Jste zde


Úvaha o přínosu křesťanství v kontextu současného duchovního vývoje
Alena Hajná

Křesťanství považuji za jednu z mála nauk, která ve své době celkem převratně zavrhla krvavé oběti a rituály.O totéž se již předtím v menší míře pokoušel i judaismus, ve kterém má křesťanství kořeny.Další významná nauka tohoto typu je buddhismus.

To, že křesťanská nauka a Nový zákon, který vnímám spíš jako esoterického průvodce cestou vysokého duchovního zasvěcení, byla později zneužita pro církevní účely je už jiný problém. Když se vyjadřuji ke křesťanství, mám na mysli původní nauku tak, jak ji hlásal Kristus.Je velká škoda, že dosud nejsou ani příliš známa také apokryfní evangelia, která nauku ještě více osvětlují.To, že církve později nauku zdiskreditovaly a zneužily k mocenským účelům, podle mne neznehodnocuje původní zásady, podle kterých se i dnes dá solidně duchovně pracovat.Osobně ale praktikuji buddhismus.Za ideální bych nicméně považovala stav, kdy by obě tyto nauky dál byly k dispozici světu v původní, nezmrzačené formě.

Křížové výpravy vč. conquisty, inkviziční procesy vč. upalování obětí a schizma, které vedlo ke krvavým bojům vně i mimo církev, dále také klatba, odpustky, naprostá degradace žen a jiné nešvary a zejména fakt, že se za tato zvěrstva žádný z představitelů církve dosud veřejně neomluvil a neodvolal je ani nezrušil ex post jejich důsledky, vedla k neodvratnému pádu křesťanských církví.Ty v současné době evidentně zanikají.Tato fakta jasně poukazují na skutečnost, že manipulace a násilí se opravdu s programem prvotního křesťanství neslučuje.

Jedním z nejvýznamnějších poselství, ve kterém Kristus jasně potvrzuje svůj odpor ke krvavým rituálům, je poslední večeře.Nabízí apoštolům chléb, který symbolizuje jeho tělo.Tím tehdejšímu jednoduchému venkovskému obyvatelstvu názorně ukazuje, že místo masa živých tvorů mohou obětovat vlastní potravu složenou z obilnin.Namísto krve, která je dodnes např. v kultech Woodoo a Orisha vyhledávaným obětním artefaktem, nabízí víno - tj. tehdy jediný běžný nápoj obyvatel horké pouště.Voda byla často nekvalitní a rychle se kazila, proto lehké, ředěné víno pily často i děti.Tím, že budou trochu žíznit a obětují místo opravdové krve vlastní nápoj, na kterém v horkém podnebí závisí často i jejich život, jsou Bohu i Kristovi mnohem blíž, než vyznavači krvavých kultů.Ti obětují cizí krev, ale vlastního nápoje k přežití si ponechají dostatek.

Prostě Bibli i křesťanství musíme chápat jako duchovní poselství, které vznikalo v jiné době a v jiných životních podmínkách, než dnes.Vzhledem k velké nevzdělanosti a celkové omezenosti širokých lidových vrstev, používal Kristus často jednoduchá, alopatická a názorná poselství. Ta se dnes, zcela mimo kontext , snažíme zbytečně intelektualizovat a filozoficky zdůvodňovat.Vědomí lidí bylo tehdy celkem zúžené, proto Kristus používal archetypální a jednoduché výrazové formy, které byly blíž spíš nevědomým duševním procesům, jejichž pomocí tehdejší lidé vnímali svět.

Navíc křesťanské poselství nenásilí vytvářelo i jistou opozici proti praktikám tehdejších vládnoucích Římanů.V té době byla římská říše již v rozkladu a její krutost, sadismus a sexuální úpadek, začínaly přesahovat i tehdy běžně dost drsné normy ostatních podmaněných civilizací. Křesťanství také velmi správně vystihlo duchovní realitu, ve které se běžně pohybujeme.I když duchovní klima není běžně příliš zřetelné, naše vjemy a jednání podléhají jeho vlivu.Proto nelze spoléhat pouze na materiální aktivity a běžnou lidskou vůli.Abychom se dostali do osobního kontaktu s čistšími duchovními kvalitami, je třeba bytost přizpůsobit jejich vyzařování.Proto křesťanství klade takový důraz na osobní morálku a rozvoj laskavosti a nenásilí.Je to jediná možnost, jak svoje myšlenky, city i tělo postupně pročistit a rozjasnit.A to i v rámci běžného rodinného a pracovního života.Pak opravdu můžeme spoléhat i na určitou ochranu kvalitativně příznivějšího duchovního prostředí.

V opozici proti člověku a duchovnímu klimatu stojí tzv. Satan neboli "Strážce prahu". V jistém smyslu patří k nejoblíbenějším synům božím a Bůh mu poskytuje pravomoc, uplatňovat aktivitu s jeho souhlasem na Zemi a prostřednictvím hmoty.Tím zajišťuje dohled nad výkonem boží vůle i v oblasti vibrací, které mu jsou kvalitativně natolik vzdáleny, že v jejich sférách není schopen přímo zasahovat.Zároveň je díky působení Satana zajištěno, že žádný z pozemšťanů, který svoji bytost dostatečně nepročistil a nezjemnil, nebude mít možnost přestoupit do vyšší duchovní sféry a vymanit se z pout pozemskosti - původní křesťanství pravděpodobně počítalo i s reinkarnací.

Navíc, aby Bůh lidem ulehčil jejich duchovní vývoj, umožňuje Kristovi sdílet s lidmi jasně vymezené duchovní zákony, pomocí kterých lze dosáhnout kvalitativního skoku v duchovním vývoji.Fakt, že křesťan, který se plně oddá vyzařování Krista a v době posmrtného přechodu důvěřuje jeho vedení, ho ochrání před útoky Strážce prahu. Ten by jeho duchovní kvality mohl srazit do nižších sfér.Problém je, že málokterý křesťan je také poučen o faktu, že po dosažení jednoty s Kristem v posmrtném stavu a po úspěšném přechodu tímto stavem je nutné vzdát se i těchto kvalit ve Jménu Božím a projít ke konečné spáse skrze boží vůli až do oblasti indiferentní čistoty.

Ale věřím, že mnozí jsou toho schopni i bez poučení.Tak vlastně při správně aplikovaném křesťanství, lze dojít tzv. oboustranného vykoupení během jednoho života.Z tohoto důvodu považuji křesťanství za vysokou duchovní nauku , kterou má lidstvo k dispozici.Ale jako vždy u duchovního vývoje, jen málokdo je opravdu ochoten tuto náročnou duchovní praxi skutečně realizovat a dotáhnout do konce. Navíc je každá rada drahá, protože dnešní církve a kněží nemají o podstatě této nauky většinou ani ponětí.Těch pár osvícených svoje poznání s farníky nesdílí, snad ze strachu před církevní i světskou kritikou.

Upřímně doufám, že ve věku Vodnáře tato nauka nezanikne, ale naopak poskytne vykoupení mnohým hledajícím.