Jste zde


Štúdium dvojitých písmen V.
Ján Lev

Kaf (PNS)
9: 19 Povstaň přece, Jehovo! Ať se smrtelný člověk neprokáže jako nadřazený v síle. Ať jsou národy souzeny před tvým obličejem.
19: 20 Vlož přece do nich strach, Jehovo, aby národy poznaly, že jsou jen smrtelní lidé.
25: 10 Všechny Jehovovy stezky jsou milující laskavost a opravdovost pro ty, kteří zachovávají jeho smlouvu a jeho připomínky.
34: 10 I mladí lvi s hřívou měli málo a hladověli; ale ti, kteří hledají, Jehovu, nebudou mít nedostatek ničeho dobrého.
37: 20 Ničemní totiž zahynou, a Jehovovi nepřátelé budou jako drahocennost pastvin; dospějí ke svému konci. V dýmu dospějí ke svému konci.
111: 6O síle svých děl pověděl svému lidu
112: 6 Nikdy totiž nebude přiveden k potácení.
119: 81 Má duše teskní po tvé záchraně; na tvé slovo čekám.
119: 82 Mé oči teskní po tvém výroku, zatímco říkám: Kdy mě utěšíš?
119: 83 Stal jsem se totiž podobným koženému měchu v dýmu. Tvé předpisy jsem nezapomněl.
119: 84 Kolik je dnů tvého sluhy? Kdy vykonáš soud na těch, kteří mě pronásledují?
119: 85 Opovážlivci vyhloubili jámy, aby mě dostali, ti, kteří nejsou ve shodě s tvým zákonem.
119: 86 Všechna tvá přikázání jsou věrnost sama. Pronásledovali mě bez příčiny. Pomoz mi.
119: 87 Ve chviličce by mě byli vyhubili ze země; já jsem však neopustil tvá nařízení.
119: 88 Podle své milující laskavosti mě zachovej naživu, abych dodržoval připomínku tvých úst.
145: 11O slávě tvého kralování budou hovořit a o tvé moci budou mluvit,
P1: 11 Všechen jeho lid vzdychá; hledá chléb. Dali své žádoucí věci za něco k jídlu, aby občerstvili duši. Viz, Jehovo, a pohleď přece, vždyť jsem se stal jakoby ženou, jež nemá hodnotu.
P2: 11 Mé oči dospěly ke konci v čirých slzách. Má střeva jsou v kvasu. Má játra jsou vylita na samotnou zem kvůli zřícení dcery mého lidu, protože omdlévá dítě a kojenec na veřejných prostranstvích městečka.
P3: 31 Vždyť Jehova nebude dál odvrhovat na neurčitý čas.
P3: 32 Vždyť sice způsobil zármutek, ale jistě také projeví milosrdenství podle hojnosti své milující laskavosti.
P3: 33 Ne ze svého vlastního srdce totiž ztrápil nebo rmoutí lidské syny.
P4: 11 Jehova dovršil svůj vztek. Vylil svůj hořící hněv. A rozpaluje na Sionu oheň, který pohlcuje jeho základy.

 

Kaf (EP)
9: 20 Povstaň, ó Hospodine, aby človek nebol primocný. A nech sú pohania súdení pred Tebou.
9: 21 Pusť na nich strach, ó Hospodine; nech zvedia pohania, že sú len ľudia. Sela.
25: 10 Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá.
34: 11 Levíčatá biedia a hladujú, ale tí, ktorí Hospodina hľadajú, nemajú nedostatku v ničom dobrom.
37: 20 Lebo bezbožníci zahynú a nepriatelia Hospodinovi ako pôvab lúčin rozplynú sa v dym, pominú.
111: 6 Ukázal silu svojich skutkov svojmu ľudu, aby im odovzdal dedičstvo pohanov.
112: 6 Lebo sa nikdy neskláti; v pamäti večnej bude spravodlivý.
119: 81 Prahne mi duša po Tvojej spáse; Tvoje slovo očakávam.
119: 82 Prahnú mi oči po Tvojej reči, keď hovorím: Kedy ma potešíš?
119: 83 Hoci som sťa mech v dyme, nezabúdam na Tvoje nariadenia.
119: 84 Koľko dní zostáva Tvojmu sluhovi? Kedy vykonáš súd nad mojím prenasledovateľom?
119: 85 Jám nakopali pre mňa pyšní, ktorí nie sú podľa Tvojho zákona.
119: 86 Tvoje prikázania sú pravda sama; bez príčiny ma prenasledujú. Ó, pomôž mi!
119: 87 Bezmála by ma boli zničili na zemi; no ja som neopustil Tvoje rozkazy.
119: 88 Podľa svojej milosti obživ ma, aby som zachoval svedectvo Tvojich úst.
145: 11 Nech hovoria o sláve Tvojho kraľovania a Tvoju moc nech zvestujú.
P1: 11 Všetok jeho ľud vzdychá, hľadajúc chlieb; čo mal vzácne, predal za pokrm, aby si zachoval život. Pozri, Hospodine, a pohliadni, lebo som v opovrhnutí.
P2: 11 Oči mi hynú od sĺz, vrie to v mojom vnútri. Na zem sa mi vyliala pečeň pre skazu dcéry môjho ľudu, keď omdlievali dojčatá a nemluvňatá na námestiach mesta.
P3: 31 Lebo Pán nezavrhne naveky;
P3: 32 ak aj zarmúti, zmiluje sa vo svojej nesmiernej láske,
P3: 33 lebo nerád trápi a zarmucuje synov ľudských.
P4: 11 Hospodin dovŕšil svoju prchkosť, vylial páľavu svojho hnevu, zažal oheň na Sione, ktorý strávil jeho základy.


Pe (PNS)
10: 7 Ústa má plná přísah a podvodů a útlaku. Pod jazykem má těžkosti a to, co ubližuje.
10: 8 Sedí v záloze [u] osad; ze skrytých míst zabije někoho nevinného.
25: 16 Obrať ke mně svůj obličej a projev mi přízeň, vždyť jsem osamocený a ztrápený.
34: 16 Jehovův obličej je proti těm, kteří činí, co je špatné, aby odřízl zmínku o nich i ze země.
37: 30 Ústa spravedlivého, ta polohlasem pronášejí moudrost, a jeho je jazyk, jenž mluví podle práva.
37: 31 Zákon jeho Boha je v jeho srdci; jeho kroky nebudou kolísat.
111: 9 Poslal i vykoupení svému lidu.
112: 9 Rozdílel doširoka; dával chudým.
119: 129 Tvé připomínky jsou podivuhodné. Proto je má duše zachovávala.
119: 130 Právě odhalení tvých slov dává světlo a působí, že nezkušení rozumějí.
119: 131 Rozevřel jsem ústa, abych lapal po dechu, protože jsem toužil po tvých přikázáních.
119: 132 Obrať se ke mně a projev mi přízeň podle [svého] soudcovského rozhodnutí vůči těm, kteří milují tvé jméno.
119: 133 Důkladně upevni mé vlastní kroky ve své řeči, a ať nade mnou despoticky nevládne nic, co ubližuje.
119: 134 Vykup mě od kohokoli, kdo šidí lidstvo, a já chci dodržovat tvá nařízení.
119: 135 Dej svému vlastnímu obličeji zazářit na svého sluhu a vyučuj mě svým předpisům.
119: 136 Proudy vod mi stékaly z očí nad tím, že nedodržovali tvůj zákon.
145: 16O tevíráš svou ruku a uspokojuješ touhu všeho živého.
P1: 17 Sion rozprostřel ruce. Opravdu nemá utěšitele. Jehova dal příkaz o Jákobovi všem, kteří jsou kolem něho jako jeho protivníci. Jeruzalém se mezi nimi stal odpuzující věcí.
P2: 16 Všichni tvoji nepřátelé nad tebou otevřeli ústa. Hvízdli a skřípali zuby. Řekli: Chceme [ji] spolknout. Tohle je vskutku den, v který jsme doufali. Našli jsme! Viděli jsme!
P3: 463:46. Všichni naši nepřátelé proti nám otevřeli ústa.
P3: 47 Děs a prohlubeň připadly nám, opuštěnost a zhroucení.
P3: 48 Z očí mi stékají proudy vody kvůli zhroucení dcery mého lidu.
P4: 16 Jehovův obličej je rozdělil. Už na ně neshlédne. Lidé jistě neprojeví ohled ani kněžím. Jistě neprojeví přízeň ani starcům.Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více