Jste zde


Odkrytá tajemství Matrixu aneb cesta ke svobodě 3 - část II.
Bubulák

SESTAVENÍ VÝSLEDNÉHO 3D TVARU MERKABY - ("JEŽKA")

 

V následující sekvenci obrázků (z leva doprava a na konec dolů) je znázorněn zjednodušeně postup konstrukce až do výsledného 3D tvaru. Tento postup je zvolen tak jak jsme zvyklí to dělat, jinak jestli Vám bude vyhovovat jiný postup, klidně ho použijte, důležité je ovšem dosáhnout výsledného tvaru včetně rotace jednotlivý prvků (ostnů).


Postupujte přibližně takto:


K výchozímu tvaru a postavení (obr. 1) přidáte další dvojitý čtyřstěn do roviny pod úhlem 90° "modrým" čtyřstěnem dopředu (obr. 2) , po zvládnutí vizualizace této rotující dvojice přidáte další dvojitý čtyřstěn pod úhlem 90° "modrým" čtyřstěnem doleva (obr. 3) vizualizujete si tuto rotující dvojici. Tím jste vytvořily osový kříž.


Je bohužel důležitá tato otrocká konstrukce, je nutné aby si fyzické tělo pomalu zvykalo na vznikající energetické pole. Mě se jako průvodní jev dostavovala bolest v zádech, pokud budete mít podobný zážitek, tak se nelekejte a pokračujte dál.


Dále přidáte další dvojitý čtyřstěn do roviny pod úhlem 33° "modrým" čtyřstěnem dopředu (obr. 4), po zvládnutí vizualizace této rotující dvojice přidáte další dvojitý čtyřstěn pod úhlem 33° "modrým" čtyřstěnem dozadu (obr. 5), vizualizujete si tuto rotující dvojici.


Postupně symetricky přidáváte další dvojité čtyřstěny kolem "hlavních os" reprezentovaných osovým křížem znázorněném na obr. 3. Cíl je zatěžovat tělo postupně symetricky energetickým polem.


Dle tohoto postupu pokračujeme dále a přidáte další dvojitý čtyřstěn do roviny pod úhlem 66° "modrým" čtyřstěnem dopředu (obr. 6), po zvládnutí vizualizace této rotující dvojice přidáte další dvojitý čtyřstěn pod úhlem 66° "modrým" čtyřstěnem dozadu (obr. 7), vizualizujete si tuto rotující dvojici.


Výsledek by měl být svislý "prstenec" z "ostnů", viz. obr. 7.


Dále se postupuje analogicky, a budeme vytvářet prstenec ve vodorovné rovině (viz. obr. 11).


Takže stejně jako posledně přidáte další dvojitý čtyřstěn do vodorovné roviny pod úhlem 33° "modrým" čtyřstěnem doleva (obr. 8), po zvládnutí vizualizace této rotující dvojice přidáte další dvojitý čtyřstěn pod úhlem 33° "modrým" čtyřstěnem doprava (obr. 9), vizualizujete si tuto rotující dvojici. Potom přidáte další dvojitý čtyřstěn do vodorovné roviny pod úhlem 66° "modrým" čtyřstěnem doleva (obr. 10), po zvládnutí vizualizace této rotující dvojice přidáte další dvojitý čtyřstěn pod úhlem 66° "modrým" čtyřstěnem doprava (obr. 11), vizualizujete si tuto rotující dvojici.


Další postup již nebudeme takto podrobně rozepisovat analogickým způsobem doplníte ostatní "nakloněné roviny (obr.12,13,14 a15) dvojitými čtyřstěny a vytvoříte výsledný 3D tvar -"ježka" (obr.15). Na posledním obrázku 16 jsme se pokusili znázornit pomocí poloprůsvitné koule poslední vrstvu -ochranný val (viz. článek Odkrytá tajemství Matrixu aneb cesta ke svobodě "1"). "Ostny" výsledné 3D Merkaby (ježka) propichují mírně ochranný val. Nakonec začnou vyzařovat z hrotů jednotlivých rotujících dvojitých čtyřstěnů "modré" "blesky", které se začnou vzájemně propojovat a spojí se ve výsledné energetické pole. To jsme se pokusili znázornit na posledním obrázku, ale bohužel se nám ho nepodařilo věrně namodelovat, proto je pouze symbolicky znázorněno poloprůsvitnou koulí.


TÍM JE CVIČENÍ MERKABY U KONCE.
DŮLEŽITÁ UPŘESNĚNÍ:


Modrá a červená barva u čtyřstěnů je použitá pouze pro rozlišení jednotlivých tvarů. My používáme pro stavbu energetického pole ve tvaru "dvojitého" čtyřstěnu jednotnou energii a to konkrétně energii vlastního Ducha.


Během stavby 3D Merkaby neustále rotují "modrý" a "červený" čtyřstěn jednotlivých základních dvojitých čtyřstěnů. Z toho vyplývá, že u výsledné 3D MERKABY rotují všechny "ostny". Pohlaví muž žena rozlišuje konstrukci výchozího stavebního tvaru.


Na sekvenci obrázků pro konstrukci 3D MERKABY je uveden postup pro "ženu". Pro "muže" je postup vlastně stejný, liší se akorát "konstrukce" výchozího stavebního tvaru. Jednotlivé "ostny" jsou pod úhly 33°, jinými slovy a jednoduše pomyslně rozdělíte pravý úhel (90°) na 3 části.


Tímto by jste měli mít sestrojené 3D Energetické těleso MERKABA, s rotujícími protilehlými hroty (čtyřstěny) z jednotlivých základních stavebních dvojitých čtyřstěnů.


BEZENERGETICKÉ PÁSMO


V článku Přechod naší podstaty do reality aneb iluze stále pokračuje a nebo, že by ne?! Jsme se seznámili s "Bílým pásem" a jeho poznáváním prostřednictvím vlastního Ducha. Poznávání (průzkum) "Bílého pásu" si můžete představit jako by jste si šli zaplavat do moře, kde nevidíte na druhý břeh, např. jako Kryštof Kolumbus. Snažte se postupně plavat a plavat dokud nenaraz jako na energetické bariéru, která Vás nechce pustit dál. Postupem času se začnete nalaďovat na nové energie a projdete těmito bariérami. Nakonec se dostanete na konec "Bílého pásu", kde najdete "průchod".


Tímto průchodem musíte projít a dostanete se do řekněme "Bezenergetického pásu". Jakmile se dostanete do "Bezenergetického pásu" dostaví se specifický pocit, že máte poskakovat (driblovat), tak tento pocit akceptujte a poskakujte a nepřestávejte poskakovat. "Bezenergetický pás" má totiž vlastnost jímat (zajmout), a mohli by jste zde uvíznout nadobro. Postupně prozkoumávejte "Bezenergetický pás" až narazíte na další průchod. Během průzkumu narazíte na Strážce, který Vás nepustí dál dokud nebudete splňovat dané podmínky nebo se Vám musí podařit ho obelstít, zde je to individuální.


Příběh stále nekončí … MEDITACE pokračuje …