Jste zde


Historie kultu Wicca - část III.
Vlk Samotář

Naše nástroje

Všechny nástroje se po zhotovení musí očistit před použitím. Potom jsou osobně nabíjeny a posvěcovány. Zabalíme je tedy do bílého plátna a připravíme k jejich vysvěcení. Takže nejdřív ty nástroje. Nůž se nazývá athame. Má oboustranné ostří, můžete si ho vytvořit sami, jste-li zruční (pokud ne, tak si ho kupte), naostřit a vyrýti tajné znamení. Nejvhodnější čepel je z oceli nebo železa. A teď zahřívejte nad ohněm čepel do červeného žáru, sledujte jak na vzduchu chladne, ponořte ji do vlažné vody špičku dolů a pohybujte v tekutině nahoru a dolů. Očistěte čepel vlhkým papírem a suchým papírem a postup opakujte - dohromady 3 x. Když je čepel studená, vytáhněte ji a 3 x s ní bodněte do země.

A nyní jste: pohybovali čepelí VZDUCHEM
zahřívali ji OHNĚM
ponořovali ji do VODY
a ukázali ji ZEMI


Další nástroje
  • Zvon
  • Rytecký nůž Burin
  • Provazy
  • Zvonek
  • Srpeček na bylinky


Oblečení:
barvy černá a bílá

Rituály

Rituál přechodu

"Rituál přechodu" vyjadřuje přechod z jednoho stavu života do druhého. Nejprve je na řadě ODDĚLENÍ, pak OČISTA, vnější i vnitřní. Obsahuje také jedno nebo více období půstu a sexuální abstinence. SYMBOLICKÁ SMRT, což je jednou z hlavních součástí zasvěcování.

Po výzvě zaváží zasvěcované oči, svážou ji a přivedou do kruhu. Zde zasvěcovaná pronáší přísahu dodržování tajemství. Po jejím složení sejmou zasvěcované pásku z očí a později také provazy. Po přísaze přichází na řadu předvádění nástrojů. Každý sabat má řadu tzv. "pracovních nástrojů". Kněz je jeden po druhém předkládá zasvěcované a vysvětluje, kdy se který používá, a zasvěcovaná dá najevo, že vysvětlení pochopila, tím, že na jednotlivé nástroje krátce položí ruce. Na konci obřadu vede velekněz zasvěcenou kolem kruhu ke čtyřem světovým stranám. U každé ji představuje bohům - kteří jsou podle víry přítomni jako svědkové celé události - jako novou kněžku a čarodějnici.

Na počátku nejde o doslovné oddělení, ale samozřejmě se sami oddělíte od druhých v tom smyslu, že se ponoříte do studia kultu. Očistíte se tím, že se vykoupete a budete se postit - dvacet čtyři hodin před skutečným zasvěcením smíte jíst pouze chléb, med a vodu - a musíte se zdržet sexuálních styků.

Při samotném rituálu zažijete spíš zavázání očí a svázání těla symbolizující temnotu. Až se narodíte, toto omezení z vás spadne. Dostanete nové jméno.

Kruhy

Váš kruh nemusí být puntičkářsky přesný, jako kruh v ceremoniální magii. Kruh sabatu má 2,70 m v průměru, kruh jednotlivce 1,5 m. Začíná i končí na východě a vždy se kreslí ve směru hodinových ručiček. Jestliže se setkáváte venku, pak kněz nebo kněžka kreslí kruh na zemi mečem. V místnosti by měl být nejprve naznačen položeným bílým provazem nebo nakreslen křídou, případně - jestliže máte stálý chrám - může být namalován bílou barvou. Ale kněz nebo kněžka i tak obcházejí kolem kruhu s mečem tak, že začínají a končí na východě. "Označují" jej a špičkou do něho směřují sílu. Na kruhu stojí čtyři bílé nezapálené svíce. Jedna je na severu, druhá na východě, další na jihu a poslední na západě. Přejete-li si, můžete mít další svíce, již zapálené, mezi těmito čtyřmi. Měly by stát kolem kruhu, ale vně čáry kruhu. (slouží čistě jako osvětlení)

Prvním rituálem je STAVĚNÍ CHRÁMU ( OTEVÍRÁNÍ KRUHU)

Samozasvěcování

Tento rituál by se měl vykonávat v době přibývajícího měsíce, co možná nejblíže úplňku. Neměli by jste mít na sobě žádné šperky. Spolu se zbytkem oltářního vybavení by jste měli mít připravenou malou misku na olej na pomazání stojící mezi vodou a solí. Oltář musí být postaven uprostřed tak, že když před ním stojíte, jste obráceni tváří k východu. Posaďte se nebo si klekněte se zavřenýma očima před oltář. Soustřeďte své myšlenky ve svém oku mysli na to, že jste uzavřeni v kouli bílého světa. Zaměřte svou energii na to, aby se světlo rozšířilo a zcela zaplnilo kruh. Chvíli udržujte tento stav a potom se uvolněte. Otevřete oči, vstaňte a přistupte k východu. Ukazujte pravým ukazovákem na čáru kruhu. Jděte pomalu kolem kruhu ve směru hodinových ručiček a "kreslete" kruh silou směřující dolů vaší paží a ukazovákem. Až obejdete celý kruh, vraťte se k oltáři. Zapalte na oltáři svíci a kadidlo. Nyní vezměte oltářní svíci, pohybujte se kolem oltáře a oltářní svící zapalte východní svíci. Pokračujte dál a zapalujte jižní, západní a severní svíci. Jděte zpět k východu, pak se vraťte před oltář a vraťte svíci na místo. Opět soustřeďte veškerou energii do ruky a prstu a vložte špičku ukazováku do soli a řekněte:

"Sůl je život. Ať je tato sůl čistá a očistí můj život, až ji použiji v tomto rituálu věnovaném Bohu a Bohyni, v něž věřím.

Nyní vezměte tři špetky soli a po jedné je vhazujte do vody. Prstem vodu třikrát zamíchejte ve směru hodinových ručiček a říkejte:

"Ať posvátná sůl odstraní z této vody všechny nečistoty, aby ji bylo možné použít ve službě bohům při tomto rituálu i kdykoli jindy a jakýmkoli způsobem."

Vezměte nádobu se slanou vodu k východu, kráčejte ve směru hodinových ručiček a kropte vodou čáru kruhu. Vraťte nádobu na oltář. Vezměte kadidelnici a znovu jděte kolem kruhu od východu a po celé čáre kývejte kadidelnicí. Vraťte se k oltáři a položte kadidelnici na místo a říkejte:

"Posvátný kruh je kolem mne. Jsem zde ze své svobodné vůle a se svým souhlasem v míru a lásce."

Namočte ukazovák do slané vody a nakreslete si jím na čelo kříž v kruhu na místě třetího oka (mezi obočím).


Potom označte na hrudi pentagram v místě nad srdcem a řekněte:


"Nyní vítám bohy, aby byli svědky obřadu, který vykonávám na jejich počest."
Držte ruku s prstem ukazujícím vzhůru na znamení pozdravu a říkejte:
"Bože a Bohyně, Pane a Paní, Otče a Matko všeho živého, chraňte mě a veďte mě v mém kruhu i mimo něj ve všem. Ať se tak stane."
Pošlete polibek Pánu a Paní. Pak vezměte číši a vylijte trochu vína na zem (nebo do misky na úlitbu) jako oběť bohům se slovy:
"Pro Pána a Paní!"
Napijte se a položte číši na oltář se slovy:
"Nyní je chrám postaven. Neopustím ho, pokud pro to nebude dobrý důvod. Ať je tomu tak."



Zdroj: Velké učebnice čarodejnictví a magie, Raymond Buclkand.

Uvedeno ve spolupráci se serverem druidova.mysteria.cz