Jste zde


Spojení člověka s přírodou
Jan Valuch

Mnoho lidí souhlasí s názorem, že jsme nějakým způsobem spojeni s přírodou. Že člověk přírodu ovlivňuje a stejně tak i obráceně. Málokdo však dokáže vhodné konkrétní příklady. Určitě nezůstaneme jen u nejjednoduššího, že na jaře nás všechny přemůže jarní únava a na podzim podzimní deprese.

 

V první části se pokusíme co nejlépe popsat ono celé sepjetí člověka s přírodou a za druhé se budeme věnovat pouze jednomu jevu, zvanému magická Schumannova rezonance.


Víme bezpečně, že všechny kultury světa od dob písemných záznamů i před tím, vnímali člověka jako součást přírody, planety Země a celého vesmíru, jako součást většího, člověka přesahujícího celku. Stáli s pokorou v úžasu před jedinečností přírody a podle toho také jednali. Přírodu přírody - ve svém důsledku nic iracinálního. Se vznikem systémů (náboženských) ustupovala příroda do pozadí a materiální názor a věda (tedy dnešní výsledek vývoje lidstva) většinou vztahů a podobností člověka s přírodou s úspěchem potírá.


Různé druhy energií, o jejichž působení se opírala medicína celého lidstva několik tisíciletí, nejdou změřit, tudíž pro ni neexistují. Léčení přírodou (tedy především fytoterapie - užívání bylinek, ale i další metody, částečně muzikoterapie - poslech zvuků přírody) si pracně vybojovávají své místo na slunci jako alternativní způsoby. Velice se vytratila víra a pokora v přírodu, Boha, jako v něco, co nás přesahuje. V šamanismu a dalších kulturách tvořila jednnu z nejvýznamějších metod prevence i léčby, byla součástí pohledu na svět a sebe sama. Existují zakořeněný názor, že není třeba akceptovat myšlenky primitivních kultur, říkají, že jedině v souladu s přírodou lze žít a přežít, kterou lidstvo posledních několik tisíc (a především) let ochránili a uctívali.


Tento obraz se pravděpodobně utvářel a fungoval určitě po desetitisíce, spíše však milióny let. Konkrétní projevy jsou zcela zřetelně zaznamenány u šamanismu, nejrozšířenějším "systému", předchůdci kultur byzantské, egyptské a "dalších náboženských systémů": hinduismu, budhismu, islámu, křesťanství. Je zajímavé, jak se vztah k přírodě a holistického pohledu na svět až po dnešní převládající materialistický pohled, kdy je člověk arogantním pánem nad vším živým.


K určitému rozkolu došlo v průběhu věků i mezi Západem a Východem: Materiální Západ svůj vztah postoj k přírodě stočil od původní primitivní zkušenosti lidstva změnil radikálně. Pokud přírodní kultury uctívali nebo vzývali nějaká božstva a bohy, byly to především v první fázi božstva a ztělesňování Matky Země, či Vesmíru, či bytí, tedy vyznává, je cesta k záhubě. Tyto myšlenky primitivní lidské zkušenosti odporují současnému převládajícímu názoru na svět. Vždyť člověk je stále chytřejší zkušenější, musí tedy vědět lépe než před lety. Myslím si, že to bohužel není pravda. Člověk se totiž za několik desítek tisíc let od dob Šamanismu příliš nezměnil: nezměnili se jeho biologické potřeby, orgány, tělo, mozek, vědomí, nic. Změnil se jeho názor na svět: vyměnil úctou k přírodě a snahu s ní, jako po dobrém, za úplně něco jiného, a to je slepá uličky.


Alternativní směry myšlení, které se objevují v celé společnosti (věda - kvantová fyzika, medicína - alternativní směry, společenské vědy - transpersonální psychologie, společnost a hospodářství - ekologie) se obrací zpátky k lůnu přírody, stejně tak jako se obracejí jejich protagonisté k sobě sama - k něčemu, co je odpradávna v nás. A říkejme tomu, jak kdo chceme: vyšší inteligence, vesmírná energie, duchovní síla nebo Bůh.


Magická Schumannova rezonance je důkaz toho jak nerozlučně a úzce jsme propojení s přírodou, a můžeme v tomto případě použít vznešeného s planetou (Matkou) Zemí.


Vědomí (mozek) člověka se pohybuje ve čtyřech tzv. pásmech - hladinách vědomí, které se průběžně podle určitého scénáře mezi sebou střídají. Nazývají se beta, alfa, theta a delta, každá hladina se vyznačuje jinou frekvencí a dají se přesně změřit u kohokoliv na lékařském přístroji EEG, (elektroencefalograf). Nutno připomenout, že hladiny vědomí jako součást mozku a vyšší nervové činnosti jsou alfou a omegou veškerého našeho života. Jejich řádný průběh a střídání ovlivňuje spánek, regenerační procesy, vylučování, svalový aparát, stejně tak jako psychiku, tedy doslova vše. Pokud jsme v hladině beta což je frekvence 13 a více hertzů (hertz - jednotka pro měření) - , znamená to stav soustředění se na vnější svět, když mluvíme, pohybujeme se apod. Vyšší hodnoty bety signalizují stres, úzkost, strach apod. Betu zažíváme po většinu dne. Hladina alfa (8-13HZ) je stav příjemného uvolnění, kdy soustředěně nevykonáváme žádnou činnost, provází ji příjemné pocity. Zažíváme ji občas samovolně nebo při vědomé relaxaci, meditaci.


Stav theta (4-7 Hz) dosahujeme minimálně, a to většinou spontánně, navodit jej pouhou vůlí je velmi obtížně. Je to stav, kdy je naplno přístupno naše podvědomí, je to stav tvořivého "bdělého" snění. Hladina delta (0,5-3 Hz) zažíváme ve spánku (beze snů). Hladiny beta a alfa jsou nazývány hladinou vědomí a stav theta a delta hladinami nevědomí, přičemž se dělí téměř na hranici 7,8 Hz.


Je nepochybné, že existuje určitá spojitost mezi hladinami vědomí člověka a rezonancí geomagnetického jádra zeměkoule, jejíž průměrnou hodnotu frekvence 7.8355 Hz vypočítal německý geofyzik Schumann, po němž je pojmenována. Rezonance, tedy určitá přesně změřitelná energie, kterou vysílá geomagnetoické jádro Země, má souvislost s naším vědomím mozkem.


Zatím nemáme tušení, jak spojení mezi jádrem planety a lidský, jedincem funguje. Předěl mezi hladinou vědomí a nevědomí (alfa a theta) právě na Schumannově frekvenci není v žádném případě náhodný, ani nesouvisí s jiným geomagnetickým úkazem. Fakt, že reálný předěl mezi vlnami alfa a theta je u většiny lidí v rozmezí 7,1-7,3 Hz, na tomto poznání nic nemění. Odchylka je dána astromagnetickými interferencemi i pásmem oscilace Schumannovy frekvence. Podle nejnovějších měření se vrchol Schumannovy frekvence přehoupnul nad 9 Hz a někteří odborníci soudí, že by tato okolnost mohla mít určitý nepříznivý vliv na zdravotní stav obyvatel planety.


Nejsilnějším vlivem, způsobuje změnu frekvence jádra Země, je zřejmě globální oteplování, způsobené především ozónovou dírou. Dochází při něm totiž k vychýlení zemských pólů a tím i geomagnetické rovnováhy celé planety.


Analogický je násobek Schumannovy frekvence předělem mezi hladinami alfa a beta a dělenec mezi hladinami theta a delta. I kdyby byl tento závěr pouhou spekulací, je od nepaměti faktem, že meditace a mentální cvičení prováděná při naladění na Schumannovu frekvenci a její zlomky a násobky (spurie a harmoniky) mají zvláštní psychologickou přitažlivost a účinek.


A propos:
Ona biomagnetická předpověď 1-3 ve zprávách o počasí je právě stupeň určité nerovnováhy (výchylek) planety Země. Jako tečkou, bohužel ne moc příjemnou, můžeme uzavřít ono spojení člověka s přírodou: víte asi sami nebo ze svého okolí, jaké potíže způsobuje mnoho lidem nejobtížnější stupeň č. 3. Co by se asi stalo, kdyby došlo k výrazné odchylce v geomagnetické sféře planety? Byl by to stupeň 4 nebo 7? Co by to udělalo s námi?