Jste zde


Štúdium dvojitých písmen IV.
Ján Lev

Gimel (EP)
9: 6 Karhal si pohanov a bezbožného zahubil, na večné veky vytrel si ich meno.
9: 7 Nepriateľom je koniec; troskami sú na večnosť; rozboril si ich mestá a ich pamiatka už zapadla.
25: 3 Nevyjde na hanbu nik z tých, čo očakávajú Teba; na hanbu vyjdú tí, ktorí sú neverní bez príčiny.
34: 4 Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujme Jeho meno!
37: 5 Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná.
37: 6 Vyvedie tvoju pravdu ako svetlo a tvoje právo ako jasné poludnie.
111: 2 Veľké sú skutky Hospodinove, hodné skúmania všetkými, ktorí majú v nich záľubu.
112: 2 Mohutné bude jeho potomstvo na zemi a statočných rod bude požehnaný.
119: 17 Rob dobre svojmu sluhovi, aby som žil a zachovával Tvoje slovo.
119: 18 Otvor mi oči, aby som videl zázraky Tvojho zákona.
119: 19 Som len hosťom na zemi; príkazy svoje neskrývaj predo mnou.
119: 20 Skrúšená je moja duša túžbou po Tvojich súdoch ustavične.
119: 21 Nadutých karháš; prekliati sú, ktorí blúdia od Tvojich prikázaní.
119: 22 Vzdiaľ hanu odo mňa i opovrhnutie; lebo zachovávam Tvoje svedectvá.
119: 23 Hoc zasadajú kniežatá a proti mne sa radia, Tvoj sluha premýšľa o Tvojich nariadeniach.
119: 24 Tvoje svedectvá sú mojou rozkošou, ony sú mojimi radcami.
145: 3 Veľký je Hospodin a všetkej chvály hoden, Jeho veľkosť sa nedá vystihnúť.
P1: 3 Odišiel Júda do zajatia pod nátlakom a ťažkou službou. Medzi pohanmi býva, nenachádza miesto odpočinku; všetci, čo ho prenasledovali, dobehli ho uprostred jeho súžení.
P2: 3 V pálčivom hneve zoťal všetky rohy Izraela, odtiahol svoju pravicu, keď prišiel nepriateľ; v Jákobovi zažal plápolavý oheň, ktorý požieral všetko dookola.
P3:7 Postavil stenu vôkol mňa, aby som nemohol vyjsť, zaťažil moje putá.
P4:3 Ešte aj šakaly podávajú prsia a nadájajú svoje mladé, ale dcéra môjho ľudu je taká krutá ako pštrosy na púšti.

 

Dalet (PNS)
25: 4 Dej mi poznat své vlastní cesty, Jehovo; vyučuj mě svým vlastním stezkám.
34: 4 Dotazoval jsem se Jehovy, a on mi odpověděl a osvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.
37: 7 Mlč před Jehovou a toužebně na něho čekej. Nerozpaluj se nad někým, kdo činí svou cestu úspěšnou, nad mužem, který provádí [své] nápady.
111: 2 ... pátrali po nich všichni, kteří z nich mají potěšení.
112: 2 ... Generace přímých, ta bude požehnaná.
119: 25 Má duše ulpěla až v prachu. Zachovej mě naživu podle svého slova.
119: 26 Oznámil jsem své vlastní cesty, abys mi odpověděl. Vyučuj mě svým předpisům.
119: 27 Dej mi porozumět cestě tvých vlastních nařízení, abych se zabýval tvými podivuhodnými díly.
119: 28 Má duše nespala zármutkem. Pozdvihni mě podle svého slova.
119: 29 Odstraň ode mne i falešnou cestu a projev mi přízeň svým vlastním zákonem.
119: 30 Vyvolil jsem si cestu věrnosti. Tvá soudcovská rozhodnutí jsem považoval za vhodná.
119: 31 Lpěl jsem na tvých připomínkách. Jehovo, nezahanbuj mě.
119: 32 Poběžím právě cestou tvých přikázání, protože dáváš mému srdci prostor.
145: 4 Generace po generaci bude chválit tvá díla a budou vyprávět o tvých mocných činech.
P1: 4 Sionské cesty truchlí, protože nikdo nepřichází k svátku. Všechny jeho brány jsou pustošeny; jeho kněží vzdychají. Jeho panny jsou stiženy zármutkem a sám má hořkost.
P2: 4 Sešlápl svůj luk jako nepřítel. Jeho pravice zaujala polohu jako protivníka, a zabíjel všechny žádoucí pro oči. Do stanu sionské dcery vylil svůj vztek právě jako oheň.
P3: 10 Je vůči mně jako číhající medvěd, jako lev ve skrýších.
P3: 11 Mé cesty zhatil a nechává mě ležet ladem. Udělal ze mne někoho zpustošeného.
P3: 12. Sešlápl svůj luk a staví mě za terč šípu.
P4: 4 Jazyk kojence žízní přilnul k patru. Děti prosily o chléb. Nikdo jim [jej] nerozděluje.


Dalet (EP)
25: 4 Ó Hospodine, daj mi poznať svoje cesty, vyuč ma svojim chodníkom!
34: 5 Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz.
37: 7 Utíš sa pred Hospodinom a čakaj na Neho, nevzbĺkni hnevom proti tomu, kto má úspech v živote, proti človeku, ktorý strojí úklady.
111: 2 Veľké sú skutky Hospodinove, hodné skúmania všetkými, ktorí majú v nich záľubu.
112: 2 Mohutné bude jeho potomstvo na zemi a statočných rod bude požehnaný.
119: 25 O prach sa lepí môj život; obživ ma podľa svojho slova.
119: 26 Vyrozprával som svoje cesty a Ty si ma vyslyšal; vyuč ma svojim ustanoveniam.
119: 27 Daj mi pochopiť cestu Tvojich rozkazov a budem premýšľať o Tvojich divných skutkoch.
119: 28 Slzí mi duša od zármutku; pozdvihni ma podľa svojho slova.
119: 29 Odvráť odo mňa cestu lživú, z milosti daruj mi svoj zákon.
119: 30 Vyvolil som si cestu pravdy a Tvoje práva položil som pred seba.
119: 31 Držím sa Tvojich svedectiev; nezahanbuj ma, Hospodine!
119: 32 Pobežím cestou Tvojich príkazov, keď uľavíš môjmu srdcu.
145: 4 Nech pokolenie pokoleniu vychvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje mocné skutky.
P1: 4 Cesty Siona trúchlia, lebo nikto neprichádza k sviatkom. Spustošené sú všetky jeho brány, vzdychajú jeho kňazi. Jeho panny smútia, a on len trpkosť cíti.
P2: 4 Napäl svoj luk ako nepriateľ, vzpriamila sa Jeho pravica; vraždila sťa protivník všetko, čo bolo vzácne očiam v stane dcéry Sion, ako oheň vylial svoju prchkosť.
P3: 10 Je mi akoby číhajúcim medveďom, akoby levom v úkryte.
P3: 11 Zviedol ma z cesty, ochromil a spustošil ma.
P3: 12 Napäl svoj luk a urobil ma terčom pre svoje šípy.
P4: 4 Nemluvňatám sa jazyk lepil o ďasná od smädu, deti žiadali chlieb, nikto im ho však nelámal.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více