Jste zde


Ilumináti XI.
Helmut Finkenstädt

Moderní teologie

 

Již několik let je ve sborech za největšího nepřítele evangelia považována moderní teologie, která ve skutečnosti považuje všechno možné z bible za nepravdivé. Církve tím byly už před delší dobou zamořeny. Zbavily se toho dnešní sbory? V článku "Mohutný postranní výhonek na stromě církve" ve Frankfurter Allgeneine se mimo jiné píše, že v biblické škole v Ewersbachu jsou přednášeny moderní historicko-kritické metody. Teologické pojetí odpovídá tomu, se kterým se lze setkat ve velkých církvích. Článek byl pak ve Freie Evangelische Gemeinde (Svobodná evangelická církev) rozmnožen a s hrdostí rozdáván členům. Ale copak se kdysi svobodné církve neoddělily proto, že nesouhlasily s učením a systémem? Je vůbec ještě nějaká zásada, které zůstáváme věrni?


A co teď můžeme slyšet ve velkých církvích? Katolická církev, která je stále považována za velmi nepřátelskou vůči svobodným zednářům, změnila úplně svůj postoj a vidí teď, podle papežových slov, ve svobodných zednářích bratry a Boží děti. Sám papež Jan XXIII. byl v roce 1953 jako arcibiskup Roncalli přijat v Turecku do 7. stupně lóže "Rytíř a růže". V Jeho 'deníku duše', který si až do své smrti vedl, napsal, že on, Roncalli dostal při přijetí do lóže jméno Jan, které si podržel; později jako papež. Po zasvěcovací ceremonii do 7. stupně zaujal příslušné postavení. Se zcela svobodnozednářskou mentalitou pak už jako papež řekl: "Kristus přebývá v každém člověku", nebo "Často říkáme, že věříme v Boha. Mnohem důležitější je, že Bůh věří v nás." Pozor! Tyto myšlenky spolu s těmi o nekonečné Boží trpělivosti a lásce k člověku, které jdou na úkor pravdy, se zrodily v táboře satanistů a dnes prolínají celým křesťanstvím. Papež Jan XXIIl. zavedl do katolické církve ekumenicko-charismatický, ale současně i svobodnozednářský proud obnovy, v jehož důsledku dnes celá armáda svobodných zednářů osídlila Vatikán.


A jak je to s evangelickou církví? Její tajemník pro otázky světového názoru a sekt farář Haak píše o rozhovorech, které proběhly mezi církví a svobodnými zednáři. Závěrem článku je, že nejsou zásadní námitky proti členství evangelických křesťanů u svobodných zednářů. Haak píše v osobním dopise: "Řád, který mi byl propůjčen se jmenuje Řád Bernarda Beyera. Byl mi propůjčen v říjnu 1982 na sjezdu německých lóží od Německé velké lóže." Podle Neue Solidarität 3/83 vstoupil Haak do tajné lóže 'Sedm růží' a přijal jméno Laifi. K otázce spiritismu se vyjádřil: 'Proti pokusu spojit se se zesnulými věřícími se nestaví ani bible, ani církevní dějiny.'


Od roku 1885 zařazují Iluminátoři nadané mladé muže do církevních seminářů.


Tito přespříliš ambiciózní studenti se brzy dostávají do významného postavení, které jim pak umožňuje podporovat své přívržence a prosazovat je na nejvyšší místa, takže křesťanství se takto dostává pod dokonalou satanskou kontrolu. Již v roce 1937 bylo jen ve francouzských církvích 1024 kněží a seminaristů, kteří patřili k Iluminátorům. Z toho lze odvodit, že i v Německu, podobně jako jinde, postupuje podrobení církví rychle kupředu. Jen tak lze vysvětlit, proč právě studenti teologie chtěli zabránit přednášce Richarda Wurmbranda, muže, který pro Krista hodně vytrpěl ve věznicích Rumunska a napsal několik knih o pronásledování křesťanů na Východě, proti čemuž se, jak se zdá, staví velké množství teologů. Onoho večera v Marburgu muselo velké množství, policistů s nabitými zbraněmi vytvářet uličku, aby se vůbec lidé dostali do místnosti. Přednáška pak byla rušena urážkami a výkřiky a Richard Wurmbrand byl napaden. Policie proto musela vyvést tyto příkladné teology, kteří se pevně drželi stolů a židlí. Venku se pak vytvořil velký zástup, který mohutně rámusil během celé přednášky, částečně s pomocí megafonu.


Na stejném místě, totiž v chodbě před teologickými posluchárnami, jsou na jedné z nástěnek vyvěšena oznámení o schůzkách homosexuálních studentů a lesbických studentek teologie, kteří se chtějí postavit na odpor proti diskriminaci v církevním životě a odbourat strach a předsudky na obou stranách. Zde je úryvek zprávy od Prof. Dr. Kohlse: Nejhorší na celé věci je to, že vedení církve s tím spolupracuje, jak je vidět z toho, co se mi stalo 11.11.81. Toho dne mě po mém semináři ve vstupní hale staré univerzity oslovil jeden evangelický biskup a jeho prelát. Řekl jsem: "To je dobře, že mě oslovujete právě tady, pane biskupe. Stojíme totiž přímo před bezbožnými a pravdě odporujícími plakáty; které sem vyvěsili studenti teologie, na něž máte právě vy dohlížet... Návštěvníci této budovy se už několik let ptají: "Copak sem nikdy nepřijde zodpovědný biskup a nepodnikne něco proti tomu?" Takže vás žádám, abyste proti tomu zakročil. Biskup mi odpověděl: "Pro tyto plakáty je třeba mít pochopení" a už mizel za sloupem, zatímco prelát spěchal ke dveřím. Právní prezident církevního úřadu v Kasselu, když jsem na tyto plakáty poukazoval, mi řekl se smíchem: "Je třeba, abyste to správně chápal: to je přece svoboda, když i homosexuálové smějí na teologické fakultě vylepovat své plakáty." Odpověděl jsem: "To je právě opak svobody, neboť tito nevěřící, kteří převracejí pravdu, terorizují už celé roky poctivé a bibli věrné studenty." Poté i tento církevní představitel spěšně odešel.


Co podniká hessenský ministerský předseda jako dozorčí úřad proti vedením církví, které překračují státní dohodu tím, že neplní své dohlížecí povinnosti? Proč se zde nic nepodnikne? Protože, právě jak jsem řekl, církev spolupracuje s Iluminátory a mnozí faráři jsou sami svobodnými zednáři a jsou na cestě k rušení Božích pořádků a k uskutečňování Luciferových plánů.


Proč se vůbec v této církvi dává důvěra lesbickým ženám nebo požehnání homosexuálním mužům? Proč vystupují homosexuální faráři na kazatelnu a homosexuální profesoři vychovávají studenty? Vždyť to je hřích, který se zrodil v pekle a přinesl již Izraeli prokletí, když nevyhnali takovéto lidi. Jak to, že smějí homosexuální teologové nazývat Píseň písní "svatou pornografií" a rozšiřovat názory, že křesťané, kteří mají přece boha lásky, smějí volně sexuálně žít s muži i ženami, mladí se starými, nebo i ve skupině, ano, dokonce prý i se zvířaty.


Jak to, že smějí moderní teologové považovat za z poloviny vylhanou a dopouštět se dalších ohavnosti tohoto druhu? Je to snad proto, že tato církev je křesťanská a svatá, že je to společenství svatých, jak to má zakotveno ve svém vyznání víry? Ne, je to proto, že tato církev je ďáblovým nástrojem k naší zkáze. Mrtvolný zápach, který z ní vychází, je tak zřetelný, že ho může cítit každý. Nebo se vědomí dnešní generace natolik proměnilo, že už nemůže nic cítit? Každopádně je jasné, že církve se mohou dopouštět takovýchto zrůdností jediné proto, že dnešní generace je v takovém stavu, že jim to trpí. Dnes se demonstruje proti všemu možnému, ale vůči tomu, co skutečně vede ke zkáze, jsme slepí a hluší. Jaký je to spravedlivý soud, když se k těm, kteří se drží pravdy přistupuje s nenávistí a s odmítnutím, když se se zlostí přijímají mé články a současně se holduje takovému satanskému kultu v církvích.


Takto dnes hřeší mnozí. Jak výstižně náš Pán řekl: 'Kde je mrtvola, tam se slétnou supi.' Přes všechny tyto skutečnosti sbory Evangelické aliance často spolupracují s Luterskou církví a přes ekumenu jsou dokonce ve svazu s katolickou církví. Proto radím, abyste vzdali čest Bohu a opustili tuto satanskou náboženskou atmosféru. Církve, které se dnes vozí na hřbetu státu, ponese totiž stát jen tak dlouho, než prosadí své antikristovské cíle. Pak je zavrhne a pošlape a i Bůh je těžce potrestá za hrozné hříchy, kterých se dopouštějí.
Pokračování příště


Uvedeno ve spolupráci se serverem www.matrix-2001.cz


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce