Jste zde


Ilumináti X.
Helmut Finkenstädt

K zamyšlení

 

Je jasné, že kdyby to šlo nadále tak, jako dosud, mohlo by jednou být v televizi zvěstováno evangelium naprosto duchovně a biblicky bezcenné. Každý by si měl uvědomit, že televizní společnosti, v nichž, jak už jsme slyšeli od Johna Todda, jsou také z velké části Iluminátoři, nikdy nepřipustí, aby v televizi bylo. zvěstováno evangelium, pokud by ještě mělo nějakou, třeba nepatrnou duchovní hodnotu. Copak by toto evangelium mohlo mít nějakou cenu, když je ďábel spokojen s tím, že se zvěstuje v jeho chrámu, v nejvíce satanistickém médiu všech dob? Vždyť od počátku světa nebyl žádný špinavější prostředek, než je televize. Jejím prostřednictvím totiž probíhá mohutná satanizace dnešní generace, která je mnohem horší, než to, co se dělo v Sodomě a Gomoře. Z televize má satan přístup i do domácností a společenství věřících. A každý si může ověřit, že tato společenství více selhávají právě od té doby, kdy se objevila v domácnostech televize. Podle 2.Kor 6,14-18 není možné, aby se Kristus a satan, světlo a temnota, chrám Boží a chrám model, dělili o cokoli společného. Nemáte někdy strach a bázeň při pomyšlení, že se budete muset Bohu zodpovídat za to, že jste svěřili jeho svaté evangelium televizi a tak jste zvěstovali svatého Boha v satanském chrámu? To nevíte, že všechny biblické nástroje potřebné k bohoslužbě musely být nejprve posvěceny a směly se používat výhradně jen k bohoslužbě? Nevíte, jak byl babylónský král potrestán, když je použit k jinému účelu? Nemáte strach, že byste i v této souvislosti mohli uslyšet: 'Zvážil jsem a nalezen jsi lehký?' A na otázku, zda snad chci mít na svědomí duše, které mohly na základě televizního přenosu uvěřit, odpovídám: Zatím jsem nepotkal nikoho, koho by televize přivedla k pravdivé duchovní víře. Čím moderněji se evangelium zvěstuje, tím menší je jeho duchovní hodnota. To by si měl každý promyslet.


Když jsem se doslechl o dohodě, že ERF bude šířit evangelium i v televizi, přemýšlel jsem, na jaké kompromisy musel asi ERF přistoupit. Krátce na to jsem se dozvěděl, že od května 1983 je první předseda ERF členem v Lionském klubu. To je ale jen jeden případ z mnoha, které nevyjdou na světlo.


Televize není nic jiného než apokalyptický obraz. Dnes existují systémy propojení televize a počítačových sítí a doplňkové přístroje, které umožňují zobrazování počítačových informací na televizní obrazovce včetně finančních informací a výpisů z kont. Pro zpětný přenos vašich požadavků se používá telefon, takže je vytvořen úplný bezhotovostní finanční systém, který můžete používat z křesla v obývacím pokoji. K tomu dostanete osobní identifikační kartu, v jejímž kódu je opět obsaženo trojčíslí 666. Tyto karty jsou ale jen nouzovým prostředkem, dají se totiž ztratit, půjčovat apod. Perfektní řešení je až označení těla. Po dokončení tohoto systému to bude přesně tak, jak bylo prorokováno ve Zj. 13,14-18. Pak je také jasné, že televize je tím mluvícím obrazem. Díky Bohu, že ještě není příliš pozdě. Ještě se můžeme těchto věci zbavit, abychom neskončili s těmi, kteří se obrazu klanějí.


Ať si nikdo nenamlouvá, že vědecké poznatky přicházejí od Boha. Ať už jsou to rakety, atomové bomby, televize nebo počítače, všechno je to součástí satanismu posledních let, který přispívá ke zkáze lidstva a probíhá paralelně s morálním úpadkem dnešní generace. Ve Zj 13,2 se píše: "A drak (satan) dal šelmě (státu) svou sílu i trůn i velikou moc." Satan ví, že má už jen málo času, že svět už je jen těsně před koncem. Proto běží technika, ale i satanův kult stále rychleji. Počítače dnes mohou vykonávat milióny operací za sekundu. Na druhou stranu technika může za to, že náš les umírá, spodní vody jsou otrávené a déšť je tak kyselý, že ničí přírodu, takže lidstvo bude dříve nebo později zničeno. Tohle všechno ale drak zamlčel, když dal šelmě svoji velikou moc.


Něco je zde zcela zřetelné pro každého, kdo se nad tím zamýšlí, že totiž všechny sbory a církve, které jsou součástí Evangelické aliance a tím i národní ekumeny a mají od státu výhody nebo od něj jsou jakýmkoli způsobem dotovány, nebudou v důsledku toho nikdy schopny před státem varovat. Nemohou se přece vozit na hřbetě šelmy a současně před ní varovat. To by se totiž sami odsoudily. Zde jsme opět u toho, co už jsem řekl, že totiž stát a Kristova církev jsou naprosto neslučitelné.


Církev posledních časů, o níž se mluví ve Zj 6,11 až 7,9-17, která přijde z velkého soužení, to rozhodně nebude žádný zapsaný spolek, který "se vozí na hřbetu" státu. Až jednou nebudou moci ti, kteří neponesou znamení, prodávat ani kupovat, vytvoří se tato církev z jednotlivců, kteří zůstanou věrni ze všech národů, jazyků, církví a sborů. Ti budou podobně jako původní novozákonní církev satanovi trnem v oku (což bohužel nelze říci o dnešních sborech), a proto budou opovrhováni, vylučováni a pronásledováni. Protože se ale nebudou klanět obrazu (televize) a šelmě a nepřijmou označení na tělo (znamení šelmy), dostane se jim veliké odměny. Budou žít a vládnout s Kristem tisíc let, protože mu zachovali věrnost v nejtemnější hodině lidských dějin (Zj 20,4). Proto je beránek bude pást a povede je k pramenům živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí (Zj 1,17). Halelujah.


Věřím, že církev poslední doby nebude žádná organizace, ale duchovní organismus podobný původní církvi, který bude žít spíše v koncentračních táborech, než ve dnešních tak moderně zařízených sborových domech. Ať už tak nebo tak, od tohoto světa nemůžeme nic dobrého očekávat, a tak je lépe nést pohanu pro Krista, než se stát, jen o málo později, obětí Božího soudu a věčného pekla. Všichni věrní bratři a sestry udělají už dnes dobře, když budou hledat vzájemné kontakty mimo hranice své denominace a když se ne- budou tolik zabývat otázkami učení, které přinášejí zase jen spory a rozděleni. Jaký má význam pro naši záchranu, zda budeme z útrap vytrženi nebo ne; zda může být Boží dítě ještě ztraceno, zda povstane antikrist ze Židů a jiné podobné otázky, které si ďábel používá, aby vyprovokoval roztržky a spory. kdyby byly věrné Boží děti jednotné a méně svázané učením a tradicí svých denominací, neměl by ďábel tuto moc nad nimi.
Pokračování příště


Uvedeno ve spolupráci se serverem www.matrix-2001.cz


Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce