý stupeň by rád přešel do sedmého. Mezi božskými silami a námi může dojít ke sporu, který může vyvolat jeden, nebo druhý a jen ojediněle končí rozchodem. Mohou nás opustit, když soustavně odmítáme Jejich doporučení, nebo když je náš styl duchovní práce pro Ně nepřijatelný. Zasvěcenec také někdy odmítne Mistra, protože mu není sympatický, nebo se mu nelíbí Jeho přístup. Je pak určitou dobu bez Něj, ale dříve či později si nějakého najde, nebo mu nadvědomí Já vyhledá nového. Konflikt může vzniknout i s vyšším Já, ale to nemůže pochopitelně zasvěcenec vyměnit, může si však zavolat jiný, nejčastěji vyšší stupeň. Většina konfliktů se však vyřeší dohodou, vliv na výsledek mají i ostatní božské síly.

    12. Nechtějte od Nich hotová řešení, jen náznaky a posudky variant, protože by dělaly práci, kterou máme dělat my. Pokud není nebezpečí z prodlení, jednají tak, že nás k správnému řešení vedou i oklikami. Myslet si, že nám hned dopředu řeknou úplnou informaci, je naivní. Někdy odpovídají nikoliv slovy, ale přímo činy, nebo nás navedou na správné řešení. Pracují s potenciální možností. Pokud se zeptáme např. na budoucí soužití s určitým člověkem, odpoví nám, jak by vypadalo, kdyby k němu skutečně došlo. Pochopitelně odmítnou odpovědět, zda k němu dojde.

    13. Inteligence neříkají vždy vše a řeknou i zjednodušení či nepravdu, pokud to považují za vhodné pro výchovu. Pokud by pravdivá odpověď způsobila psychické trauma, nebo by ji zasvěcenec nepřijal, vyhnou se jí. Odpovídat proti vůli tázajícího je v rozporu s principem Podobný k podobnému. Připravují půdu a ve vhodné chvíli se zasvěcenec dozví jak to je. Hledají nové a efektivnější cesty výuky. Mohou například předávat zprávy přes někoho jiného, kterému je dají do snu. Odpovědi na zvědavé otázky na budoucnost mohou být pravdivé, nebo nemusejí, rádi nás v těchto případech nechávají v nejistotě. Často téměř nelze zjistit, zda je informace pravdivá, nebo má pouze výchovný význam, či má prověřit naše reakce. Pokud říkají, že toho či onoho znáte z minulých či budoucích životů, není vyloučeno, že se jedná o oboustrannou podobnost. Karmicky to však není důležité. Vedou nás k samostatnosti v poznávání a odmítají přesouvání odpovědnosti.

    14. Rádi se zasvěcencem laškují, například ve snu symbolicky ukážou nějakou nepodstatnou událost v budoucnosti, jen aby bylo vidět, že to umějí. Někdy ho i postraší, aby si uvědomil své reakce. Jindy mu říkají i to, co přesahuje jeho chápání. Naznačují tak Své nadřízené postavení i to, že se nemá zabývat přílišnou teorii a obecnými otázkami. Jindy mu dají sen a odmítnou ho blíže vysvětlit, prý až časem, zatím o něm má přemýšlet.

    15. Inteligence se nevnucují, ale pokud je požádáme, jsou nám kdykoliv ochotny pomoci radou i skutkem. Pokud uváží za nutné, postihnou zasvěcence tvrdě. Vždy upřednostňují vlastní úvahu před naší, i kdybychom tu svou považovali za sebesprávnější. V některých případech lze však argumenty a prosbami změnit jejich rozhodnutí. Podporují průnik nadvědomí a pocitové odpovědi vůči verbálním a vlastní kvalitní úvahu zasvěcence proti Jejich radám.

    16. Jejich trpělivost je obdivuhodná. Dávají nám vždy znovu a jinak myšlenky, snové děje i životní situace, i když jim příliš nerozumíme, nebo je nebereme vážně. Jeden život pro Ně příliš neznamená. Když někdo nechápe, pochopí za pět, nebo dvacet životů. Učitelské schopnosti mají dokonalé. Pokud zasvěcenec nechce slyšet odpověď, ač se ptá, neodpoví mu. Pokud má vnitřní bloky, je jimi Jejich odpověď ovlivněna. Nevyvracejí mu hned jeho omyly, ale trpělivě ho přivádějí na nové myšlenky, často s ním nejprve souhlasí a až postupně mu ukazují slabiny jeho představ.

    17. Přesné názvy a pojmy Jim nedělají těžkou hlavu, občas je zamění. Podstata a symbol je pro ně důležitější než název.

    18. Jména osob a přesný datum události sdělí jen vyjímečně a často nepřesně. Termín "co nevidět" může znamenat i deset a více let. Naopak můžeme dostat určitou schopnost daleko dřív, než nám řeknou.

    19. Kariéra, jídlo, hmotné a sexuální záležitosti mají pro ně menší důležitost. Zajímá je hlavně duchovní stránka života.

    20. Pokud se zhorší podíl dobra zasvěcence, jsou tím negativně ovlivněny i jeho nadvědomí. Pokud zhoršení přesáhne 15 procent, dostane i jiného Mistra. Při zvýšení podílu dobra se objeví lepší Mistři.

    21. Až na vyjímky neudávají nižší božské síly svá jména. Můžete je oslovovat takovými, jaká jim dáte, ale neměly by vznikat pochybnosti, koho máte na mysli. Někteří Mistři si bez špatného úmyslu dávají jména i podobu známých duchovních osobností. Pokud voláme někoho, kdo přijít nemůže, či nechce (Budha, Krišnamurti), zahraje si na něj jiný duch, aby nám udělal radost, je ale většinou nižšího stupně.


    Charakteristika božských sil je obdobná logice osudu. Hlavní odlišnosti od našeho chápání jsou:
- vždy existuje vyšší záměr a množství důvodů i když je neznáme či popíráme. Osud má daleko větší logiku, než si myslíme.
- osud nám nic neříká přímo, ale pokud nechceme pochopit, naznačuje nám to stále silnějšími symboly
- čas pro něj mnoho neznamená, ani to, že nechceme řešit svůj problém. Trpělivost osudu je obrovská. Stále si přitahujeme situace, které odpovídají našemu úkolu a vnitřnímu stavu.Veškeré dotazy Vám velmi rád zodpoví sám autor R.Palka@stk.czHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing. Roman Palka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více