Jste zde


Asertivita a kontramanipulatívne techniky aneb Máme právo povedať NIE
Chája Horváthová

Hoci témou môjho článku je asertivita a kontramanipulatívne techniky, chcela by som sa v úvode dotknúť problematike prosociálnosti.

Prosociálnosť by totiž mala byť cieľom a dôvodom prečo používať kontramanipulatívne techniky a prečo byť asertívny. Prosociálne je také správanie, ktoré je zamerané na prospech inej osoby, alebo osôb, neočakavajúc odmenu alebo inú protihodnotu. Hoci mnohí psychológovia a filozofi sú iného názoru, dá sa považovať za dokázaný názor, že prosociálne správanie sa je človeku vrodené. Prax dokazuje, že nie všetci ľudia dokážu byť prosociálny, no to je preto, že nemajú dostatočne rozvinuté psychociálne zručnosti a spôsobilosti, ktoré sú vlastne schodmi k prosociálnosti.

Medzi ne patrí :

1.) komunikácia,
2.) pozitívne hodnotenie seba samého,
3.) pozitívne hodnotenie druhých,
4.) kreativita a iniciatíva,
5.) vyjadrovanie vlastných citov,
6.) interpersonálna a sociálna empatia,
7.) asertivita,
8.) reálne a zobrazené vzory.

Tieto schody vedú k :

prosociálnemu správaniu v osobných vzťahoch ( pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo ) a k

- prosociálnemu správaniu sa vo verejnom živote. ( solidarita, zvládanie sociálnych problémov, sociálnej kritiky, občianska zaangažovanosť, nenásilie.)

Asertívne správanie rozvíja prosociálnosť a umožňuje rozvíjať v skupine prosociálne hodnoty. Za neprosociálne a neasertívne možno považovať agresívne správanie, ale aj submisívne - pasívne správanie sa.

Pasívne sa človek správa, keď proti svojej vôli podľahne manipulácii, nejde za svojim cieľom, ale potom to ľutuje. Ľutuje a trápi sa.

Agresívne správanie v konfliktových situáciách nešetrí zlými slovami, niekedy môže prerásť až do fyzického útoku. Je to hnev nad vlastnou bezmocnosťou, nemôcť si spravodlivým spôsobom vymôcť svoje právo. Často nebýva adresované tomu, kto v nás túto vnútornú nevôľu vyvolal.

Asertívne správanie je jasné, priame, snaží sa vyjadriť to, čo chce, aby druhí pochopili. Keďže chce, aby boli rešpektované jeho záujmy, snaží sa rešpektovať záujmy iných.

V konfliktových situáciách pri ťažkostiach veľmi často reagujeme buď pasívne, alebo naopak, agresívne. Obe tieto stratégie správania najmä z dlhodobého hľadiska prinášajú závažné negatívne následky.

Z hľadiska sociálnej skupiny ku ktorej jednotlivec patrí, je zrejmé, že agresivita vedie k zhoršeniu vzájomných vzťahov a znemožňuje účinnú spoluprácu. Negatívne účinky pasivity nie sú také zjavné, avšak aj pasívne reakcie vytvárajú pocity frustrácie, okrem toho pasívne reakcie nepodporujú efektívnu spoluprácu.

Z hľadiska jednotlivca je paradoxnou skutočnosť, že oba druhy správania sa, spôsobujú neurotické ťažkosti, pretože obe spôsobujú psychické napätie, ktoré človek nie je schopný zvládnuť. Správať sa asertívne znamená ostať sám sebou, zachovať svoju identitu, trvať na svojich legitímnych právach a nárokoch, ale pritom správať sa prosociálne a mať ohľad aj na legitímne práva druhého, rozoznať tzv. manipulačné povery a citlivo používať kontramanipulatívne techniky.

Desať základných asertívnych práv ( AP ).

AP: Mám právo posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky a emócie.

Manipulačná povera: Nemal by si bezohľadne a nezávisle na iných posudzovať seba a svoje správanie. Musíš byť v skutočnosti zhodnotený a posúdený autoritou, ktorá je múdrejšia ako ty sám.

AP: Mám právo neposkytovať žiadne výhovorky a ospravedlnenia a právo nevysvetľovať svoje konanie.

Manipulačná povera: Za svoje správanie si zodpovedný iným ľuďom, máš im skladať účty a mal by si všetko čo robíš zdôvodniť a ospravedlniť.

AP: Mám právo posúdiť, či a do akej miery som zodpovedný za riešenie problémov ostatných.

Manipulačná povera: Voči niektorým inštitúciam a ľuďom máš väčšie záväzky ako voči sebe. Mal by si obetovať svoje vlastné hodnoty a prispôsobiť sa.

AP: Mám právo zmeniť svoj názor

Manipulačná povera: Ak si si už raz prisvojil určitý názor na vec, nikdy by si ho už nemal zmeniť. Musel by si sa ospravedlniť alebo priznať, že si sa zmýlil, tzn. že si nezodpovedný, budeš sa častejšie mýliť a si neschopný sám sa rozhodovať.

AP: Mám právo robiť chyby

Manipulačná povera: Nesmieš robiť chyby, ak ich robíš musíš mať pocit viny! Iní by mali kvôli tomu kontrolovať, teba aj tvoje rozhodnutia.

AP: Mám právo povedať: " Ja neviem"

Manipulačná povera: Mal by si vedieť odpovedať na každú otázku ohľadom tvojho správania, inak si nezodpovedný a zlý.

AP: Mám právo byť nezávislý na dobrej vôli ostatných

Manipulačná povera: Ľudia v tvojom okolí by mali mať k tebe kladný vzťah. Potrebuješ iných, bez nich sa nedá žiť. Je veľmi dôležité, aby ťa mali všetci radi.

AP: Mám právo robiť nelogické rozhodnutia

Manipulačná povera: Mal by si sa držať logiky, rozumnosti, racionality a zdôvodňovania toho čo robíš. Platí, že "logické - rozumné".

AP: Mám právo povedať: " Ja ti nerozumiem"

Manipulačná povera: Musíš byť citlivý a vnímavý. Musíš vedieť predvídať potreby ľudí, musíš chápať iných aj bez toho, aby ti to jasne naznačili. Inteligentný človek si predsa vie veci domyslieť a vie chápať aj z náznakov. Ak to nedokážeš si ťažkopádny a nemožný človek. Dokonca ťa môžu považovať aj za necitlivého a ľahostajného. Nemôžeš predsa očakávať, že ti všetko naservírujú na tácke. Musíš vedieť predvídať.

AP: Mám právo povedať : " Je mi to jedno"

Manipulačná povera: Musíš sa snažiť byť stále lepší, kým nebudeš čo najdokonalejší. Asi sa ti to nepodarí, ale musíš sa snažiť a túto snahu aj dostatočne prejavovať. Keď ti niekto naznačí, aké robíš chyby, v čom by si sa mohol zlepšiť, musíš to vziať na vedomie, pretože keď to neurobíš, si lenivý a neseriózny, nemáš záujem, a teda sa potom ani nemôžeš čudovať, že ťa iní nerešpektujú a nechcú s tebou nič mať. Musíš názory iných ľudí brať na vedomie a podľa nich sa aj snažiť zmeniť.

Kontramanipulatívne techniky.

1.) Pokazená gramofónová platňa.
Technika, ktorá nás kľudným opakovaním toho, čo chceme, učí vytrvalosti v presadzovaní svojho cieľa, bez nutnosti pripravených argumentov, alebo pocitu hnevu. Umožňuje ignorovať manipulatívne a argumentatívne pasce a trvať pritom na svojom.

2.) Otvorené dvere.
Technika, ktorá nás učí prijímať manipulatívnu kritiku tak, že pokoje priznávame svojmu kritikovi, že v tom, čo hovorí, môže byť niečo pravdy. Umožňuje nám pritom zostať konečným sudcom seba samého, aj toho, čo robíme. Umožňuje nám prijímať kritiku kľudne, bez úzkosti či obrany, pričom neposkytuje kritikovi žiadne posilnenie.

3.) Sebaotvorenie.
Technika, ktorá uvoľňuje sociálnu komunikáciu a redukuje manipuláciu prostredníctvom kladných a záporných aspektov našej osobnosti a správania. Umožňuje pokojne vyjadriť aj také názory, ktoré predtým viedli k prežívaniu úzkosti a viny.

4.) Voľné informácie.
Technika, ktorá nás učí rozpoznávať v konverzácii tie prvky, ktoré sú pre nášho partnera zaujímavé a dôležité a súčasne ponúkajú voľné - nevyžiadané informácie o sebe. Znižuje hanblivosť při začatí rozhovoru a obom partnerom uľahčuje jeho priebeh.

5.) Negatívna asercia.
Technika, ktorá učí prijímať vlastné chyby a omyly tak, že jednoznačne súhlasíme s kritikou našich skutočných negatívnych kvalít, či už je to kritika konštruktívna, alebo agresívna. Umožňuje posúdenie vlastného správania bez obrany, úzkosti, či popierania chyby, pričom zároveň potláča zlosť a agresivitu toho, kto nás kritizuje.

6.) Negatívne vypytovanie sa.
Technika, ktorá vedie k aktívnej podpore kritiky, s cieľom použiť získané informácie ( ak sú konštruktívne ), alebo ich vyčerpať ( ak sú manipulatívne ). Kritik je pritom vedený k väčšej asertivite a k menšej závislosti od manipulatívnych manévrov.

7.)Selektívne ignorovanie.
Technika, ktorá tiež umožňuje vyrovnať sa s kritikou, tým, že na kritiku nereagujeme. Dávame však jasne najavo, že sme počuli, no nevyjadrujeme sa.

Pri týchto kontramanipulatívnych technikách nezabudnime mať stále na zreteli prosociálnosť, ktorú keby sme chceli vyjadriť metafyckými pojmami, nazvali by sme ju nezištnou láskou. Touto nezištnou láskou by mala byť preniknutá celá naša osobnosť, naše postoje a spávanie sa voči druhým, ale aj voči sebe.

Utópia, alebo hlavný zmysel ľudskej existencie ?Použitá literatúra :
LENCZ L. - KRÍŽOVÁ O. : Metodický materiál k predmetu Etická výchova, MC Bratislava, 1997.
OLIVAR R.R. : Etická výchova, Orbis pictus, Istropolitana, 1992.

Uvedeno ve spolupráci se serverem www.putnici.sk