Jste zde


Nebezpečí magnetismu
Doktorka.cz

Je-li někdo nemocen, pravá příčina spočívá vždy v něm samém. Chyby minulosti nebo přítomnosti se mstí na těle, oslabují je nebo je činí náchylným vůči různým nebezpečím.

 

Věrnou kopii těla naleznete v éterickém těle; toto tělo vám na základě vašeho stavu dodává ty odpovídající síly, které potřebujete k údržbě svého hrubohmotného těla. Éterickým tělem jsou planetární étery a meziplanetární síla, která na planetární étery působí, transmutovány a předávány látkovému tělu. Každá buňka těla má svého éterického dvojníka. Když je éterická buňka zdravá, musí být tedy látková buňka k ní se vztahující také zdravá. Vaše myšlenky, vaše city, vaše chtění a tužby neustále ovlivňují vaše éterické tělo. Pokud je nějaký orgán nemocný, churaví také shodný éterický orgán a chorobně vibruje.


Je-li člověk upoután na lůžko, vzniká přirozená snaha o opětné uzdravení. V tomto období se člověk většinou ukazuje ze své lepší stránky; nemocný je často milým člověkem. Bolesti nebo strach a slabost způsobují jistou míru mentální a morální očisty a harmonie.


Lůžko nemocného tak nabízí možnost obnovení normální zdravé vibrace éterického těla. Když se to podaří, to znamená, že se éterické tělo zotaví, pak je fyzické uzdravení už jen otázkou času, leda že by orgány byly příliš poškozeny, nebo kdyby člověk ani ve své nemoci nedokázal zapřít svou pravou povahu a nebo skutečně nemohl dojít klidu.


Svědomitý lékař může proces obnovy přirozených funkcí velmi dobře ovlivnit tím, že poskytne léky, nařídí dietu a učiní opatření, která základní přirozené procesy neoslabí, ale naopak podpoří. Tady člověku přichází na pomoc inteligence, skutečná znalost.


Když však nějaký člověk, ať už lékař, diletantský léčitel nebo laik, zasahuje do nejhlubších základních životních funkcí člověka, které souvisí s pravým stavem bytí nemocného, pak je to vždy chybné, i když se následky nevymstí bezprostředně nebo nejsou hned patrné.


Také skutečný duchovní léčitel může pro pacienta vykonat velmi mnoho, neprohřešuje se však zasahováním do základních životních funkcí, které leží mimo jeho vlastní stav bytí nebo ho přesahují.


To ale právě dělá magnetizér! Své éterické vibrace směruje do těla pacienta, aniž by měl poznání z první ruky, aniž by znal základní životní funkce a příčiny nemoci. Jeho éterické tělo tak vstupuje na místo pacientova éterického těla. Tím duševně i tělesně uspišuje situaci. Často také narušuje nervové proudy nemocného, a tím vzniká nežádoucí vazba s pacientem. Přejímá karmu svého pacienta a musí tím dříve nebo později velmi trpět.


Magnetická léčebná metoda představuje tedy vážné nebezpečí:
1. pro magnetizéra;
2. pro pacienta;
3. pro celé lidstvo.


Nebezpečí pro magnetizéra
Svou léčebnou metodou magnetizér odnímá pacientovi chorobné fluidum a dává mu za to své "zdravé" fluidum. Chorobné fluidum skládající se z éterů stoupá magnetizérovou paží a spojuje se s éterickou substancí jeho organismu. Magnetizér se pokouší část chorobného fluida opět odstranit tím, že je "odhazuje" nebo "smývá" tekoucí vodou. Takové odstranění je však úspěšné jen z malé části. Jakmile chorobné fluidum vystoupí v paži až nad loket, nedá se již tak jednoduchým způsobem odstranit, ale šíří se po celém magnetizérově těle. Jeho přirozená odolnost se pak obvykle musí pustit do boje s takto infiltrovanými škodlivými látkami. Dlouhodobě se však tělo, i kdyby bylo sebevíc silné a vitální, stává obětí trvalé otravy. Každý magnetizér bez výjimky se dříve nebo později stává obětí svého povolání. Nervové poruchy, nádorová onemocnění a tuberkulóza jsou nejčastějšími následky.


Nebezpečí pro pacienta:
Mohli bychom být s během věcí spokojeni a pociťovat k magnetizérům určitý obdiv pro jejich ochotu se obětovat, kdyby magnetické léčebné metody zároveň nepřinášely obrovské nebezpečí pro pacienta. Jak jsme již konstatovali, pacientovi je odnímáno chorobné fluidum. Toto fluidum se nikdy nevyskytuje v izolovaném stavu, ale je vždy spojeno se zdravými étery, které jsou nepřetržitě přiváděny z atmosféry a orgány s vnitřní sekrecí transmutovány na vibrace u každého člověka jiné a hodící se jen pro něho. Fluidum odňaté magnetizérem souvisí tedy s éterickými silami, které v těle musí plnit ještě své přirozené působení, takže nyní jsou orgány s vnitřní sekrecí vystaveny enormnímu přetížení.


Navíc éterické síly, které magnetizér přenáší ze svého organismu na pacienta, mají natolik individuální zabarvení a jejich vibrační stupnice je natolik osobní, že orgánům s vnitřní sekrecí nemohou jejich úlohu nikdy ulehčit, ale naopak vyvolávají naprostou dezorganizaci. Následkem toho se období bez bolestí a obtíží u pacienta stále zkracují a vzniká krajně nežádoucí vazba mezi magnetizérem a pacientem. Touto vazbou dochází ke spojení obou éterických těl s často silnými smyslovými následky.


Kromě toho vzniká pro pacienta nebezpečí tím, že prostory, v kterých magnetizéři ošetřují pacienty, jsou skladištěm zhoubných zárodků. Prostý esoterický průzkum zřetelně ukazuje, že odvržené étery odebrané pacientovi tvoří hustou, chuchvalcovitou, olověně šedou kaši, která pokrývá podlahu místností jako nechutný koberec. V této mase, která leckdy sahá až po kolena, parazitují četné, svrchovaně škodlivé éterické zárodky; a v těchto prostorách jsou ošetřováni pacienti! Tak se často stává, že se vyléčí z jednoho neduhu, ale nakonec si domů odnesou nějaký jiný "dárek", na který je jejich organismus obzvláště citlivý. Když později onemocní, kdo by pak tvrdil, že se stali obětí magnetických léčebných metod? Tytéž následky jsou možné i v případě, že magnetizér neošetřuje pacienta ve svém domě, ale navštíví ho v jeho vlastním bytě.


Éterická těla magnetizérů s velkou praxí vykazují stav blížící se nanejvýš povážlivé kontaminaci. Že se někdo takovým éterům otvírá, lze vysvětlit jen naprostou všeobecnou neznalostí těchto elementárních esoterických skutečností.


Nebezpěčí pro veřejnost
Mohli bychom se v případě nutnosti s touto politováníhodnou situací smířit, neboť každý člověk má právo nechat si pomoci nebo se nechat zničit, kdyby tyto praktiky nezatahovaly do společného utrpení také zdraví celého národa. Magnetizéři odhazují étery odňaté pacientovi buď ve svých prostorách, nebo z otevřeného okna, případně do tekoucí vody. Někdy také do ohně, v mylné domněnce, že oheň éterické atomy zničí. Éterické organismy a éterické formy se v ohni uvolňují, avšak takto uvolněné éterické atomy zdaleka nejsou neškodné.


Prostory magnetizérů se dají vyčistit. Umožňuje to skutečnost, že odňaté étery jsou většinou těžší než vzduch. Ale kam přijdou étery, které byly z dotyčných prostorů odstraněny? Na ulici! Kam přijdou étery, které byly vyhozeny z otevřených oken? Na ulici! Kam přijdou étery, které byly spláchnuty tekoucí vodou? Do odpadních kanálů a tím zase na ulici! Étery, které byly vhozeny do ohně, zčásti padnou vedle a změněny nebo ve starém stavu přijdou na ulici!


Musíme tedy konstatovat, že éterický odpad, který se takto přenáší do společných prostor, vážně ohrožuje nic netušící veřejnost. Toto nebezpečí je o to horší, že jeho následky nedokáže nikdo kontrolovat, ani v případě onemocnění vypátrat nepřímou příčinu.
Uvedeno ve spolupráci se serverem www.doktorka.cz