Jste zde


Mormonská historie
Therion666

Čím dál častěji potkáváme v ulicích našich měst a městeček uhlazené, anglicky nebo lámaně česky mluvící mladé muže v tmavých oblecích s kravatami a jmenovkami, s biblí a "knihou Mormon"v rukou. Oslovují chodce, mnohdy zvoní u dveří příbytků a nabízejí - jak jinak - "spásu duše" před nastávajícím "koncem světa". Víme ale, kdo jsou a co vlastně nabízejí ? Co se vlastně skrývá za exotickým slovem "mormon"?

 

Mormonství - neboli historie "Církve svatých posledního dne" začala docela prostě v roce 1820, kdy nevzdělaný, naprosto negramotný, čtrnáctiletý Joseph Smith, člověk s tím nejobyčejnějším jménem anglicky mluvícího světa, zatoužil spasit svět a dočkal se v lese u farmy svého otce konečně svého vidění.


Samotné vidění by však na přesvědčení zdravým selským rozumem obdařených spoluameričanů nestačilo, a tak Joseph nehmotné vize hmotně podepřel nálezem zlatých desek, které obsahovaly "věčné evangelium" promíchané s dávnou "historií" Ameriky. Zlaté desky si ovšem nemohl číst jen tak každý, kam by také prorok přišel. Tuto schopnost měl jen sám Joseph Smith, kterého k tomu anděl Moroni vybavil jakýmsi speciálním cvikrem ze dvou drahokamů. I při překladu desek do angličtiny se Joseph zachoval tajemně a rafinovaně zároveň - písaři seděli za plentou jako při volbách, takže nic neviděli. Po skončení práce si pak anděl pěkně desky i speciální čtecí náčiní vzal s sebou, aby v budoucnosti nikoho nenapadlo do toho zvědavě šťourat.


Joseph Smith však brzy pocítil potřebu najít někoho, kdo mu dosvědčí, že zlaté desky skutečně existují. Dlouho se vymlouval na to, že mu to andělé zakázali. Ale tváří v tvář nebezpečí, že se založení sekty nerozběhne, andělé povolili a desky znovu přinesli, jak o tom svědčí svědectví tří bohabojných mužů, Olivera Cowderyho, Davida Whitmera a Martina Harrise:
"Všem národům, pokolením, jazykům a lidem, k nimž se toto dílo dostane, budiž prohlášeno, že jsme z milosti Boha Otce a svého pána Ježíše Krista viděli desky, které tyto záznamy obsahují, jež jsou zprávou lidu Nefiho, jakož i Lamanitů, jejich bratří a také lidu Nefiho, který přišel od věže, o níž bylo hovořeno... A prohlašujeme vážnými slovy, že přišel s nebes anděl Boží, desky přinesl a položil je před našima očima, že jsme si je i s rytinami na nich mohli prohlédnout a pozorovat..."


Podle pozdějších "srovnávacích studií" Mormoni vlastně ukradli, opsali a trochu pozměnili úplně jinou knihu, romantickou novelu kombinovanou se science-fiction jakéhosi Solomona Spauldinga, která popisuje strasti starých Římanů putujících do Ameriky a zakládajících zde novou civilizaci. "Pravověrní" Mormoni to však urputně vyvracejí.


Kniha samozřejmě obsahuje i řadu perliček, jakými je třeba popis příchodu prvních Američanů před 4 000 lety v ponorkách či posměváčky často citovaný výrok "I stalo se, že nestalo se nic". V otázce Boha věřil Smith v to, že není jen jeden Bůh, ale celé generace bohů, kteří byli dříve lidmi. Každý dobrý Mormon se tak stane na onom světě bohem. A pověstné mnohoženství Mormonů, které bylo jedním z dogmat?


V tomto směru Mormoni ve svých počátcích nehodlali nijak ustupovat; problém mnohoženství dlouho považovali za nezměnitelný základ své víry. Na druhou stranu - jen málokdo žijící na dosah a účinný dostřel tehdejších zbraní mormonských měst by se to odvážil nahlas kritizovat. Ony pověsti o mormonských eskadrách smrti se totiž zakládají na pravdě - a podle učení zakladatele Josepha Smithe byla za zradu církve jediným trestem - smrt. Jeden z klasických příběhů potrestání Williama Parrishe, který hodlal odcestovat s celou rodinou do Kalifornie, se později stal inspirací klasika detektivní literatury A. C. Doyla pro jeho Studii v šarlatové.


Všechny spory a vraždění uvnitř i vně Utahu nakonec skončily tak, jak už to v té době a v těch krajích bylo zvykem: příchodem federální armády. Ta si vynutila volný průchod údolím, zkrotila výbojné eskadry smrti a přinutila Mormony oficiálně zrušit mnohoženství. A tak byl Utah v roce 1896 jako jeden z posledních států připojen k Unii. Dodnes není zcela jisté, přinutil-li Mormony ke zřeknutí se mnohoženství skutečně armádní zásah, či touha stát se členských státem se všemi příslušnými výhodami nebo - ještě pravděpodobnější - snaha zbavit se nadbytečného ženského živlu z domácnosti, kde jedna manželka bývá často víc než dost.


Mnohoženství, díky kterému jsou Mormoni nejvíce proslavení, je tedy oficiálně již 106 let zakázáno, dodnes však úplně nevymizelo. V nepřístupných horách Utahu stále ještě žije kolem 30 000 "skalních" přívrženců, kteří často věří tomu, že momentální rada apoštolů je tvořena agenty ďábla, protože kdysi souhlasila se zrušením mnohoženství. A zeptat se na otázku mnohoženství bývá v Salt Lake City dodnes považováno za něco zatraceně společensky nevhodného...


Oni vůbec mormonští "patrirchové" či spíše "vrchnosti" prosluli v průběhu historie příslovečnou schopností své "svaté učení" neustále opravovat a upravovat podle toho, jak se to zrovna hodilo do krámu. Sám "velký" Joseph Smith po sobě zanechal hned několik verzí popisu onoho slavného Prvního vidění. V jednom se vyskytoval Bůh i s Ježíšem a nějakým tím andělem, jindy zůstali andělé doma v nebi.


Po Smithově smrti nastala urychlená revize jeho učení, církev jeho pohrobků přepsala Smithovo stěžejní dílo "Historie církve", zdvojnásobila jeho délku a tvrdila, že jde o nově nalezené doklady psané rukou samotného proroka. Vybrala tu nejvhodnější verzi "Prvního vidění", a tu prohlásila za jedinou pravou. V "Historii církve" se také ostošest škrtalo. Celá revizní komise, ustanovená Smithovým nástupcem Brighamem Youngem, tak dlouho vykládala tuto "svatou knihu", až přidala 436 slov, 220 jich pozměnila a celých 1370 pro jistotu vyškrtla. To však "ochráncům víry" nestačilo. "Memoáry" Lucy Smithové, Josephovy matky, byly na náklady církve vykoupeny a zničeny, protože v mnoha případech vrhaly na "svatého muže" Smitha podivné světlo. Přesto se nepodařilo Mormonům nikdy "ututlat" fakt, že jejich první "prorok" byl lynčován rozzuřeným davem za zcela "světský" zločin…


Tento zvláštní přístup k vlastním historickým dokumentům už Mormonům zůstal. Jak se mění jejich výklad určitého článku víry, vydá se nová verze dané knihy a mormonští vyslanci se jednoduše vydají po celé Americe nabízet knihovnám a knihkupcům novou verzi zdarma. Málokterý knihovník odolá lákavé nabídce vyměnit omšelé svazky za nové, takže "mormonskou historii" se úspěšně daří měnit dle libosti. Pokud to někomu připomíná Orwellovské rčení "Kdo kontroluje minulost, kontroluje budoucnost. Kdo kontroluje přítomnost, kontroluje minulost" nebo pozdější mizení různých pohlavárů z původních fotografií či učebnic, podobnost asi nebude tak úplně náhodná….


A i tato "církev" si říká KŘESŤANSKÁ....
Uvedeno ve spolupráci se serverem www.putnici.sk