Jste zde


Runy ako nástroj veštenia? - časť I.
Ragnar

Pútnici Ragnar a Lyra tak ako sľúbili, pre nás pripravili denný výklad z rún. Obom ďakujem a Vám ostatným želám šťastnú ruku pri roztočení kolesa osudu.

Či starí Germáni runy naozaj používali ako nástroj veštenia, to nie je spoľahlivo dokázané. Niektorí sa domnievajú, že je to len výmysel súčasnej ezoteriky, iní však majú opačný názor. Tí, ktorí runy ako nástroj veštenia pripúšťajú, hovoria, že máme prinajmenšom zopár prameňov, ktoré nám naznačujú, že runy naozaj mohli slúžiť aj na tento účel. Prvým prameňom je dielo rímskeho historika Tacita (asi 55-120 n.l.) s názvom Germánia. Tacitus písal:

"Nesmierne dbajú na veštecké znamenia a žreby. Spôsob žrebovania je jednoduchý. Odtnú konár plodného stromu, narežú ho na menšie vetvičky, ktoré označia akýmisi značkami a rozhodia ich len tak voslep na bielu plachtu. Potom kňaz, ak ide o záležitosť obce, alebo hlava rodiny, ak ide o záležitosť súkromnú, pomodlí sa k bohom a hľadiac k nebu zodvihne tri vetvičky postupne za sebou a podľa značiek predtým tam vyrytých podáva výklad. Ak boli značky nepriaznivé, nesmie sa v ten deň na tú istú vec pýtať ešte raz; ak boli priaznivé, chcú si to potvrdiť ešte aj z iných vešteckých znamení. Poznajú totiž aj zisťovanie budúcnosti z hlasov a letu vtákov: zvláštnosťou národa je však skúmať predpovede a varovania, ktoré poskytujú kone." (Publius Cornelius Tacitus: Germánia, 10. kapitola)

Nevedno síce, aké to boli, tie "akési značky", ktoré sa v prvom storočí nášho letopočtu používali medzi Germánmi na veštenie, je však pomerne dobre možné, že to skutočne boli runy alebo prinajmenšom ich predchodcovia.

Ďalším prameňom, ktorý nepriamo naznačuje, že runy sa mohli používať aj na veštenie, sú takzvané "runové básne". O jednej z nich sme si už hovorili. Našťastie, okrem veľmi stručného Abecedaria existujú aj trochu výrečnejšie runové básne. O nich si však povieme ďalej, keď budeme hovoriť o významoch jednotlivých rún.

Postupy veštenia z rún

Rímsky historik Tacitus opísal spôsob veštenia, ktorý je aj v súčasnosti najčastejší. V súčasnosti sa spája s tromi Nornami, sudičkami severskej mytológie. Tieto tri sestry - Urd, Verdandi a Skuld - sedia pri koreni Yggdrasilu, svetového stromu, a pradú osudy ľudí, rôznych bytostí a aj bohov. Veštenie pomocou runových drievok je spôsob, ako sa Ódina, vládcu nad runami, a samozrejme aj Norien opýtať na osud. Pri tomto postupe sa jednoducho rozhodia drievka s vyrytými runami na bielu plachtu a potom sa náhodne vyberú za sebou tri. Prvá zodpovedá Norne Urd, druhá Verdandi a tretia Skuld. Keďže však ide o orákulum, teda miesto, kde sa prejavujú duchovné sily a kde prezrádzajú svoje posolstvo človeku, ten by sa mal na veštenie pripraviť.

Runy by mali byť vyryté či vypálené na niečom z prírodného materiálu - na drievkach alebo na kameňoch. Voľba dreva môže tiež súvisieť s mytológiou - v tom prípade sa odporúča jaseň alebo jelša (súvisia s párom prvých ľudí, ktorí pochádzali z dvojice stromov: Ask z jaseňa a Embla z jelše. Aj Strom sveta - Yggdrasil - bol podľa báje jaseň). Ďalším posvätným stromom je tis a samozrejme dub. Odolnosť voči ťažkým podmienkam severu symbolizuje breza. Ak si niekto vyberie radšej kamene, potom sa na tento účel hodia ploché riečne okruhliaky. Aj ich hľadanie a zbieranie, rovnako, ako hľadanie vhodného dreva, je súčasťou runovej mystiky. Hotové runové drievka alebo kamene nie je dobré požičiavať; ide o vlastnú, veľmi súkromnú vec, pomôcku na kontakt s duchovným svetom.

Dobré je vytvoriť si na veštenie vhodné prostredie a vlastný rituál. Biela látka oddeľuje orákulum od zvyšku sveta. Vezmite runy do rúk, pozerajte sa do neba, kde tušíte korunu Yggdrasilu a príbytok bohov - Ásgard. Zamerajte sa na otázku, na ktorú chcete získať odpoveď. Privolajte darcu rún - Ódina, napríklad odriekaním prvých dvoch strof Rúnatálu:

On visel na větry
zmítaném stromě,
v neznámu co koření;
jsa proklán kopím,
po devět nocí
moudrý Ódin sám sobě obětí.

Nejedl chléb a nepil nic,
jen hleděl v hlubin tmy,
pak zaplakal a runy vzal.
Konečně vrátil se.


Pri "bodke" v poslednom verši rozhoďte runy na plachtu. Potom z nich vyberte tie runy, ktoré použijete pri výklade.

Iná možnosť je, že runy rozložíte na stole a dôkladne ich zamiešate bez toho, aby ste sa na ne pozerali. Potom nad nimi prechádzajte rukou a vyberte tie, ktoré vás nejakým spôsobom oslovia. Tento postup je vhodný napríklad aj vtedy, keď vykladáte druhému človeku.

V našej runovej veštiarni, ktorú sme pripravili pre Pútnikov, túto "mechanickú" prácu za vás urobí počítač. Na vás ostáva zameranie sa na otázku a vyjadrenie úcty Ódinovi a jeho privolanie na pomoc.

Koľko rún sa vyberá?

Podľa Tacita sa vyberajú tri runy. Môžeme to chápať tak, že každá patrí jednej sudičke. Podrobnejšiu odpoveď získame, keď vyberáme deväť rún. Vtedy najprv vyberieme prvú trojicu, ktorá predstavuje odpoveď norny Urd, ktorá nám načrtáva perspektívu do budúcnosti. Nasleduje druhá trojica, odpoveď norny Verdandi. Tá nám dáva informáciu o tom, čo sa deje práve teraz, o tom, čo vytvára podmienky pre neskoršie následky. Napokon nám sudička Skuld pripomenie naše záväzky a dlhy z minulosti, ktoré máme splatiť.

Najrýchlejšiu, základnú orientáciu nám dáva vytiahnutie len jednej runy. Ak si ju zvykneme ťahať každý večer, môže nám poslúžiť ako námet na večerné zamyslenie nad uplynulým dňom a nad naším smerovaním. Môže nám napovedať, ponúknuť nám možnosti, nad ktorými sme v dennom zhone neuvažovali.

Jeden z nových spôsobov vykladania rún je pomocou "stromu života", resp. severského Jaseňa sveta - Yggdrasilu. Strom života predstavuje rozostavenie priorít a vlastne celého materiálneho a emocionálneho života. Výklad začína od základných vecí, koreňov, ktoré nás držia na mieste, až po konáre, ktoré by sa mali len prejaviť v ďalekej budúcnosti. Rozloženie rún môže načrtnúť situáciu, v ktorej sa človek nachádza a pomôcť mu nahliadnuť na ňu z iného uhla.

Postupuje sa tak, že sa z vrecúška alebo škatuľky vyberá 6 rún za sebou naslepo a kladú sa v danom poradí na jednotlivé čísla. Plán - Strom života - uvádzame na priloženom obrázku. Význam jednotlivých čísel:

1. To, na čom ti záleží najviac, čo je najdôležitejšie
2. Emócie, ktoré prechovávaš k danej záležitosti
3. To, čo ti pomáha udržiavať rovnováhu
4. Záležitosť, ktorej zvládnutie pramení z rovnováhy
5. a 6. Situácie, ktoré zasahujú do najvzdialenejšej budúcnosti, pramenia z minulých zraneníPokračování příště

Uvedeno ve spolupráci se serverem www.putnici.sk