Jste zde


Modrá krev - svatá krev IV.
Matrix

Z Mexika se přesuneme do Afriky resp. přímo Jihoafrické republiky. Stále zde žije velmi vážený a také velmi starý Zulský šaman Credo Mutwa. Na jiných místech svých stránek jsem aktuálně rozjel seriál rozhovoru s tímto neobyčejným člověkem. David Icke se s ním několikrát osobně setkal za velmi zajímavých okolností o kterých vám povím někdy příště. Tento člověk toho ví velmi hodně o globální elitě, manipulaci a mimozemském spojení. Své unikátní výpovědi shrnul v několika spisech, které se staly jakousi pokladnicí soustavně vyhlazovaných dle mého názoru dnes již jediných čistých zdrojů pojednávající pravdivě o skutečné povaze historické ságy lidské bytosti na této planetě. Tyto prameny se stále ještě nachází ukryté na některých místech tzv."třetího světa".

 

Praktiky drancování planety a systematické vyhlazování jistých velmi důležitých informačních zdrojů je starou známou praktikou pokrevních linií hybridních Aryan-reptiloidních kříženců držící dodnes velmi umným způsobem čisté geny svých mimozemských předků, přičemž jak se ukazuje, stále více a více jsou někteří z nich pod intenzivním psychomentálním vlivem mimozemského zdroje, který se nachází na nízkých subrovinách čtvrté dimenze. Klasickým příkladem systematického vyhlazování "nebezpečných" informačních zdrojů je americký holocaust vedený na domorodých indiánských kmenech řízený britským královským impériem v době osídlování severoamerického kontinentu. Jinou klasickou ukázkou je vyhlazení největší esoterické knihovny světa v Alexandrii, ke kterému došlo na zakázku Římského impéria ve 4. stol. n. l. Ach ubohá Alexandrie !! Zajímavé a také logické je zjištění, že přitom nedošlo k poškození knih a spisů zde uložených. Ty totiž byly velmi opatrně převezeny do Vatikánu a zde byly uloženy v podzemních depozitech (zřejmě na věky) !! Jistý kontaktní zdroj pohybující se na velmi vysokých vatikánských postech sdělil, že ve sklepení chrámu viděl stovky zapečetěných komnat a v nich tisíce esoterických spisů z celého světa schovaných před zraky otupělé společnosti skákající znovu a znovu manipulační matrix Elity. Uvedl jsem dva příklady, ale ve skutečnosti jsou jich stovky po celém světě.


Kdo stojí za systematickým vyhlazování neškodných a mírných domorodých obyvatel Afriky (AIDS, Ebola, hladomory, neustále rozdmýchávání krvavých revolučních střetů) ? Kdo stojí za zločinem systematického decimování brazilského deštného pralesa a tím přímo nepřímo bere přirozené životní prostředí zřejmě statisícům domorodých indiánských kmenů Jižní Ameriky ? Kdo ?! Je to stejná síla, která do Střední Ameriky vyslala Cortéze, který zde zlikvidoval statisíce důvěřivých Aztéků, aby tatáž síla jich milióny zotročila vydrancovala prastaré vědění a cenné suroviny a nakonec anektovala půdu pro příchod Elity do tohoto prostředí? Je to ta samá síla, která velela Pisarovi podnítit genocidu v Jižní Americe zcela v duchu strategie Corteze v Americe Střední? A je to tatáž síla, která si velmi dobře uvědomuje, že s odchodem těchto původních společenství odejde i prastaré po generace velmi pečlivě uchovávané vědění o pravdivé historii lidské bytosti na této planetě!! Cožpak jsme již zapomněli ??


Chceš-li srazit národ (lidstvo) na kolena - znič jeho historii !!!


Jak jsem již několikrát naznačil, klíč k uchopení jistého druhu skryté pravdy se nachází v blízkosti Zulského šamana, který vešel do povědomí "hledačů" pod jménem Credo Mutwa. Studiem jeho několika svazkového díla usuzuji, že velmi dobře ví o existenci tzv. "Elity" a manipulaci s napojením na mimozemské zdroje. Je vynikajícím odborníkem na africké legendy, folklór příběhů a skrytého Vědění.


V březnu roku 1997 měl podivnou návštěvu. Odehrála se před tím, než zemřela princezna Diana. Tajemný návštěvník mu sdělil, že princezna z Walesu s ním potřebuje velmi urgentně hovořit. Mutwa tomu nevěřil, hlavně proto, že s ním měla princezna hovořit z veřejného telefonního automatu z nějakého supermarketu. Prinzezny přece takovým způsobem nekomunikují. S touto podivností se šaman při jedné příležitosti svěřil Ickemu. Ovšem ten, když asi o dva měsíce později hovořil s již zmíněnou Fitzgeraldovou, dostal zajímavou odpověď. Prý to dává smysl, jelikož Diana věděla, že její telefony jsou v Kensingtonském paláci odposlouchávány a zřejmě potřebovala "čistou linku". Mutwa si později uvědomil, že jedním z jeho studentů byl příbuzný Diany a vzhledem k tomu, že Credo během výuky se často zmiňoval o mimozemském spojení s lidstvem a prezentoval své vlastní zkušenosti s tímto fenoménem, je možné, že se to princezna nějakým způsobem dozvěděla a chtěla své vlastní zkušenosti sdílet s šamanem. A asi toho věděla skutečně velmi mnoho.


Mystérium její smrti je dodnes zahaleno tajemstvím. Co se odehrálo 31. srpna 1997 se už asi nikdo přesně nedoví. Ovšem jistým ukazatelem může být místo, kde k tragédii došlo. Musíme se ale opět vrátit do historie. Mnohým badatelům nedává spát mystický aristokratický rod Merovingians, který založil město Paříž. Klíčovou informací je pro nás histografický fakt naznačující, že představitelé této linie byli fanatickými uctívači bohyně Měsíce. Ke svým krvavým rituálům užívali mnohých pozemků, které byly v jejich vlastnictví. Na jednom z nich se dnes nachází tunel Pont d´Alma (v překladu "most k bohyni Měsíce"). Je velmi zvláštním mementem, že právě v tomto tunelu došlo k události, která ukončila život princezny Diany. Říká se chytrému napověz…. Takže je jasné, že pouze na Měsíc se dnes v jistých kruzích nehraje !!


K alespoň částečnému pochopení povahy Sil, které leží svinuté za povahou současné reality světa se musíme ještě jednou nahlédnout do historických korespondencí - přísně střeženého balíku jistých skutečností. Odrazíme-li se od starého Babylonu a budeme pozornými stopaři, dostaneme se do prostředí Starého Egypta. Je až neuvěřitelné, jak zkreslenou povahu informací může člověk přijímat je-li mu chytře a v souladu s přísnou strategií mentální manipulace servírována. Říše faraonů je toho silným dokladem. "Narazilo" zde až příliš mnoho badatelů. Z doby současné jmenujme například známého badatele Rudolfa Gantenbrinka, který se svým podivuhodným zařízením Upuaut 22. března 1993 objevil zcela nové prostory v hloubce pod Velkou Pyramidou. O tomto převratném objevu měla být ihned informována veřejnost, ale stalo se zcela něco jiného. Nastalo mlčení. Pro Gantenbrinka šok, ale pro zasvěcené nic nového pod Sluncem. Dodnes není veřejnost informována o zcela zásadních a převratných skutečnostech týkající se panteonu Gizy. Mnohaletá válka mezi Gantenbrinkem na straně jedné a dr. Hawassem (úředník pracující pod egyptským ministerstvem kultury, který je zřejmě napojen na ARE a zednářské loby) přinesla vystřízlivění.
Mimochodem má dr. Hawass v letních měsících dorazit na základě pozvání dr.Vernera do Prahy. V těchto dnech se snažím o akreditaci na sympozium, pozn. aut.
Pokračování příště


Uvedeno ve spolupráci se serverem www.matrix-2001.cz