Jste zde


Štúdium dvojitých písmen VII.
Ján Lev

Tav (PNS)
10: 17 Touhu mírných, Jehovo, jistě vyslyšíš. Připravíš jejich srdce. Budeš věnovat pozornost svým uchem,
10: 18 abys soudil chlapce bez otce a zdrceného, aby smrtelný člověk, který je ze země, již nepůsobil chvění.
25: 21 Ať mě bedlivě střeží ryzost a přímost, vždyť doufám v tebe.
25: 22 Bože, vykup Izraele ze všech jeho tísní.
34: 21 Neštěstí usmrtí ničemného a právě ti, kteří nenávidí spravedlivého, budou považováni za vinné
34: 22 Jehova vykupuje duši svých sluhů; a nikdo z těch, kteří ho činí svým útočištěm, nebude považován za vinného.
37: 39 A záchrana spravedlivých je od Jehovy; on je jejich tvrzí v čase tísně.
37: 40 A Jehova jim pomůže a opatří jim únik. Opatří jim únik od ničemných lidí a zachrání je, protože ho učinili svým útočištěm.
111: 10 ... Jeho chvála zůstává navždy.
112: 10 ... Touha ničemných zanikne.
119: 169 Kéž dojde mé snažně prosebné volání až před tebe, Jehovo. Podle svého slova mi dej porozumět.
119: 170 Kéž má prosba o přízeň vstoupí před tebe. Podle svého výroku mě osvoboď.
119: 171 Kéž mé rty překypují chválou, vždyť mě vyučuješ svým předpisům.
119: 172 Kéž můj jazyk opěvuje tvou řeč, vždyť všechna tvá přikázání jsou spravedlnost.
119: 173 Kéž mi tvá ruka slouží k pomoci, protože jsem si vyvolil tvá nařízení.
119: 174 Toužím po tvé záchraně, Jehovo, a tvůj zákon mám rád.
119: 175 Kéž má duše zůstane naživu a chválí tě a kéž mi pomohou tvá vlastní soudcovská rozhodnutí.
119: 176 Bloudil jsem jako ztracená ovce. Hledej jen svého sluhu, vždyť jsem nezapomněl na tvá vlastní přikázání.
145: 21 Má ústa budou mluvit Jehovovu chválu; a ať všechno tělo žehná jeho svatému jménu na neurčitý čas, ano navždy.
P1: 22 Kéž všechna jejich špatnost přijde před tebe a jednej s nimi krutě, právě jako jsi jednal krutě se mnou kvůli všem mým přestupkům. Mé vzdechy jsou totiž mnohé a mé srdce je nemocné.
P2: 22 Jako v den svátku jsi vyvolával má místa, kde přebývám jako cizí usedlík, všude kolem. A v den Jehovovy zloby nebyl nikdo, jenž unikl nebo přežil; ty, jež jsem plně vytvořené porodila a vychovala, ty zahubil můj nepřítel.
P3: 64 Oplatíš jim zacházení, Jehovo, podle díla jejich rukou.
P3: 65 Dáš jim nestoudnost srdce, svou kletbu pro ně.
P3: 66 Budeš [je] pronásledovat v hněvu a vyhladíš je zpod Jehovových nebes.
P4: 22 Tvé provinění, sionská dcero, dospělo ke svému konci. Neodvede tě znovu do vyhnanství. Obrátil svou pozornost k tvému provinění, edomská dcero. Odkryl tvé hříchy.

 

Tav (EP)
10: 17 Počul si túžbu pokorných, ó Hospodine; utvrdzuješ im srdce, ucho nakláňaš,
10: 18 aby si prislúžil právo sirote a ubitému, aby pozemský človek už viac nenaháňal strach.
25: 21 Bezúhonnosť a priamosť nech ma zachovávajú, lebo ja čakám na Teba.
25: 22 Ó Bože, vykúp Izrael zo všetkých jeho súžení.
34: 22 Nešťastie usmrtí bezbožného a pykať budú tí, čo nenávidia spravodlivého.
34: 23 Hospodin vykúpi dušu svojich sluhov a z tých, čo v Neho dúfajú, nik pykať nebude.
37: 39 Záchrana spravodlivých je od Hospodina, On im je útočiskom v čase súženia.
37: 40 Hospodin im pomáha a vyslobodzuje ich, vyslobodzuje ich od bezbožníkov a zachraňuje ich, lebo sa k Nemu utiekajú.
111: 10 Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom; všetci sú rozumní, čo robia tak. Naveky trvá Jeho chvála.
112: 10 Uzrie to bezbožník a nahnevá sa, zaškrípe zubami a pominie sa. Tak túžba bezbožníkov vyjde nazmar.
119: 169 Hospodine, nech príde moja prosba pred Teba; urob ma chápavým podľa svojho slova.
119: 170 Nech príde k Tebe moje úpenie; vysloboď ma podľa svojej reči!
119: 171 Prekypujte mi, pery, chválou; lebo Ty ma učíš svojim ustanoveniam.
119: 172 Nech môj jazyk ospevuje Tvoju reč, lebo všetky Tvoje príkazy sú spravodlivé.
119: 173 Nech mi je Tvoja ruka na pomoci; lebo som si vyvolil Tvoje rozkazy.
119: 174 Túžim po Tvojej spáse, Hospodine, a Tvoj zákon mi je rozkošou.
119: 175 Nech žije moja duša a chváli Ťa a Tvoje práva nech mi pomáhajú!
119: 176 Zblúdil som ako ovca stratená; hľadaj si svojho služobníka, lebo som nezabudol na Tvoje príkazy.
145: 21 Ústa mi budú ohlasovať chválu Hospodinovu, nech každé telo dobrorečí Jeho svätému menu na večné veky.
P1: 22 Nech vstúpi všetka ich nešľachetnosť pred Teba; nalož s nimi, ako si nakladal so mnou pre všetky moje priestupky! Lebo mnoho je mojich vzdychov a srdce mi je choré.
P2: 22 Zvolal si ako k slávnosti zo všetkých strán tých, ktorých sa bojím, v deň Hospodinov nebol nikto, kto by bol ušiel a unikol; tých, čo som porodila a vychovala, nepriateľ vykynožil.
P3: 64 Ty im odplatíš, Hospodine, podľa činov ich rúk.
P3: 65 Dáš im zatvrdnuté srdcia. Tvoja kliatba na nich!
P3: 66 Prenasledovať ich budeš s hnevom a vyhubíš ich spod svojich nebies, Hospodine.
P4: 22 Odpykaná je tvoja vina, dcéra Sion, už ťa neodvedie Pán do zajatia. Potrestá tvoju vinu, dcéra Edóm, a odhalí tvoje hriechy.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více