Jste zde


Tajomstvá Denderského zverokruhu IX.
RNDr. Pavel Smutny

Výpočty pre periódu obežnej dráhy planéty X a pre hmotnosť X.

 

Na základe podrobnej analýzy a z grafického a textovo znakového rozboru maľby na strope Senmutovej hrobky vyplynuli nasledujúce výsledky. Planéta X sa pohybuje okolo Slnka po mierne deformovanej eliptickej dráhe.


Deformácie na tejto elipse sú spôsobené najmä vplyvom planét slnečnej sústavy a gravitačnou príťažlivosťou od systému Síria. Deformácie na zobrazenej krivke sú spôsobene aj precesiou a pohybom Zeme okolo Slnka.


Slnko ako proti hviezda v binárnom systéme s X sa pohybuje tiež po deformovanej eliptickej dráhe, pričom tento pohyb je spôsobený gravitačnou príťažlivosťou od X. Eliptická dráha Slnka je zmenšenou kópiou dráhy X, a na základe analýzy maľby sa dajú odvodiť dĺžky poloosí pre eliptickú dráhu Slnka a tiež dĺžka vedľajšej poloosi eliptickej dráhy X. Označenie je podľa obrázku senmutpce13.


Šírka zvislých tenkých stĺpcov vyznačuje 150 miliónov km. Krajné body poloosí eliptickej dráhy Slnka boli v príslušných stĺpcoch označené hieroglyfickými značkami, znakmi podobnými na písmeno n. Planéty sú označované symbolmi sokolov a hviezdami, pozície X sú zaznamenané hviezdami.

Pre hlavnú poloos elipsy dráhy Slnka platí:    as = BH/2 = 520 miliónov kilometrov
Dĺžka vedľajšej poloosi pre dráhu Slnka je:    bs = DF/2 = 110 miliónov kilometrov
Dĺžka vedľajšej poloosi pre dráhu X je:    bx = WY´ = 4300 miliónov kilometrov
Na základe podobnosti pre hlavnú poloos X platí:    ax = (bx/bs).as = 20,250 miliárd kilometrov

Výpočtom podľa Keplerovho zákona kde (Tx/Tz )2 = (ax/az)3 ,vychádza pre obežnú dobu planéty X čas 1580 rokov.

Tz a az sú perióda (jeden rok) a hlavná poloos (vzdialenosť Zeme od Slnka) pre dráhu Zeme okolo Slnka. Slnko na vnútornej malej elipse a X na vonkajšej veľkej elipse majú rovnakú periódu obehu a tak podľa vzťahu s = a.t2/2 platí aj sx/sa = (k.Mx/R2)/(k.Ms/R2) = ax/as, kde R je vzájomná vzdialenosť Slnka a planéty X. Mx a Ms sú príslušné hmotnosti. Pre hmotnosť X potom vyplýva, že tá je približne 1/40 hmotnosti Slnka alebo ináč 26 hmotností Jupitera.


Keď vychádzame z inej podobnosti, kde ako pozorovatelia zo Zeme vidíme vlastne bx v pomere (19 : 4,3) k šírke pásu Orióna, pričom šírka pásu Orióna je približne 2,7 stupňa , tak bx vidieť zo Zeme pod uhlom 11,94 stupňa a pre ax = bx / tg uhla = 20,330 miliárd km.


Pre periódu obehu X potom z Keplerovho zákona vychádza T = 1585 rokov.


Z posunov polohy Slnka ako je zaznamenaná na skúmanej hviezdnej mape vyplýva, že sa tam jednalo aj o posuv v polohe Slnka zapríčinený precesiou zemskej osi. Pozri uhol FM&. Ak zaznamenaný posuv za polovicu periódy bol 10,5 stupňov, tak perióda sa rovnala približne (25800rokov / 360 stupňov).21 stupňov, čo je 1505 rokov.


Na dolnej časti maľby severného panelu zo Senmutovej hrobky (pozri obrázok Snnmwtastralc alebo Elunar) je znázornených 17 príchodov planéty X (postavy osôb s guľami nad hlavami) za 25800 rokov, teda za precesný cyklus. Na jeden cyklus podľa toho vychádza 1518 rokov. Veľkosti gúľ nad hlavami nie sú ale rovnako veľké a rozstupy osôb sú rôzne, čo symbolizuje nepravidelnosti v dĺžke trvania obežnej doby planéty X a tiež rôznosť zdanlivých veľkostí X pri jednotlivých pozorovaniach. Tmavočervená farba použitá pre vyfarbenie väčšiny gúľ nad postavami, zobrazuje pravdepodobne aj skutočnú farbu X a tým súčastne napovedá o teplotných pomeroch, prípadne o povrchovej stavbe X


Zaznamenaný príchod X (stredná horná časť na obrázku Elunar) je označený ako príchod na konci znamenia Býka. Symbolizuje to muž s oštepom mieriacim na koniec znaku Býka. Teraz je asi 1500 rokov zo znamenia Rýb, čiže zápis bol urobený pred približne 3500 rokmi, čo sa zhoduje s historickým datovaním.


Niektoré symboly naznačujúce tvar dráhy X, prípadne aj proti pohyby Slnka a planét sa nachádzajú na maľbách v pohrebných komorách egyptských faraónov ale aj na čínskej pohrebnej keramike. Pozri obrázky ovalisland2, vk17, vk19_2, vk2, vk10, chinese1 v anglickej verzii webovskej stránky. Všetky základné číselné údaje pre výpočty sú s presnosťou približne 10 percent. Vypočítané hodnoty majú percentuálnu odchýlku okolo 20 percent. Pre dosiahnutie väčšej presnosti výpočtov sa všetky merania budú musieť zopakovať priamo v Egypte v Senmutovej hrobke, nakoľko použité fotky a obrázky môžu vykazovať nezanedbateľné skreslenia.


Zobrazenie veľmi pripomínajúce Denderský zverokruh (znaky pre zvieratníkové súhvezdia obklopujúce postavu bohyne Nut, čiže nebeskú klenbu, či oblohu) sa nachádza na veku sarkofágu z Egyptských Téb. Je tu tiež znázornená zmena smeru pohybu voči zverokruhu v znamení Raka. Prsníky Nut svojim tvarom pripomínajú tvar proti pohybu Slnka v binárnej sústave s X, pri priblížení X do centra slnečnej sústavy (tri oblúky okolo bradaviek symbolizujú dráhy vnútorných planét). Keď sa pozrieme na tvar držania rúk a nôh u Nut, tak pri kúsku fantázie vidieť tvar orbitálnej dráhy X. Muž s oštepom pichajúcim do boku znamenia Býka na dolnej časti obrázku znázorňuje zrejme čas, kedy v znamení Býka bol záznam urobený. Je to analogická symbolika ako bola použitá pre zapísanie času zobrazenia na severnom paneli stropu v Senmutovej hrobe.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno