Jste zde


Dreamtime - aboriginská terapie sněním
Zdena Malinová Petrik

Dreamtime - aboriginská terapie sněním

Dreamtime, nebo dreaming znamená v překladu "snění" a jedná se o pouze přibližný překlad domorodého pojetí tohoto slova. Angličtina nemá pro toto slovo odpovídající ekvivalent.U Aboriginců má každý kmen pro zmýněný pojem jiný výklad, například Pitjantjatjara lidé používají termín Tjukurpa, Arrernte , lidé Adnyamathanha používá slovo Nguthuna... a tak dále.

Ze slova "snění" se stála šikovná fráze, která jen popisuje to, co je ve skutečnosti důmyslná a propojená mozaika znalostí, víry a cvičení kreativity domorodců a která souvisí s hodnotami domorodého života. 
Slovo "snění" plně nevystihuje obsah tohoto pojmu, nicméně je mu nejblíže, protože "odhalení", nebo "nahlédnutí" jsou přijímána ve snech, nebo v periodických vizích. Domorodci umí vstoupit do snění a postřednictvím snění umí vysvětlit jejich život a jejich svět."Snění" je jádro existence Aboriginců, jejich životnímu stylu a jejich kultury. Určuje jejich hodnoty a víry a jejich vztah s každou živou bytostí a každým rysem krajiny. 

Snění hovoří o cestách a skutcích těch, kteří stvořili přirozený svět. O tomto vypravují aboriginské legendy a mýty.

Snění je nekonečné. Příběhy snění nesou pravdu z minulosti, spolu s kódem práva, který funguje v přítomnosti a spojuje tak minulost s darem rozhodnoutí o budoucnosti. 

Každý příběh patří k dlouhému komplexnímu příběhu. Některé příběhy snění diskutují o důsledkách našeho současného života v našem životě příštím. 

Některé příběhy byly mnohokrát přepsány a to i nikoli domorodými lidmi a je tedy v tomto případě vhodé pochybovat o jejich pravosti.

Snění je často dohodnuté jako časové období, ale tato evropská představa o jednotce času v minulosti neobsahuje plný smysl. Snění není nějaké dlouhé minulé období ale nepřetržitá entita, ze kterého lidé přicházejí. Umění je jednou z cest díky které Aboriginci komunikují se světem ve shodě se sněním. Když domorodci přijmou charakteristiky předchůdců snění skrz tanec, písně a umění a když udržují posvátná místa, duše tvořících předků jsou obnoveny. 

Země, zvláště místo,kde se Aboriginci narodili, jim poskytuje přirozené spojení se sněním.Tento vztah k zemi zároveň s sebou nese schopnost každého jedince pro jeho přežití a souvisí se zvláštním závazkem každého, který zní: chránit a udržovat ducha země a formy života, které jsou součástí tohoto. 

V praxi toto funguje formou ochrany, dodržováním zákona, dodržováním kódů chování nebo u´častí v tajných (posvátných) ceremoniálních aktivitách. Ale vliv snění je zako´dovaný v každé stránce běžného života. Dreamings proniká písňemi, tancem, malováním, výrobou artefaktů. Lov a jídlo jou součástí aktivit tohoto zvláštního systému, protože tvoří rámec pro živobytí.
Kdykoli se Aboriginec dívá na krajinu, vždy vnímá podstatně více než jen její fyzickou stránku. Je to hluboké vědomí přítomnosti předchůdců snění. V krajině vnímá známky jejich přítomnosti.Vnímá jejich cesty, místa kde si vytvořili údolí, rozbili kameny nebo vysušili zemi. Někdy jsou také jejich těla vnímána ve skalách, valounech a stromech. Příroda nese znaky jejich podstaty. Tak je možné komunikovat s předcházejícími duchy. 

Aboriginci přijali zemi jako "matku" ve skutečném slova smyslu. Aboriginci vlastní několik posvátných míst ve své zemi.O toto posvátné místo se vždy stará jedna osoba k tomuto určená.

Snění je tak důležité pro domorodé lidi jako Bible pro křesťany. Snění je i v současné době zásadně důležité pro dnešní domorodé lidi. Tvoří společenský a duchovní základ a spojuje je s jejich kulturním dědictvím. V některých oblastech, kde Aboriginci už plnně neznají jejich snění, přesto udržují silnou duchovnost, a tradiční hodnoty a víry. 

Domorodé umění reprezentuje a symbolizuje svět a víru Aboriginců. Tradiční domorodé umění reprezentuje snění ale je také často životně důležitou částí ceremonií. Ceremoniální a náboženský život tvoří okázalou sbírkou uměleckých forem.Obsahuje výzdobu těla a osobní výzdobu, sochu země, obrazy malované na kůru, řezbu ze dřeva, vyřezávání a malování na skálu. Umělecká tvořivost , včetně její inovace,byla a je motivována náboženskou vírou. Designy a motivy ztělesnili rozmanité soubory významů . Tato umělecká díla spolu s bohatým ústním podáním, s písněni a s různými styly tance byli a jsou považováni za projevy originální kmenové tvořivosti. Každá generace přijímala za tuto tvorbu odpovědnost, součastně s odpovědností za společenské a náboženské znalosti, za znalosti víry a tento odpovědný přístup zachoval a zajistil reprodukci domorodých společností a jejich kultury. 
Představa o umění v tradiční domorodé společnosti je velmi odlišná od představy o umění v evropské společnosti. V tradičních domorodých společnostech domorodci milují tanec, zpěv, výzdobu těla, kreslení do písku, výrobu košů a tkaní. Zmíněné aktivity nebyly považovány za oddělené aktivity umění. Součástí těchto aktivit je nejen snění, ale i normální běžný život. Umělec neexistoval sám o sobě, protože v jistém slova smyslu všichni byli umělci. 

(Čerpáno z faktografických a domorodých materiálů v angličtině.) 
(Ve spolupráci s www.symbinatur.com)