Jste zde


Spirála úspěchu IV. - Strategie osobního rozvoje
Ing., MBA Lubomír Straka

Cíl

 

Strategie osobního rozvoje je jedním z kritických faktorů vašeho úspěchu. V této lekci Spirály úspěchu se můžete seznámit se standardním přístupem k strategickému řízení a využít ho na cestě za svými sny. Přístup si můžete také prakticky vyzkoušet na starobylé strategii, kterou Ježíš ve svém kázání na hoře zformuloval takto: "Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci." (Matouš 7, 12)


Model strategického řízení


Strategické řízení je synonymem proaktivního přístupu k životu. Pokud nechcete být ve vleku událostí a druhých lidí, potřebujete strategii osobního rozvoje. Mentální model strategického řízení se skládá ze tří vzájemně provázaných prvků: strategické analýzy, formulace strategie a realizace strategie.


Smyslem strategické analýzy je s dostatečným odstupem zhodnotit současnou situaci, minulé zkušenosti i perspektivy do budoucna. Analyzujeme kontext našeho života, naše okolí, jeho vlivy, kterými na nás působí, trendy, které v něm lze vysledovat a hodnotíme příležitosti a nástrahy. Analyzujeme také sami sebe, své zkušenosti, znalosti, dovednosti, schopnosti, své osobní rysy, tendence, sny a hodnotíme své silné a slabé stránky. Snažíme se udělat si o tom všem ucelenou představu a vybrat ty nejdůležitější vlivy.


Na základě analýzy pak formulujeme strategii, tj. stanovujeme cíle, na jejichž dosažení chceme soustředit svou pozornost a energii, kterým chceme zasvětit svůj čas. Naše cíle by měly být SMART, tj. dobře Specifikované, Měřitelné, Atraktivní, Reálné a Termínované. U každého cíle bychom měli mít také představou o strategické akci, která je klíčová pro jeho dosažení.


Realizace strategie znamená zajištění všech prostředků potřebných pro dosažení stanovených cílů, jejich organizace a efektivní využití. Takovými prostředky pro realizaci vaší strategie jsou i mentální modely prezentované ve Spirále úspěchu. Jejich zvládnutí a využívání usměrní vaši pozornost a energii, vaše myšlení a chování. Tak vám pomohou systematicky postupovat směrem k vašim úspěchům.


Mohlo by se zdát, že tyto prvky následují jeden po druhém, od analýzy přes formulaci k realizaci strategie. Ve skutečnosti se tyto prvky vzájemně prostupují a zpětně ovlivňují. Realizace strategie přináší nové podněty pro analýzu, ze které pak může vyplynout potřeba upřesnit či změnit zformulované cíle apod.


Dobrý boj pokojného bojovníka


Jakou strategii osobního rozvoje ale zvolit? K jakým cílům upnout svou pozornost, energii a čas? Odpověď na tyto otázky je ve vašem nitru, ve vašem srdci. Ptejte se na to své mysli a své intuice. Zde na to odpověď nenajdete.


Abychom alespoň trochu naznačili směr, kterým se při hledání svých cílů máme ubírat, nechme se inspirovat třeba knihou Paula Coelha Poutník - Mágův deník. Dočteme se tam, že člověk nikdy nesmí přestat snít. Sen je potravou duše, tak jako jídlo je potravou těla. Během naší existence se nám sny mnohokrát rozplynou a touhy zmaří, ale snít musíme dál, jinak naše duše zhyne a nedojde klidu, míru a všeobjímající lásky.


Za své sny musíme vést dobrý boj. Když v nás propuknou celou svou silou - v mládí - máme hodně odvahy, ale dosud jsme se nenaučili bojovat. S velkým úsilím se nakonec bojovat naučíme, ale to už odvaha k zápasu slábne. Proto se tedy obracíme proti sobě, bojujeme sami se sebou a stáváme se svým nejhorším nepřítelem. Říkáme, že naše sny byly dětinské, těžko uskutečnitelné nebo že byly plodem neznalosti reálného života. Zabíjíme své sny, protože máme strach bojovat dobrý boj. Ale dobrý boj je ten, který vedeme proto, že si to žádá naše srdce.


Dokreslit to můžeme slovy Angattura Nikaya, kterého cituje Dan Millman na začátku knihy Cesta pokojného bojovníka:

Bojovníky se nazýváme, bojovníky.
Bojujeme za dokonalé ctnosti,
usilujeme o nejvyšší cíle,
o vznešenou moudrost,
a proto si říkáme bojovníci.


Příklad: karmajóga


Cvičení dělá mistra. Proto zkusme model strategického řízení vyzkoušet na konkrétním příkladu. Se strategickou analýzou začněme v oblasti karmajógy, jejíž zákon akce a reakce říká, že každá myšlenka a každý čin přináší člověku nebo někdy přinese nějaký užitek, který se vrátí jako bumerang k jednajícímu. Pozitivní myšlenky přináší člověku klid, mír, zdraví a štěstí. To je příležitost. Negativní myšlenky jsou naopak zdrojem neklidu člověka, nemoci a věčné nespokojenosti. V tom se skrývá hrozba. Zamysleme se proto nad svým životem a udělejme si bilanci pozitivních a negativních myšlenek a činů, kterými naplňujeme své dny. Můžeme přitom využít model mezilidského vztahu z druhé lekce Spirály úspěchu. S kterými osobami máme co do činění? Jaká témata či jaké věci jsou předmětem našeho myšlením, mluvení a jednání? Jaký je obsah jednotlivých vztahů - pozitivní, neutrální nebo negativní? Kde jsou v tomto kontextu naše silné a slabé stránky?


Nyní zformulujme svou strategii osobního rozvoje. Naším cílem bude zlepšovat svou karmu. Proto budeme střežit své myšlenky a činy a myslet a jednat jen pozitivně. O nikom nebudeme špatně smýšlet ani mluvit, nikomu nebudeme ubližovat, ani v myšlenkách, protože bychom tak ubližovali jen sami sobě. Budeme se snažit každou negaci zachytit v okamžiku jejího vzniku a transformovat ji v její opak - příležitost ke konání dobra, k odpouštění, soucitu a lásce. (Vděčnost léčí emoce.) Naším cílem bude každý den snižovat počet negativních myšlenek a činů až k nule a zvyšovat počet pozitivních myšlenek a činů až k nekonečnu. Je tento cíl SMART? Myslím, že docela jo.


Jaké prostředky zvolíme pro realizaci naší strategie? Nabízí se využít modelu osobního rozvoje z třetí dílu Spirály úspěchu. Každé ráno si připomínejme svoji strategii, během dne pragmaticky jednejme podle zákona akce a reakce a uvědomujme si konkrétní zkušenosti, které nám toto jednání přináší. Večer věnujeme chvilku bilancování pozitiv a negativ, úspěchů a neúspěchů, poučme se ze svých zkušeností a promysleme si taktiku rozvoje pro další den.


Kontrolní otázky a úkoly

  • Používáte nějaký systém plánování času? Víte co jsou systémy plánovaní času 4. generace?
  • Souhlasíte s definicí, že úspěšný život znamená naplnění dětských snů v dospělém věku?
  • Věříte na karmu? Víte, že nauka o karmě a reinkarnaci byla až do 6. století součástí křesťanské víry?
  • Myslíte, že strategie osobního rozvoje vytyčená Ježíšem v kázání na hoře může slavit úspěchy i v dnešním světě?

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno

Ing., MBA Lubomír Straka

Zaměření:

Tělem i duší systémový analytik, který působí v oblasti manažerských informací, strategického řízení a podpory rozhodování. Zabývá se také projektovým řízením a řízením znalostí.

Kontakt: Nevyplněno

Web: Nevyplněno

Telefon: NevyplněnoDalší články autora
více