Jste zde


Tajemné síly drahokamů, kovů a barev - I.
R.H.L.

Víra v tajuplné síly kamenů, zvláště drahokamů, je prastará. Drahé kameny se rodily hluboko v lůně matky Země po mnoho miliónů let byly vystaveny tlaku ohromných zemských hmot. Všechny národy obestřely drahé kameny závojem mýtů a pověstí, ve kterých hráli hlavní úlohu gnómové, skřítkové, víly a jiní tajuplní obyvatelé podzemní říše a strážci podzemních pokladů. Staří rozekruciáni, ona záhadná společnost, jejíž skutečná podstata a vědění jsou dodnes veřejnosti ukryté, vysvětlují zázračné působení drahých kamenů zákonem přitažlivosti a odpudivosti (sympatií a antipatií), skrytým poutem, které pojí všechny představitelné věci. Stejné přitahuje stejné (vzpomeňte si jen na základní princip homeopatické léčby -- léčit podobné podobným).

Rozekruciáni učili, že temperament, který v člověku převládá, určuje vlivy, které každý jedinec přitahuje a které mu potom prospívají nebo ho sužují. Každý člověk je více méně (alespoň v podvědomí) senzitivním (citlivým). Nošení kovů nebo kamenů může vyvolat nebo zesílit v naší duši určité, těmto látkám odpovídající, vibrace. Ty nemusí být s počátku nápadné, avšak časem v nás mohou vzbudit pocity, které asociují zase určité představy a myšlenky. Ty nás potom směrují k určitému typu jednání a chování, pozměňují náš charakter, přitahují podobné myšlenky.

Staří mystikové právem učili, že drahokamy mohou přitahovat duchovní vlivy těch planet, v nichž převládají jim podobné síly, a že mezi kameny, planetami a kovy panuje podivuhodná sympatie. Je zřejmé, že drahokamy odedávna nesloužily pouze jako šperky, ale v důsledku tajemných sil, které v sobě skrývají, byly využívány také jako amulety a talismany. Vždy to musely být pravé drahokamy vzniklé přírodní cestou, a nikoli umělé, které se sice těm právým mohou podobat, tvarem, tvrdostí a barvou, ale nemají ony duchovní síly, které do nich vložila příroda. Všechny věci v přírodě jsou si příbuzné, ale ty, které mají stejný základní tón, stejné vibrace, náležejí do jedné rodiny. V drahokamech jsou tyto barvy a tónové vibrace nejdokonalejší a astrologie učí, že každý drahokam může přitahovat duchovní vlivy oné planety, v níž převládají síly podobné. Tak např. ve Venuši a safíru převládá stejná duchovní síla, proto člověk ovládaný Venuší neboli ,,narozený na Venuši" může k sobě přitáhnout duchovní vliv Venuše, a tím se zharmonizovat s duchovním prvkem této planety. Pravidla pro nošení drahých kamenů

Není lhostejné, kdo jaký kámen nosí. Podle starého okultního pravidla musí každý kámen odpovídat temperamentu svého nositele a planetárním vlivům jeho povahy. Kámen, který chcete nosit jako talisman, nikdy nekupujte v zastavárně, poněvadž na něm lpí smutek a neštěstí toho, kdo kámen zastavil. Co přichází ze zastavárny, to se tam obyčejně zase vrací. Nejúčinnějším bývá vždy kámen, který nikdo před vámi nenosil, který ještě nevsál cizí záření. Mnohé kameny totiž ztrácejí ochrannou i léčivou sílu, pokud byly již dříve nošeny. Nejstarší knihou, která se zabývá tajuplnými účinky drahokamů, je spis Mohameda ben Mansura Kniha drahokamů, která pochází ze 13. století.

V další části naší studie o tajemných silách drahých kamenů se budeme věnovat těm nejvyužívanějším. Nejprve podáme jejich krátkou charakteristiku a zároveň připojíme několik dat o vlastnostech, které se jim všeobecně připisují. Musíme vás upozornit, že okultní působení drahokamů nemá základ ve velikosti jednotlivých kamenů, nýbrž v jejich čistotě. I malý kámen působí právě tak jako velký, musí být jen čistý a bez kazu.

Diamant

Začneme nejzářivějším kamenem, diamantem, oním tolik žádaným ,,magnetem štěstí". Adamas, tj. nepřemožitelný, propůjčuje prý svému nositeli odvahu a sílu a je lékem proti duševnímu nepokoji a zádumčivosti, proto jej také staří zasvěcenci nazývali anachitem neboli osvoboditelem z úzkosti. Propůjčuje koncentrační sílu, u vášnivých povah rozněcuje erotický oheň a nosí-li se na levé straně těla, chrání proti nepřátelům, jedům a klamavým duchům. Diamanty mají svoji historii; vedle ,,Kullinanu", ,,Excelsioru" a ,,Kohinoru" jsou ještě další diamanty, které mají své vlastní dějiny znějící mnohdy jako dobrodružný příběh.

Dobrodružství diamantu Sancyho

Sancy pocházel z Indie a nejprve byl majetkem vévody burgundského, Karla Odvážného, který věřil, že ho tento drahokam ochraňuje před nebezpečím, a proto jej stále nosil na řetězu na krku. Přesto však byl Karel v bitvě u Nancy poražen a na útěku zabit. Jakýsi voják okradl mrtvolu knížete, uloupil diamant a poněvadž neznal jeho cenu, prodal jej za zlaťák jednomu duchovnímu, jehož prostřednictvím se dostal do vlastnictví portugalského krále. Tento panovník byl neustále ve finanční tísni, proto kámen prodal za 100 000 franků francouzskému hraběti de Sancy, po němž byl také pojmenován. Když Sancy odešel jako vyslanec do Solothurnu, nařídil mu král Jindřich III., aby mu poslal jako záruku své věrnosti tento diamant. Aby se cenný kámen dostal určitě do králových rukou, pověřil hrabě doručením zcela obyčejného muže, poněvadž se domníval, že osamocený člověk, k tomu nuzně oblečený, snadněji proklouzne Francií, v níž zuřila tehdy občanská válka. Cesty byly velmi nejisté. Posel byl však přece přepaden a zavražděn, ale diamant ještě stačil spolknout. Přes energický protest duchovenstva dal hrabě pochovanou mrtvolu vykopat a otevřít a skutečně v nešťastníkově žaludku byl nalezen drahocenný kámen. Kolem r. 1688 nalézáme diamant ve vlastnictví anglického krále Jakuba; poté u francouzského krále Ludvíka XIV., který jej nosil na klobouku jako přezku. Ještě Ludvík XV. ho měl, potom byl ale s ostatními korunními klenoty prodán a vynořil se opět teprve r. 1835 u knížete Pavla Demidova, nejvyššího carského lovčího, který jej o rok později prodal caru.

Rubín
Přejděme nyní k rubínu, jemuž se od pradávna připisovaly ty nejvzácnější vlastnosti. Koluje o něm nesčetně pověstí a bájí a byl opěvován již nejstaršími básníky:
Kapky, jež s lůna mračen stékají,
v korály a perle ruka boží mění,
a v žilách skal krev sražená
teplem kapalní a v žáru rubíny se pění.
Mohamed ben Mansur

Po diamantu je rubín nejvzácnějším kamenem a nádherou ohně se mu plně vyrovná, mnozí klenotníci si jej cení ještě výše. Ve starověku jej nazývali ,,carbunculus", z čehož později vzniklo lidové ,,karfunkul", jiskřík. Propůjčuje statečnost a odvahu, povzbuzuje krevní cirkulaci a posiluje slabé a chudokrevné. Největší a nejkrásnější rubín má anglický královský dům. Také Petr Veliký neustále nosíval skvostný rubínový prsten, který prý mu dával úžasnou přitažlivost. Když pracoval v jedné loděnici u Amsterodamu jako tesař, potkal se s králem Vilémem III. Oraňským, jemuž daroval hnědý balíček, v němž nalezl král rubín v ceně desíti tisíc liber šterlinků.

Safír
Kámen duševního pokoje, safír, je tvrdý téměř jako diamant. Ochraňuje nevinnost a zbavuje prý nejprudší jed jeho ničivé síly. Jako amulet se hodí pouze modrý safír a kdo jej v důsledku své povahové signatury smí nosit jako ochranný kámen, brzo pocítí jeho blahodárné účinky. Napomáhá k rozvoji dobroty a soucitu a chrání senzitivní lidi, jimž přitahuje přátele a odhání nepřátele; mimo to chrání před srdečními chorobami.

Smaragd
Smaragd je kamenem souladu, přátelství, otevřenosti a věrnosti. Chrání před uhrančivým pohledem a nosí se proti padoucnici a křečím. Pro svoji nádhernou zeleň byl pokládán za oční lék, proto se při očních zánětech vkládaly smaragdové perličky do očních koutků. Kamenořezci, kteří si chtějí posílit své unavené oči, pracují delší dobu na smaragdech, aby si zrak v důsledku zírání do smaragdové zeleně posílili. Damigeron praví, že smaragd ve tvaru vrubouna (scarabaeus, ateuchus, posvátný brouk Egypťanů), na němž je vespodu vyryta stojící bohyně Isis, může zjevovat jako amulet svému majiteli budoucnost, ovšem jenom tehdy, pokud žije cudně. Zvláště podivuhodně působí smaragd na milence; jeho jasná zeleň přechází až do žlutohněda, je-li dárce své milence nevěrným. Položen na život rodičkám usnadňuje porod a nošen na prsou zahání těžké sny. Podle tradice jsou smaragdy zasvěceny apoštolu Janovi, proto ochraňují všechny, kdož si myslí, že je tento apoštol jejich patronem.

Ametyst
Ametyst propůjčuje cudnost a obrňuje proti svodům. Je kamenem biskupů a kardinálů, kteří jej se zálibou nosí jako znamení duševní čistoty a cudnosti. Ve starověku byl lékem proti opilství; vyráběli z něj poháry anebo je jím alespoň zdobili, aby zabránili opojení. Svatá Hildegarda z Bingen, která nám zanechala mnoho návodů ohledně použití drahokamů, nazývala ametysty pravými krášlidly; skvrny a vřídky na tváři byly odstraňovány nasliněným ametystem. Ametyst zahání dále hady a jedovaté červy, proto vkládá orel, jak vykládá Hieronymus, do hnízda ametyst, aby chránil mláďata před jedovatými hady. Zvláště v přátelství se ametyst velmi hodnotí; je nezničitelným poutem mezi dvěma přáteli, pokud jej oba nosí.

Opál
Méně oblíbeným kamenem je opál, všeobecně se pokládá za nešťastný kámen; rozhodně se mu připisuje více vlastností špatných nežli dobrých. Pouze v Indii je kamenem šťastným, ba podle indického názoru je to jediný kámen, který v sobě tají magickou moc a může učinit nositele trvale šťastným. Podle našich zkušeností by měl opál nosit pouze ten, kdo má v horoskopu příznivě ozářený Saturn. Z předešlého vysvítá, že již pouhým nošením určitých kamenů je možné vyvolat dobré nebo zlé účinky. Chtěl bych toto tvrzení demonstrovat na konkrétním případu. Jedno dvanáctileté děvče bylo velmi neduživé. Všechny použité sílící prostředky selhaly, a ani správná životospráva a cvičení nepomohly odstranit celkovou slabost. Nemohli jsme najít přirozenou příčinu tohoto onemocnění. Až nás napadlo, že by příčinou těchto problémů mohly být opálové naušnice, které dívka neustále nosila. Poté, co dívka opálové naušnice sundala, se okamžitě její zdravotní stav zlepšil. Byl by to ukvapený závěr, kdybychom tvrdili, že jsou opály všeobecně nešťastné kameny. Rozhodně jsou však jedinci, kterým opál škodí.

Onyx
Podobné názory jsou rozšířeny i o onyxu, sardonyxu neboli sarderu, který je podle jedněch šťastným, podle druhých nešťastným kamenem. Ve starověku jej využívaly ke zhotovování uměleckých gemm (kameny vypoukle i zhlubeně řezané) a kamejí (kameny vypoukle řezané). Polykratův prsten byl prý zhotoven ze sardonyxu.

Karneol
Do stejné třídy náleží i karneol, který byl velmi ceněn, zvláště jako kámen pečetní. Chrání prý před nenadálým neštěstím a hypnotickým vlivem a je nepřítelem všech jedů, jejichž účinek paralyzuje.

Magnetovec
Magnetovec byl znám již v dávných dobách starým Egypťanům a Řekům. Je železitě černé barvy a kovového lesku a silně magnetický. Svou magnetickou silou utišuje podrážděné nervy, dokonce ho mnozí užívají jako uspávacího prostředku. Chcete-li mít tvrdý a bezesný spánek, držte po celou noc v ruce magnetovec. Bolesti nervů a hlavy zaženeme, potíráme-li jím spánky; křeče v lýtkách ihned zmizí, třou-li se magnetovcem.

Lapis lazuli
Zvláště vysoce se hodnotí blankytný lávovec, lazur, lapis lazuli, který rovněž vyvolává zdravý a hluboký spánek a zahání melancholii a horečku.

Jaspis
Jaspis má magickou sílu; posiluje paměť řečníků, vkládá jim vhodná slova na jazyk; známý je hlavně jaspis orientální, zvaný heliotrop.

Beryl
I beryl je šťastný kámen; má různá jména. Žlutý se nazývá chrysoberyl, zlatavě lesklý zlatý beryl, modře zelený nebo vodově jasně modrý akvamarin, žlutozelený chrysopras. Připisuje se jim mnoho dobrého. Dodávají dobrou náladu, bystří rozum, utužují jednotu v manželství a propůjčují vitalitu a zdraví.

Tyrkys
Tyrkys přináší věrnost v přátelství a na východě si ho dodnes vysoce cení pro jeho vlastnosti podobné safíru. Hrozí-li jeho majiteli nehoda nebo nepřátelství, zakaluje se. Na východě do něj vyrývají citáty z koránu. Šach Nadir měl tyrkysový amulet, 3 cm veliký, srdcovitě řezaný, se zlacenými citáty z koránu.

Topas
Dalším kamenem, jemuž se připisuje mnoho okultních sil, je topas, zejména zářivý zlatý topas. Nosí-li někdo topas jako amulet, zakrátko pocítí, že zklidňuje jeho nervy a propůjčuje mu dar logického myšlení a správného vyjadřování jak ústně, tak i písemně. Již ve starověku bylo známo, že síly topasu jsou úzce spojeny s měsíčními fázemi. A že měsíc silně působí na vyzařování kamene. Za blížící se bouře topas elektrizuje a propůjčuje svému nositeli zvláštní schopnosti. Někomu přináší jasnovidnost, v jiných probouzí touhu po okultismu. Pokud je nošen na levém rameni nebo na prsou, chrání před uhrančivým pohledem a závistnými intrikami.

Perly
Perly znamenají slzy! Avšak jenom tehdy, pokud je nedostane kráska, praví skeptik. Byly vždy symbolem čistoty a ctnosti, zvláště perly orientální, rovnocenné všem drahokamům. Zasazeny do zlata symbolizují slzy radosti, ve stříbře nebo platině slzy bolesti a smutek. O vzniku perel se vypráví následující pověst: Perlorodka vystupuje zrána z moře, otvírajíc svoje ústa, aby se napojila nebeskou rosou, a zachytila ve své skořápce první paprsek vycházejícího slunce i poslední záblesk zapadajícího měsíce a hvězd. Z těchto nebeských sil rodí perly, proto perla ve skořápce také symbolizuje neposkvrněné početí matky Boží.

Pokračování příště

Uvedeno ve spolupráci se serverem www.zahady.cz