Jste zde


Poselství s Mistrem Ježíšem
Duchovní léčitelé ze Sokolova

Mí milovaní duchovní bratři a sestry, vcházím do vašich životů a objímám vás svým Světlem a Láskou našeho Otce. Já Jsem stále s vámi a jen vaše otevřené srdce je schopné ve chvíli hlubokého ztišení vnímat a cítit mou Přítomnost, která provází a ochraňuje vaše duše na této planetě. Na důkaz pravdivosti mých slov nyní položím každému, kdo bude číst tyto řádky, své ruce na duchovní srdce. Zavřete, prosím, na malý okamžik oči a ve svém nitru si hluboce prociťte hřejivé teplo a povznášející zlatou energii, která proudí z mých dlaní přímo do středu vaší bytosti. Prociťte si Přítomnost bezpodmínečné Lásky, která utiší každou lidskou bolest a žal.

 

Přicházím za vámi z duchovních sfér Míru a Harmonie, odkud na počátku učinily vaše duše první krok na své pouti za vlastní zkušeností. Přicházím za vámi v časech, kdy na pozemské úrovni do životů mnohých z vás velmi bolestně zasáhly záplavy ve střední Evropě. A proto vám nyní nabízím svou pomoc a útěchu z duchovního světa, který pro mnohé lidské oči zůstává skrytý a zapomenutý…


Věřte, že z duchovního pohledu, z pohledu vaší nesmrtelné duše, která na této planetě dobrovolně přijala pomíjivý šat fyzického těla, se nic ve vašem životě neděje náhodně. Každý z vás na své pouti Věčností prožil na mnoha úrovních v celém Vesmíru bezpočet inkarnací na duchovně zaostalých, ale i vyspělých planetách v nekonečném Stvoření našeho Otce. Na svých cestách jste prožili a pocítili vše. Byli jste vším a vaše duše už od počátku uchovává ve svém srdci všechny tyto prožitky. Svým vlastním tvořením se každý z vás dostal až do dnešních dnů, kde žijete ve své mylné iluzi o opaku Lásky. Ale žádný opak neexistuje, neboť vše vzešlo z Lásky a k Lásce se opět navrátí. Proto dnes promlouvám k vašim srdcím, abyste se všichni znovu rozpomněli na svůj Boží původ.


V mnoha vašich pozemských knihách bylo psáno a zaznamenáno, že jsme všichni byli stvořeni podle dokonalého Božího obrazu. Vy všichni jste ve své pravé podstatě vznešené a dokonalé Boží bytosti, které se ve všem rovnají svému Tvůrci. Bůh je Dokonalost, Láska a Harmonie a jen vaše lidské vědomí, které se při svém rozhodování opírá o svou bolestnou vnější zkušenost na toto posvátné dědictví ve svém srdci zapomnělo. Každá vaše myšlenka, každé vaše slovo, každý váš skrytý pocit a čin v tomto světě, to všechno jsou energie, které v každém okamžiku vašeho života vytváří váš vlastní svět. Ať už si to připustíte nebo ne, vy všichni bez rozdílu jste dokonalými tvůrci všech vašich příležitostí. Každá vaše představa, každý váš vnitřní pocit, jako je zlost, strach, smutek nebo obava působí okamžitě na duchovní úrovni a přináší do vašich životů bolest a žal. Dokonalý, Věčný a neomylný Vesmírný zákon říká, že energie stejného druhu se přitahují bez ohledu na okolnosti a podmínky ve vnějším světě. Mnoho bytostí na této planetě ve svém srdci popřelo své nejkrásnější a nejvznešenější představy a místo Lásky daly ve svém tvoření přednost strachu, obavám, nejistotě a touze po moci. A proto do vašich životů vchází jen to, co jste si na určité úrovni svého vědomí sami zvolili a vytvořili…


Obrátili jste se proti životu, obrátili jste se proti přírodě… Každý den umírá na této planetě tisíce lidí v nekonečných sporech a válkách o moc. V rozvojových částech této Země vládne bída a hlad. Stovky nevinných zvířat nevýslovně trpí v zajetí a dlouhé hodiny se strachem očekávají blížící se smrt.


Tisíce vzácných a ohrožených druhů zvířat jsou bezmyšlenkovitě ve velkém množství vybíjeny pro pomíjivý prospěch a zisk. Přírodní zdroje této planety jsou ze stejného důvodu systematicky ničeny. Pokračuje zhoubné kácení deštných pralesů a znečišťování světových moří a oceánů… To je jen malý střípek z tvoření mnohých bytostí na této planetě, které jsou přesvědčeny o vyspělosti a dokonalosti současné civilizace.


Záleží jen na vás, jak daleko je vaše společnost ochotna ve své nevědomosti zajít. Vaše myšlenky, pocity a činy jsou vaším nejmocnějším nástrojem v tomto světě a vaše vlastní tvoření v každém okamžiku vypovídá o vyspělosti vaší bytosti. Jestliže vám bolestný stav tohoto světa našeptává a radí, že jste něco opomněli, vyslyšte tiché volání svého svědomí a pro příště neopakujte stále stejné naučené chování. Uvědomte si, že všechny tzv. přírodní katastrofy, hurikány, tornáda, erupce, zemětřesení, požáry a povodně jsou jen přirozeným důsledkem vašich vlastních rozhodnutí, kterými jste v minulosti ve svém srdci popřeli Lásku. Každý z vás je zodpovědný za své vlastní tvoření.


Když se nyní s Pokorou a v Pravdě ohlédnete za svým životem, mnozí z vás zjistí, jak snadno jsou mnohdy sami ovládáni hněvem, obavami, nejistotou, strachem a pochybnostmi, které pramení z mylného přesvědčení, že jsme jeden od druhého navzájem odděleni. Ale z duchovního pohledu jsou všechny duše součástí jednoho celku.


My všichni jsme navzájem spojeni neviditelnými nitkami energií, které v každém okamžiku svým myšlením a cítěním tvoří všechny bytosti v celém Vesmíru. Uvědomte si, jak mocná tvořivá síla dřímá ve vašem nitru a jak mocná síla se skrývá v kolektivním vědomí a tvoření celé vaší společnosti. Přijměte plnou zodpovědnost za každé slovo, které vychází z vašich úst a dovolte Lásce, aby znovu vstoupila do vašich srdcí a pozvedla vaše vlastní činy k původní Boží dokonalosti. "Hledejte a naleznete…" Věřte, že celý Vesmír je v každém okamžiku neustále připraven podat vám svou pomocnou ruku…


Nalezněte dar, který v podobě této "přírodní pohromy" vstoupil do vašich životů. Vaše duše dostala další jedinečnou příležitost ve svém srdci hluboce procítit a uvědomit si pomíjivost a nestálost všech věcí a zdánlivých hodnot v tomto světě. "Všechno, co povstalo z prachu se v prach znovu obrátí" a jediné, co zůstane, co se neztratí, je Světlo a Láska vašeho srdce. Český národ je národem s bohatou duchovní tradicí, a tak jako v minulosti se i dnes mnozí z vás ptají: "Co jsme udělali špatně?" Na pozadí těchto z lidského pohledu "tragických" událostí se znovu rodí Láska, soucit a vzájemná pomoc v lidských srdcích. S tímto poznáním se v srdci Evropy opět rozzáří velké Světlo, které osvítí celý svět.


Ámen.

S Láskou
váš duchovní bratr
JežíšNázor autora se nemusí shodovat s názorem redakce