Jste zde


Astroložka Martina Lukášková, Úvaly
PatrikB

Kontakt na astroložku:

Web: www.transformotor.cz​​​​​​​

 

Telefon: +420 728 113 502

E-mail: astrologmarluk@seznam.cz

Astroložka Martina Lukášková, Úvaly

Erbenova 995

25082

Úvaly

Provozní hodiny: 

Dle dohody

Služby astroložky Martiny Lukáškové:

Poskytuji astrologické poradenství, osobní konzultace a supervize. Zabývám se tvorbou horoskopů. Nabízím horoskopy osobní, partnerské, pro děti a podnikatele. Pořádám přednášky a setkání profesionálů i příznivců astrologie. Vyučuji v astrologické škole.

Dovolte, abychom vás seznámili s cíli a podmínkami nejstarší české astrologické školy, která funguje nepřetržitě od roku 1992. Už v roce 1990 vytvořil Pavel Turnovský učební plán opřený o filosofii Dane Rudhyara(1895 Paříž – 1985 San Francisco), podle jehož pojetí astrologie nemá sloužit k předpovídání událostí, ale má pomáhat při osobním rozvoji, při hledání smyslu a významu situací, a to i těch krizových, v nichž se člověk během svého života ocitá. Astrologie se tak stává otevřeným systémem poznávání a chápání vztahu člověka k sobě samému, ostatním lidem a okolnímu světu.

Během studia rozloženého do tří let byste se měli naučit pracovat s nativitou – horoskopem počítaným pro okamžik zrození a s metodami, které umožňují vidět nativitu a tedy náš život neustále v novém světle. Nativita je počáteční stav v jakém se člověk nachází při narození a ten, jak víme, není konečný, roste a rozvíjí své možnosti podle zděděné konstituce a formování okolím, tak i my používáme prostředky a techniky, které nám tento rozvoj zrcadlí. Studium vychází zejména z děl Dane Rudhyara a Alexandra Rupertiho a přihlíží i k práci významných angloamerických a francouzských astrologů dvacátého století (Michael R. Meyer, Marc E. Jones, Cyril Fagan, Donald Bradley, Edward Johndro, Charles Jayne, John Addey, André Barbault, F. a M. Gauquelin, Liz Greene, Howard Sasportas, Markus Jehle a další) i našich vlastních dlouholetých zkušeností s astrologií, o jejichž teoretickou a hlavně praktickou sebezkušenostní prožitkovou stránku se s vámi podělíme. Nezanedbatelnou inspirací jsou nám též současné směry filosofie, psychologie, antropologie, semiologie a dalších společenských věd. Teoretickou část má na starosti astrolog a výtvarník Pavel Turnovský, praktickou sebezkušenostní a prožitkovou od roku 2000 psychoterapeutkaa astroložka Martina Lukášková (absolventka Institutu pro skupinovou terapii INSTEP.

Způsob práce, který v naší škole vyučujeme je oceňovám i v odborných psychoterapeutických a akademických kruzích. Martina Lukášková absolvovala na INSTEP prací, která popisuje opakované setkání astrologa s klientem. Praxe Pavla Turnovského byla posouzen v diplomové práci „Astrologický a psychologický rámec pro porozumění člověku“, kterou v roce 2010 obhájila Mgr. Martina Stratilková na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Praktické hodiny jsou věnovány procvičování teoretické látky, což v praxi znamená, že se postupně snažím vést žáky k vlastní interpretaci. Vedeme diskusi, ukazuji, jak interpretovat, hledám u jednotlivých žáků jejich vlastní styl, který se snažím podpořit. Hodiny kombinuji s artefiletikou*, která pomáhá v rozvoji představivosti a naladění na práci se symbolickou rovinou astrologie.

Látku znovu probíráme, nabízím vlastní pohled a zkušenosti z praxe astrologa a pak na horoskopu jednotlivých účastníků přistupujeme k interpretace. Žáci jsou tak vybízeni, aby se osmělili a také sbírali i pohledy jiných lidí, což je přínosné pro vytříbení jejich vlastního stylu. Vycházím z toho, že skupinová práce je mnohdy podnětnější než samostudium. Nikoho do ničeho nenutím. Můj přístup se opírá o psychoterapeutický základ, ve kterém spíše nabízím možnosti a pohledy, než že bych něco direktně vedla. Zohledňuji etické zásady humanistického astrologa a vedu žáky k vlastní reflexi svých interpretací – žák, který nabídne horoskop poskytuje kolegům zpětnou vazbu o tom, jak vnímal jejich interpretaci, sebe z toho nevyjímám. Jednoduše řečeno, snažím se teoretickou část uvést do praxe s individuálním přístupem, aby tu byla určitá naděje, že je téma pochopeno a později i řádně zažito.

*Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních).

Vizuální kulturou zde rozumíme výtvarné umění, vizuální stránky médií a estetické stránky hmotné kultury a přírody.

Cílem artefiletiky je obohacování kulturního kapitálu žáků, rozvíjení jejich sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v žákovské skupině.

Paní Martina Lukášková je psychoterapeutka, absolventka pětiletého akreditovaného výcviku ve skupinové terapii INSTEP (Institut pro skupinovou terapii) absolventka akreditovaného kurzu Práce s krizí a tělem (PhDr. Yvonna Lucká a PhDr. Luboč Kobrle) a arteterapeutka (akreditovaný výcvik arteterapie u KT Beate Albrich) – autorka První astrologické výstavy. Zde najdete profil výstavy na Facebook a její web TRANSFORMOTOR Je spoluautorkou a správkyní Etických zásad humanistického a transpersonálního astrologa – astrosymbologa, vede Rašovickou pracovní skupinu humanistických astrologů.

Od roku 1992, kdy byl tento kurz poprvé otevřen, do něho vstoupilo jeden a půl tisíce zájemců, počet absolventů základního kurzu dosáhl na konci letošního školního roku jednoho. Studenti a absolventi kurzu žijí ve všech koutech Čech, Moravy a Slezska, na Slovensku, v Evropě i na ostatních kontinentech.

*

FORMY STUDIA

PREZENČNÍ STUDIUM: jednou do měsíce se o víkendu v Praze konají dvě přednášky, při nichž probereme dvě lekce:

dopolední teoretickou výkladovou Pavla Turnovského

odpolední praktickou, sebezkušenostní a prožitkovou pod vedením psychoterapeutky a astroložky Martiny Lukáškové

Kurz probíhá v sobotu 9:30 – 13:00 a 15:00 – 18:30

nadcházející termíny 1. ročníku: začínáme 21. září v 9:30 Radlická 99

 

pro později přihlášené chystáme náhradní termíny úvodních přednášek

 

přestože jsme si vědomi, toho, že „živé“ kurzy jsou nenahraditelné, nabízíme

KORESPONDENČNÍ STUDIUM: lekce přednesené v Praze jsou nahrávány a účastníkům jsou zasílány poštou jako mp3 nebo jako audioCD s ilustračním a textovým doprovodem. Nahrávky jsou aktuální a zpracovány profesionální technologií.

*

Učební látka dvouletého Základního kurzu je rozčleněna do tří ročníků. Každý ročník sestává z 20 lekcí, z nichž každou tvoří 4 učební hodiny po 45 minutách, tedy minimálně 3 hodiny čistého času (cena jedné učební hodiny tak vychází na 150 Kč). Lekce jsou seskupeny do tematických cyklů. Konzultace k probírané látce korespondenčních účastníků probíhají během sobotních lekcí kurzu, jichž by se měli studenti korespondenční větve alespoň jednou za rok účastnit. Mezi jednotlivými typy studia lze operativně přecházet. Na konci dvouletého kurzu obdrží studenti osvědčení o jeho absolvování. Speciální osvědčení lze získat po předvedení vlastní interpretační práce s klientem. Dotazy i diskuse vítáme, dovolujeme studentům pořizovat si z přednášek zvukové záznamy, sami je také pořizujeme. Učebna je vybavena počítačem a dataprojektorem, který umožňuje velkoplošnou projekci ilustračních horoskopů a ostatních materiálů, které jsou k dispozici i žákům. Studenti si mohou nosit i vlastní notebooky.

Každý účastník kurzu bude při vstupu vybaven grafickým záznamem vlastní nativity (horoskopem zrození) a dalšími studijními materiály. Ti, kteří neznají přesnou dobu svého narození, mohou zvolit nativitu někoho jim blízkého (samozřejmě s jeho souhlasem). Pokud se bude jednat o jejich děti, měly by být poněkud odrostlejší, aby bylo možné interpretace kontrolovat. Předpokládáme, že humanistický a transpersonální přístup k astrologii je pro vás novinkou a proto bude výklad veden tak, aby byl srozumitelný i naprostým začátečníkům a pokročilí se při něm nenudili. V tomto kurzu si osvojíte i astrologické „řemeslo“, tedy širokou paletu všemožných potřebných technik, postupů a metod. Z astrologických programů jsou pro kurz optimální SW Johannes nebo Starfisher, vyvijené absolventy a spolupracovníky školy.

Některé materiály si mohou studenti průběžně stahovat ze serveru, zejména nahrávky proběhlých lekcí ve formátech mp3, wma, ilustrační a textový materiál ve formátu PDF. Proto dopručujeme programy VLC Media Player, Adobe Acrobat Reader nebo lépe Foxit Reader, Irfan View, PDF Creator.

Po ukončení Základního dvouletého kurzu můžete pokračovat v dalších „nástavbových“ kurzech, které se věnují astrologické interpretaci a praxi, synastrii – astrologii mezilidských vztahů, astrologii mundánní, rektifikaci zpřesnění přibližného času narození, sabiánským symbolům v astrologické a osobní praxi, práci se SW JOHANNES, STARFISHER a dalším, které do budoucna chystáme, nebo které sami studenti navrhnou.
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

PatrikB

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více