Jste zde


Esoterní pojednání o smyslech VI. - chuť a čich
Jaroslav Chvátal

Chuť je významným smyslem neboť nabývá na důležitosti během procesu rozlišování, k němuž dochází v okamžiku kdy si začíná uvědomovat iluzorní přirozenost hmoty. Rozlišování je vzdělávací proces, jemuž se Já podrobuje při rozvíjení intuice - schopnosti, pomocí níž Já rozpoznává v nejrůznějších formách i pod nimi svou vlastní esenci. Rozlišování se týká duality přírody, Já a ne-já, a je prostředkem jejich rozlišení v procesu abstrakce (oddělování). Intuice se týká hmoty a je schopností Já kontaktovat ostatní já. Není prostředkem kontaktování ne-já. Proto je v dnešní době tak vzácná v důsledku silné individualizace Ega a jeho identifikace s formou - identifikace v tomto časovém období nezbytnou. Rozvoj chuti na vyšších úrovních vede ke stále jemnějšímu rozlišování, které člověka nakonec provede formou přímo k podstatě vlastní přirozenosti.

 

Čich je schopnost bystrého vnímání, které člověka dovede zpět ke zdroji z něhož vyšel, k archetypální rovině na niž se nachází jeho pravý domov. Pěstováním vnímání odlišnosti se v srdci Poutníka v daleké zemi objevila božská nespokojenost. Poutník již rozvinul ostatní čtyři smysly a používá je. Nyní přichází schopnost vibračního rozpoznání "vibrace domova", dá-li se to takto vyjádřit. Tento smysl je duchovním protějškem onoho smyslu, který dokáže zvířata - holuby i jiné ptáky - neomylně dovést zpět do známého místa, odkud původně vyšla. Jedná se o rozpoznání vibrace Já a rychlý návrat k původnímu zdroji pomocí tohoto instinktu. Uvažováním nad tímto tématem si uvědomujeme nesmírnou rozsáhlost oblasti myšlení, které jsme se tu dotkli - oblasti celkového evolučního vývoje lidské bytosti. Nebylo však možné uvést více než jen myšlenkové linie k důkladnému zvážení a zdůraznit jisté myšlenky, které možná budou příští generaci sloužit jako základ jejich mentální aktivity. Při uvažování nad touto látkou je také zapotřebí vzít v úvahu tyto skutečnosti:


  1. Smysly se týkají hmotné formy. Přesněji řečeno je těchto pět smyslů, tak jak je známe, zprostředkovatelem kontaktu, který vybudoval Myslitel. Své vyjádření ve fyzické rovině nacházejí v nervových centrech, mozkových buňkách, gangliích a plexech, které zná exoterní věda.


  2. Pro účely současné manifestace mají tyto smysly ohnisko v astrální rovině a jsou tudíž z větší části ovlivňovány stimulační činností solar plexu - onoho velkého ohniska ve středu těla, které je stimulačním činitelem pro větší část dnešního lidského rodu.


  3. Jakmile začne vstupovat do hry vyšší trojúhelník síly a polarizace postoupí k vyšším centrům, začnou se smysly projevovat na mentální úrovni a člověk se stává vědomým na této rovině. V lidském těle existuje zajímavá analogie přechodu polarizace z osobnosti do Duše, neboli kauzálního těla. Je to předěl mezi vyšší a nižší mentální rovinou a dělící linie mezi vyšší a nižší části těla, kterou představuje bránice. Pod bránici se nacházejí čtyři nižší centra a to:
  1. Solar plexus
  2. Slezina
  3. reprodukční orgány
  4. Konec páteře
a nad bránici pak:

  1. Srdce
  2. Krk
  3. Hlava


V mikrokosmu máme nižší čtveřici oddělenou od triády podobným způsobem a nad touto analogií by bylo dobré se zamyslet. Bedlivým uvažováním tudíž můžeme vydedukovat vzájemné působení center a smyslů z pohledu jednotlivých rovin. Také nesmíme zapomínat, že při probuzení se smyslů dochází k trojitému procesu:


První krok: Probuzení na fyzické rovině a postupné zvyšování aktivity centra, dokud není dosaženo zkušební stezky. To provází větší používání smyslů a jejich neustálé využívání pro identifikaci Já a jeho obalů.


Druhý krok: Probuzení na astrální rovině a postupné zvyšování aktivity center, dokud není dosaženo první iniciace. To doprovází nesmírně intenzivní užívání smyslů za účelem rozlišování mezi Já a ne-já.


Třetí krok: Probuzení na mentální úrovni a postupné zvyšování aktivity center a smyslů. Účinek směřuje v obou případech k identifikaci Já s jeho vlastní esencí ve všech skupinách a k odmítnutí obalů a forem.


Na obou vyšších rovinách probíhá tento rozvoj paralelně s rovinami nižšími. Když tedy astrální smysly zdokonalí svou činnost, začínají fungovat odpovídající centra síly na budhické rovině, až se vibrační souhra mezi nimi plně završí a prostřednictvím astrálu se síla triády projeví v osobnosti. Podobně je tomu u mentální roviny. Jak se mentální centra stávají čtyřrozměrnými, začínají odpovídající víry na átmické úrovni aktivně vibrovat, až se jejich nádherná ohnivá aktivita projeví na všech třech úrovních.


A to je již skutečně (prozatím) k esoterice smyslů vše.
Uvedeno ve spolupráci se serverem www.matrix-2001.cz