Jste zde


Magické chvenie a zázračné zaklínadlá - II.
Dr. Mikuláš Jesenský

RÁDOVÉ POKLADY

Poklady sa za búrlivých cias neukrývali iba v hradoch, opevneniach, ci meštianskych domoch, ale casto aj v skrytých komorách, kryptách a múroch kostolov, ci kláštorov. Jeden z mnohých príkladov predstavuje napríklad poklad ženského rádu klarisiek v Bratislave. V roku 1901 bol vraj náhodne objavený kryptogram, vyrytý do cínovej tabulky, ktorý by mal ukrývat klúc k pokladu zaniknutého rádu bratislavských klarisiek. Ten rozkvital predovšetkým v druhej polovici 17. storocia. V rokoch 1637 - 1649 bol z podnetu ostrihomského arcibiskupa Petra Pázmana (1570-1637) prestavaný neskororenesancný kostol klarisiek v Bratislave.

Kláštor pôvodne obývali cisterciánky, ale po ich úteku pred cisárskym vojskom sa tu usídlili klarisky. V roku 1782 nechal cisár Jozef II. (1741-1790) rozpustit rády na území celej monarchie a preto bolo potrebné umiestnit nadobudnuté poklady a relikvie do bezpecného úkrytu. Podla tradície predstavená kláštora poverila murára Norberta Danka, ktorý vyhlbil otvor do hrubých múrov kláštora, kam zamurovali kovovú nádobu so vzácnymi klenotmi a relikviami klarisiek. Odviezt sa podarilo len najvzácnejšiu monštranciu, ktorá bola ukrytá v kostole v Jarovciach a dalšia vzácnost - Jezuliatko - bolo dopravené do kostola na Malej Strane v Prahe.

Jediné vodidlo, ktoré nás môže priviest k lokácii skrytého bohatstva je už predtým zmienená cínová tabulka, ktorej text bol údajne objavený v pozostalosti archivára a knihovníka bratislavskej kapituly Dr. Ovidia Fausta (1896-1972). Ten bol údajne blízko jej rozriešeniu, ale zomrel skôr ako stihol odhalit miesto úkrytu. (Kucerík, T.: Kdo vyluští místo úkrytu vzácného pokladu ?, Mystery, roc. 2, c.6 (1992), s.25)

Na kovovej došticke, ktorá dnes odpocíva v niektorom zabudnutom regáli muzeálnych depozitov bol znázornený kryptogram. Postupom casu sa objavilo viacero interpretácií, ktoré sú síce zdanlivo jasné, ale priamo na mieste chýbajú pre ne akékolvek identifikátory a navyše k žiadnej z nich sa nikto nenamáhal uviest patricný postup dedukcie:

"Hladaj poklad klarisiek v konzole krížovej chodby, nad hlavou sv. Štefana, v strede medzi levom a rakom (?)." (Kucerík, T.: Akce Kryptogram, aneb cesta k pokladu je složitá, Mystery, roc.3, c. 10 (1993), s.16-17, 30-31

Alebo:

"Poklad sestier klarisiek sa nachádza na povale za obrazom mesiaca" (správnejšie snád "Mesiáša".) (Kucerík, T.: Pátrání po pokladu klarisek pokracuje, Mystery, roc.3, c.1 (1993), str.14-15)

Dalšie riešenie tejto záhady, stálo jej autorovi už aj za popis postupného lúštenia tabulky, kedy boli písmená v záhlaví kryptogramu použité ako klúc, pricom poradie týchto písmen bolo opacné /D.O.M. - M.O.D./. Tieto znaky boli prevedené na císelnú kombináciu urcenej podla poctu písmen, vyskytujúcich sa v kryptograme: M-4x, O-3x, D-2x. Ich normálny pocet zoradený za sebou bude D.O.M. - 4,3,2 a v opacnom slede M.O.D. - 2,3,4. Další postup vychádza z predpokladu, že ak kombinácia 4, 3, 2/2, 3,4 predstavuje klúc, vznikne kombinatorická matica
4 3 2
2 3 4

Spojením týchto bodov vznikne obrazec, údajne pripomínajúci pôdorys. Dvakrát sa opakuje slovo MEA, co môže byt rozkazovací spôsob od slova MEATUS, t.j. íst alebo chôdza. Dalej ITS a INT. Samé osebe môžu znamenat INTROITUS - vstúpenie, vstup. Dodnes sa používa skratka INT v zmysle "dovnútra". Prípadne si ho možno vysvetlit každé zvlášt a opacne: TNI - držat (TENEO-ERE-UT). Išlo by o tretiu osobu TENUT. Z druhej strany STI - snád od slova STINGUE - bodat, pichat, prípadne STILUS - bodec, ostrý kolík. Prenesme teraz "pôdorys" do novej matice bez prázdnych stlpcov, ktoré v kryptograme slúžili zrejme tomuto úcelu. Ak sa použije kombinácia
4 3 2
2 3 4
dostaneme písmená, ktoré protilahlým spojením a kombináciou vytvoria slová: SATANE, ASATEN a pod, co vôbec nedáva zmysel.

Dalej sú nápadné tri císlovky po troch

M M M
C C C
I I I

teda 3303. S najväcšou pravdepodobnostou by sa skôr jednalo o rok 1301, kedy zacali klarisky stavat jednolodový kostol.

Pokial vraj vyjdeme zo správnosti letopoctu 1301 a prepojíme príslušné znaky, dostaneme základný tvar hviezdy, resp. kríža. Ak ho doplníme z druhej strany a ak použijeme rovnaký postup ako u letopoctu, vytiahneme slovo SACTA, od slova SACRATA, t.j. kliatbový zákon, za ktorého porušenie je stanovené PREKLIATIE. "Text kryptogramu je rozložený na deviatich rovnakých tabulkách", píše další z lúštitelov. "Zakrytím troch písmen v stlpci pod sebou v rôznych císelných kombináciách od 1 do 9 nám zostáva 6 písmen, z ktorých tvoríme slová tak, aby sa každé písmeno muselo použit aspon raz (výnimku tvoria zdvojené písmená AE, CH, GZ, kde stací použit jedno z nich). Text tabulky sa cíta zvisle po stlpcoch v poradí D.O.M.P.S.V, je vo veršoch a rýmuje." Tento nepochybne vynaliezavý postup má však jednu chybu - jeho výsledkom nie je text ani za mak zrozumitelnejší ako samotný kryptogram. Posúdte sami:

"Delte dielce denne, nevinte iné
osoby, v sebe ostáva váha
maštal stelte manne
inšia pastva vás pást sa v sebe
vecne v hanbe necháva."

Nasledujúcim fragmentom, ktoré dalšiemu lúštitelovi vyšli v stlpcoch zvisle dolu chýba síce absurdita predošlých veršov podobných slávnej poéme "Žvahlav" zo VI. kapitoly "Alenky v krajine zázrakov", majú však napriek istej dramaticnosti iba minimálnu výpovednú hodnotu. Ide o nasledovné varianty:

...pastor /páter/ Vincent ... hrot meca v tele pátra ... cenné listiny, bohatstvo, zlaté, strieborné, medené mince ...na dne v hrobe pastora, tam mince liate v mene Satana ... liatina s menom sa otocí ...Bohatstvo trestá Boh ...Obraz, na nom bosý Mesiáš, sníme sa a tam v stene otvor ... Stará stavba, na sever hore /v rohu/ na stene visí obraz ...

Presvedcivejším dojmom pôsobí úsilie tých interpretátorov, ktorí vyšli priamo z architektonickej analýzy kostola podla nasledovného návodu: Vo vzdialenosti osem metrov od oltára (smerom k východu) si vyznacíme bod, ktorý môže byt posunutý od vodorovnej osi kostola zhruba jeden meter na sever. Pod týmto bodom sa má nachádzat maskovaný vstup na schodište, vedúce do prvej podzemnej krypty. Tento vstup /rovnako ako dva dalšie/ má byt zamaskovaný formou dvojitej podlahy. Poklopy sú zhotovené z vápenca. Táto krypta má rozmery 10 x 5 m a má sa v nej nachádzat 14 rakiev. Na obrázku je znázornená podlaha krypty, rozdelená do štvorcov o strane jedného metra v poradí od 1 do 50. Na štvorec císlo 50 vedú schody z kostola. Pod štvorcom 45 sa nachádza druhé maskované schodište, vedúce do druhej, ešte hlbšie umiestnenej krypty, ktorej základna má rozmery asi 4x2 metre a tiež si ju môžeme rozdelit na štvorce. Schody vedúce z hornej väcšej krypty koncia na štvorci c.1. Pod štvorcom c.3 sa nachádza v hlbke 1 metra (9m pod podlahou kostola) hladaný poklad. V tejto krypte sú telá dalších dvoch nebožtíkov. Nad štvorcom 3 (co nie je nic iné ako posledná maskovaná podlaha ) ležia kostrové pozostatky staré asi štyristo rokov.

Popis obr.: 1.- Obvodové múry kostola 2.- Oltár, 3- Bod X - vstup do prvej /väcšej/ podzemnej krypty 4.- Prvá podzemná krypta 5.- Druhá (menšia) podzemná krypta, 6.- Dvojitá podlaha 7.- Poklad, 8.- Štvorec, v ktorom koncia schody z kostola, 9.- Štvorec - maskovaný vstup do druhej (nižšej) podzemnej krypty, 10.- Štvorec - maskovaný vstup k pokladu, 11.- Štvorec, na ktorom koncí schodište z prvej krypty /obr. C.4/

Podarí sa nájst na základe tohto návodu stárocia ukrytý poklad ženského rádu klarisiek ? Podobne ako v prípade dalších rádových pokladov si na odpoved, ako sa zdá, budeme musiet ešte nejaký cas pockat...Pokračování příště

Uvedeno ve spolupráci se serverem www.putnici.sk