Jste zde


Spirála úspěchu V. - Harmonická myšlenkově-životní praxe
Ing., MBA Lubomír Straka

Cíl

Cílem dnešní lekce je řečeno s Komenským: zavedení takového řádu v záležitostech celého života, aby mysl každého člověka (ve všech svých věkových stupních příjemně zaměstnaná) se mohla stát zahradou radosti. Protože základem našeho myšlenkového řádu jsou mentální modely, podíváme se nejdříve na ně. Pak rozebereme model myšlenkově-životní praxe, který nám může pomoci harmonicky realizovat zvolenou strategii osobního rozvoje.

 

Mentální modely

Každá z lekcí Spirály úspěchu vám přináší mentální model, který můžete vyzkoušet a tvořivě si ho přizpůsobit. Ve druhé lekci o vztahové inteligenci nejdete odstavec o citátem Paula Bruntona, který stručně ukazuje, jak s takovými modely pracovat. Mentální modely jsou také jedním z pěti základních stavebních kamenů populárního konceptu tzv. učící se organizace Petera Sengeho. Budete-li chtít, můžete se nechat modely Spirály úspěchu inspirovat k vytváření svých vlastních modelů, které vám budou pomáhat udržovat řád ve vašem myšlení a životě. Pomohou vám soustředit a směrovat vaši pozornost a tím i energii. Pomohou vám lépe poznávat, chápat a rozvíjet záležitosti, kterými se zabýváte.


Když si chcete vytvořit mentální model nějakého tématu či nějaké záležitosti, měli byste se pokusit vybrat několik málo prvků, které vystihují podstatu zkoumané oblasti. Jak se můžete přesvědčit v této i předchozích lekcích, často stačí tři prvky. Když jsem v úvodu zmínil J. A. Komenského, prozradím vám, že zálibu v trojcích - triádách - ve mně probudil právě on. Celá jeho impozantní Obecná porada o nápravě věcí lidských je založena na triadické metafyzice, která systematicky pracuje s řadou triád pojmů. Několik příkladů: předmětem pozornosti může být nic, něco nebo všechno; můžete to myslet, mluvit nebo konat; při myšlení je možno věci chápat nebo nechápat, volit nebo odmítat, vyhledávat nebo jich nedbat; věci mají svou podstatu, případky a nedostatky; můžeme zvažovat jejich nutnost, možnost a snadnost. A dalo by se pokračovat. Triády však nelze brát jako dogma. Proto mezi modely Spirály úspěchu máme také čtyřfázový cyklus osobního rozvoje …


Model myšlenkově-životní praxe

V minulém díle jsme se zabývali strategií osobního rozvoje, kdy jsme na základě analýzy naší situace zformulovali SMART cíle a vytvořili si představu o způsobu, jak vytyčených cílů dosáhnout. Teď jde o to, jak to udělat, jak neztratit svou strategii ze zřetele, jak každodenně vést dobrý boj za své sny. Chce to svou strategii harmonicky začlenit do své myšlenkově-životní praxe. Aby bylo možné cokoliv harmonicky začlenit, musí být sama myšlenkově-životní praxe harmonická.


Také při úvahách o své myšlenkově-životní praxi a její harmonizaci můžeme začít u tří základních pojmů, a to: možností, motivace a výkonů. Vaše myšlenkově životní praxe bude harmonická, pokud najdete dynamickou rovnováhu mezi vašimi možnostmi, vaší motivací a vašimi výkony. Možnosti představují jednak omezení, jednak zdroje. Motivace usměrňuje zdroje v rámci omezení k dosahování výkonů.


Možnosti mohou být vnější a vnitřní. K vnějším možnostem patří například vztahy, které rozvíjíte s druhými lidmi, peníze a jiný majetek, který vlastníte nebo přírodní, politické, ekonomické a jiné podmínky, ve kterých žijete. Vnitřní možnosti jsou dány vaší mentální, emocionální a vitální energií, tedy vaším rozumem (znalostmi, kvalifikací), láskou (empatií, emoční inteligencí) a kondicí (zdravím, sílou, vytrvalostí apod.).


Motivace vychází z lidských potřeb. Potřeby tvoří hierarchický komplex od potřeb přežití a reprodukce na vitální úrovni, přes potřeby uznání, sounáležitosti a blízkosti na emocionální úrovni až po potřebu dobra, krásy a pravdy na mentální úrovni. Také vaše strategie osobního rozvoje vychází z vašich potřeb.


V rámci svých možností a ve směru své motivace pak odvádíte konkrétní výkony, které mohou být trojího druhu: opakované, projektové a korekční. Opakované výkony jsou nejefektivnější, protože opakováním získáváte cvik a cvičení dělá mistra. Nepolevujte však ani při rutinních činnosti na bdělosti, stále je co zdokonalovat. Projektové výkony jsou ve svém celku neopakovatelné. Znamenají jedinečnou posloupnost aktivit směřující k požadované změně. Projektem je i realizace strategie osobního rozvoje. Snažte se ale v rámci projektu co nejvíce činností standardizovat, tj. vykonávat je opakovaně. Korekční výkony jsou reakcemi na neočekávané události, které narušují plánovaný sled aktivit. Každé takové vyrušení je třeba v kontextu priorit zhodnotit co do důležitosti a naléhavosti. Dávejte přednost důležitým věcem. A nezapomínejte, že všechno zlé je k něčemu dobré a že v každém problému se může skrývat příležitost.


Harmonie možností, motivace a výkonů

Jak nám model myšlenkově-životní praxe pomůže poznávat, chápat a rozvíjet záležitosti celého života tak, aby se naše mysl mohla stát zahradou radosti? Klademe-li si otázku: "co mohu?", poznáváme své možnosti a okruh svého vlivu. Klademe-li si otázku: "co chci?", poznáváme svou motivaci a okruh svých zájmů. Klademe-li si otázku "co dělám?", poznáváme své výkony a výsledky. Dále si můžeme uvědomovat souvislosti:

  • Je to co chci v harmonii s tím co mohu? Je sféra mých zájmů v souladu se sférou mého vlivu? Co mohu (a chci) udělat pro dosažení soulad mezi oběma sférami?
  • Je to co chci v harmonii s tím co dělám? Dělám opravdu to co chci já nebo to co chtějí druzí? Chci dělat to co chtějí druzí?
  • Je to co dělám v souladu s tím co mohu? Pečuji o své možnosti stejně jako o své výkony? Střídám harmonicky práci a odpočinek, napětí a uvolnění, bdění a spánek?
Odpověď na tyto otázky může mít podobu jasné a ucelené představy, vize harmonického života. Tato představa harmonického uspořádání záležitostí celého života vás povede k naplnění vaší strategie osobního rozvoje.


Kontrolní otázky a úkoly

  • Zamyslete se nad problémy, které vás trápí. Není to způsobeno disharmonií mezi tím, co můžete, co chcete a co děláte?
  • Zvažte dobře, jaké své potřeby uspokojíte realizací své strategie osobního rozvoje a do jaké míry.
  • Pozorujte charakter svých výkonů během dne. Které výkony převažují? Opakované, projektové nebo korekční?
Pokračování příštěHodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing., MBA Lubomír Straka

Zaměření:

Tělem i duší systémový analytik, který působí v oblasti manažerských informací, strategického řízení a podpory rozhodování. Zabývá se také projektovým řízením a řízením znalostí.

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více