Jste zde


Beránek, jehož krev nám přinesla život aneb otázky bez odpovědí
Sofie Danae

Příběh starý dva tisíce let. Okamžik, jež svou tvář vtiskl mnoha obrazům. Síla činu, jež dala vzniknout náboženství, jež "zachvátilo" takřka celý svět a zrodila dnešní podobu civilizace. A přitom se nestalo na tu dobu nic výjimečného. Jeden rebel, který se nechtěl sklonit lži, zemřel… Na kříži…

 

Tento moment je stěžejní v celé křesťanské víře. Právě o něj se opírá celá filozofie spásy lidstva díky Kristově krvi.
Oproti dalším významným prorokům, byť z jiného "soudku", jakým byli třeba Buddha či Mohamed, nedošel za svého pozemského života takřka žádného uznání. Pokud by ho lidé přijali za Boha už když žil, bylo by nutné toto drastické sebeobětování s následným dramatickým zmrtvýchvstání? Byl to jediný způsob, jak lidem otevřít oči, aby prohlédli a spatřili pravdu?


Jaká filozofie by dnes vládla našim životům, kdyby Ježíš nezemřel na kříži? Narodil se jako Syn Boží a Syn člověka. I kdyby žil celý život v ústraní, stal by se po smrti jednou ze součástí Trojjediného Boha? I kdyby užíval života plnými doušky a na vlastní kůži ochutnal všechny neřesti tohoto světa, stejně by byl Bůh?


Obraťme tu otázku. Kdyby se narodil Josefovi a Marii syn, který by byl plodem jejich lásky, své dítě by vychovávali v pokoře a tento syn by jednou prohlédl a chtěl by lidstvo dovést k lepšímu, duchovnějšímu životu, a pro svůj názor a lásku k lidem by zemřel na kříži - nebyl by přece o nic méně Bohem!


Ne, nechci se rouhat, je to otázka, která se mi občas přikrade na mysl a já na ni nemohu nalézt odpověď. Co se mělo stát, se stalo.


Co kdyby při poslední večeři, kdy Ježíš nepřímo obvinil jednoho ze svých dvanácti společníků u stolu ze zrady, Jidáš Iškariotský pocítil tíhu svědomí? Stejně by se kola "osudu" neodvratně otáčela dál a Ježíš by skončil v žaláři?


I kdyby Petr když ne poprvé, tedy podruhé, nebo alespoň potřetí zvolal: toho já znám, to je můj učitel, svatý člověk - mohl by Ježíš žít?! Našla by jeho slova v uších Ježíšových soudců nějakou váhu? Byl by mohl Petr zabránit Kristovu umučení?


I kdyby se Pilát rozhodl být spravedlivý a nevydat Krista katům, měli bychom dnes svého beránka? Měli bychom dnes naději?


Jaká by byla naše filozofie, kdyby Ježíš přežil ten osudný den? Jak by vypadaly naše kostely? Byly by v nich kříže? Čemu bychom se klaněli a ke komu šeptali své prosby před spaním?