Jste zde


Přirozené obydlí pro člověka a přírodní síly III.
akad. arch. Oldřich Hozman

Byla nám dána skrze přítomnost elementárního vědomí konkrétní lokality či místa. Této úrovni odpovídá v prostoru okolo nás tzv. citová úroveň, nebo-li dimenze míst, kde se v krajině usídlil život. Prapůvodní člověk se při osidlování krajiny rozhodoval nejenom rozumem, ale především citem pro místo, na kterém spočinul. Šlo mu o možnost získávat hlubší intuici a vhledy, které mu byly radami na cestě životem. Proto vyhledával místa těchto kvalit. Dovedl rozpoznávat druhy zemských a přírodních sil, v jejichž liniích a bodech jsou ukotvena ohniska elementárních bytostí. Skrze ně je možné nacházet spojení s duchovním prostorem Všehomír

 

 

Energetické body a různě dlouhé spočinutí na nich ovlivňuje schopnosti prohlubování intuitivních vjemů a posiluje imaginaci pro harmonický rytmus s přírodou. Silové body jsou tedy v energetickém předivu krajiny velmi významnými místy. Skrze ně docházelo k rytmu osídlení povrchu Země. Často jsou to místa geologických anomálií, a to buď nerostů, rudných žil nebo spodní vody. Anomálií je tedy míněno setkání dvou různých hornin nebo skupenství. Prostě všude tam, kde došlo k výraznému projevení polarity hmoty geologických zlomů nebo styků geologických jednotek. Energetické body se pak v těchto místech vytvářejí.

 

Na povrchu Země se setkává kosmická energie se zemskou energií. V silových bodech, jako jsou například místa křížení linií spodní vody, dochází k intenzivnější vzájemné výměně těchto základních energií. Ohniska elementárního vědomí se na tyto body často ráda váží skrze rostlinné a živočišné druhy, ke kterým ve své hierarchii přísluší. Pro člověka to však zrovna nejsou ideální místa. Voda je substancí, která v sobě dovede vázat univerzální životní energii. Pokud je však v pohybu, jako většina proudů spodní vody, člověku nejsou taková místa při dlouhodobějším pobytu příjemná. V přírodě však projevy linií spodní vody plní svou nezastupitelnou roli.

 

Když zaměřuji tento druh záření, proto abych mu později přizpůsobil návrh domu, všímám si, že podél průběhu této síly rostou na louce určité druhy rostlin více než vedle nich.

 

Ještě více pak místa křížení takových zón lákají jiné živočišné druhy, jako například mravence či určité druhy rostlin. Navíc jsou to body, ke kterým se váže ukotvení ohnisek elementárních bytostí. Opakuje se zde princip polarity. Mraveniště postavené na silovém bodě je možné přirovnat k osadě založené také okolo bodu se specifickým druhem vyzařování, který se odlišuje od okolí. Tak jako je ve vesmíru síť bodů, které jsou centry galaxií, existuje na Zemi silové předivo vytvářející ve svých průsečících body, které jsou vhodné pro zrod osídlení nebo pro ukotvení elementárního vědomí duchovních bytostí nižších hierarchií. Ty určují strukturu života, který se v lokalitě usídlil. Kvalitu života v širších krajinných útvarech určují vyšší úrovně duchovních bytostí.

 

Pracujeme-li v terénu, kde se bude stavět dům, je dobré se před vstupem na pozemek s místem vnitřně spojit. Je to oboustranný vztah. Skrze pocit z místa získáme určující vjemy, které nám později pomohou při tvorbě struktury a rytmu stavby. Opačně tím dáme místu na vědomí náš záměr. Každé vědomí potřebuje být připraveno na to, co se ho bude týkat. O to více vědomí elementární, které není vybaveno svobodnou vůlí jako člověk. Plní však nezastupitelnou roli při rozprostírání životní energie v silovém předivu lokality, kterého budeme součástí jako jeho budoucí obyvatelé.

 

Po vytipování ohnisek elementárních bytostí, které se často ztotožňují se stromy, rostlinami či silově-energetickými body, provedeme rituál jejich přemístění mimo místo stavby. To se může dít buď mentálním spojením a prosbou skrze meditaci zaměřenou na ztotožnění se s předmětnou duchovní bytostí, nebo je možné například položit do míst ohnisek oblázky s vnitřní žádostí, aby elementární bytost přestoupila dočasně do kamene (třeba i u stromů, které budeme muset pokácet). Valounky pak po několika dnech přemístíme do části pozemku, kde nebude probíhat stavební činnost. V rohu zahrady může k tomuto účelu vzniknout divoké přírodní zákoutí. Kamínky zde mohou zůstat, nebo je můžeme dát k jiným mladým stromům či je po dokončení domu vrátit na svá místa, pokud nám to řešení interiérů dovolí. Jde prostě o to udržet silové předivo místa co nejméně porušené.

 

Náš vztah k vyšším hierarchiím duchovních bytostí dané lokality můžeme prohlubovat skrze modlitbu a meditaci vedenou se záměrem poděkování za "údržbu" místa. Opačně je možné nabídnout elementárnímu vědomí vytvoření takových podmínek ve hmotě, které usnadní vykonávání jejich úkolů v krajině. Mohou to být vhodné terénní úpravy, cíleně umístěné větší kameny, harmonicky upravené cesty, meze a zákoutí nebo výsadba nových stromů a rostlin. Z hlediska udržování vztahů s širší lokalitou je dobré navštěvovat místa, kde cítíme přítomnost přírodních sil. Člověk je svým pobytem v krajině schopen nejenom síly načerpávat, ale při pochopení přírody část své energie přírodě zase vracet.

 
Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno