Jste zde


Vzostup a pád templárskeho rádu II.
Dr. Miloš Jesenský

Koncom dvadsiatych rokov 12. storočia bol zostavený etický a organizačný kódex templárskych rytierov. Pôvodné, latinsky písané reguly vypracované Bernardom z Clairvaux, boli počas štyroch desaťročí rozšírené predovšetkým o dodatky týkajúce sa vojenskej štruktúry a praktického správania príslušníkov rádu. Napriek tomu, že text obsahoval viac ako 686 odstavcov, základným dokumentom ukotvujúcim postavenie templárov ostávala Liber ad milites templi geniálneho cisterciánskeho opáta, oznamujúca zrod nového charakteru bojovníka slúžiaceho božským záujmom:

 

"Tento nový rád rytierov veky doteraz nepoznali. Bojujú v dvoch vojnách, v jednej voči protivníkom z mäsa a krvi, v druhej proti duchovnej armáda zla v nebi. Keď muž samotný statočne odoláva nepriateľovi ukrytom v ľudskom tele, neusudzujem, že je to prekvapujúce, pretože sa to stáva často. A keď čistá duša bojuje s hriechom alebo démonmi, je to záslužné, ale nie je to nič mimoriadne, keďže svet je plný mníchov. Ale keď je muž ozbrojený mocným mečom a jeho pás je zdobený vyznamenaniami, nebude to každý, prítomný, či neprítomný považovať za hodné všetkého obdivu, pretože na niečo také nie je svet zvyknutý ?"


Isté je, že Bernardova iniciatíva ovplyvnila stredoveké predstavy o svete a zmysle života naozaj včas. Už počas 11. storočia sa v Európe dočasne rozmohli súkromné vojny feudálov, ktoré vyplynuli z rozpadu viac, či menej jednotného frontu, keď pominulo nebezpečenstvo ničivých nájazdov normanských a arabských. Vzhľadom k tomu, že voľne sa potulujúce ozbrojené skupiny predstavovali pre mnohé európske krajiny značné nebezpečenstvo, bolo potrebné podchytiť bojovú iniciatívu šľachticov reformou, ktorá vyšla priamo z militantného prostredia. Zároveň Bernard podrobil nemilosrdnej kritike ješitnosť a pompéznosť svetských rytierov až príliš si zakladajúcich na vonkajších atribútoch svojho stavu:


"Akému účelu, ó rytier, má slúžiť ten hrozný omyl, čím je oné nezvládnuteľné šialenstvo, ktoré je príčinou toho, že bojujete s takým stupňom úsilia a horlivosti, že spejete až ku smrti alebo hriechu ?", aj po stáročiach hrmia slová z traktátu ctihodného opáta, akoby ich práve plamenne prednášal z kazateľnice. "Zahaľujete svoje kone do čínskeho hodvábu a zdobíte svoju zbroj zdrapmi neviem čoho: maľujete si štíty a sedlá, pokrývate uzdy a ostrohy zlatom, striebrom a drahými kameňmi, a potom sa vo všetkej tej nádhere ponáhľate v ústrety smrti. Je nádhera ozdobou rytiera alebo čačkami ženy ? Myslíte si, že vaše zlato odrazí meče nepriateľov, že cúvnu pred vašimi klenotmi, že nepreniknú vaším čínskym hodvábom ?"


Tak sa v Bernardovom ponímaní zrodila etika templárov ďaleko presahujúca reguly ich rádu, účelom bolo vybudovať na zemi civitas Dei, Boží štát, o čo sa usilovalo aj clunyjské hnutie . Templár je "skutočne rytierom bez bázne a je si sebou úplne istý. Jeho telo je pre tieto okolnosti dobre vyzbrojené a jeho duša chránená pancierom viery. Je zaiste dobre vybavený po všetkých stránkach - neobáva sa ani démonov, ani ľudí ..."


Bojovníci nasledujúci nové predurčenie nepochybne prešli zásadnou premenou. Získali víťazstvo sami nad sebou, neskôr aj nad tými spomedzi "svetských" rytierov, ktorí neboli ochotní podrobiť sa novej etike dobrovoľne a dávali prednosť vykorisťovaniu a utláčaniu chudobných. Pre toho kto sa chcel stať rytierom, príslušníkom elitného vojenského rádu, nestačilo vlastniť iba bojového koňa, fyzickú silu, majstrovstvo profesionála a osobnú chrabrosť, ale vyžadovala sa od neho aj pevná vôľa v dodržiavaní mravných noriem, ktorej prijatím sa zaviazal slúžiť Božej veci. Dôležitá bola predovšetkým sebakontrola, milosrdenstvo, ušľachtilosť, disciplína a pripravenosť k boju.


"Keď sa pripravujú k nadchádzajúcej bitke, stáva sa ich ochranou vnútorná viera", čítame u otca Bernarda. "Vonkajšiu bezpečnosť im zaisťuje oceľ, nie zlato - pretože v nepriateľovi musia budiť strach a nie prebúdzať túžbu po koristi. Ich kone musia byť rýchle a silné, nie okázalé a vyzdobené. Ich zmyslom je boj a nie slávnostná prehliadka. Túžia po víťazstve, nie po sláve. Radšej budia hrôzu, ako veľkolepý dojem. Nie sú násilníkmi, nerútia sa bezhlavo alebo ľahkomyseľne do útoku, uplatňujú v boji rozvahu a vojenské umenie."


V roku 1146 prijali templári ako znamenie svojej chrabrosti a odvahy slávny skosený červený kríž - "pattée", ktorý ozdobil ich plášte už počas druhej križiackej výpravy. Tu si vydobyli dobrú povesť vďaka svojej odvahe a disciplinovanosti - vo svojej dobe predstavovali azda najdisciplinovanejšiu vojenskú silu na celom svete. Francúzsky kráľ Ľudovít II. neskôr napísal, že práve templárski rytieri zabránili tomu, aby sa táto križiacka výprava - vo všeobecnosti zle načasovaná a strategicky chybne vedená - neskočila úplnou katastrofou.


Templári boli vo Svätej zemi nesmierne cenenou a perfektne organizovanou vojenskou silou. Boli obsadzovaní do exponovaných miest prvých konfliktov: v predných strážach pri útokoch, v zadných radoch pri ústupe - často ich však ničila neschopnosť prípadne rivalita panovníkov veliacich celým krížovým výpravám. Za dve storočia tak stratili templári pri vojnových operáciách viac ako dvadsaťtisíc členov.


Vzostup rytierskej rehole templárov by nebol možný bez všetkých týchto obetí - na rytieroch kríža a meča totiž ležalo hlavné bremeno bojov vo Svätej zemi a iba hlboké presvedčenie v zmysel vynakladaného úsilia mohol udržať rád vitálnym po dvesto rokov nepretržitého boja až do konečného naplnenia ich osudu.
Pokračování příště


Uvedeno ve spolupráci se serverem www.putnici.sk