Jste zde


Malá arkána XVI.
Ján Lev

49 - Kráľ ako Pustovník. Priateľstvo a spoločenstvo s Bohom. Odhadzuje všetko čo nepatrí k čistote svetla. Je to energia ohňa túžbou vystúpiť zo zeme až hore k nebesiam. Akoby rozdúchal plamene ohňa až k nebesiam. Odhadzuje všetko čo sťahuje a viaže k zemi. (Je to ako odhodlanosť k smrti s cieľom spojiť sa s Bohom 4+9=13 smrť.) Prakticky znamená silu odhodiť všetky predsudky, strach a všetko čo nás uväzňuje do pevných štruktúr zeme. Je to odhodlanie prijať dokonalú silu ohňa čo nás dokáže vyniesť až k nebesiam. Často ukazuje situáciu keď človek odhadzuje zbytočné záväzky a vydá sa v ústrety svojej viere a nachádza silu pre uskutočnenie vlastných túžob. Túžba po dobrodružstve alebo po potešení. Negatívne môže znamenať zaslepenosť sexuálnych túžob alebo zahadzovanie pevného zázemia, ignorovanie citov.

 

Arkánu 49 dopĺňa 52 - Priateľstvo, spojenie. Hlboká sila, ktorá nás spája. Ukazuje spoločné určenie. Arkána priateľstvo reprezentuje, že naša fyzická existencia sa spája pomocou vody, ktorá premáča pevnosť zeme. Voda prijíma kvalitu zeme čo vynáša až k nebesiam potom opäť padá dolu aby zem očisťoval a impregnoval životnou energiou. Pravý druh miluje stále a je bratom ktorý sa narodil na čas tiesne. Rozpráva o prúdení a výmene citov, bez ktorej nie je možné aby sme nachádzali trvalú harmóniu spojenia. Prakticky arkána značí energiu spriaznených duší niekedy aj možnosti lásky a nových vzťahov. Akránu každý istotne pochopí ak sleduje ako deti medzi sebou vytvárajú priateľstvá. Deti intuitívne vedia, že sme všetci bratia. Prišli sme na zem ako kvapka nebeského oceánu, aby sme pomáhali navzájom jeden druhému. Potom, na konci života zase odchádzame aby sme odovzdali svoju karmu do oceánu karmy celého ľudstva. Všetci sme spriaznené duše a bratia, lebo všetci sme časťou Boha. Negatívne môže naznačovať bremená, väzenie, lepivosť. Neschopnosť odhodiť nefungujúce a trápne priateľstvá alebo vzťahy, ktoré sú ako bremeno alebo reťaze.


Princezna holí / žezlový kluk (páže holí)
Všeobecně - Vášnivá, nepokojná, bezstarostná mladá žena - touha po dobrodružství - bezprostřednost, která nakazí ostatní a ti se jí nechají unést - radost ze života - navenek zář, uvnitř však nejistota - osvobození se od strachů. Vztahy - Volání pudů může být lákavé - potěšení ze sexuality - neschopnost přimět se k trvalému partnerství - vášnivé dvoření se - podvádět partnera. Povolání - Určitá nespokojenost - dobrá příležitost převzít nové úkoly - zajímavý a rušný každodenní život. Astrologie - Země+Oheň Mantický význam - Milenec, milenka, přítel, dítě, dobrá nabídka, Obrácená karta - Špatný přítel, pomluvy, nestabilita, krutost 2-Dvojka pohárů - Láska
Harmonie. Silná pouta. Jednotící síla lásky. Splývání protikladů. Spojení.Láska, srdečné styky. Prvotně projevená idea citu. Je to výbuch lásky, která ještě nemá směr ani výsledky. Je to moment zamilování nebo uvědomění si citu v sobě či existence nového vztahu. Ten je na svém začátku a není ještě ničím zakalen. Všeobecně - Šťastné setkání (v každodenním životě, na cestě, v milostném životě) - láska - přátelství. Vztahy - Láskyplné jednání s partnerem - usmíření po hádce - flirt - zamilovat se do nového člověka.
Povolání - Přátelská, otevřená atmosféra na pracovišti - dobrá spolupráce - změna funkce vede k pozitivnímu setkání s dobře smýšlejícím člověkem. Astrologie -Venuše v Raku. Mantický význam - Láska, vášeň, zasnoubení, partnerský vztah, možná spolupráce, porozumění. Obrácená karta -Nedorozumění, hádky ve vztahu, nenaplněná láska.Tělo - Hrudník, prsa, plicní laloky, žaludek


50 - Čistota ohňa, sobota, ŠABAT, oslobodenie. Oheň ako čisté svetlo bez pálivosti, akoby reprezentoval výrok "Nech je svetlo!". Zjednotenie so stvoriteľom. Nesebeckosť. Oheň dokončil svoju cestu, pripája sa k energii nebeských sfér. Číslo 50 je číslom jubilejného, sabatného roku (7x7=49 plných rokov, teda 50. rok), keď majetok bol navrátený pôvodnému majiteľovi. Prakticky znamená veľkú tvorivosť spojená s citom a radosťou zo života. Je to láska, ktorá môže mať veľmi veľa podôb. Od vášnivosti až k riskantnému a odvážnemu jednaniu. Naznačuje schopnosť zmeniť každú situáciu, finančné aspekty života nie sú tu veľmi dôležité. Tiež je to arkána veľkých zmien, ktoré prinesú ozajstné šťastie alebo oslobodenie. Cesta boja bola ukončená, je tu vyhliadka radosti a nových možností. Negatívne sebaobetovanie keď netreba, rozchod, askéza, asketické sebatríznenie.


Arkánu 50 dopĺňa 51 - kalich lásky a citov. Je to pohár, ktorý vychádza zo zeme aby bola naplnená vodou života. Ukazuje naše srdce (5+1=6), ktorá je pripravené prijať vedenie a formovanie. Je to čistá duchovná energia ženskosti. Túži byť naplnená a formovaná s láskou. Túži po zdokonalení lásky ako živá pôda túži po daždi aby mohla vydať svoju úrodu. Je to kalich čistoty a duchovnosti zeme. Pápež reprezentuje všelásku k ľuďom a teraz sa nachádza pod inšpiráciou Mága. Ukazuje možnosti vývoja spoločenskosti formovanie našich citov na základe túžby byť súčasťou života. Je to cesta alebo škola poznávania lásky a života. Je to túžba nebeských duchov (božích kvapiek písmena Jod) absolvovať cestu pozemskú. Túžba byť formovaný Bohom tu na zemi tak, ako hlinená nádoba je formovaná v rukách hrnčiara. Skutočným cieľom tejto náročnej cesty božích duchov (kvapiek) je pomáhať zdokonaľovať lásku ľudstva a naplniť celú zem láskou a archetypálnymi energiami. (Tu krásne vidíme, že oheň vystuje hore a voda padá dole na zem akoby božie požehnanie.) Negatívne môže znamenať trápenie, plachosť, citovú odkázanosť, ovplyvniteľnosť, nedostatok pevnosti a odvahy a neustálu stratu energie. Ponižujúce podmienky treba odmietať.


Princ holí / žezlový rytíř
Vášnivý, impulsivní, energický a tvořivý. Hravý a milující humor. Může být povrchní. Může znamenat dramatickou změnu. Tmavý zábavný mladík.
Všeobecně - Nadšený mladý muž, který je často prchlivý - optimismus - sebejistota - hlad po nových zážitcích - netrpělivost -" bouře a stres" - objevování nové oblasti života - víra ve vlastní vnímání - teplo. Vztahy - Vášnivá láska - temperamentní výměna názorů, ale též nepředvídatelnost a náladovost, které mohou být příčinou pocitu nejistoty - princ může být cenným pomocníkem v boji proti společnému nepříteli. Povolání - Rád na sebe bere riziko - snadno se nechá přesvědčit - dobrodružný duch, ale nedostatek vytrvalosti a trpělivosti - hektické a agresívní, ale též tvůrčí a dobrosrdečné ovzduší. Astrologie - Vzduch+Oheň Mantický význam - Opuštění, stěhování, nepřítomnost, cesta, útěk, vášnivé jednání,, Obrácená karta - Rozchod, hádka, náhlá změna


1-Eso pohárů
Vciťování se. Soucit. Nadšení. Radost. Plodnost. Dostaneme jedině tehdy, když budeme otevření. Láska. Je základní, ještě zcela neprojevenou ideou lásky a citu, ať už se jedná o lásku mileneckou, či lásku k bližnímu. Značí, že podvědomě vnímaná idea už je na světě, ale ještě nedostala reálnou podobu. Buď se blíží nějaká nová citová zkušenost, nebo už začala, jen si ji člověk, jehož se týká, ještě stále neuvědomuje. Všeobecně - Šťastná karta - šance najít hluboké vnitřní naplnění - láska jako sebeláska, bratrská láska, partnerská láska, smyslově erotická láska a jako láska k Bohu - hluboká a pevná víra - radost - snadné dávání a braní. Vztahy - Láska se může plně a beze zbytku rozvinout - milující otevřenost - příležitost objevit nové dimenze srdce vedoucí k hlubokému naplnění. Povolání - Šance objevit a naplňovatpravé životní poslání - hluboké zadostiučinění v pracovní oblasti. Astrologie- Síla vody. Mantický význam - Mystérium lásky,začátek lásky, naplnění touhy, dobré okolnosti, nová příležitost. Obrácená karta - Nestálá láska, začátek neopětované lásky, změny v lásce. Tělo - Hrudník, prsa, plicní laloky, žaludek


Na záver
Uvedený popis Malej arkány samozrejme zďaleka nie je vyčerpávajúcim obrazom archetypov. Cieľom bolo skôr poskytnúť kľúč k meditácií, aby čitateľ dokázal privolať a prežiť nádherné, čisté energie arkán. Snažil som sa inšpiratívne poskytnúť kľúč k podstate vecí, aby sa každý mohol pomocou týchto kľúčov ponoriť do nekonečnej hĺbky a múdrosti stvorenia. Možno čitateľ pocíti potrebu hlbšieho štúdia Biblie, kabaly alebo iných odvetví ezoteriky, aby získal lepšie pochopenie súvislostí. Na druhej strane každý, kto čiastočne pochopí a zažije archetypy, bude cítiť veľký príliv energií. Dôležité je aby človek postupoval svedomito a ak je možné, nezačal štúdium príliš skoro a mal aspoň 30 rokov.
Ak táto práca hoci aj čiastočne dokázala poskytnúť pochopenie čistoty a lásky stvorenia, tak moja snaha nebola márna. Moje vďakyvzdanie a chvála patrí Stvoriteľovi a verným myriádam nebeským bytostí pre slávu Otca a Syna.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více