Jste zde


Tajné dějiny jezuitů XXX.
Edmond Paris

Například asi 45 km od papežovy rezidence ve Vatikánu stojí astronomická observatoř vedená a obsluhovaná jezuitskými kněžími, z nichž většina má doktorát z astronomie. Tato observatoř vznikla na podnět papeže Řehoře roku 1891 jako odpověď na nařčení, že římskokatolická církev se rozešla s vědou a že její dogma odporuje vědeckým objevům. Velmi pomalu a hlavně potichu se katolická církev omluvila astronomům, zvláště pak Galileovi za jejich podporu Koperníkovy teze o rozmístění a funkci Slunce a Země ve vesmíru. Její omluva těmto prvním vědcům - astronomům přišla až v roce 1992! Vatikán také pomohl vybudovat nejmodernější observatoř v USA v Arizoně. Ta je rovněž obsluhována jezuitskými knězi. V obou observatořích provádí Vatikán vědecká astronomická pozorování a pátrá po možnostech, jak se dostat nahoru i do těch nejzažších kosmických prostorů. Výsledky z pozorování vyhodnocují jezuitští doktoři astronomie, Vatikánská vědecká rada a mnoho světových observatořích, s nimiž vatikánské astronomické ústavy spolupracují. (Radiožurnál, 12.4.1998, citace z BBC, 8.30.)

 

V souvislosti se vstupem jezuitů na vědecké pole v moderním rouchu je Vatikán zapojen i do těch nejsložitějších počítačových bankovních a ekonomických sítí. Prostřednictvím svých jezuitských kněží ovládá vojenskou i civilní počítačovou techniku na velmi vysoké úrovni.


Jak uvedl také jeden z tvůrců vyhledávacího programu Alta Vista, nejvíce elektronických dotazů přes program Alta Vista na internetu má právě Vatikán. Mnoho států, jako například Filipíny, Malta apod. má také veliké množství dotazů, ale Vatikán vede jednoznačně. (Radiožurnál, 13.4.1998, 11.20 hod., pořad Megabyt)


Mnoho jezuitů je dnes také zapojeno do atomového výzkumu a do vývoje nových zbraní.


I když jsou všichni vědci, jsou stále věrnými vykonavateli generálových a papežových příkazů a je velmi nebezpečné (jak ještě uvidíme) tento fakt pustit ze zřetele.


6.9 Svědectví o dnešním postavení a akcích jezuitů


Závěrem tohoto prvního svazku se podívejme ještě na rozhovor mezi exjezuitským knězem, doktorem Albertem Riverym, kterému se podařilo z mnohaletého působení v řádu jezuitů vymanit a utéci a Jackem Chickem, autorem pronásledované knihy: Kouřová clona popisující prsty Vatikánu ve světovém dění od počátku druhé světové války až po naší současnost. Z tohoto rozhovoru je již více patrné, jaký záměr Vatikán chová a kde všude má k tomu své věrné vojáky Tovaryšstva Ježíšova nasazeny:


"Zeptal jsem se Dr. Rivery na to, jaké instrukce dostával ve Vatikáně, když byl jezuitským knězem. Zajímalo mě, zda mu bylo alespoň stručně nastíněno, jak se chce Vatikán zmocnit Spojených států.


Řekl, že Spojené státy jsou naočkovány už od dob Poutníků. První přistěhovalci do Ameriky, kteří dobře věděli, jak pracuje inkvizice a jak římskokatolický systém masakruje křesťany, začali přijímat zákony, kterými se snažili, aby se jezuité do této země nedostali a aby byla zákonem zakázána mše..., aby se tím chránili před převzetím moci Vatikánem. To byla křesťanská společenství hluboce zasažena nevěstkou ze Zjevení.


Jezuité začali připlouvat do Ameriky již s druhou skupinou Poutníků. Skrývali se pod různými jmény. Po létech za nimi Vatikán poslal do kolonií zástupy katolických rodin z Anglie, Irska a Francie, které vystupovaly jako protestantské rodiny. To byla setba. Pořádali tajné mše navzdory zákonům. V té době nesměl žádný katolík zastávat žádnou funkci v občanské vládě. Jezuité zajistili, aby byla tato část amerických dějin vymazána a odstraněna.


Další velké tažení jezuitů mělo za úkol zničit nebo ovládnout všechny křesťanské školy po celé Americe. Po celé léta se jezuité pokoutně dostávali do zvláštních výborů školních učitelských sborů, aby tam omezovali důraz na Bibli a nahrazovali ji psychologií, jaká je v Duchovních cvičeních Ignáce z Loyoly, zakladatale Tovaryšstva Ježíšova. Později vyrostly jako houby po dešti napříč národem školy a univerzity pod vedením jezuitů. Dnes je jich pravděpodobně víc než všech křesťanských škol a kolejí dohromady.


Třetím obdobím bylo jejich tažení na soudní dvory, zákonodárství a všechna odvětví soudnictví, aby zde vystupovali jako soudcové a právníci a mohli manipulovat Ústavou USA ve svůj prospěch, až by ji změnili jak oni potřebují. Kdyby se jim to podařilo, zarazili by do politiky klín, kterým by se zmocnili politických stran. Dále zabrali vojenství a noviny. Dokonce už v době Lincolna byla více než polovina novin ve Spojených státech řízena z Vatikánu.


Zeptal jsem se Dr. Rivery: Jak vypadá obraz vojenství dnes? Do jaké míry je pokatoličtěné?


Dr. Rivera odpověděl: To je strašlivé.


Potom jsem chtěl vědět, jak je na tom politika.


Dr. Rivera řekl: To je ještě horší.


Dále jsem se dotázal: A co katolické struktury v soudnictví?


Dr. Rivera potřásl hlavou a dodal: To je VELMI mrzuté, protože do této oblasti jezuité skutečně silně pronikli. Většina soudních rozsudků překrucuje nebo převrací Ústavu Spojených států amerických, a tak nás zbavuje svobod a připravuje cestu anarchii a konečnému převzetí moci nad Spojenými státy.


Pak jsem podotkl: Jedná se tedy o přípravu na budoucí inkvizici?


A Dr. Rivera řekl: Přesně tak. Nejprve ale na anarchii. Bylo nám sděleno, že po všech těchto letech průniků a infiltrace, je ke konečnému převzetí moci potřeba podněcovat vzbouření a anarchii. Potom se římskokatolická instituce bude moci ujmout moci politicky, vojensky, po stránce vzdělávací a náboženské, to znamená, než k tomu budou mít nějaký zákonný podklad, aby to mohli učinit, a tímto podkladem bude konkordát, který už byl připraven a je už projednáván. Právě v současnosti vidím, jak se naplňuje to, co jsem se dozvěděl kdysi ve Vatikánu.


Potom jsem mu řekl: Stojí Vatikán v pozadí naší současné recese a ekonomické situace? Má nás tím uvést do budoucích povstání?


Dr. Rivera řekl: Ano, přesně tak. Právě nyní můžete vidět, že Vatikán si s ekonomií zahrává různé triky. Svět prochází ekonomickou krizí a Vatikán se nás snaží přesvědčit, že se ho také dotýká. To je ovšem pouze zástěrka.


Dále jsem uvedl: Co možné stávky? A jak dalece se zapojují do odborů?


Dr. Rivera odpověděl: To římskokatolická instituce připravila dobře, protože odbory v této zemi vedou jezuité. Znamená to tolik, že odbory si nedají pokoj, dokud neuvidí, že se nezhroutila VŠECHNA průmyslová odvětví.


Zeptal jsem se: Jakou vidíte naději pro Spojené státy? Bude to oživení mezi křesťany, kdy začnou skutečně odhalovat Řím a kazatelé to začnou kázat z kazatelny, nebo už je příliš pozdě?


Odpověď Dr. Rivery: Nikdy není příliš pozdě, protože to je v rukou Božích. Studiem Písma svatého a ze své osobní zkušenosti s Nevěstkou celým svým srdcem věřím, že, prorocky řečeno, Bůh svá proroctví naplní a že umožní, aby se tato proroctví uskutečnila ve Spojených státech. Je to však otázka času. Teď se bavíme spíše o tom, že Bůh může buďto zkrátit nebo prodloužit dobu, dokdy se uskuteční tyto události. Římskokatolická instituce pociťuje vliv vašich publikací a poselství, které nám Bůh dal v uplynulých dnech, v tom smyslu, že oni sami vědí, že kdyby provedly určité plány, lidé by je okamžitě odhalili a rozpoznali by, o co Vatikánu jde.


To je jedno z dilemat, kterým právě dnes čelí. Kdyby nebylo těchto publikací, které tiskneme, byli bychom už v úplně jiné situaci. To znamená, že Bůh uděluje každému křesťanu, kazateli i církvi ve Spojených státech, aniž by si toho sami byli vědomi, a dokonce i těm, kteří se nám protiví, více času, aby mohli křesťané zareagovat.


Jestliže v těchto prorockých dobách jednáme podle Boží vůle proti trikům, programům a činnosti nevěstky ve Spojených státech, potom nebudeme schopni ji zničit. Nebudeme schopni ji zastavit. Ale budeme moci udělat tyto dvě věci: Za prvé: přinášet poselství evangelia ztracenému římskokatolickému lidu. Za druhé: budeme mít dostatek času, aby si křesťanská církev uvědomila, že její poslání je zde a teď - ne zítra. A Bůh jenom čeká na církev, až bude jednat tak, aby potlačovala mocnosti zla, mocnosti temna, papeže, jezuity a katolickou instituci, aby nemohli páchat zločiny, ke kterým se chystá v okamžiku, kdy dosáhne absolutní nadvlády nad Spojenými státy.


Pak jsem řekl: To jsou tedy informace, které jste získal ve Vatikánu při učení od Augustina kardinála Bea a jezuitského generála Pedra Arrupeho?


A Dr. Rivera řekl: Ano, a také od předcházejího jezuitského generála. " (Jack T. Chick: Smokescreens, Kalifornie, USA, 1983, str.75-79)
Zdroj: http://mujweb.cz/www/novpol/

Uvedeno ve spolupráci se serverem www.matrix-2001.cz