Jste zde


Tajomstvá Denderského zverokruhu XI.
RNDr. Pavel Smutny

Kedy sa začalo priame pozorovanie príchodu planéty X do oblasti viditeľnosti?

 

Začalo sa to približne 7 rokov a 100 dní pred príletom X do svojho perihélia (periastronu), čiže do miesta najbližšej vzdialenosti X voči Slnku. Prečo vtedy? Presne tento časový úsek je zaznačený na severnom paneli ako sektor kruhu. Je tu zobrazený aj muž, ktorý špicom kopije ukazuje presný bod pre začiatok záznamu polohy X do hviezdnej mapy, ktorá má tvar veľkého obdĺžnika tvoriaceho podstatnú časť južného panelu stropu v Senmutovej hrobke. Bod na ktorý mieri kopija je medzi značkami (dve dvojice čiarok ohnutých do oblúka), ktoré sú použité aj na hviezdnej mape za rovnakým účelom. Podľa šírky stĺpcov je pravá hrana veľkého stredného obdĺžnika vo vzdialenosti približne 2,3 miliardy km a súčastne podľa hieroglyfov vyznačujúcich čas po príchod X do perihélia je to 7,3 roku.


Takže X bola vo vzdialenosti približne 2,3 mld. km v čase 7,3 roku pred príletom do perihélia. Prečo 7,3 roka? Sektor ktorý má 3,5 stupňa je vlastne 3,5 / 360 z kruhu, ktorý je jednou polovicou cyklu X (predstavené zobrazením znaku býka ako deformovanej elipsy, pričom rohy býka symbolizujú druhú polovicu orbity X, dobu zhruba 750 rokov). 750 rokov je tiež aj približne jedna dekána, čiže 10,5 stupňa z 360 stupňov, ktoré predstavujú celý zverokruh a teda aj jeden precesný cyklus, ktorý trvá približne 25800 rokov. 7,3 roka je teda (3,5/360).(10,5/360).25800roka. Správnosť výpočtu potvrdzujú aj hieroglyfické údaje na hviezdnej mape, kde značky (po tri pozdĺžne čiarky pod hviezdami reprezentujú 2x po 3 roky, plus pre časť dráhy X od Jupitera do perihélia približne1,5 roku, to je zobrazené ako čiarka a polkruh pod pozdĺžnym symbolom guľky s chvostom).


Ďalším nepriamym dôkazom, že prepočet bol uskutočnený správnym spôsobom je hroch, ktorý je namaľovaný ako postava stojaca vedľa sektoru a držiaca zvinutý dáždnik, ktorý je symbolom pre zverokruh. Podobné značenie je použité aj na Denderskom zvieratníku.
Senmutova hrobka a veľká pyramída v Gíze.


Pri pootočení obrázku Senmutpc13 o 90 stupňov, (hviezdna mapa z južného panelu stropu Senmutovej hrobky) a po zvýraznením niektorých dôležitých spojníc bol Senmutpc13 upravený na obrázok Senmutpc13pyramid. Pri pozornejšom pozretí sa na tento obrázok vystúpi z pozadi silueta Chufevovej pyramídy. Ľavú hranu Chufevovej pyramídy (na hviezdnej mape Senmutpc13pyramid) tvorí spojnica Síria (hviezda v ľavom dolnom rohu veľkého štvorca, nad ktorou je hieroglyfické meno Síria) s rohmi býka a s ľavým okrajom lode nad Hyádami.


Náklony strán na maľbe zodpovedajú sklonom stien pyramídy.
Smer pohľadu postavy (Usire - Orióna) je aj smerom pre šachtu smerujúcu z Komory kráľa na Zeta Orionis z Oriónovho pásu.
Ruka, oči a špica lode Usireho - Orióna vyznačujú smer, ktorý je smerom ďalšej šachty vo Veľkej pyramíde.
Postava Eset (ktorú privádza Usire) má nad hlavou kruh, ktorý polohou na obrázku presne kopíruje polohu komory nachádzajúcej sa pod pyramídou.


Dĺžka Veľkej galérie ( uhol jej sklonu voči vodorovnej rovine) korešponduje s dĺžkou hlavnej polo osy (uhlom sklonu hlavnej poloosi voči vodorovnej rovine) pre proti pohyb Slnka v binárnej sústave s X (treba pootočiť v osovej symetrii podľa roviny Ekliptiky).
Poloha Hlavy Usireho - Orióna na Senmutovej hviezdnej mape je miestom Komory kráľovnej.
Zeta - Orionis je na pozícii komory kráľa.
Zeta Orionis (Symbol pre Veľkú pyramídu na základe prirovnania k hviezde z pásu Orióna) je umiestnená presne v strede obrysu Veľkej pyramídy na obrázku Senmutpc13pyramidc!
Dvojnásobok výšky veľkej pyramídy sa rovná dĺžke vedľajšej poloosi pre orbitálnu dráhu planéty X, podľa Senmutpc13pyramid!


Podľa sklonu bočných hrán veľkej pyramíd (obrázok Senmutpc13pyramid), na základe uhlov pod akými ich vidno na obrázku sa dá usúdiť, že pyramída bola zaznačená do mapy (pyramída bola postavená podľa mapy?) z miesta ležiaceho približne v smere od Sfingy. Pozorovateľ sa díval z juhu na sever. Na hviezdnej mape vidieť ale súhvezdia južnej oblohy. Je tu teda opäť spojitosť s pretočením zemských pólov (spôsobené priblížením planéty X).


Keďže pás Orióna na Senmutovej hviezdnej mape vidieť pod uhlom približne 2,7 stupňa a na obrázku má šírku rovnú polovici výšky Veľkej Pyramídy, tak z tangensovej vety pre strany trojuholníka vyplýva, že miesto pozorovateľa bolo vo vzdialenosti približne 146,6m x tg5,4 stupňa = 1550 m od Veľkej Pyramídy.


Je tu tiež podobnosť medzi dĺžkou Veľkej Galérie s proti pohybom Slnka voči planéte X. Keď dĺžka galérie zastupuje v podobnosti dĺžku hlavnej poloosi pre proti pohyb Slnka, tak výška galérie predstavuje dĺžku vedľajšej poloosi pre proti pohyb Slnka. Dvojnásobok výšky Veľkej Pyramídy znázorňuje vedľajšiu poloos pre dráhu X. na základe týchto údajov je dvoj násobok hlavnej poloosi dráhy planéty X rovný (46,11m/8,74m) x (2 x 146,64m) x (4,3 miliardy km/146,64m) = 1550 m x (4,3miliardy km /146,64m) = 45,4 miliardy km. Získali sa dva rovnaké výsledky (1550m) na základe dvoch rôznych výpočtov. Nemôže to byť náhoda!
Pohyb krokodíla (ktorý je súčastne hieroglyfickým symbolom pre súhvezdia severnej oblohy) znázornený vo viacerých momentoch (obzerá sa dozadu, pretáča sa, šplhá sa po chrbte hrocha, ktorý je symbolom pre južné súhvezdia) na spodnej časti obrázku senmutnorthernpanel predstavuje zmenu v zverokruhu. Cirkumpolárne súhvezdia južnej oblohy boli nahradené severnými cirkumpolárnymi súhvezdiami. Znovu to potvrdzuje teóriu o výmene pólov, pretočení Zeme spôsobenom priblížením sa planéty X k Zemi.


Pri pozornejšom pohľade na obrázok senmutpc a po porovnaní s topografiou krajiny v okolí troch veľkých pyramíd v Gíze sa pomerne jednoznačne môžu vyvýšeniny terénu na západ od týchto pyramíd prirovnať k plochám zapísaným hieroglyfickými textami na Senmutovej hviezdnej mape! Tvar zapísaných plôch a ich členenie zodpovedá tvaru a členeniu krajiny v Gíze. Zobrazená je plocha krajiny o rozlohe približne 1500m x 2500m. Pozri obrázok gizamap.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno