Jste zde


Odkrytá tajemství Matrixu aneb cesta ke svobodě 3 - část I.
Bubulák

I v této části se budeme zabývat praktickým cvičením včetně zdůvodnění proč. Popíšeme zde další část cvičení a to přípravné cviky před vstupem do Bílého pásu a co dělat dál v Bílém pásu.

 

ROTAČNÍ POLE KOLEM HLAVY


Cílem tohoto cvičení je ztlumení vlivu EGA (což z pohledu vývoje lidského jedince není zanedbatelné).


Toto cvičení bude následovat hned po cvičení prozáření všech vyšší energetických těl (dále jen VET), které bylo popsáno v článku Odkrytá tajemství Matrixu aneb cesta ke svobodě 2


Představte si paprsek energie vlastního Ducha jak proudí k Vám, k vaší hlavě, do Vaší korunní čakry (sedmé čakry). Nyní si představte jak prozařujete energií Vašeho ducha levou mozkovou hemisféru a potom si stejně představte jak prozařujete energií Vašeho ducha pravou mozkovou hemisféru.


Stejně jako na obrázku. Důležité je aby, byla každá mozková hemisféra prozářena samostatně, jako by hemisféry byly dvě polokoule oddělené od sebe vzduchovou mezerou.


Poznámka: Odlišné barevné zobrazení levé a pravé hemisféry je použito jenom pro lepší ilustraci a rozlišení. Nemá s technikou nic společného.


Nyní si představujte jak začínají tyto obě energetická pole hemisfér rotovat kolem svislé osy, která se nachází ve vzduchové mezeře.


Pro upřesnění musíme dodat, že nerotuje každá polokoule samostatně, ale obě najednou jako by tvořily dohromady pomyslnou kouli. Výsledný efekt potom bude, že energetické pole, které prozařovalo levou mozkovou hemisféru bude prozařovat pravou mozkovou hemisféru a energetické pole, které prozařovalo pravou mozkovou hemisféru bude prozařovat levou mozkovou hemisféru. Tím, že budou tyto dvě samostatná energetická pole rotovat, budou střídavě prozařovat jednou levou a potom pravou mozkovou hemisféru, budou se střídat.


Při uvádění obou polokoulí neudávejte žádný směr ani doleva ani doprava. Prostě ji nechejte ať se rozrotuje sama. Koule musí rotovat kolem svislé osy, ne kolem vodorovné. mnemotechnicky si to můžete představit jako kšiltovku na hlavě a točíte kšiltem dozadu a dopředu atd.


Jestliže se během cvičení dostaví nevolnost nebo slabá bolest hlavy, je to průvodní jev, že cvičení funguje správně, časem to přestanete vnímat. Pokud by tyto pocity byly nesnesitelné (o čemž pochybujeme) tak můžete přestat a vrátit se k tomuto cvičení za nějakou chvíli až Vám bude lépe, ale to neznamená, že nikdy.


ENERGETICKÉ TĚLESO 3D MERKABA


Cílem tohoto cvičení je vytvořit zvláštní "ochranný" energetický obal okolo svých těl, který je nezbytný pro náš další vývoj.
V našem pojetí se MERKABA skládá z jednotlivých "dvojitých čtyřstěnů". Výsledné těleso (3D) MERKABY tvoří jakoby ostnatou kouli (ježka), kdy jednotlivé protilehlé hroty jednotlivých dvojitých čtyřstěnů rotují stejně jako u výchozího dvojitého čtyřstěnu proti sobě.


VÝCHOZÍ STAVEBNÍ TVAR - DVOJITÝ ČTYŘSTĚN


Jsou proti sobě, v tom samém prostoru, rotující energetická pole ve tvaru čtyřstěnu. Tato pole, jsou tvořená geometrickými strukturami, dva čtyřstěny, které se vzájemně protínají tak, že jejich vrcholy jsou protilehlé.


Horní a dolní čtyřstěn se pronikají a tento pár tvoří "dvojitý" čtyřstěn. Výchozí stavební tvar "dvojitý" čtyřstěn se liší svou stavbou u ženy a muže.


Sestrojte nejdříve z energie vlastního Ducha první čtyřstěn, začněte se čtyřstěnem s hrotem nahoru (modrý) (viz. obrázky níže). Na úrovní kostrče (první čakry) sestrojte podstavu ve tvaru rovnostranného trojúhelníku tak, že střed tohoto trojúhelníku je shodný s první čakrou, strany trojúhelníku budou do vzdálenosti jedné paže všemi směry. Nyní, když máte sestrojenu podstavu, vyšlete paprsek energie z první čakry (středu podstavového trojúhelníku) až za ochranný val, tam ho ukončete, nyní propojte takto vzniklý vrchol čtyřstěnu s jednotlivými vrcholy podstavového trojúhelníku a sestrojíte takto čtyřstěn s vrcholem nahoru (modrý).


Analogickým způsobem sestrojíte čtyřstěn s vrcholem dolů (červený), s tím rozdílen, že podstava tohoto čtyřstěnu bude na úrovní prsních bradavek (čtvrté čakry) a střed této podstavy bude shodný se čtvrtou čakrou. Vrchol Tohoto čtyřstěnu bude ležet opět za hranicemi ochranného valu, ale tentokrát dole.


Nyní když jste sestrojili první základní stavební tvar - dvojitý čtyřstěn, rozrotujte jednotlivé čtyřstěny proti sobě dle popisu níže, dle svého pohlaví.


ROZDÍLY VE STAVBĚ VÝCHOZÍHO "DVOJITÉHO" ČTYŘSTĚNU U ŽENY A MUŽE


Následující obrázky znázorňují rozdíly ve stavbě výchozího "dvojitého" čtyřstěnu. Pozorně si porovnejte tyto obrázky a všimněte si vzájemných rozdílů, hlavně rozdílného pootočení "modrého" a "červeného" čtyřstěnu u ženy a muže.


Podstava "červeného" čtyřstěnu je na úrovni, bradavek (čtvrté čakry). Podstava "modrého" čtyřstěnu je na úrovni kostrče (první čakry). Pokud stojíme, oba hroty - dolní/horní končí dole/nahoře za ochranným valem (viz. Odkrytá tajemství Matrixu aneb cesta ke svobodě 2. Ochrana vyšších těl - růžově stříbro zlatým světlem - paprskem). Na sumárním obrázku dole je ochranný val znázorněn fialkově.


Žena Muž


Půdorys

"Modrý" čtyřstěn , rotuje při pohledu dolů, PROTI směru hodinových ručiček.

"Červený" čtyřstěn , rotuje při pohledu dolů, PO směru hodinových ručiček.

Pokračování příště