Jste zde


Akabaneho test

Ve stavu zdraví je dobré z preventivních důvodů provádět Akabaneho test alespoň jednou za půl roku. Případný harmonizační zásah předchází nejrůznějším chorobám a zároveň léčí mnohé zdravotní problémy v případě jejich výskytu. Provedeme-li Akabaneho test například v počátku akutního onemocnění z nachlazení, dojde obvykle do 24 hodin k uzdravení. Je logické, že v tomto případě bude největší disharmonie mezi pravou a levou korporální drahou močového měchýře (G).

 

V první řadě je nutné u vyšetřované osoby změřit dobu, za kterou ji začnou pálit ohřívané body (1. až 12.) u nehtových lůžek prstů na rukou i nohou (viz obr. 1). Tato měření musíme při každém dalším sezení provádět znovu. Body ohříváme moxovací tyčinkou, cigaretou nebo vhodným tepelným zařízením. Doutnající konec držíme vždy stejně daleko od kůže nad měřenými body (asi ve vzdálenosti 5 mm).U tepelných přístrojů je tato podmínka splněna principem použití. Doutnajícím koncem můžeme nad bodem podélně kmitat. Naměřené hodnoty píšeme do tabulky.


Obr.1: Lokalizace bodů, na kterých provádíme měření

Čísla na obrázku č. 1 určují pořadí měření jednotlivých bodů. Písmena označují korporální (tělovou) akupunkturní dráhu podle značení metodou su jok:
A - plic
B - tlustého střeva
C - žaludku
D - sleziny, slinivky
E - srdce
F - tenkého střeva
G - močového měchýře
H - ledviny
I - mozku (perikardu)
J - míchy (tří ohřívačů)
K - žlučníku
L - jater


Dráha ledviny (H) má odbočku, která vede k druhému ohbí nehtového lůžka na malíčku nohy než je bod močového měchýře (5. prstci, ze strany bližší čtvrtému prstci; tento bod není zakreslen na obr. 1). Je tedy možno volit pro měření dráhy ledvin buď bod 12 na chodidle, nebo na malíčku.


Měření provádíme střídavě na pravé a levé končetině a délku času zapisujeme do tabulky.


Následující tabulku můžeme použít pro zápis naměřených hodnot. P=délka času na pravé končetině, L=délka času na levé končetině a x/y= podíl naměřených hodnot (větší hodnotu dělíme hodnotou menší). V případě, že budeme ošetřovat pravolevou nerovnováhu pomocí bodů T a P, pak do kolonky kontrola zapíšeme kontrolní měření (ohřívání koncových bodů těch drah, kde byl podíl x/y větší než 2,5), abychom zjistili, jak se nám podařilo pravolevou nerovnováhu srovnat.


Při příští pacientově návštěvě vyplňujeme kolonky 2. a 3. sezení a můžeme sledovat celkové změny.


Jméno, věk, zdravotní problém:
p.
č.
merid. 1. sezení dne: 2. sezení dne: 3. sezení dne:
měření kontrola měření kontrola měření kontrola
P L x/y P L x/y P L x/y P L x/y P L x/y P L x/y
1. A                                    
2. B                                    
3. I                                    
4. J                                    
5. E                                    
6. F                                    
7. D                                    
8. L                                    
9. C                                    
10 K                                    
11. G                                    
12. H                                    


Tabulka, do které se zapisují naměřené hodnoty P a L a podíl x/y.


Z naměřených hodnot pravého (P) a levého (L) meridiánu vypočítáme podíl (x/y) tak, že vyšší hodnotu dělíme nižší (výsledek musí být vždy větší nebo roven 1). Vypočítáme podíl pro všech dvanáct měřených drah (meridiánů).


Potom vyhodnotíme, na kterém z dvanácti meridiánů je největší vzájemný podíl časových hodnot levé a pravé strany (x/y). Tento největší podíl ukazuje případnou patologickou pravolevou nerovnováhu dané individuální energie v těle. Je-li podíl větší než 2,5, budeme tuto energetickou nerovnováhu vyrovnávat. Vyrovnání provádíme pouze na jednom meridiánu, a to na tom, kde jsme naměřili největší podíl x/y, a to na té straně, kde byl zjištěn delší čas. Po vyrovnání musíme znovu přeměřit ty dráhy, u kterých byl podíl x/y větší než 2,5. Toto měření nám ukáže úspěšnost našeho zásahu.


Například na dráze I (mozku) naměříme na levé ruce 26 sekund a na pravé ruce 107 sekund. Podíl 107/26 je přibližně 4,1. Na dráze G (močového měchýře) naměříme na levé noze 18 a na pravé noze 2. Podíl 18/2 = 9. Na dráze A (plic) naměříme na levé ruce 12 a na pravé ruce 18. Podíl 18/12 = 1,5. Podíly ostatních drah jsou menší než 1,4. Budeme ošetřovat body na meridiánu G, protože je na něm největší podíl naměřených hodnot (podíl je 9). Vyrovnání provádíme na levé straně, protože na levé noze jsme naměřili delší čas (18 sec).


Pokud podíl x/y u všech dvojic nepřesáhne hodnotu (2,5), znamená to, že v těle není pravolevá energetická disbalance. Vyrovnávání není zapotřebí.


Vlastní vyrovnání se původně provádělo na tělových meridiánech. Díky metodě su jok lze toto vyrovnání provádět na meridiánech byol, které jsou na prstech ruky. Zvolíme ruku té strany, kde jsme naměřili delší čas.


Obr.2: Tonizační a přepouštěcí body na meridiánech byol (ukazovák a prostředník pravé ruky). Na levé ruce jsou meridiány byol umístěny zrcadlově souměrně.

Obrázek 2 ukazuje průběh meridiánů byol ve standardním projekčním systému na ruce. Na obrázku jsou nakresleny dva prsty pravé ruky (ukazováček a prostředníček) z jinové a jangové strany a na nich body pěti přehrad (kroužky bez označení) a body T - tonizační a P - přepouštěcí (malé černé tečky). Pro ošetření se používají průběhy těchto meridiánů na ukazováčcích a prostředníčcích obou rukou. Body se nacházejí na meridiánech v úseku od špičky prstů po jejich prostřední kloub.Tři dráhy se nacházejí na nehtové (jangové) straně prstů a tři dráhy jsou na prstech ze strany dlaně (jinová strana ruky). Dráhy máme na prstech rozmístěny symetricky ve stejné vzdálenosti.


Příčné čáry na prstech označují kožní rýhy v oblasti kloubů. Polohy jednotlivých bodů jsou určeny pomocí obloučků, které vyjadřují zlomky vzdáleností. Je vhodné, aby lokalizaci bodu prováděl člověk, který absolvoval 2. stupeň školeni léčebné metody su jok, nebo absolvoval praktický kurz zaměřený na Akabaneho test.


Nejdříve najdeme na dráze, kterou budeme ošetřovat, tonizační bod T, který buď prohříváme moxou (silnější vonnou tyčinkou), tepelným zařízením, nebo prozařujeme červenou LED diodou a poté ošetřujeme po stejnou dobu přepouštěcí bod P (viz obr. 2). Čím je podíl pravolevé hodnoty (x/y) větší, tím delší dobu působení na body T a P zvolíme. Minimální doba působení LED diodou je 2 minuty a moxou nebo tepelným přístrojem 5minut. Maximálně působíme LED diodou 5 minut a moxou 10 minut.


Po ošetření znovu přeměříme body na těch korporálních (tělových) meridiánech (u nehtových lůžek na prstech rukou a nohou), kde byly velké podíly. Většinou se hodnoty srovnají na všech původně nevyrovnaných drahách. I kdyby se hodnoty nesrovnaly, nebudeme v tento den již dále působit.


Test můžeme u těžce nemocných opakovat za 2-3 dny. U jiných pacientů stačí test opakovat za týden. Při dalším sezení musíme znovu přeměřit všechny body na korporálních meridiánech (u nehtů), vyhodnotit nově naměřené hodnoty a v případě větší pravolevé nerovnováhy působit na tonizační a přepouštěcí body na stanoveném meridiánu byol na příslušném prstu ruky.


Počet sezení není předepsán, ale většinou se pacient zharmonizuje za tři sezení a při čtvrtém již obvykle naměříme časy na pravé i levé straně téměř stejné.


Zpracováno podle materiálu pana Mikuláše Landy z Brna k jeho památce.
Pro metodu su jok upravil Petr Bělousov.
Materiál je určen pro výuku Akabaneho testu.

Hodnocení článku:

Hodnocení: 
0
Zatím nehodnoceno