Jste zde


Příběhy k ponaučení duší lidských - příběh druhý
Petr Hemmi

I stalo se jednoho dne Božího, kterýž pro člověka jest jako tisíc let pozemských, že Pán nebes povolal k sobě archanděla Gabriela aby jej informoval o dění na Zemi.

Gabriel předstoupil před Boha a podal mu svitek. I rozvinul jej Stvořitel načež obraz Země se před ním objevil a současné dění na Zemi mu zjevil.

"Vidím věci a činy které nejsou shodné s učením a odkazy, které jsme na Zemi zanechali."

"Satan se svými poskoky se činí, Pane," odpověděl Gabriel. "Pane, odpusť mi mou opovážlivost, ale proč tedy Satana konečně nezničíš?" otázal se anděl.

"Gabrieli, tím bych nic nezískal. Satanova nenávist a závist vůči lidstvu a k tomu, že jsem Je stvořil, jej nutí k špatným činům. Chce dokázat lidskou neschopnost přežít."

Anděl se poklonil a chystal se odejít.

"Neodcházej," pokynul mu Bůh. "Vím, trápí tě mnoho otázek, myslíš si, že ti přidávám na úkolech, věz však, má to svůj smysl. Znovu ti připomenu podstatu Stvoření a svobodné vůle. Patříš mezi mé nejvěrnější tak slyš:

Když jsem tvořil bytosti pozemské i nebeské, dal jsem jim i svobodnou vůli. Již dopředu jsem jako Stvořitel znal jejich schopnosti a možnosti, takže mne ničím nemohly překvapit. Tím, že jim byla dána svobodná vůle, jim bylo též ponecháno právo svobodné volby, právo rozhodnutí.

Svobodná vůle dává možnost volby mezi pokorou a odporem. Tedy z pohledu lidí mezi Dobrem a Zlem. Negativum, pro lidi Zlo, je ve skutečnosti vyvažující strana bytí, která je součástí systému evoluce bytostí. Negativum jest potřebné i k analýze cílového směru bytí. Všechny bytosti mohou negativní příčinu svého chování poznat buď na základě Varování či vlastní Zkušenosti."

"Takže zla je potřeba?" zeptal se Gabriel.

"Není. Zlo není tím zlem o kterém mluví lidé. Ve skutečnosti jde o Negaci neboli běh událostí jiným směrem než pozitivním, což vyvolává negativní důsledek. Negace je důsledkem svobodné vůle. Je to druhá volba, a cesta dalším směrem, který je díky právu rozhodování možný. Negaci není třeba vymýtit, ale stačí ji hlídat, stanovit jí hranice. Zlo je ve skutečnosti znásobená negace a její důsledek. Ono samo o sobě nevzniká či život neničí. Vinu na Zlu nesou ti, kteří negaci i její energie a důsledků zneužijí nebo ji znásobí. Je to jako s atomem - při špatném zacházení může zabíjet. A přesto není atom pro nás negativní, jen ten, kdo ho zneužije ke špatné reakci. Rozumíš? Lidé mají možnost tvořit i negativní děje a věci. Ty jim poté mají sloužit jako varování či příklad špatného konání.

"Tak proč jim to znovu nepřipomeneš?" otázal se anděl.

"Není co, lidé to ví a tuší, musí sami pochopit a hlavně prožít, jelikož někdy jen prožitek může mnohým oči otevřít," odvětil Bůh.

"Jenže pro lidi je to složité, mohou namítnout, že toto nevědí."

"Gabrieli, převážná většina lidí má schopnost poznat co je pro ně z pohledu lidstva zlé a co je dobré. Víš, stvořit člověka nebyl snadný počin a to díky možnosti rozhodování, kterou do vínku dostal. Duše, která má tělo, žít na Zemi, mít cit a ještě se sama na podkladě zkušeností rozhodovat? Složitý organismus, nic jednoduchého. Takže rozumíš?"

"Ano a co Satan?" zeptal se Gabriel.

"Ten lidem závidí jejich smysl pro lásku a cit. Jejich stvoření považoval za zbytečné. Má pocit, že člověk je tu jaksi navíc. Satan jest vykonavatelem zla, jeho násobitelem i tvořitelem. Ve své podstatě nejde o to jeho negativní projevy zničit, jelikož vyvažují hladinu poznání, stačí když mu vymezím hranice konání a dějů. Bez překonání a poznání negativních důsledků nemůže totiž lidstvo dojít k úplnému pochopení bytí."

"Takže kvůli tomu ho necháš žít?" zeptal se anděl.

"Ne. Víš sám, že zpočátku byl i on dobrým pomocníkem, nositelem světla, leč jeho schopnosti a svobodná vůle ho dohnala postavit se mým rozhodnutím. Já mu dal ještě šanci. Proto ho nechávám naživu. Vlastně mi i pomáhá. Ukazuje pravé tváře lidí i jejich přednosti. Nemůže zničit lidskou duši, maximálně jejich tělo, což víš. Duše je má, tu já zachráním, když je třeba. Lidé mají a měli mnoho možností jak se Satanu postavit, sílu a schopnosti jsem jim k tomu dal. Nechali jeho projevy a úskoky přerůst v násilí, zlobu a destrukci bytí - původně založeného na lásce, úctě a toleranci.

Člověk jest mým dílem a proto bude jeho vývoj také řádně dokonán. Satanovy dny jsou sečteny, nevyužil času k nápravě a on to ví. Stejně tak to bude i s lidmi. Až dojde k naplnění lidských zrození, bude souzen a odsouzen spolu s lidmi, kteří se vědomě stali jeho pomocníky a postavili se proti lásce a pokoře," dokončil odpověď Stvořitel.

"Lidem to bude připadat nespravedlivé, že jsi nezasáhl, Satana hned nepotrestal a necháš jej dále páchat zlo," namítl anděl.

"Kdybych jej hned potrestal, kde by byla má milost? Každý ode mě dostal šanci, i lidé. Nebýt mé shovívavosti ON i lidstvo tu již dávno nejsou," zvýšil hlas Bůh.

Proto se nermuť, milý Gabrieli, vše má svůj smysl a čas. Jsi dobrým pomocníkem, vím, že máš se Satanem i jeho nohsledy problémy, ale zatím jej nechme, třeba mu lidé sami dokáží, že si stvoření zasloužili. A ty, ty jim k tomu pomáhej spolu se svými pomocníky. Nechť lidé nemají pocit, že jsou na to sami."

"Pane kdyby se lidé sjednotili v lásce nebo ses jim ty ukázal…..?"

"Ukázal? Oh, Gabrieli, kdybych se jim zjevil, k čemu by jim byla jejich svobodná vůle? Žili by zbytečně ve strachu, snažili by se mi zavděčit, pochlebovat, někteří se mnou i bojovat... Ne to já nepotřebuji. Chci, aby si sami uvědomili svou nicotnost, předvedli svou schopnost věřit v něco jiného než ve vlastní bytí. Podívej, vždyť i vesmír již považují za dílo náhody, nepřipouští si nic inteligentnějšího než jsou sami, a pokud ano chtějí důkazy..."

"Nejsou však na Zemi všichni tací." odvětil Gabriel.

"A jejich sjednocení v lásce? Gabrieli, vždyť to by museli překonat právě onu možnost negace a sobeckost v sobě samých..."

Anděl se usmál a hluboce uklonil. "Už rozumím pane... kéž to i lidé pochopí."

"Ano, jsou svobodní, ještě mají čas..." odvětil JHVH.Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Petr Hemmi

Zaměření: Nevyplněno

Kontakt: www.henoch.cz

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více