Jste zde


Rozšířené vědomí mystického channelingu II.
Ing. Roman Palka


     Proudy archetypů
Toto poznání je zásadní při zkoumání všech duchovních otázek. Všechny děje jsou paralelně doprovázeno proudy archetypů, jež vyjadřují jejich podstatu. Každá dimenze si vytváří své jako popis toho, co prožívá. Jsou to symboly, obrazy mysli jako odraz toho, co vnímá. Mají tedy formu zkušeností a informací, ale daleko komplexnějších, než je myšlení. Čím je zkoumání dokonalejší, tím víc jsou archetypy složitější a podobnější fraktálům. I slova, text či zpěv je proud archetypů.

    Je potřeba pochopit, že symbol a realitu nelze oddělit, zastupuje jeden druhého. Prací se symboly můžeme nahradit zásahy do toho, co představují. Vše co existuje jsou v podstatě konstrukce vědomí různých dimenzí, jež na sebe vzájemně působí, jsou to tedy proudy archetypů.

    Druhou méně známou skutečností je, že každý dokonalý symbol má svou nekonečně složitou vnitřní strukturu složenou z dalších popisů a jsou mu nadřazeny symboly symbolů. Každý archetyp má tedy fraktální podstatu.

    Třetí skutečností je, že vše je možné seřadit do kruhů podle podobnosti, např. podílu dobra a zla. Různou skladbou archetypů lze dosáhnout různých pohledů na realitu, jež jsou také platné. To umožňuje dokonalejší poznání, protože tak vyniknou vzájemné souvislosti ve Stvoření.


    Hierarchie světů
    Stvoření je nekonečně složitým virtuálním hyperprostorem složeným z mnoha světů. Každý odráží vnitřní vědomí obyvatel a pracuje jako jejich karmický výcvikový trenažér. Život se tedy podobá dokonalé počítačové hře, jejíž tvůrcem je Absolutno, Bůh Sám. On je jejím Tvůrcem a současně Vše ve Všem. Má nekonečně mnoho tváří, nižší je hierarchicky stvořeno vyšším, což je myšlenka obsažená v novoplatonismu i jinde.

    Duchovní cesta jde směrem ke Stvořiteli, musí projít všemi mezistupni mezi Ním a námi. Nejprve intuicí, to je první božská síla. Channeling využívá osvědčené rozdělení, kde jednotlivé světy odpovídají příslušným čakrám, které charakterizují stupně (úrovně, dimenze, sféry) inteligence. Příslušná těla se vytvářejí využíváním dimenzí, každá odpovídá svému světu. Vyšší má větší složitost, vibraci, počet rozměrů, energii a také dokonalejší vnímání, myšlení a jednání. Všechny se vyvíjejí, vyšší jsou nadřízeni nižším a vychovávají je. Každé má právo žít v určitém rozsahu možností podle svého, ale má uznat nadřízené postavení a roli vyšší dimenze, aby byl splněn úkol celé hierarchie osobnosti.

    Je v nás tedy mnoho různých částí osobností. Vyspělost a vztahy ve vědomí i nevědomí mají pro člověka rozhodující význam. Jednání vyšších stupňů jsou pro nižší často nepochopitelné a nerozumí jim, mohou se také dopustit chyb a jsou odpovědné za nižší. Přesný popis je daleko za lidským chápáním. Světy jsou:

    1. Fyzický -Nejhutnější hmota, život minerálů, pouhá existence tvaru.

    2. Éterický - Polohmotná struktura, udržuje fyzické tělo a spojuje ho s astrálním. Okultní a spiritistické jevy

    3. Astrální -Emoce, pudy, citové vazby, sex. Nejvyšší úroveň u rostlin a zvířat, využívaná i lidmi

    3,5 Astrálněmentální - průměrná duchovní úroveň pozemšťanů

    4. Mentální - Myšlenkové názory a postoje. Verbální pojmy. Běžně používaná lidská dimenze.

    4,5 - 4,8 Vyšší mentální svět. Sféra polobohů

    5. Intuitivní -Nejkvalitnější čisté a duchovní myšlenky a pocity. Zdroj geniality, lidmi málo využíván. Vytváří detaily osudu. Myšlení světa bohů. Nejčastější zdroj informací jasnovidců. Poněkud křečovitý přístup k duchovnosti. Na této úrovni byli někteří světci.

    5,5 V této dimenzi se téměř skokově mění božské vědomí. Je již více podobné Bohu a méně člověku. Pouze do této úrovně je na Zemi možný trvale nadpoloviční ponor.

    6. Karmický (bodhický, či procesuální). V některých systémech se používá označení Nadjá. Vytváří základní prvky karmy a osudu. Téměř úplná Dokonalost a Neomylnost. Zde žijí božstva, čili bohové bohů.

    7. Nirvanický (átma) - Bůh, Božské Já, Vše ve Všem. Je základem Všeho. Mezi Ním a vyššími dimenzemi už není podstatný rozdíl, jsou všechny Celkem, jen ve více dokonalém projevu. Je čímkoliv chce být Vytváří vše známé, ale je nad tím v úplné Dokonalosti. Je atributem Lásky, Dobroty a Harmonie. Dohlíží na spolupráci celé hierarchie. Má zvláštní pojetí času, dobra a zla, karmy i individuality. Jen v některých případech zasahuje do osudu. Je to duchovní úroveň avatarů.

    8. První nadnirvanický - od nirvanické se liší silnou energii, kterou Tvoří. Je neovlivnitelný a neoblomný jako Král Projeveného Stvoření. Je nepopsatelně vznešený, charakteristický silou, jistotou a rozhodností. Silnými proudy tvaruje dlouhodobý vývoj, vytváří základní prvky osudu a umí pozměnit duši i přímým zásahem. Méně často zasahuje do karmy člověka, ale vždy zvlášť silně. Nikdo v tomto stupni na Zemi nežije.

    9. Řídící síla vesmírů. Je Ten, kterému se běžně říká Bůh. Dodává světu něžnost, lehkost, ladnost. Vychutnává jeho jádro i rozpuk..

    10-11. Silové orgány vesmírů. Rozpínací prvek, sleduje nejvyšší záměry jako systémový program, aby základní funkce vesmíru nebyly narušeny. Do osudu člověka již nezasahuje, ani s ním verbálně nekomunikuje.

    12. Koordinátor Stvoření. Proniká do Podstaty. Definuje a programuje základní vzory - archetypy. Tvoří všechny druhy hierarchií a základní podobu vesmírů.


    Ještě vyšší dimenze jsou již více Celkem - Absolutnem, než Jeho částí:

    13. Silová Struktura nadvesmírů. Vytváří pole, v kterých se Vše tvoří a jeho hranice. Je prabožským nádechem.

    14. Bůh Otec. Bůh ve své neprojevenosti. Je ve Všem, co má či může Stvořit. V Jeho rukou je osud vesmíru, který bude stvořen. Co napadne Jeho, to bude Stvořeno

    15. až 20. Božské Ctnosti, jež nám nejsou známy, jsou mimo projev
    21. Bůh Trojjedinosti - Nejvyšší známá dimenze dějovosti
    22. - 24. jsou již zcela utajeny. Další tvoří Absolutno utvářením Sebe. Dimenze jsou tedy do kruhu tak, jako vše ostatní.


    Dimenze Absolutna - Je jich nekonečný počet - Jeho části, archetypy, jsou mimo dějovost. Nelze je spojovat s hierarchii, ta je Jejich projevem.

    Absolutno - Nekonečná dimenze, Bůh Sám. Je současně základní jednotkou Vědomí, kterou Vše naplňuje, Nejvyšším a současně i nejmenším. Spojuje svět božský, neprojevený a Vědomí. Vdechuje Skutečnost aniž má karmu, neboť je Svrchovaným Vládcem Všeho. Absolutno se jakoby dívá ze středu koule z kruhů archetypů a chvíli se ztotožňuje s tím, co vnímá. Jsme Vším současně, individualitou i Celkem, Absolutnem i dimenzemi. Božskou hierarchii lze chápat jako archetypy, které vznikly mnohonásobným dělením a štěpením Absolutního Vědomí.

    V hierarchii můžeme pozorovat střídání nesilových dimenzí s energetickými,. Osmička, desítka a třináctka vnímá jen Tvorbu a ani se příliš neohlíží na to, co dělá. Po nějaké době odhalí ještě vyšší Svět a začne se ve vyšší dimenzi opět věnovat Jeho zkoumání. Stupeň 1 až 6 má mužskou i ženskou část. Záleží i na energetické oživenosti dimenze. Může být jen neaktivní, tj. potencionální až plně projevená, jež Tvoří silnou energií. Čím více je ve vědomí zasvěcence, tím více jí dostává. Záleží tedy na nás, jak božské síly využijeme a kolik prostoru Jim dáme. Další důležitý faktor je Její Zkušenost jež je výsledkem práce podpořené energií a vytváří stabilitu.

    Běžné lidské myšlení využívá pouze stupně 3 a 4 a o vyšších neví, ani nechce vědět. Ego jsou lži a polopravdy, které si tyto omezené úrovně vymýšlejí o sobě a světě. Pokud se rozhodne chybně, úkol se nesplní a musí ho opakovat. V životě, který ego mnohonásobně přesahuje, si stále vytváří problémy. Emoce, city a myšlenky mají své místo v hierarchii, dokonce i chyby a omyly.

    Tato hierarchie je však pouze zjednodušeným modelem. Božské síly používají jiné systémy. Pro účel výuky však popsaný model vyhovuje. Pochopení jeho významu je důležité, ale není příliš známé. Je velmi staré, převzali ho theosofové, Rudolf Steiner a řada současných autorů, ale existují i jiná, zčásti s odlišnými názvy. Také se používá rozdělení na fyzické, éterické, astrální, mentální a duchovní tělo. Je to zjednodušení, které však ještě lze akceptovat. Církve používají rozdělení na hříšníky a Boha, což je velmi hrubé, i doplněním Nadjá má tuto nevýhodu. Přes zjevnou nedokonalost je tento systém stále přijímán. I v křesťanství však existuje Svatá Trojice, kde je hierarchie naznačena. Slovo "Bůh" je vědomé zjednodušení, je jen hierarchie božských sil. Bůh může také znamenat Absolutno. Komunikovat je možno i s neindividuálním Informačním polem.Veškeré dotazy Vám velmi rád zodpoví sám autor R.Palka@stk.czHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing. Roman Palka

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více