Jste zde


Tajomstvá Denderského zverokruhu X.
RNDr. Pavel Smutny

Súvislosti medzi vyhynutím dinosaurov pred 65 miliónmi rokov, zrážkou kozmického telesa so Zemou pred vyše 200 miliónmi rokov a Síriom.

 

Podľa pomerne presných výpočtov vedcov sa datuje vyhynutie dinosaurov spôsobené impaktom masívneho asteroidu v oblasti Mexického zálivu do obdobia pred 65 miliónmi rokov. Iná oveľa deštruktívnejšia katastrófa sa odohrala pred vyše 200 miliónmi rokov. Svedčí o tom pomerne mladý vek hornín zo dna Tichého oceánu (približne 200 miliónov rokov), hoci pevninské horniny sa datujú až do obdobia spred 3 miliárd rokov. Pred 200 mil. rokmi došlo teda k stretu našej Zeme s podstatne masívnejším telesom. Aký je tu súvis s dvoj hviezdou Síria?


Hviezdy pásu Orióna a Sírius sú hviezdy, ktoré sa relatívne najmenej pohybujú voči našej slnečnej sústave. Slnko sa pohybuje s relatívnou rýchlosťou 19,4 km za sekundu voči okolitým hviezdam, pričom tento pohyb smeruje do súhvezdia Herkules, ktoré leží na oblohe oproti Oriónu. Tieto fakty svedčia o tom, že Slnko sa pohybuje buď smerom k pásu Orióna a k Síriom, alebo v smere od nich. Sírius A a B s hmotnosťou spolu 3,4 násobku hmotnosti Slnka a oblasť pásu Orióna sú aj najsilnejším zdrojom gravitačnej príťažlivosti pre našu slnečnú sústavu. Na základe týchto faktov vyplýva, že Slnko so systémom Síria a sústava Centauri môžu tvoriť multi hviezdu a Slnko teda obieha okolo systému Síria!


Ak predpokladáme, že Slnko sa nachádza v apastrone (obdoba afélia pre pohyb planét okolo Slnka), kde pri veľkej excentricite orbity Slnka okolo Síriov zotrváva Slnko (je v tej oblasti) väčšiu časť periódy obehu, tak pre vzdialenosť 8,7 svetelného roku vychádza na základe gravitačného a tretieho Keplerovho zákona pre periódu obehu Slnka okolo Síriov pri zohľadnení ich protipohybu číslo medzi 14 a 41 milión rokov. Ak uvažujeme n obehov Slnka okolo Síriov, tak pri n<15 je to menej ako 200 miliónov rokov. Výsledkom týchto zistení je fakt, že k vymretiu dinosaurov a aj k predchádzajúcej ešte rozsiahlejšej katastrofe súvisiacej možno s nástupom dinosaurov došlo pravdepodobne počas približovaní sa Slnka k Síriom, čiže v periastronoch, keď slnečná sústava bola možno len na miliardy kilometrov vzdialená od Síriov. Kométy, asteroidy a planéty sa vtedy pod vplyvom značnej gravitačnej sily od Síriov vychyľovali alebo aj úplne menili svoje orbity a dochádzalo k vzájomným kolíziam vnútri slnečnej sústavy, výmene planét a mesiacov medzi Slnkom a Síriami. Je tu tiež periodizácia sa období (podľa rôznych autorov ako napríklad podľa Sepkoského je perióda okolo 26 miliónov rokov) počas Druhohôr a Treťohôr, keď vždy nastupovali nové a vyhynuli staršie životné formy, čo podporuje teóriu prvidelných obehov slnečnej sústavy okolo čohosi v mnoho miliónov rokov trvajúcich ročných cykloch. Túto teóriu podporujú aj moje predchádzajúce objavy týkajúce sa dráhy planéty X a identifikácie Duatu.


Štúdium histórie zapísanej do ľadu


Ako môže ľad z Grónska a z Antarktídy potvrdiť existenciu planéty X, nazývanú aj Nibiru, Nimiru, Nemesis, Marduk, Maldek, Featon a podobne? Po vykonaní analýzy výjavov zobrazených na severnom paneli stropu v Senmutovej hrobke (obrázok Elunar) vyplynuli nasledujúce závery.


Gule nad hlavami postáv, ktoré sa nachádzajú v zástupe na spodnej časti severného panelu predstavujú jednotlivé prílety planéty X (na jej obežnej dráhe) do vnútra slnečnej sústavy. Je tu zobrazených 17 príchodov X (naznačených možno až 18, pretože je tu ešte akoby pripravené jedno miesto) počas celého precesného (zodiakálneho ) cyklu (približne 25800 rokov). Tento cyklus symbolizuje na maľbe napríklad aj hroch so zloženým dáždnikom, ktorý po rozopnutí vytvorí celý zverokruh. Podobná symbolika je použitá u Denderského zverokruhu. Obežná doba okolo Slnka pre X z predchádzajúcich údajov vychodí (25800/18), čiže okolo1500 rokov, alebo o čosi menej (približne 1430 ak uvažujeme 18 príletov za 25800 rokov). Gule na výjave sú zobrazené v rôznej veľkosti a aj v mierne odlišných vzdialenostiach. Odzrkadľuje to skutočnosť, že X pri jednotlivých príletoch prelietala ponad dráhu Zeme pri rôznych vzájomných vzdialenostiach a polohách Zeme voči X a aj obežné doby X sa menili v určitom intervale. Keďže X má veľmi excentrickú dráhu a sú tu aj vplyvy planét našej slnečnej sústavy, prípadne prejavuje sa nezanedbateľne aj gravitačný ťah od najbližšej hviezdnej sústavy, tak perióda pre X sa mení zhruba v intervale od 1000 do 2000 rokov, pričom väčšina obehov je s periódou okolo 1500 rokov. Nezanedbateľná je aj skutočnosť, že orbitálna dráha X pravdepodobne rotuje okolo svojej hlavnej poloosi, čo má za následok, že X prichádza do slnečnej sústavy pod uhlami, ktoré sa tiež menia v hodnotách z určitého rozsahu. Táto rotácia eliptickej dráhy X okolo svojej hlavnej poloosi má na svedomí, že raz za približne 12900rokov, prípadne za 25800 rokov sú priblíženia X k Zemi extrémne tesné a má to katastrofálne následky (pozri obrázok Star-map16orbitslov z predchádzajúcej časti).


Podľa výsledkov výskumov urobených najmä na základe rozborov vzoriek ľadu z ľadovcov v Grónsku a v Antarktíde, vyplýva, že počas histórie ľadovcov sa vyskytovali prudké teplotné a klimatické zmeny. Prudké výkyvy teplôt sa vyskytovali v intervaloch priemerne o čosi menej ako 1500 rokov (pozri priložené grafy). Najvýraznejšia teplotná zmena trvala približne medzi rokmi 11500 pred Kristom až 9500 pred Kristom. Jednalo sa o obdobie s poklesom priemerných ročných teplôt okolo 20 stupňov Celzia. Roky okolo 9500 pred Kristom sa zhodujú aj s údajom podľa Herodota, ktorý ho spája s katastrofickým koncom Atlantídy spojeným s prívalmi vôd. Tento údaj Herodotos prevzal od Egyptských kňazov.


Podľa grafov a záznamov uvedených aj na web. stránkach http://www.gisp2.sr.unh.edu/GISP2/, http://www.gisp2.sr.unh.edu/GISP2/DATA/fancy.html, sa vyskytlo do 24 extrémnych teplotných zmien medzi 40000 rokov p.K. až 10000 rokov p. K. výrazné teplotné zmeny boli teda približne v intervaloch o čosi viac ako 1250 rokov. Najvýznamnejšie sú kladné teplotné píky, kde je zrejmé, že póly vtedy museli byť posunuté, alebo preliate vodou, čo spôsobilo výrazné oteplenie na niekoľko rokov, prípadne aj na dlhšie. Grafy, údaje a informácie použité pre tent výskum sú na: Greenland Ice Sheet Project 2 (GISP2).


Ak chcete porovnať tieto výskumy s podobnými štúdiami, tak uvádzam niekoľko web. stránok, kde sú patričné publikácie. http://www.antdiv.gov.au/science/glacio/issues_glacio/index.html
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno