Jste zde


Dobrý zrak bez brýlí V. - Postup léčby vadného zraku
František Vícha

Dobrý zrak bez brýlí

Obsah systému

 

Když jsme si ujasnili rozmanité faktory, které zapříčiňují vadný zrak, docházíme k pojednání o metodách, kterých se užívá u přirozeného léčení těchto neduhů. Objasňování příčin bylo podrobné proto, abychom nápravná cvičení prováděli co nejsvědomitěji. Musí nám být jasno, proč je vlastně děláme.

Jelikož existují tři hlavní příčiny vadného zraku, uvádíme též tři rozdílné postupy. Protože není možné definitivně stanovit příčinu vadného zraku, je nejúspěšnější ten systém, kde se současně praktikují všechny tři postupy.

Donedávna komplexní systém neexistoval. Batesova metoda se zaměřovala na odstraňování duševního napětí, přírodní léčba zaváděla dietu a půst, osteopaté a chiropraktici vycházeli z manipulací s páteří.

Každá z těchto tří metod má na svém kontě mimořádně úspěšná vyléčení. Na druhé straně zde byla i zklamání. Každá metoda zdůrazňovala svůj faktor a vylučovala ostatní.

U svých osobních zkušeností, jak uvádí pisatel anglické příručky, Benjamin začlenil do systému všechny tři postupy. Doplňuji je dále o dodatky z jógy. Cvičení jsou navrhována tak, aby je mohl každý provádět sám doma, v době, která je pro něho nejvhodnější.

Nelze také uvádět vhodnou dietu pro všechny případy léčení páteře. Podrobně uvádím její principy, jak jsou zachyceny v knize H. Benjamina. Doplňuji je o příklady z jógické literatury, ale i o další podrobnosti z poznatků poslední doby. Čtenář si pak může snadno na těchto zásadách svou životosprávu upravit.

Vlastní cviky jsou rozděleny do dvou částí, je vhodné provádět obojí a sice:

  • cviky pro uvolňování svalů a šlach krku a páteře,
  • vlastní oční cviky.

 

Mimo cviky H. Benjamina jsou navíc uvedeny ještě další, jógické cviky, vzhledem na jejich tisíciletou tradici a spolehlivé léčebné výsledky.

 

Nápravná cvičení ramenní a krční

 

Dále uváděná cvičení (mimo jejich variace) provádějte pravidelně každé ráno. Zlepšíte si tím prokrvení a zásobení nervů páteře, krku, hlavy a tím i očí a zlepšíte jejich prokrvování. Cvičení jsou určena pro uvolňování stažených krčních svalů a měla by se provádět i tehdy, když si léčíme páteř. Nejlepší je cvičit ráno, ihned po vstanutí, když jsou páteř a celé tělo nejvíce ztuhlé. Cviky netrvají déle než 4-5 minut a je vhodné je provádět se zavřenýma očima a soustředěně. Nejdříve se vždy zbavíme myšlenek na cokoliv jiného, než na tyto cviky.

 

Kroužení hlavou - Cvik č. 1

Spusťte hlavu dopředu na prsa a opisujte hlavou kruh přes pravé rameno, dozadu, přes levé rameno a zpět na prsa. Proveďte celkem 4x. Několik vteřin si odpočiňte. Pak kroužení hlavou provádějte opačným směrem, opět 4x. Opět odpočinek.

Pohyby opakujte 2-3 krát. Dbejte, abyste užívali minimum síly a námahy. Šíje musí zůstat po celou dobu uvolněna.

Dýchání: před začátkem kruhových pohybů se nadechneme, pak zadržíme dech až do skončení kroužení. Kroužení provádějte pomalu ale pečlivě.

 

Pohyby hlavou dopředu a dozadu - Cvik č. 2

Uvolněte krční svaly, aby se hlava sklonila dopředu tak daleko, jak je to možné, nejlépe, aby se brada dotýkala prsou (důlku). Šíji přitom mějte uvolněnou, ne tuhou. Potom zvedněte hlavu a nechte ji padnout vzad tak daleko, jak je to možné. Cvik opakujte 12x.
Variace s dýcháním

Hlavu zakloníme dozadu, provedeme úplný nádech, chvíli zadržíme dech, pak hlavu skláníme pomalu až na prsa a vydechujeme ústy se sykotem jako husa.

 

Pohyby hlavou do stran - Cvik č. 3


Otáčejte hlavou pomalu co nejdále doleva, až cítíte určité pnutí (nikoliv bolest). Ramena a tělo jsou při tom nehybné. Pak otáčejte hlavou nazpět a stejně tak pomalu doprava. Cvik opakujte 10x.

 

 

 

Variace se zadržením dechu

U tohoto cviku, jehož pohyby hlavou jsou obdobné, jako předchozí, se provádí zádrž dechu dvěma způsoby:

  1. Nadechneme se při normální poloze hlavy (při pohledu dopředu), při otáčení hlavy doprava máme dech zadržen a při pohledu zcela na pravou stranu vydechneme. Otáčíme hlavou nazpět. Totéž na opačnou stranu.
  2. Nadechneme se u pohledu dopředu, se zadrženým dechem otáčíme hlavou pomalu vlevo a zase zpět dopředu a vydechneme teprve v čelní poloze. Hlavou vždycky pohybujeme pomalu, abychom mohli kontrolovat dech a soustředit se na cvik. Oba způsoby je možno kombinovat a upravit podle osobních dispozic. Opakujte.

 

Kruhové pohyby ramen - Cvik č. 4


  1. Směrem dozadu
    Stůjte uvolněně, jak jen můžete, ruce mějte podél těla. Ramena nyní dejte tak vysoko, jak jen je možné, táhněte je intenzívně dozadu, jak jen můžete, pak je spouštějte níže a stáčejte je dopředu a znovu nahoru. Provádějte dosti živě. Kroužení rameny dělejte plynule. Opakujte 25x.
  2. Směrem dopředu
    Je to obdoba předcházejícího cvičení, jen v obráceném směru. Ramena zvedněte tak vysoko, jak jen možno, pak je tlačte kupředu, pak dolů, dozadu, nahoru - nepřetržitě v plynulém kruhovém pohybu. Opakujte rovněž až 25x.

Pohyb ramen dopředu a dozadu - Cvik č. 5

Rozpažíme ruce, kmitáme jimi směrem dozadu, intenzívně, znovu kupředu, nazpět. Opakujte několikrát.

(Další významný cvik na uvolnění páteře - kolébka - je uveden na závěr příručky mezi přehledy ranních cviků.)

 

Cvičení očních svalů

Dále uváděná cvičení jsou určena pro uvolňování napjatých strnulých svalů očí a jejich okolí. Jsou stažené a tuhé u všech lidí, kteří trpí vadným zrakem. Tímto cvičením je učiníme poddajnými a pružnými. Oči se budou pohybovat a přizpůsobovat mnohem volněji, což bude mít za následek urychlený návrat k normálnímu vidění.

Tato cvičení je možno provádět v pohodlném sedu nebo ještě lépe v jógickém kleku zvaném vadžrasana, tj. klek na kolena a sezení na patách, při čemž jsou nárty nataženy, ramena mírně vtlačována dozadu, poloha vzpřímená, ruce volně uloženy na stehnech. Oči nejdříve na několik vteřin uvolníme pomocí dlaní (bude popsáno dále). Cvičení by se měla provádět každý den po 4-5 minut. Zlepšení, které pak bude následovat, vám bude vydatnou odměnou za tuto časovou ztrátu.

 

Pohyby očima nahoru dolů - Cvik č. 6

Držte hlavu klidně a uvolněte ji, jak je jen možno. Oči mírně povolte a pohybujte jimi nahoru a snažte se podívat na kořen nosu, pak opět dolů, co nejníže, vždy, aby ve svalech oka bylo určité pnutí. Provádějte alespoň 6x.

Pohyby očí jsou pomalé a pravidelné. Cvičení provádějte bez námahy a používejte co nejméně síly. Po několika pohybech zavřete oči a nechte je na několik vteřin odpočinout. Když si takto svaly uvolníte, budete schopni dívat se výše nahoru a níže dolů než tomu bylo dříve.

Variace se zavřenýma očima

Tentýž cvik opakujte při zavřených očích. Cvik procvičuje nejen oční svaly, ale provádí se tím i masáž oční bulvy.

 

Pohyby očima do stran - Cvik č. 7

Očima pohybujeme silně doprava, pak doleva, na každou stranu tak daleko, jak je to jen možné. Nenásilně aspoň 6x. Pak si se zavřenýma očima na několik vteřin odpočiňte. Podobně jako v dřívějším případě se budou oči uvolňovat a budete vidět více do stran než tomu bylo doposud. Cvik provádějte vždy s malou námahou. Opakujte 2-3x.

Variace cviku se zavřenýma očima

Provádějte tento cvik stejným způsobem, ale mějte víčka zavřena.

Kombinace obou cviků

Oba cviky je možno spojit a provádět takto:

Podíváme se intenzívně nahoru na kořen nosu, pak dolů, pak doprava, pak doleva. Odpočineme si 2-4 vteřiny se zavřenýma očima. Cvik se rovněž několikrát opakuje.

 

Úhlopříčné pohyby - Cvik č. 8

Podíváme se intenzívně vpravo nahoru, pak vlevo dolů, pak vlevo nahoru, pak vpravo dolů. Zavřeme oči. Odpočinek 2-3 vteřiny. Pohyby vícekrát opakujeme.

Kombinace všech tří cviků

Očima vypisujeme do prostoru před sebou písmena:

"H": vlevo nahoru, vlevo dolů, vpravo nahoru, vpravo dolů, čárka - silně pohled vlevo, pomalu doprava. Podobně očima do prostoru písmena "A" a "K".

 

Kroužení očima - Cvik č. 9

Podíváme se očima na kořen nosu a nyní vytváříme intenzívní kruhy směrem doprava, dolů, doleva a nazpět. Opakovat 4x. Tentýž cvik provádíme na opačnou stranu.

Variace cviku

Kroužení provádíme se zavřenýma očima.

 

Cvičení pro oční čočku / akomodace - Cvik č. 10

Natáhneme pravou ruku před sebe, zvedneme hřbet ruky a zadíváme se na nehet prostředního prstu. Nyní ruku pomalu přibližujeme až do blízkosti oka. Poté ji vzdálíme, až je ruka opět natažena, neustále pozorujeme prostřední prst a tuto nataženou ruku otáčíme do pravé krajní polohy, při tom se díváme stále na prst. Ruku pak vrátíme do přední polohy. Totéž provádíme levou rukou. Lze opakovat.


Cvičení akomodace dle H. Benjamina - Cvik č. 11

Před oči si dáme ukazováček pravé ruky, asi 20-30 cm vzdálený, proti jakémukoliv předmětu, který si zvolíme. Mohou to být dveře, okno, strom apod. ve vzdálenosti nejméně 500 cm a více (nekonečno). Zaostřete oko na prst, pak na vzdálený předmět. Opakujte 10x. Pak na dvě vteřiny zavřete oči, odpočívejte a celý postup opakujte 2-3x. Toto cvičení provádějte dosti rychle, avšak důkladně, vždy s dokončenou akomodací tak, aby si jak oční bulva, tak oční čočka na tuto činnost zvykaly.

Toto je nejlepší cvičení na zlepšení akomodace a mělo by se provádět tak často, jak se vám to hodí, třeba i při chůzi.

 

Masáž oční bulvy a očních nervů podle p. Osiuse - Cvik č. 12

Zavřeme oči, ruce dáme do pěsti a ukazováčky přiložíme na oční bulvu. Tuto nyní protíráme středem 3x, pak pěstmi sklouzneme na spánek a v jeho důlku (velmi citlivé místo), třeme kloubem ukazováčku oční nerv, až "mrazí v zádech".

Znovu při zavřených očích, rukama v pěst protíráme oči, ale tentokrát pod očními oblouky. Rovněž 3x. Rovněž třeme spánky.

Znovu při zavřených očích, rukama v pěst protíráme oči, ale nyní 3x na spodní části očních oblouků. Na spáncích opět provádíme masáž očních nervů. Podle okolností opakujte postup 1-2x. Upozorňuji, že tímto cvikem lze odstraňovat i běžné bolesti hlavy, což je mnohem prospěšnější než použití utišujících tablet.

 

Léčení osobním magnetismem - Cvik č. 13

Oběma rukama provádíme vytřepávání. Pak intenzívně o sebe navzájem dlaně třeme, až se ohřejí. Vytvoříme z dlaní misky a přiložíme je na zavřené oči, prsty těsně nad očními oblouky, a podržíme je v této poloze po dobu několika (až 10-ti) vteřin. Při tom si živě představujeme, jak nám osobní magnetismus přicházející s teplem našich dlaní prochází očima až do mozku a "neustále se nám tím zlepšuje zrak a osvěžuje mozek". Intenzívně si toto představujme a prožívejme to.

Cvik opakujme nejméně 2-3x. U cviku působí na zlepšování zraku jak vliv autosugesce, což nelze přehlížet, tak vliv tzv. "osobního magnetismu", který podle poznatků přírodního léčení vychází z těla, obzvláště u lidí se zdravou výživou a lze jej užít jak k vlastnímu zotavování (viz. popsaný způsob), tak v některých případech i k prospěchu jiných. U přírodní léčby se s pojmem "magnetismus" setkáváme častěji. V této příručce pak ještě v kapitolách o zdravé výživě a na závěr u přehledu jógických cviků.