Jste zde


Ilumináti XII.
Helmut Finkenstädt

Žádná láska

 

Nemohu už ani spočítat, kolikrát jsem slyšel, že to,co píšu je bez lásky. Jenže v čem je láska? Je u těch, kteří lidem zamlčují jejich zkázu? Když někdo tvrdě spí v hořícím domě, jednáte pak bez lásky, když ho násilím vzbudíte? Nebo má být spíše utěšován a uklidňován? Je to skandál, jak se hřeší v této oblasti. Jestliže je takovýto druh varování bez lásky, co pak lidé řeknou Bohu, až k nim bude mluvit osobně a řekne, co si myslí o satanské špíně potratů, videa, televize a různých časopisů? Konejšení, uklidňování, utěšováni a vyprávění zaslíbení, to je oblíbená metoda kazatelů a farářů. Zrodila se ale průkazně v táboře Iluminátorů a zakrývá vážnost věci. Lidé jsou tím očarováni, aby nerozpoznali skutečnou pravdu, aby jí nevěřili a pociťovali ji, jako by postrádala lásku. Kde dal ale najevo lásku Ježíš? V sladkých slovech nebo na kříži? Dotěrná přívětivost, s níž mnozí faráři a kazatelé přistupují k lidem, nemá ani to nejmenší společné s křesťanskou láskou k bližnímu. Stačí malá konfrontace s pravdou a vlídnost se promění na ledový chlad. Proč ale tito lidé obviňují kritiku z toho, že je bez lásky? Hledají totiž kompromis a kde ho nemohou nalézt, tam je reakce přiměřeně ledová, vždyť Boží slovo je přece těm, kteří jdou k smrti, smrtonosnou vůní k záhubě a těm, kteří žijí, je životodárnou vůní k životu (2.Kor 2,16). To ještě nikdy nebylo jinak. Často se říká, že můžeme dělat cokoli, jen když bude středem Ježíš. Boží slovo se tak deformuje natolik, až se hodí tomu, co sami chceme a co se nám líbí. Tak mizí jakýkoli respekt před Bohem a jeho slovem. Zní to pořád dobře a laskavě, ale je to brutální, bezohledné zabíjení duší. V ničem nemůže být méně lásky. Vždyť do nebe tak nepřijdeš, to by totiž bible musela lhát. Tak jsou křesťané sváděni a ti, kteří jsou na správné cestě, jsou z ní odváděni. Udivuje mě, jak málokdo to vidí, ale když oko není čisté, pak je celé tělo ve tmě.


Nejnebezpečnější ze všech hříchů je vědomě se stavět proti lepšímu poznání. V širším smyslu je to hřích proti Duchu Svatému a velká nemoc dnešní doby, snaha utéct před pravdou, které se ale utéct nedá. Ze strachu, že to, co bylo řečeno nebo napsáno by mohla být pravda, nechtějí o tom lidé nejprve nic slyšet, aby si zachovali dobrý vztah k pastorovi, ke kazateli, ke sboru. Nakonec musí postupně pravdu odmítnout, aby si zachovali důvěru vedení sboru. I blízcí přátelé se vám pak musí vyhýbat, aby neztratili důvěru. Skutečně je to atmosféra posledních dnů, kdy kromě vzduchu, spodních vod a deště jsou otrávena i srdce lidí.


Podle tvrzení ekumeny jsou kořeny ekumenického hnutí v Evangelické alianci, CVJM a Křesťanském světovém svazu studentstva. Evangelická aliance byla založena v Londýně v roce 1846 na setkání 921 křesťanů z různých denominací svobodným zednářem Thomasem Chalmersem. Byl členem lóže St. Vigean ve Forfashire ve Skotsku. CVJM (CYMCY) byla také založena z iniciativy svobodných zednářů a úzce s nimi spolupracuje. U jejího zrodu stál známý svobodný zednář Henry Dunant. John Mott byl členem tajné organizace se svobodnozednářským rituálem a se slibem mlčenlivosti. V roce 1895 založil Křesťanský světový svaz studentstva. Sjednocovací snahy jsou antikristovským plánem Iluminátorů. A že jsou na programu modlitebního týdne Evangelické aliance modlitby za jednotu křesťanů? Jenže je příliš mnoho znamení, že církve jdou k zániku, takže spása každého jednotlivce se tak ocitá v největším nebezpečí.


To je mnohem důležitější, než zachovat si prestiž u dnešní zkažené generace. Na průběhu klinické smrti, kdy mrtví mohli zvnějšku pozorovat, jak byly prováděny oživovací pokusy na jejich těle, byla v mnohých případech prokázána pravdivost bible. Proto, milý čtenáři, naslouchej a nech se varovat. Chci tě závěrem ze srdce pozvat: uveď svůj život s Bohem do pořádku. Dotkni se Ježíšových rukou, které jsou k tobě nataženy, a děkuj mu za tuto neocenitelnou a nezaslouženou možnost. Nelituj žádné námahy a starej se o svoji spásu. Bible, která v tolika bodech potvrdila svoji pravdivost a právě v dnešní době se tak výrazně naplňuje před našima očima, nelže ani v tom, co říká o nebi a pekle. Můžeš se dosud odvolat na krev Ježíšovu a získat odpouštění, zaplacené jeho obětí na kříži. Záchrana je nejdůležitější pro každého člověka a naděje na věčný život je základním smyslem našeho bytí.


Proto se neřiď podle masy. Masové křesťanství nebylo a ani dnes a pro budoucnost není ničím jiným, než antikristovským křesťanstvím. Z toho a mnoha jiných důvodů se na obzoru rýsují černá mračna soudu a poháry Božího hněvu jsou již po okraj naplněny a můžeme čekat, že brzy vyhledají tuto generaci. Spěchej, zachraň svoji duši!
Pokračování příště


Uvedeno ve spolupráci se serverem www.matrix-2001.cz


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce