Jste zde


Nový světový řád II.
Anonym

Regionalismus: realizace Nového světového pořádku

 Regionalismus je přerozdělení a přesměrování vládních a soudních pravomocí tak, aby moc volených zákonodárných zástupců přešla do rukou exekutivní větve vlády a dosazených úředníků. Mezinárodní plánovači rozdělili svět do regionů. Národní plánovači rozdělili jednotlivé země do regionů. Státní plánovači rozdělili státy do regionů.


Na mezinárodní úrovni byly uzavřeny smlouvy, aby tlačily na národní legislativy za účelem vytvoření mezinárodních organizací a rozrušení národní suverenity (např. NAFTA a GATT). Je vyvíjeno spojené úsilí, aby se smísily národy nebo části národů, za účelem poskytnutí argumentu pro mezinárodní kontrolu.


Na národní úrovni jsou země rozděleny do regionů exekutivními příkazy a byla zřízena zasedání dosazených úředníků, aby řídili každý region (např. za prezidenta Nixona bylo zřízeno deset federálních regionů). Kontrola je prováděna skrze členění a regulace využívání pozemků a požadavky na přidělení federálních peněz. Mnoho států nebo částí států je zahrnuto k přivedení regionů pod federální soudní pravomoc.


Ten samý proces je opakován na úrovni jednotlivých států. Jsou zřizovány regionální plánovací komise, aby řídily celý rozvoj a financování skrze regulaci využití pozemků a přerozdělování příjmů z daní. Plánovací komise jsou složeny z jednotlivců jmenovaných guvernéry států, okresními zmocněnci a starosty měst a často zahrnují federální dosazené úředníky. Nejsou složeny z volených zástupců lidu, kteří jsou mu zodpovědni.


Na místní úrovni regionalismus znamená kombinace samosprávných obcí, k vytvoření nové vládní jednotky, s přesunem funkcí a řízení z místní úrovně na úroveň okresu, státu nebo federální úroveň.


Tímto procesem regionalizace lidé úplně ztratí kontrolu nad svým vlastním majetkem a nad svojí vlastní budoucností. Budou utiskováni vysokými daněmi, bezpočtem regulací a spoustou byrokratů a úředníků. Toto je socialistická tyranie a toto je cílem plánovačů Nového světového pořádku.


Náboženství a Nový světový pořádek


Ježíš řekl:

"Varujte se falešných proroků, kteří k vám přijdou v rouše beránčím, ale uvnitř jsou dravými vlky." -
Matoušovo evangelium, kapitola 7, verš 15


Vlk v rouše beránčím je plášť kryjící ramena Fabiánské společnosti (FS), která chce nastolit světovou vládu socialismu. Toto roucho však halí ostré kontury socialismu, klamného a zhoubného politického systému, kterým ve skutečnosti také je. Náboženství a politická sféra jsou obě zahrnuty. Je to potvrzeno různými náboženskými vůdci a skupinami. To je duchovní stránka realizace nového světového pořádku.


Podporovatelé Nového světového pořádku si záhy uvědomili, že náboženství je důležitý prvek lidské společnosti. Komunisté se pokusili zrušit náboženství, ale ostatní internacionalisté místo toho náboženství využili k uskutečnění jejich záměrů.


Andrew Carnegie dal velké množství peněz na Federální radu církví, aby podporovala jeho cíl - zajištění světového míru prostřednictvím světové vlády. Hierarchie protestantských církví, stejně jako římsko - katolické církve má otevřené podporovatele, včetně papeže, kardinálů a biskupů. Mnoho reformovaných judaistů je silně internacionálních, a mnoho rabínů podporuje socialismus a světovou vládu. Organizace spojených národů má také širokou reprezentaci Východních náboženství. Podporovatelé světového náboženství se pokoušejí smířit různá náboženství a svést vůdce různých věrouk dohromady v ekumenickém hnutí, aby harmonizovali náboženství a zdůrazňovali jenom základní myšlenky, které mají společné.


Žádná vláda ani žádná společnost nemůže existovat delší dobu bez duchovní základny. Společnost bez morálních principů nebo hodnot upadne do anarchie a rychle se sama zničí. Nový světový pořádek netrpí nedostatkem duchovních a náboženských základů; avšak, jak již bylo řečeno, nebude to křesťanství, židovství ani islám. Žádná forma základního náboženství s pevným, absolutním systémem víry nemůže být v Novém světovém pořádku tolerována. Místo toho bude zdůrazňováno a
Pokračování příště


Zdroj: www.volny.cz/l_kopecky

Uvedeno ve spolupráci se serverem www.matrix-2001.cz