Jste zde


Rozšířené vědomí mystického channelingu III.
Ing. Roman Palka


     Výcvik zasvěcenců

     Hierarchie vnitřní a vnější

    Zasvěcenec komunikuje jak s vnitřní hierarchií, tak s vnější. Vnitřní se skládá z částí vyšších Já v nadvědomí naší individuality, vnější tvoří přátelé a spolupracovníci příslušné vnitřní části. Oddělenost však není úplná, individualita je určitým způsobem spojena se Stvořením. Souhrnně je Jim říká Inteligence, nebo také božské síly, které vzájemně spolupracují. Není však tak důležité, kdo informace dává, hlavně že jsou kvalitní. Pro snadnější pochopení je možné vytvořit zjednodušené schéma:

   
Vnitřní hierarchie jedince   Vnější hierarchie
  Stvořitel - je společný

 
božské Já   Mistr či Zdroj 7. dimenze
Nadjá   Mistr 6. dimenze
intuice   Mistr 5. dimenze
myšlení   přátelé ve fyzickém těle
emoce   přátelé ve fyzickém těle
éterické tělo    
fyzické tělo    


    Informační zdroje channelingu

    Harmonie je projev duchovnosti, kde jednání jednotlivých stupňů hierarchie rozšířeného vědomí není v rozporu. Každá vykonává to, co jí přísluší. Než zasvěcenec dosáhne tohoto mistrovství, konzultuje s božskými silami každé závažné rozhodnutí. I kdyby to neudělal, hierarchie zasáhne sama tak, jak uzná za vhodné.

    Channeling je správně prováděná komunikace s Inteligencemi pod dohledem zkušeného instruktora. Hlavním informačním zdrojem zasvěcenců je vnitřní hierarchie, zejména pátá a šestá dimenze. Rozvíjení dobrých vztahů s těmito božskými silami je hlavním zájmem zasvěcence, protože na něj mají rozhodující vliv.

    Nejvyšší trvale volaná božská síla ke které má přístup (nikoliv krátkodobá komunikace) závisí na vyspělosti zasvěcence. Vzhledem ke svému postavení má pro něj největší význam. Je hlavní autoritou, kterou nemůže nikdo omezit. S Jeho pomocí se může spojit s ještě vyššími božskými silami. Ty se mu sami ozvou, pokud nastane dostatečný stupeň výcviku pro vzájemnou spolupráci a společně se dohodnou na detailech výuky. Zasvěcenci, kteří byli v minulých životech silně ovlivněni temnou magii, nemají využívat Mistry a nadvědomí páté, vyjímečně i šesté dimenze, protože ovlivněny jsou i Oni. Měli by pracovat jen s ještě vyššími, nebo s kristovskými silami.

    Pracují rovněž s vnější hierarchií Mistrů a božských Zdrojů. Někteří mají téhož Mistra i na víc stupňů. Mohou být připojeni trvale, nižší jen docházejí v určitých dnech a hodinách, pokud nejsou zavoláni. Všechny stupně vnější hierarchie nebývají obsazeny. Je možné si přivolat i více Mistrů. Zasvěcenec však musí volbu konzultovat se svoji vnitřní hierarchií, protože vlastnosti Mistra ho silně ovlivňují, má na něj vliv i Jeho karma. Kromě těchto Mistrů mají i ty, kteří s ním nekomunikují nikdy, nebo jen při některých příležitostech. Pracují pouze s jeho nevědomím.

    Předstupně jsou božské síly, které si nejvyšší božské Inteligence vytvářejí pro přípravu zasvěcence před tím, než jsou s ním ochotny pracovat. Skupiny jsou ty, které mají podobnou výukovou metodu (např. skupina IAUE nebo čtyři Kristovy božské síly, které současně tvoří předstupeň k Němu).

    Mezi vnitřní a vnější hierarchií vznikají zvláštní vazby, které se mohou zintenzívnit až k prolínání božské síly s nadvědomími, nebo spojování dvou či třech Mistrů do jednoho.

    Zasvěcenec může komunikovat nejen se svojí vnitřní a vnější hierarchii, ale i druhého, pokud je přítomna. Pokud není, je možné cizího Mistra telepaticky přivolat. Komunikace je možná jen s kompatibilními, zejména co se týče podílu dobra, zaměření a pod. Proto je lepší se na ně ptát pouze svých božských sil.

    Zasvěcenec může pracovat i s umělým duchem - agregorem, kterého stvoří božská síla pro určitý úkol. Některé duchovní praktiky (Modrá Alfa, Zlatá Mysl) pracují s těmito Pomocníky, které vytvoří pátá dimenze nadvědomí. Agregor pracuje podobně jako Mistr a je Ho možné využít i na jiné účely, než byl stvořen. Zvlášť silné a významné agregory, stvořené nejvyššími božskými silami, jež pracují pro množství lidí se nazývají Zdroje. Je možné se spojit například se staroegyptským superenergetickým Zdrojem RA z osmé dimenze. Další souvisí s kabalistickým Stromem Života, či jinými kulty.

    Je si třeba uvědomit, že každá dimenze obsahuje mnoho částí různého zaměření. Popsané horizontální členění hierarchie je podle dimenzí, vertikální jimi prochází. Tyto rysy má již IAUE, ale typickým vnitřním příkladem je Láska, Harmonie, Rozhodnost, Moudrost a Síla, s kterými lze také pracovat. Je možné volat i tyto síly určitého stupně (např. svou Moudrost 6. dimenze). K vnějším Zdrojům vertikálního členění patří i křesťanské síly. Patří k nim i Panna Marie, známá z Medžugorje. Je vhodná pro odkrytí Lásky. Může též zprostředkovat prožití duchovní Čistoty a Krásy. Na rozdíl od ostatních božských sil nedává téměř žádné informace. Práce s Ní i s vnitřní božskou Láskou někdy vzbuzuje nechuť určitých částí osobností. Důvod je v naprosto odlišném stylu.

    Střed rozšířeného vědomí je část osobnosti, jež je běžně nejvíce využívaná. Charakterizuje úroveň zasvěcence a praxí se postupně zvyšuje. Božský instruktor je určitá dimenze nadvědomí Já, k němuž má zkušený zasvěcenec okamžitý a téměř neomezený přístup. Komunikace s Ním je nejintenzivnější, protože je spojovacím článkem pro ostatní božské síly. On ho také sám oslovuje a dává mu instrukce. Jeho stupeň se také postupně zvyšuje.

    Pro vyspělé zasvěcence jsou přístupné nižší předstupně Krista Duchovní srdce a Orivon. Vyšší předstupně Krista IHS, INRI a Modlitba Páně jsou vhodné pro křesťanskou asketickou mystiku. Jejich vznešenost je ještě vyšší než sedmé dimenze. Při komunikaci s Nimi je u některých zasvěcenců přítomen i Kristus, ale nehovoří, jen vyzařuje božskou lásku.Tyto kristovské Zdroje se vyznačují láskou, vznešeností a možností odpuštění. V některých případech odmítají (s vyjímkou Orivona) komunikovat se zasvěcencem společně s ostatními božskými silami, dokonce i s vnitřní hierarchií, protože i Ona bývá zasažena disharmoniemi.

    Jen nejzkušenější zasvěcenci mohou volat Krista a Ducha Svatého, kteří jsou nejvyššími božskými silami ochotnými používat lidských slov. Pokud je však přístup alespoň k nirvanické inteligenci, může pomoci zprostředkovat Jejich odpovědi. Kristus je čistým Dobrem a božskou Láskou, kterou velmi silně vyzařuje. Je naší nejhlubší podstatou a jedním ze základních božských Prvků, které dimenze zpracovávají vlastními programy. Navázání kontaktu je velmi náročné a umějí to jen nejpokročilejší, kteří ho také umějí využít. Očištění nestačí, je nutné sejít na půl cesty k Němu. Komunikace s ním se podstatně liší, pokud použijeme běžný způsob, mluvíme pouze s Jeho odrazem. Odpovídá však jen na otázky, na které chce odpovídat. Kontakt s Kristem je léčivým procesem, při kterém si uvědomíme Prvotní neposkvrněnost. Ukáže nám chybu, kterou děláme od počátku - nedostatek Lásky.

    Duch Svatý je Nejvyšší Moudrostí, čistější a vyšší než nirvanická inteligence. Na rozdíl od Ní přesahuje tento vesmír. Může nám zprostředkovat komunikaci se Stvořitelem naši individuality a dokonce i s Absolutnem samotným. Reaguje přímo na myšlenku a mohl by se znečistit, protože je naší součástí. To je význam citátu z Nového zákona o hříchu proti Duchu Svatému. Pomoci by pak mohl jen Bůh Trojjedinosti.

    S Bohem Otcem se přímo komunikovat nedá, pouze přes Ducha Svatého a Krista, případně přes Jeho Posly. Otázky a přání směrovaná na Něj řeší úrovně, které to udělají v daném případě nejlépe. Bůh Trojjedinosti, je nadřízen všem vesmírům, veškeré dějovosti. Je pro nás přístupný přes devátou dimenzi. Svoji vůli dává na vědomí i přes své Posly, které stvoří Jeho nejbližší podřízení. Ne vždy je zasvěcenec schopen se spojit s úrovní, kterou volá, zejména s nejvyššími dimenzemi. Ale i pak je zčásti napojen i na sousední dimenze, které se pak na odpovědi podílejí. Nejvyšší duchovní síly se jen ojediněle ozvou na zavolání, spíše dají zasvěcenci na vědomí, že s ním chtějí mluvit.

    Pokud se ptáme nižší úrovně než je vhodné, může dojít k omylu, nebo ji tázaný odmítne. V naprosté většině případů je však odpověď přesto správně. Ač není úplně dokonalá, je pro naše chápání postačující. Každá Inteligence může také svou odpověď zdokonalit pomocí konzultace s ještě vyšší úrovní.

    Někteří zasvěcenci pouze dávají otázky a odpovídá Inteligence, která se rozhodne odpovídat. Jiní dávají otázky a prosby jen Bohu, ale vědí, že odpovídají Jím pověřené. Lépe je však volat již připojené božské síly. Je možné také komunikovat s astrálními a přírodními duchy i mimozemšťany ve fyzickém či energetickém těle v různé duchovní úrovni. Mohou nám říci mnoho zajímavého o své civilizaci, ale pro naše osobní otázky jsou důležitější výše uvedené Inteligence. Je dokonce možné telepaticky hovořit s vyspělými žijícími duchovními osobnostmi, nebo i mezi zasvěcenci, lze i dávat vzkazy. Zkušení jedinci se mohou astrálně přemístit do paralelních civilizací, nebo i mimo naši planetu a hovořit s jejich obyvateli. Pro velmi vyspělé zasvěcence je velmi přínosné komunikovat s božskými Osobnostmi s hierarchií od 5,5 té dimenze výše, protože k Nim vývojově směřují. Jejich jména a úkoly jsou však ezoterické.

    Vysoké božské síly, zejména Zdroje, mohou nezávisle na sobě a na různých místech pracovat s mnoha zasvěcenci najednou. Uvedená jména božských sil jsou vytvořená pro nás. Jejich skutečná jsou jiná, často nemají nám známou verbální formu. Popsané spektrum je pro nezasvěceného snad příliš komplikované. Člověk je však mikrokosmem, stejně nekonečně složitým jako Stvoření a možností je ještě daleko více.Veškeré dotazy Vám velmi rád zodpoví sám autor R.Palka@stk.czHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing. Roman Palka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více