Jste zde


Malá arkána I.
Ján Lev

Na všetko je ustanovený čas, hovorí písmo. Niekedy však nedokážeme správne odhadnúť alebo vidieť kde sa vlastne nachádzame a čo je vo vzduchu ako skryté. Tarot umožňuje jedinečným spôsobom poznať, aká je výzva doby, čo by sme mali pochopiť a čo urobiť. Poskytuje vynikajúci nástroj poznávania seba samého a tým aj poznávania archetypálnych energií celého univerza. Tieto energie sú energie pochádzajúce od Stvoriteľa a slúžia k tomu aby vytvárali krásu a harmóniu stvorenia. Žiadna z týchto energií nie je zlá a nechce nám ublížiť. Možno niekedy stojíme pred prekážkami a preto vnímame isté arkány ako niečo negatívne. Vo všeobecnosti však môžem povedať, že TAROT neobsahuje žiadnu zlú kartu. Nepochopením alebo nesprávnym uplatnením energií však môžeme spôsobiť škodu alebo isté ťažkosti.

 

Podľa mojich skúseností sa Tarot vždy snaží ukazovať energie, ktoré budeme potrebovať aby sme mohli situáciu zvládnuť čo najlepšie.


Popis Malej arkány, ktorú uvádzam ďalej, dôsledne sleduje čistotu archetypov a vytvára nádherný súlad. Kľúč, ktorý bol odhalený pomocou štúdia Veľkej arkány a súvisiacich odvetví ezoteriky (kabaly, astrológie, numerológie, mágie a božieho slova) poslúžil aj pri odhalení významu ostatných arkán. Vzniklo spojenie Veľkej a Malej arkány do dokonalého celku, kde Malá arkána krásne ukazuje zjemňovanie a rozrastanie energií arkán do konkrétnejších prejavov. Pri skúmaní Malej arkány som musel zvoliť takzvanú zlatú strednú cestu, lebo niekedy arkány ukazovali tak vysoké duchovné energie, že praktický a zjednodušený význam arkán bolo nemožné napísať bez profanácie archetypov prípadne som jednoducho nenachádzal vhodné slová. Snažil som sa arkány priblížiť v čo najstručnejšej forme a vždy som dbal na to, aby duchovný a čistý význam arkán bol podotknutý a v prípade zložitosti aj patrične vysvetlený. Praktický popis arkán, ktorý sa robí hlavne pre účely výkladu tarotových kariet, som nepovažoval za veľmi dôležitý z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom bolo, že takýchto popisov už existuje celá rada (tiež uvádzam jeden popis v češtine, ktorý som si stiahol z internetu). Druhým dôvodom bolo, že tieto praktické popisy často nedokážu odhaliť pravú podstatu energie a sú často zneužívané na rôzne veštecké praktiky.


Pri popise jednotlivých arkán som sa snažil uviesť aj numerologické súvislosti, čo umožňovalo vidieť nielen samotnú arkánu, ale aj vývoj a náväznosť energií v jednom celku.


Nová interpretácia tarotových arkán konečne očistila arkány od negatívnych energií. Nazval som ju TAROT VIERY. Uvedené karty samozrejme slúžia iba na ilustráciu a boli použité kvôli svojej populárnosti.


Na druhej strane je možné vidieť, že uvedená interpretácia je v podstate v súlade s tradičnou interpretáciou a ukazuje iba iný uhol pohľadu na veci. Výsledok je zaujímavý aj preto, lebo iní sa opierali skôr o živly a na čísla od 1 do 10. Moje číslovanie však plynulo nadväzuje na Veľkú arkánu a pokračuje od arkány s číslom 22 až do 78. Uvedené číslovanie Malej arkány však nie je žiadnou novinkou a mnohí významní znalci tarotu už dávno používajú podobné číslovanie (napr. verzie egyptského tarotu a iné známe taroty).


Vzniká otázka či je potrebné takéto číslovanie a či nemôžeme zostať pri číslovaní od 1 do 10 a pridať ešte dvorné karty pre 4 živly. Istotne je to možné, ale práve skutočnosť, že sa objavil živel ZEM nás upozorňuje, že energia arkán vystupuje zo sféry stvárnenia, JECIRA, a vstupuje do sfér stvorenia sveta. Malá arkána má živel ZEM, čo sa v sefirotskom strome nevyskytuje a na tejto úrovni ani nemôže vyskytovať. Ak sa čitateľ zamyslí nad uvedeným problémom, pochopí, že archetypy získavajú prejavy akoby hmotné a práve o tom nám rozpráva Malá arkána. Podobne ako Bláznom sa začína a končí Veľká arkána, tak aj Malá arkána sa začína a končí Veľkou arkánou (78+ 22 =100 ) . Veľká arkána sa odzrkadľuje a ďalej rozrastá do špecifickejších prejavov v Malej arkáne. Kruh arkán sa rozrastá pod kruhom Veľkej arkány. Tak ako arkána Blázon stojí nad ostatnými arkánami, aj Veľká arkána stojí nad Malou arkánou. (To samozrejme neznamená, že Malá arkána je niečo fyzické ale práve naopak, veľmi duchovné a ukazuje ako sa univerzálna energia božieho ducha rôzne prejavuje vo stvorení.)


Niektorí znalci krásne vysvetlili Malú arkánu tým, že arkány umiestnili do stromu života, no dostatočne si neuvedomili, že Malá arkána vystupuje z úrovne stvárnenia, JECIRA. Sefirotské energie sa ďalej rozrastajú a presahujú rámec modelu reprezentovateľnú číslami od 1 do 10. Ďalšou a zákonitou chybou bola skutočnosť, že dvorné karty už nedokázali umiestniť do stromu života a tak museli zostať akoby odsunuté bokom.


Istou zvláštnosťou môjho usporiadania je, že poradie dvorných kariet nie je vždy rovnaké. U mincí posledná dvorná karta (36) je zem zeme . U palíc posledná karta (50) je oheň ohňa. U kalichov posledná karta (65) je voda vody. U mečov posledná karta (78) je vzduch vzduchu. Uvedená rotácia dvorných kariet (živelných aspektov) síce pôsobí netradične, ale má hlboký význam a ukazuje na známu rotáciu písmen božieho mena JHVH.


Skúmanie Malej arkány bolo pre mňa mimoriadne zaujímavé ale aj veľmi náročné. Niektoré arkány odhaľovali svoju pravú tvár až po veľmi dlhej cielenej meditácii. Energia arkán bola niekedy taká silná, že vyvolala vo mne veľmi búrlivé psychické zmeny z ktorých som sa nedokázal spamätať celý deň. Aby som povedal pár príkladov, tak si veľmi živo pamätám na arkánu s číslom 29. Veľmi dlho vzdorovala, aby sa mi zjavila. Nakoniec keď som arkánu pocítil, schytil ma veľký plač a neskôr radostný smútok. Skoro dva dni som pod vplyvom tej arkány chodil ako námesačný. Každý sa ma vypytoval čo sa mi stalo. Arkána bola smutná a predsa akoby radostná, ozaj som nenachádzal výstižné slová pre jej popis. Zase pri arkáne 47, ktorá vyžadovala takmer celodennú meditáciu (už som si začal myslieť že je nepreniknuteľná) stalo sa mi to, že keď som začal pociťovať arkánu, dostal som vysokú horúčku a musel som použiť bežné lieky na jej potlačenie.


Poradie živlov v Malej arkáne

Malú arkánu môžeme rozdeliť podľa štyroch živlov (farieb) na mince, palice, kalichy a meče. Je však veľkou otázkou aké má byť správne poradie týchto živlov. Existujú 3 najvýznamnejšie spôsoby radenia živlov :
- oheň, voda, vzduch, zem (napr. Golden Dawn, ZEN TAROT atď.)
- zem, voda, oheň, vzduch (tradičné európske školy)
- zem, voda, vzduch, oheň (niektoré iné školy)


Z hľadiska spisu Sefer Jecira môžeme tvrdiť, že všetky pra-živly povstali z Ducha v poradí vzduch, voda, oheň (Alef, Mem, Šin). Na úrovni Malej arkány už vystupuje živel ZEM ako výsledok stvárnenia archetypov. Živel zem predstavuje blízkosť k hmotnému svetu, a preto dokáže prijať a odzrkadľovať archetypálne energie. Až keď zem začala existovať a bola ešte beztvárna a pustá, začal boží duch stvoriť svet a spôsobovať aby archetypálne energie získali aj konkrétnejšie, akoby hmotné prejavy. Hmota sa začala vyvíjať a to umožňovalo aj vznik života na zemi. Zo správy o stvorení sveta tiež vieme, že prvou činnosťou božieho ducha bol prejav princípu ohňa "Nech je svetlo!". Preto je oprávnené sa domnievať, že radenie živlov v Malej arkáne by malo začínať živlom zeme teda s mincami a pokračovať živlom ohňa. Krásne to vidíme potvrdené, ak očíslujeme karty malej arkány od 23 do 78. Dvojciferné čísla reprezentujú potenciál a inšpiráciu. Napríklad číslo 31 má potenciál 3 a inšpiráciu 1, ktorá zafarbuje potenciál (dáva ho do určitej roly). Na základe tu uvedeného môžeme tvrdiť, že prvý interval malej arkány od 23 do 37, bude disponovať s potenciálmi 2 a 3 (s potenciálmi Veľkňažky a Kráľovnej). Druhý interval 37-49 a 50 disponuje s potenciálmi 3 a 4, a teda potenciálmi Kráľovnej (3) a Kráľa (4). Tretí interval 51 až 64 reprezentuje potenciály Veľkňaza (5) a Lásky (6). Štvrtý interval 65 až 78 reprezentuje potenciály Lásky (6) a Voza víťazstva (7). Na základe týchto súvislostí vidíme, že radenie živlov zem, oheň, voda, vzduch je správne.


  1. interval 23-36, ukazuje na živel zem ako potenciály ochraňujúcej matky Veľkňažky a vitálnej Kráľovnej
  2. interval 37-50, ukazuje na živel ohňa ako potenciály vitálnej Kráľovnej (3) a mocného Kráľa (4)
  3. interval 51-64, ukazuje na živel vody ako potenciály všelásky Veľkňaza (5) a arkány Lásky (6)
  4. interval 65-78, ukazuje živel vzduch, ako niečo, čo stojí medzi vodami Lásky a ohňom Voza, tak ako písmeno Alef stojí medzi Mem a Šin a rozhoduje medzi nimi.

Výsledkom je teda nasledujúce poradie:
Mince (disky, pentakle) - zem
Palice (žezlá, hole, prúty, tyče, obušky) - oheň
Kalichy (poháre, kvety) - voda
Meče ( blesky) - vzduch


Uvedené usporiadanie dobre pozná indiánska mágia, kde sever priraďuje k zemi, východ k ohni, juh k vode, západ k vzduchu (porovnaj s výkladom typu motýľ, publikované v knihe Medicínske karty). Uvedné usporiadanie živlov je tiež súlade s astrologickým usporiadaním skrytých (vnútorných) živlov.
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ján Lev

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Bratislava
www.ezoterika.szm.sk

Web: http://www.ezoterka.szm.sk

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více